Головна
ГоловнаНавчальний процесСоціальна педагогіка (лекції) → 
« Попередня Наступна »
В.А. Нікітін. Соціальна педагогіка: Учеб. посібник для студ. вищ. С69 навчань, закладів / За ред. В.А. Нікітіна. -: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС,. - 272 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Для розгляду проблеми педагогічної роботи з особами соціально-негативного (девіантної) поведінки необхідно уточнити, що являє собою дана категорія людей, які основні причини, що зумовлюють їх формування.

Під нормою розуміють (від лат. Norma) правило, точне розпорядження, встановлену міру. Вираз «соціальна норма» («соціальні норми») - це офіційно встановлені або сформовані під впливом соціальної практики правила суспільної поведінки і прояви людини в конкретно-історичних умовах життя суспільства. Вони визначають сформовані або встановлені (дозволені або обов'язкові) стандарти поведінки особистості в групі, дотримання яких виступає для індивіда необхідною умовою взаємодії.

У соціальних нормах переломлюється відбивається попередній соціальний досвід суспільства і сучасне осмислення навколишньої дійсності. Вони закріплюються в законодавчих актах, посадових інструкціях, правилах, уставах, інших організаційних документах, а також можуть виступати у вигляді неписаних правил середовища. Згруповані за основними нормообразующий факторам, вони поділяються на правові, моральні, етичні, релігійні та ін Ці норми служать критерієм оцінки соціальної ролі людини в будь-який конкретний момент і проявляються в його повсякденному житті й діяльності.

Соціальна роль людини виступає узагальненим способом виконання ним (оцінки його) певної соціальної функції, що виявляється в сукупності відповідних дій. Вона визначається суспільним статусом особи людини, яка, в свою чергу, визначається його положенням в середовищі (соціумі), правами та обов'язками. Поведінка людини в суспільному середовищі залежить від розуміння ним своєї ролі, ставлення до неї, прагнення та бажання її виконувати.

Людина одночасно виконує комплекс соціальних ролей: громадянина, фахівця, сина, батька, брата, учасника дії, члена колективу і пр. У процесі соціального розвитку та виховання людина засвоює досвід виконання необхідних йому соціальних ролей для самореалізації як особистості.

Відхиляється поведінка - термін, що позначає поведінку, що не відповідає прийнятим у суспільстві нормам і рольовим призначення. «Отклоняющееся» поведінку останнім часом часто називають - девіантною (від лат. <Сеу1а1: ю - відхилення), або делінквентною (від лат. ССеІп ^ іеш - правопорушник). Під девіантною поведінкою розуміється система вчинків або окремі вчинки, дії людини, що носять характер відхилення від прийнятих у суспільстві норм. Найчастіше під девіантною поведінкою розуміють негативне (негативне) відхилення в поведінці людини, що суперечить прийнятим у суспільстві правовим і моральним нормам.

Делінквентноє поведінка людини свідчить про те, що його поведінка, що відхиляється виходить за рамки закону, проявляється в кримінально карних діях, які підлягають адміністративним впливів.

Проблемами, пов'язаними з діяльністю щодо попередження (профілактики) та подолання девіантної поведінки людини або груп людей занімается1 галузь соціальної педагогіки - превентивна педагогіка.

Існують різні теорії формування девіантної поведінки людини. Серед них: біологічні: своєрідність зовнішнього вигляду зумовлює схильність людини до правопорушення (Ломброзо, Шелдон); психологічні: особливості психіки людини є тією основою, яка визначає його схильність до конфліктів, правопорушень (Фрейд); соціологічні: девіантна поведінка людини є наслідком засвоєння їм негативного соціального досвіду, який сформувався протиріччя між результатом виховання і вимогами середовища і пр. (Дюркгейм, Мертон Міллер та ін.)

І біологічні та психологічні теорії виділяють то особливе в особистості, яке може призвести до її девіантної

Превентивна педагогіка (від лат. РгаеуеМш - попереджуючий, запобіжний) - педагогіка, вивчає причини формування і розвитку відхиляється (девіантної і делінквентної) поведінки людини і методи його попередження, подолання, виправлення.

Розвитку. Вони свідчать про те, що людина з народження може мати певне нахил до девіації. Однак це може реалізуватися тільки при несприятливих для нього умовах життєдіяльності та виховання, перетворюючись на ті самі основи його особистості, які й визначають в подальшому негативний (девіантна або делинквентное) поведінку.

В основі соціально-негативного відхиляється людини лежать результати його соціального виховання, засвоєння їм негативного соціального досвіду поведінки. Це проявляється в негативної спрямованості особистості (інтереси, потреби, мотиви, цілі, ідеали), негативних звичках і спричинених ними позитивних почуттях (внутрішнього задоволення), які стають регуляторами його антисоціальної, аморальної поведінки.

Щоб ефективно вирішувати питання роботи з особами соціально-негативного (девіантної) поведінки, необхідно виявити основні фактори, що обумовлюють їх формування. За даними різних дослідників девіантної поведінки людини, таких факторів досить багато, і тому різні автори групують їх за різними підставами. Це дозволяє найбільш повно представити всю складність причин формування відхиляється на різних етапах вікового розвитку людини.

До таких груп факторів та їх складових слід віднести:

/. Відхилення у психічному та фізіологічному розвитку:

а) низький рівень інтелектуального розвитку від народження або як результат черепно-мозкової травми;

б) емоційно зумовлені відхилення активно-вольової сфери , що сприяють формуванню підвищеної збудливості, афектів, імпульсивності в діях і вчинках, спраги насолод, зловтіхи і знущань над оточуючими, деспотизму, бродяжництва і пр.;

в) незавершеність процесу формування особистості, яка веде до складнощів під взаєминах з однолітками.

Можливі відхилення і своєрідність розвитку дитини висувають наступну групу чинників, що позначаються на формуванні його девіантності.

II. Невідповідність умов і методів виховання індивідуальним особливостям дитини. Різні відхилення у розвитку дитини диктують необхідність їх врахування в воспи-

1

тании. Воно повинно орієнтуватися на стримування або стимулювання розвитку тих чи інших можливостей дитини у пізнавальній, чуттєвої і вольовий сферах, розвиток компенсаторних механізмів, що дозволяють преодо ^ лет 'недоліки і пр.

III. Невідповідність корекційного впливу своєрідності розвитку підлітка. Складність і своєрідність розвитку в підлітковий період настійно диктує необхідність забезпечення найбільш доцільного та оптимального виховного впливу, з урахуванням проблем, характерних для цього віку. Невипадково, найбільш складним у вихованні виступає підлітковий, отрочний вік (11-13, 14-15 років) - перехідний вік. У соціальному плані підліткова фаза - це продовження первинної соціалізації. Підлітки цього віку, як правило, школярі, вони знаходяться на утриманні батьків (або держави), їхньою провідною роллю залишається навчання. Це складний період завершення дитинства і початку «виростання» з нього.

Юнацький вік (від 14 до 18 років) являє собою в буквальному сенсі слова «третій світ», існуючий між дитинством і дорослістю. Біологічно - це період завершення фізичного дозрівання. Більшість дівчат і зна-чіт1ельная частина юнаків вступають в нього вже Постпубертатная, однак протягом цього періоду вирішується завдання численних «доробок» і усунення диспропорцій, обумовлених нерівномірністю дозрівання.

До проблем підліткового віку, ігнорування яких призводить до відхиляється, відносяться:

а) кризові явища, що характеризують психофізіологічний розвиток в підлітковому віці:

- прискорене або нерівномірний розвиток організму в період статевого дозрівання;

- недостатність розвитку серцево-судинної системи, що впливає на фізичний і психічний самопочуття підлітка;

- « гормональна буря »ендокринної системи в період статевого дозрівання, що виявляється в підвищеній збудливості, емоційної нестійкості;

Постпубертатние - (від лат. pubertas (pubertatis) лость) - досягли повної статевої зрілості.

Статева зре-

* Див: Васильєв В.П. Юридична психологія. 1977. - С.415 - 416.

СПб.: Пітер Прес,

б) загострення взаємин з дорослими, передусім з батьками, вчителями, що виявляється в моральному «конфлікті» молодших і старших, в неадекватному почутті дорослості і неприйнятті вимог до себе;

в) прагнення замінити відносини з позиції «моралі підпорядкування» на «мораль рівності»;

г) підвищена критичність відносно поведінки дорослих і їх оціночних суджень;

д) зміни в характері взаємин з однолітками, потреба в спілкуванні, надмірне прагнення до самоствердження, що приводять деколи до негативних формам та ін

IV. Негативні фактори середовища формування особистості:

а) Проблеми сім'ї: неповні сім'ї, сім'ї з однією дитиною, багатодітні сім'ї, дистантних сім'ї та ін, що веде або до нестачі педагогічного впливу на дитину, формуванню його особистості з боку тільки одного з батьків, або до надмірної уваги і потуранню в процесі виховання.

Б) Аморальна обстановка в сім'ї: пияцтво, сварки, бійки, грубість у взаєминах, нечесність і пр., що створює негативний приклад для наслідування, формує відповідний світогляд.

В) Негативні фактори сім'ї, сімейної обстановки, що сприяють формуванню у дитини, підлітка негативне ставлення до будинку, сім'ї, батькам. Це спонукає вихованця прагнути піти з дому і значну частину часу проводити взагалі поза домом. У такому випадку формується категорія «дітей вулиці», дітей бездоглядних та безпритульних. Цьому сприяють:

- агресивна обстановка в будинку, грубість по відношенню до дитини;

- тривале неувага до інтересів, проблем дитини;

- перемикання батьків на свої особисті проблеми і надання дитини самому собі протягом тривалого часу;

- перекладання виховання дитини на дідуся і бабусю без відповідної підтримки їх. З віком люди похилого віку часто виявляються нездатними забезпечувати необхідне виховний вплив на онуків, що приводить їх до бездоглядності. Нерідко ще з раннього дитинства вони допускають зайве потурання, й онуки починають "керувати" старшими;

- недоліки виховання, відсутність у дитини здорових інтересів, захоплень, посидючості та ін

г) Негативні фактори средового впливу на людину в процесі його розвитку (негативні захоплення в домашній обстановці, фактори вулиці, непедагогічну використання можливостей гри в розвитку дитини та ін.)

Д) Негативний вплив найближчого оточення і насамперед антипедагогическое поведінку старших, батьків, негативну поведінку однолітків і пр.

е) Негативний вплив засобів масової інформації, особливо телебачення, відепродукції.

Є й інші середовищні фактори, що негативно позначаються на вихованні людини.

V. Недоліки у вихованні дитини, підлітка:

а) Помилки сімейного виховання.

Б) «Тепличні» умови, відсторонення дитини від складних життєвих проблем, від будь-якої активної діяльності, що сприяють формуванню черствості, інфантильності і нездатності співпереживати людських трагедій, долати життєві труднощі в критичній ситуації.

В) Помилки та упущення в процесі навчання і виховання в освітньому закладі, особливо в дитячому садку і школі.

Г) Негативні моральні орієнтири виховання.

Д) Прищеплення дитині, підлітку певних негативних моделей життя і діяльності (самореалізації в житті). У цих умовах особистість починає ідентифікувати себе з героями різних пригод, «приміряти на себе» різні види діяльності, вчинки. Особливо цьому сприяє телебачення, кіно, відеофільми, які виступають свого роду «підручниками» різних форм злочинної діяльності.

Е) средовую негативні «очікування» по відношенню до дитини, підлітку з несприятливої сім'ї, що має відповідне оточення, проявившему порушення дисципліни і пр. Такі очікування часто в прямій або непрямій формі провокують дитину до правопорушення.

Ж) Залучення дитини, підлітка до спиртних напоїв, наркотиків, паління, азартних ігор.

З) Відсутність єдності та узгодженості у виховній діяльності батьків у сім'ї, у взаємодії сім'ї і школи, а також сім'ї, школи та адміністративних органів по роботі з дітьми та підлітками та ін

і) Недоліки системи перевиховання, виправлення правопорушників і подальшої адаптації їх у повсякденному житті (соціальному середовищі).

VI. Негативна особистісна позиція самої дитини, підлітка:

 а) Відхилення в самооцінці підлітка: 

 - Завищена - веде до виникнення надмірної самомобілізації, яка у поєднанні з аморальною здатністю самовираження призводить до правопорушень; 

 - Занижена - народжує невпевненість, поведінковий дуалізм, роздвоєність особистості, що створює проблеми для такої особистості в колективі, стримує самовираження. 

 б) Відхилення в особистісних домаганнях підлітків. Вони, як правило, випливають з відхилень в самооцінці. Домагання, власне, зумовлюють особисту позицію підлітка і їх активність у досягненні цілей. 

 в) Байдужість до морального самовдосконалення. 

 г) Негативно реалізована потреба в самоствердженні у підлітків з відхиленнями в поведінці, нездорове суперництво. 

 д) Складність формування у дитини, підлітка, юнака потреби і активне бажання в самовиправленні; 

 е) Прагнення підлітка до спілкування, участі у молодіжних компаніях, у тому числі і асоціальної спрямованості. Таких об'єднань досить багато. Відома наступна типологія об'єднань з девіантною поведінкою і антигромадською свідомістю: 

 - Випадкова група - наприклад, затівали бійки на дискотеках, стадіонах та в інших місцях, проте має свої неписані групові норми і цінності. Причому входження у випадкову групу сприймається як сигнал про звільнення від соціального контролю, як можливість "відпустити гальма». Крім цього, добре відомо, що дії, вчинені індивідом в натовпі, здаються йому анонімними, як би не особистими діями. 

 - Ретрістская група (під ретрізмом в соціології та психології розуміється прагнення людини до відходу від дійсності, від життєвих труднощів. Крайній варіант відходу від дійсності - це суїцид). Звичайне заняття ретріст-ських груп - безцільне проведення часу, сумнівні розваги, токсикоманія і наркоманія; 

 - Агресивна група - заснована на найбільш примітивних пврнедусттраивслеемнеийянхо гооб ієрархії цінностей і мінімумі культури. Такий тип угруповання дійшов з глибокої давнини до наших днів практично в незмінному вигляді. Характерними особливостями агресивних груп є жорстка ієрархічна структура, сильне груповий тиск на її учасників, серйозні санкції за порушення групових норм, психологічною основою яких є різке протиставлення: «ми - вони».

 Для криміногенних груп особливо характерними рисами є сугестивність і конформізм. Виходять члени «зграй», як правило, з конфліктних сімей. А звідси примітивний рівень мислення. 

 В угрупованні підліток проходить своєрідну школу помилкового колективізму, ризику, «романтики», жорстокості і підлості. Тут його підтримують матеріально, переконують, що він «все може». Такі «зграї» обгрунтовано називають моло Дежньов бандами. [3] 

 Крім факторів, що обумовлюють формування негативного, відхиляється дітей і підлітків, не обходимо визначити і найбільш важливі напрями педагогічної діяльності щодо їх профілактики та подолання нию. Слід підкреслити, що найбільш уразливими в про цесі формування у людини стереотипу негативного пове дення є ранній і підлітковий вік. Саме в цей період вікового розвитку людини має місце наи велика небезпека утвердження в ньому соціально-негативно го (девіантної) поведінки. Найбільш важливим фактором у формуванні девіантності дитини, підлітка виступає сім'я. 

 Виділяються такі основні напрями педагогічної діяльності з профілактики та подолання соці ально-негативних форм девіантної поведінки дітей та підлітків: 

 /. Підвищення ролі сім'ї у профілактиці соціально-від кланявся поведінки у дітей. 

 Це одне з найбільш важливих напрямків у справі профілактики формування відхиляється поведінки у дітей та підлітків. З найдавніших часів відомо, що коріння порою) йдуть від сім'ї. Багато проблем можна вирішити, якщо зуміти створити найбільш сприятливі можливості сімейної жит тя та сімейного виховання для дітей. Реалізація цього на 

 правління вимагає вирішення комплексу проблем внесемейного характеру. 

 Насамперед потрібно вирішити проблему підготовки майбутніх батьків до сімейного життя і виховання своїх дітей. 

 Здавна відома найважливіше завдання сім'ї: готувати дітей до «домострою». Про це свідчать багато історичних пам'яток, що дійшли до наших днів. Серед таких історичних документів: «Ізборник Святослава», «Повчання Володимира Мономаха», «Домострой», «Юності чесне зерцало», "Громадянство звичаїв дитячих» Є. Славинецького, «Обід душевний», «Вечеря душевна» С. Полоцького і т. д. На це звернули увагу відомі вчені Росії, педагоги і психологи В.Н. Шелгунов, П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, К. Вентцель, Д.І. Острогорский та ін Підготовка молодих людей до сімейного життя включає , в свою чергу, великий комплекс напрямків, що вирішуються в сім'ях, в школах, а також у формованих громадських і державних центрах молодої сім'ї, сім'ї та дітей, сімей, які мають дітей з особливими потребами та ін Кожен центр вирішує свої завдання, а разом - загальну: підготовку молодих людей до сімейного життя та допомогу сім'ї і вихованні дітей. 

 В цілому підготовка молодих людей до сімейного життя і виховання дітей включає вивчення наступних розділів: 

 - Основи взаємини в сім'ї; 

 - Внутрішньосімейні конфлікти, причини їх виникнення, можливості попередження та шляхи подолання; 

 - Основи ведення сімейного господарства, економіка сім'ї; 

 - Основи сімейного виховання на різних етапах вікового розвитку дитини, підлітка (даний напрямок вирішується найчастіше через школу або центри по роботі з сім'єю по мірі росту дитини) і ін 

 Безпосередньо підготовка батьків до виховання дітей представляє досить ємну педагогічну проблему. Для її вирішення на початку століття А. Дернова-Ярмоленко рекомендувала вчити молоду маму: методиці вивчення дитини на різних етапах його вікового розвитку; розуміння впливу на дитину навколишнього середовища; вмінню рахуватися з навколишнім середовищем, користуватися нею; методам та методиці виховного впливу на дітей на різних етапах їх вікового розвитку. Поряд з викладеним для матерів рекомендувалися спеціальні курси з вивчення ненормальних, 

 відсталих, слабких дітей і дітей, важких у виховному відношенні, бесіди про значення мистецтв у справі виховання, фізичні вправи та ігри дітей, прогулянки та екскурсії з дітьми та ін 

 По-друге, створення сприятливого моральної обстановки в сім'ї і у внутрішньосімейних взаєминах. 

 Обстановка в сім'ї - це те середовище, де насамперед формуються основи світогляду зростаючої людини. З раннього дитинства дитина саме в сім'ї, в тій обстановці, в якій він живе, розвивається і виховується, засвоює те, якими повинні бути відносини між людьми (чоловіка до жінки, дорослих до дітей, дітей до дорослих), знайомиться з основами культури спілкування та поведінки, проведення дозвілля і пр. Одночасно в сім'ї формується майбутній сім'янин, людина, що створює, зміцнюючий і який реалізує потенціал сім'ї відповідно до її соціальним призначенням. 

 Слід підкреслити, що аморальна обстановка (п'янки, бійки, істеричні крики, грубість) крім негативного прикладу може привести до серйозних психічних травм дитини, подолати які в подальшому винятково важко. Негативні проблеми сім'ї та сімейного виховання негативно позначаються на фізичному, психічному та соціальному розвитку зростаючої людини. 

 По-третє, попередження помилок у сімейному вихованні. 

 Як правило, в кожній нормальній родині батьки зацікавлено ставляться до виховання своїх дітей. Однак педагогічна непідготовленість нерідко призводить до типових помилок. Такі помилки описані в літературі. До найбільш характерних з них можна віднести: 

 - Антипедагогическое поведінка батьків як приклад для наслідування. Характерний прояв поведінки батьків через так звані «помилкові авторитети» описав А.С. Макаренко. Він, зокрема, виділяв авторитети придушення, чванства, педантства, резонерства, підкупу. 

 - Утретє зв'язку між батьками і дітьми. Зберегти нормальні взаємини між дітьми і батьками вдається, на жаль, далеко не всім батькам. Утретє внутрішнього зв'язку значно знижує можливості доцільного педагогічного впливу батьків на дітей особливо в підлітковому віці, коли воно найбільш важливо. 

 - Типові помилки, що здійснюються батьками в процесі виховання: попустітельского-поблажливий тон; позиція кругової оборони: «наша дитина завжди правий»; демонстративність - активне утвердження «достоїнств чада» у його присутності; педантична підозрілість; жорстко-авторитарний стиль; постійне напучування; байдужість ; виховання за типом «кумир сім'ї»; непослідовність, неузгодженість вихователів та ін 

 По-четверте, формування у дитини твердих моральних орієнтирів, моральної позиції. 

 Йдеться про формування головного стрижня, що визначає подальшу позицію людини в оцінці себе, оточуючих людей, подій, що відбуваються, своїх дій і вчинків, а також активність і спрямованість зусиль у роботі над собою. Моральне виховання починається з самого раннього віку. Упущення в цьому відношенні призводить до непоправних наслідків у вихованні людини. 

 По-п'яте, виховання з раннього дитинства вольових якостей і почуття власної гідності, що дозволить сформувати у людини морально-вольові якості. 

 Вольові якості - це той інструментарій, який дозволить людині самореалізуватися, відстояти свою позицію, зберегти своє «я». Відсутність вольових якостей перетворює людину на стадне істота і може привести його під вплив іншого, нерідко соціально-негативного лідера. У такій ситуації безвольна людина цілком може виявитися співучасником соціально небезпечних дій групи. Моральна основа розвитку особистісних якостей людини визначає спрямованість його вольової активності. 

 По-шосте, недопущення насильства над дитиною, переважної волю, або, навпаки, формує культ сили, стимулюючого виховання агресивності до слабких, немічним. 

 Ф.М. Достоєвський у романі «Брати Карамазови» вустами Івана Карамазова зазначає, що «є особлива властивість у багатьох в людстві - це любов до катуванню дітей ... незахищеність-то цих створінь і спокушає мучителів, ангельська довірливість дитяти, якому нікуди дітися і немає до кого йти ». 

 Фахівці-психологи рекомендують вихователям у процесі застосування примусу у вихованні враховувати наступне: 

 - Не застосовувати фізичне покарання дітей молодше 3 років, так як це впливає на прояв їх активності; 

 - Утримуватися від покарання дітей і особливо підлітків у присутності однолітків. Публічне приниження пригнічує волю, травмує психіку; 

 - Карати із застосуванням сили за будь-яку провину дівчаток старше 10 років і хлопчиків старше 14 років. Перехідний вік особливо нетерпимий до таких впливів і може призводити до серйозних психічних травм, формувати відчуження батьків від дітей; 

 - Карати дитину холоднокровно, безжально, влаштовувати свого роду екзекуції як якусь роботу. 

 Слід пам'ятати, що на вихованні дитини негативно позначається також, постійна загроза батьків покаранням, вважаючи, що цього достатньо. Дитина в цьому випадку звикає до погроз і не реагує на них. 

 Застосовуючи покарання, важливо ні в якому разі не допускати приниження гідності дитини. Необхідно зробити все можливе, щоб дитина не вчинив дій і вчинків, за які варто було б його карати. К. Венцель, відомий вітчизняний педагог кінця минулого - початку нинішнього століття, рекомендував не застосовувати покарань, у разі порушення норм поведінки з боку дитини, ставити його в такі умови, коли б він сам переконувався в згубності своїх дій. 

 По-сьоме, недопущення залучення дітей і підлітків до спиртних напоїв, паління, азартних ігор. 

 У сучасних умовах значна частина провин з боку підлітків та юнацтва відбувається у стані алкогольного сп'яніння. Залучення підлітка до наркотиків, з одного боку, сприяє руйнуванню організму, його деградації, робить його вразливим по відношенню до небезпечних інфекційних захворювань (наприклад, СНІД), з іншого - їх вживання вимагає великих матеріальних засобів, що спонукає наркомана до кримінальних дій. 

 У процесі виховання з раннього дитинства поступово і переконливо дитині роз'яснюють спочатку в сім'ї, а потім і в школі згубність алкоголю і наркотичних засобів. Однак найбільш дієвим засобом виховання виступає особистий приклад батьків, старших братів і сестер, старших товаришів. 

 По-восьме, спонукання дитини до самовиховання і навчання його методиці роботи над собою. 

 З давніх пір відомо, що найважливіше завдання виховання - підготувати людину до самовиховання. Чим старша людина, тим і його роль у самовдосконаленні зростає. Сім'я в цьому плані не тільки сприяє формуванню моральних орієнтирів, розвитку вольових якостей, але і допомагає освоїти навички роботи над собою. 

 II. Підвищення виховної ролі освітніх установ у попередженні та подоланні девіантної поведінки дітей та підлітків. 

 У школі працюють спеціально підготовлені педагоги. Цим фахівцям ввіряються діти і підлітки для подальшого навчання і виховання. Помилки та упущення в педагогічній діяльності викладача дорого обходяться їх вихованцям. 

 В умовах освітнього закладу дитина стикається з ще одним вихователем - колективом. Він входить в різні групи, відчуває на собі їх вплив. 

 Учитель, вихователь освітнього закладу має можливість впливати на вихованця не тільки безпосередньо, а й опосередковано: через викладається навчальний предмет, колектив класу, товаришів, мікрогрупи. 

 Шляхами підвищення виховної ролі освітньої установи виступають: 

 - Підвищення якості підготовки викладацького складу, формування у нього високої педагогічної культури; 

 - Створення найбільш сприятливої обстановки в умовах освітнього закладу для педагогічної діяльності; 

 - Спонукання викладацького складу до самовдосконалення, підвищення своєї педагогічної майстерності та педагогічної культури; 

 - Створення при освітніх установах соціальної служби, що сприяє індивідуалізації роботи з дітьми та підлітками девіантної поведінки, що надає допомогу вчителю і батькам у роботі з ними; 

 - Розвиток системи позанавчальної виховної роботи з дітьми та підлітками в умовах освітнього закладу. 

 III. Розвиток доцільного взаємодії сім'ї і школи; сім'ї, школи та адміністративних органів за місцем проживання у попередженні та подоланні девіантної поведінки дітей та підлітків. 

 Єдність сім'ї і школи об'єднує і посилює виховний вплив на дітей і підлітків. З цією метою, практикується: 

 - Організація методичних семінарів при школах для батьків (батьківський лекторій, батьківський семінар); 

 - Підвищення ролі батьківських комітетів в житті школи, дитячого садка, посилення зв'язку батьків і вчителів; 

 - Створення опікунських батьківських організацій при освітній установі; 

 - Прилучення до активної участі батьків у заходах класу, школи; 

 - Відвідування вчителями дітей вдома (прояв зацікавленої участі в тому, як живуть учні); 

 - Допомога і підтримка батьків у виховній роботі з дітьми з боку вчителя, соціального педагога школи. 

 IV. Управління найбільш доцільним впливом на коло спілкування, взаємодії дитини в процесі його розвитку, виховання. 

 Значний вплив на розвиток, виховання дитини надають ті люди, які безпосередньо взаємодіють з ним. Їх авторитет, сила впливу, здатність вселяти, підкорювати волю дитини значною мірою визначають те, як вони будуть впливати на дитину, підлітка, в якому напрямку вони будуть його вести. 

 Дитина вже в дитячому саду опиняється в оточенні певного крута осіб, згодом він виявляється членом колективу, різних спільнот, кожне з яких має свої традиції, звичаї, виховні можливості. На жаль, далеко не кожна спільнота у виховному відношенні носить позитивний характер. Даний факт свідчить про те, що від батьків, вихователів вимагаєте »велике мистецтво уміння управляти виховними впливами на дитину, підлітка через тих людей, які його оточують, ті групи, колективи, в які він входить. Від них вимагається мистецтво обмежити взаємодію їх вихованця від впливу негативних (девіантних, криміногенних) осіб, груп, спільнот або, навпаки, прагнути забезпечувати доцільне вплив на нього осіб позитивних, позитивних груп, колективів. 

 V. Розвиток позашкільної системи консультування та допомоги сім'ї та дітям у подоланні девіантної поведінки. 

 Нині створюються як державні, так і недержавні центри по роботі з сім'єю. Ці центри також складаються з кваліфікованих фахівців, які готові провести діагностику і дати рекомендації для роботи з дітьми в домашніх умовах, або рекомендувати спеціалізовані центри по роботі з дітьми девіантної поведінки. Значна частина звернень до центрів по роботі з сім'єю відноситься до матерів. Їх хвилюють переважно питання дезадаптації дітей у школі, в середовищі спілкування, особистісні проблеми дітей і підлітків, взаємини з ними, порушення взаєморозуміння, конфліктність та ін 

 При центрах по роботі з сім'єю відкриваються відділення денного перебування для дітей.

 У них діти мають можливість у сприятливих умовах проявити свої особистісні можливості, отримати консультації, допомогу в підготовці до занять, придбати нових товаришів, долучитися до культури. Особливо важливо, що відділення працюють безкоштовно і орієнтовані на найбільш малозабезпечені верстви населення. 

 Однак таких центрів і відділень денного перебування при них ще мало і багато хто тільки набувають досвіду роботи з батьками та дітьми. 

 VI. Підвищення ролі спеціальних установ з перевиховання і виправлення девіантної поведінки дітей та підлітків. 

 В даний час є різні спеціальні освітні установи, в яких проводиться перевоспітательная, реабілітаційна робота з дезадаптованими дітьми та підлітками. Багато з них є установами закритого або напівзакритого типу. Діти туди надходять або за вироком суду, або за направленням відділу у справах неповнолітніх. Для перевиховання і виправлення використовуються різні можливості по роботі з дітьми та підлітками, в тому числі трудотерапія, освітній процес, культурно-досуговая діяльність, виховний вплив колективу, індивідуальна робота. 

 Комітетом у справах молоді формуються спеціальні центри по роботі з дітьми девіантної поведінки за місцем проживання (наприклад, «Форпост» СТ. Шацького, «Четвертий світ» в м. Москві та ін.) Таких центрів поки небагато. Створюються центри і на громадських засадах. У НГХ активно проводяться заходи культурно-дозвільної, фізкультурно-оздоровчої, туристської та інших видів діяльності. У них працюють консультативні пункти по роботі з дітьми та батьками. Нерідко в спеціалізованих виховних установах практикується запрошення для роботи з вихованцями самих батьків. 

 У спеціалізовані виховні (перевоспітательние) центри дітей або направляють спеціальні комісії, або самі діти туди приходять, або співробітники центрів за рекомендацією школи, відділу по роботі з неповнолітніми відвідують сім'ї і запрошують до себе дітей. 

 VII. Розвиток мережі центрів з подолання соціально-педагогічних проблем дітей, підлітків, юнацтва; педагогічної корекції, педагогічної реабілітації; медико-соціально-педагогічних з подолання дитячої та юнацької алкоголізму, наркоманії, а також реабілітації жертв насильства, соціальної віктимології. 

 У сучасних умовах зростає злочинність серед молоді. Аналіз причин девіантної поведінки дітей та підлітків і можливостей його профілактики та подолання показує, що необхідно створення широкої мережі центрів, які могли б предметно займатися диференційованими групами молоді. 

 Центри педагогічної корекції. Вони працюють з дітьми раннього віку. Рання педагогічна корекція дитини сприяє його всебічному розвиткові, а в подальшому його нормальної адаптації в суспільстві, попередження відхиляється розвитку. Для ефективної роботи такого центру необхідно: 

 - Власне центри, що працюють за певними напрямами залежно від проблем дітей (їх поки дуже мало); 

 - Спеціально підготовлені фахівці широкого профілю: медичного, психологічного та педагогічного напрямів. Фахівці, здатні забезпечити комплексну діагностику дитини. Діагностика дозволяє виявити глибину недуги, відхилення у розвитку дитини, а також резерви, що несуть у собі, як зазначав Л.С. Виготський, компенсаторні можливості при опорі на які забезпечується індивідуальний розвиток і корекція; 

 - Технічне оснащення діагностичного центру та педагогічних кабінетів. Без цього в сучасних умовах неможливо провести ні кваліфікованої і достатньо повної діагностики, ні педагогічної корекції, а отже, і добитися найбільш оптимального результату; 

 Віктимологія - (від лат. Victima - жертва + logos - наука, вчення) - вчення про поведінку жертви насильства. Ці проблеми є предметом соціальної віктимології. 

 - Широка інформація вчителів, соціальних служб, сімей, педіатрів про центри педагогічної корекції та їхні можливості. Це дозволить своєчасно, на ранніх етапах виявляти у дітей відхилення і направляти їх у відповідні центри для педагогічної корекції; 

 - Взаємозв'язок центрів педагогічної корекції із спеціальними дитячими садами і школами для взаємодії і сприяння своєчасної адаптації дітей, що проходять або пройшли педагогічну корекцію. 

 Центри педагогічної реабілітації. Потреба в них також велика. Вони можуть бути орієнтовані для роботи з різними категоріями людей, що потребують педагогічної реабілітації, - відновлення втраченого досвіду спілкування, поведінки, професійної діяльності та ін Предметом особливої уваги є реабілітація дезадаптованих дітей та підлітків внаслідок труднощів навчання, проблем, що виникли у взаєминах з однолітками. Кожна з категорій дезадаптованих дітей та підлітків вимагає особливої індивідуальної або групової діагностики та визначення методики реабілітації. 

 Особливої уваги заслуговують педагогічні проблеми роботи з жертвами насильств. У сучасних умовах таких людей, на жаль, багато. У міжнародній практиці є досвід реабілітаційної роботи з жертвами насильств, з'являється такий досвід і в нашій країні. Кількість постраждалих людей зростає, і тому зростає необхідність розвитку спеціальної реабілітаційної роботи з такою категорією дітей. Це, в свою чергу, вимагає спеціальних теоретичних розробок і практичного досвіду роботи з різними категоріями жертв насильств. 

 Посилюється алкоголізація і наркоманізація молоді. Даний факт також вимагає відкриття спеціальних центрів медико-соціально-педагогічного характеру. У таких центрах потрібні комплексні зусилля лікарів, психологів і соціальних педагогів. Корисним у роботі з наркоманами може виявитися відповідний зарубіжний досвід. 

 Сучасна практика свідчить про необхідність створення спеціальних реабілітаційних центрів для адаптації осіб, що вийшли після завершення терміну перебування у спеціальних освітніх установах, в пенітенціарних установах. Необхідність таких центрів велика і тому, що підлітки найчастіше повертаються в колишню сре 

і

 ду. Даний факт дуже часто має негативні наслідки для колишніх засуджених. В умовах адаптації в спеціальному реабілітаційному центрі фахівці могли б забезпечити кваліфіковану допомогу такому підлітку в цей виключно складний критичний період, допомогли б знайти упевненість в собі, знайти сферу самореалізації і таким чином отримати можливість нормальної життєдіяльності за місцем проживання або в іншому місці. 

 Для прибулих з ув'язнення також потрібна адаптація і допомогу в працевлаштуванні, в іншому випадку людина опиняється у винятково складних умовах, що спонукають його повернутися на колишній шлях. Особливо дана проблема набуває актуальності в умовах зростаючого безробіття. 

 VIII. Використання позитивних можливостей засобів масової інформації та огорожу дітей і підлітків від їх негативного впливу. 

 Відома велика роль засобів масової інформації (ЗМІ) у формуванні світогляду дітей та підлітків. Сучасні ЗМІ несуть виключно різноманітну, багатопланову інформацію без врахування особливостей аудиторії. Активно впроваджується в побут сучасної сім'ї відеотехніка з її різноманітними інформаційними можливостями. 

 Дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців свідчать про згубний вплив на молодь інформаційної та відео продукції, що пропагують насильство, вільний секс, ідеї легкого бізнесу. Такого роду інформація безконтрольно демонструється на всіх каналах телебачення, широко представлена у вигляді відеокасет. Це поступово формує образ дій у людей, що не мають твердих моральних основ, виступає, як уже зазначалося, свого роду навчальним посібником з кримінальної діяльності. 

 Слід, однак, підкреслити, що щодня по телебаченню пропонується і багато корисної інформації для розвитку дітей та підлітків, безумовно, є цікаві, повчальні відеозапису. У цих умовах різко зростає роль батьків в управлінні процесом спілкування дитини з телебаченням. Педагогічно доцільне керівництво допоможе сприяти різнобічному розвитку дітей та підлітків і одночасно попереджати їх моральне розбещення. 

 У сучасних умовах видається безліч різноманітної друкованої продукції, яка також може активно використовуватися як у вихованні, так і сприяти перекручення духовних поглядів та інтересів дітей і підлітків. Даний факт диктує необхідність підвищення ролі сім'ї та школи в направленому використанні друкованої продукції в різнобічному вихованні підростаючого покоління та захисту його від низькопробної, розкладницької, що не відповідає віку і рівню його духовного розвитку. 

 Одним з напрямків, що сприяють підвищенню виховної ролі ЗМІ, з міжнародного досвіду, є створення громадського центру контролю за моральної спрямованістю їх діяльності. Такий громадський орган міг би сприяти підвищенню позитивних виховних можливостей ЗМІ і тієї інформаційної продукції, яку вони пропонують на всю Росію, для всієї російської молоді. 

 Кожній людині притаманні свої інформаційні потреби. Під ними розуміють потреби людини до різних видів, якості та обсягу інформації. Інформаційні потреби виступають як фактор соціальної зрілості, активності і самореалізації особистості. Існує поняття - інформаційно-педагогічна культура людини. Воно є показником вихованості людини, прояви його відносини до різних видів ЗМІ, їх змісту, якості, обсягу інформації, їх доцільному використанню у самоосвіті та самовихованні. 

 У сучасних умовах особливо гостро виникає питання про формування інформаційної культури у підростаючого покоління, яка дозволить, певною мірою, захистити молодь від всеїдності і навчить її більш вибірково підходити до інформації, яку пропонують ЗМІ. Дане завдання вирішується не тільки сім'єю, але і всіма освітніми установами, суспільством в цілому і самими засобами масової інформації. 

 IX. Залучення дітей та підлітків до участі в позитивних суспільних центрах, організаціях (спортивних, культурно-дозвіллєвих, туристських, театральних та ін.) 

 Такі центри створюються в містах. Дуже багато з них відкриваються як громадські недержавні, або комерційні. Вони приваблюють молодь у позанавчальний час і своєю діяльністю активно сприяють розвитку у них здорових інтересів. Діяльність їх охоплює різні категорії молоді, в тому числі і відхиляється. 

 Слід, однак, мати на увазі, що мають місце і такі організації, центри, які передбачають чисто комерційні цілі, не завжди враховують особливості дітей і підлітків, що нехтують моральним аспектом їх виховання. У цьому випадку наслідки діяльності таких центрів можуть бути негативними. Важливо попередити участь у них дітей. 

 X. Активізація самовиховання, самовоспітательной діяльності щодо виправлення і подолання негативних якостей і звичок, допомога молодій людині в роботі над собою. 

 Даний напрямок вже розглядалося. Слід підкреслити, що активізація самовиховання молоді - справа не тільки родини, але й освітніх установ, соціальних педагогів спеціалізованих центрів з педагогічної корекції, педагогічної реабілітації, перевиховання і виправлення. Включення об'єкта соціальної педагогіки в цілеспрямовану роботу над собою багато в чому характеризує дієвість педагогічного середовища, в якій він знаходиться, педагогічну діяльність вихователя, що працює з ним. У цьому випадку об'єкт соціального виховання стає суб'єктом самовдосконалення. 

 Дієвість самовиховання людини в подоланні його негативної поведінки має місце, коли він досить самокритичний, здатний до осмислення своїх дій, вчинків та їх наслідків, володіє методами та методиками самопізнання, самоврядування, цілеспрямованої роботи над собою. Особливо важливим виступає здатність людини керувати собою в критичних ситуаціях взаємодії з іншими людьми (напружених умовах обстановки), наказувати собі. 

 Таким чином, розглянуті сутність, зміст соціально відхиляється (девіантної) поведінки людини і причини його виникнення, а також основні напрями соціально-педагогічної діяльності з попередження та подолання відхиляється дітей і підлітків. Кожне з наведених напрямків має свій потенціал у вирішенні проблеми. Успіх у справі попередження і подолання соціально-негативної поведінки молоді багато в чому залежить від того, в якій мірі всі викладені напрямки знаходять реалізацію на практиці. Необхідне створення системи, що охоплює сім'ю, освітні установи, адміністративні органи, державні та недержавні центри по роботі з дітьми та підлітками, орієнтовані на турботу про дітей, на їх виховання, попередження і подолання відхиляється. У цьому найважливіше призначення соціальної педагогіки. 

 Контрольні питання і завдання 

 1. Що розуміється під відхиляється, а також соціально-негативним (девіантною) поведінкою людини? 

 2. Дайте класифікацію основних проявів соціально відхиляється людей. 

 3. Назвіть і дайте характеристику основних груп факторів, що обумовлюють формування соціально-негативної поведінки дітей та підлітків. 

 4. Яка роль сім'ї у формуванні соціально відхиляється дітей і підлітків? 

 5. Назвіть основні напрями педагогічної діяльності з профілактики та подолання девіантної поведінки дітей та підлітків. 

 6. Розкрийте зміст педагогічної діяльності, спрямованої на підвищення виховної ролі сім'ї у попередженні та подоланні відхиляється дітей. 

 Література 

 1. Велічева СЛ. Основи превентивної психології. - М., 1993. 

 2. Велічева СЛ. Характеристика сучасного стану проблем девіантної поведінки неповнолітніх і шляхи її вирішення / / Проблеми соціальної роботи в Росії: Матер. 1-й нац. конф. - М., 1995. - С.91 - 95. 

 3. Васильєв В.П. Юридична психологія. - СПб., 1997. 

 4. Герасимов В.М. Основи превентивної педагогіки. - М., 1995. 

 5. Девіантна поведінка дітей і підлітків: проблеми та шляхи їх вирішення / За ред. В.А. Нікітіна. - М., 1996. 

 6. Клейберг ЮЛ. Соціальні норми і відхилення. - М., 1997. 

 7. Натанзон Е.Ш. Важкий школяр і педагогічний колектив: Посібник для вчителя. - М.: Просвещение, 1984. 

 8. Робоча книга соціального педагога: У 2 ч. - Opt л: Книга, 1995. - Ч. II. - Гол. XIII. Девіантна поведінка і технологія його подолання в соціально-педагогічної діяльності. 

 9. Форми і методи попередження педагогічної занедбаності і правопорушень підлітків: Метод, реком. на допомогу вчителям, вихователям произв. навчання общеобразов. шкіл, спецшкіл, ПТУ, спеціальних ПТУ. М., 1989. 

 10. Шилова Т.А. Психологічна типологія школярів з відставанням у вченні і відхиленнями в по 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна ""
© 2014-2022  ibib.ltd.ua