Головна
Головна → 
Економіка
ЕКОНОМІКА
Мельникова Г.З. Організація роботи касира банку 2009

У контрольній роботі розглядаються основні правила організації роботи касира банку

Мельникова Г.З. Розпорядження вкладами на випадок смерти вкладника 2009
Розпорядження вкладами на випадок смерти вкладника
Мельникова Г.З. Історія ВИНИКНЕННЯ «Ощадбанків» 2009
Історія ВИНИКНЕННЯ «Ощадбанків»
Невідомий Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003 2003

Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування.

  Лекції по бухгалтерському учета 2009
Лекції по бухгалтерському учета
О. В. Заєць Зайнятість населення та її регулювання 2003

Програма курсу «Зайнятість населення та її регулювання» складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту професійної вищої освіти 2 покоління

Жамин В.А. (Ред.) Витоки: Питання історії народного господарства та економічної думки / Вип. 2 - М.: Економіка. - 335 с. 1990
У випуску продовжено публікацію статей Г.Х. Попова про скасування кріпосного права в Росії і Г.І. Шмельова про колективізацію 1929 - 1933 рр.. У розділі'' Публікації представлені роботи Н.Д. Кондратьєва М.І. Туган-Барановський і Й. Шумпетера'' Історія економічного аналізу. Продовжено публікацію науково-довідкових матеріалів про радянських учених. Для ідеологічного та господарського активів, пропагандистів, фахівців в області політичної економії, історії економічної думки і народного господарства, аспірантів.
Бауман 3. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Пер. з англ. - М.: Видавництво «Всесвіт»,. - 188 с. 2004

Зигмунт Бауман - відомий британський соціолог, автор понад 20 книг з найбільш злободенних питань суспільного розвитку. Пропонована увазі читачів книга присвячена проблемам глобалізації. Одні звеличують глобалізацію, інші бачать у ній джерело всіх лих. Книга, за задумом автора, носить дискусійний характер І «містить набагато більше питань, ніж відповідей». Своє завдання людини і вченого 3. Бауман бачить у тому, щоб привернути до цих питань можливо широку читацьку аудиторію і задуматися про вплив глобалізації на сучасний стан нашої

Банько Н. А., Карташов Б . А., Яшин Н. С. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с. 2006
Робота присвячена актуальним проблемам управління персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу.
Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства.
Призначається для студентів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, зани-мающихся питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтингових та рекрутингових організацій.
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с. 2006
Робота присвячена актуальним проблемам управління персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу.
Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на ос-нове розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства.
Призначається для студентів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, що займаються питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтингових та рекрутингових організацій.
Н. В. Кузнєцова УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 2005
У навчальному посібнику докладно чітко і зрозуміло описуються всі ці етапи і процедури кадрової роботи, наводиться їх наукове обгрунтування, рівняються достоїнства і недоліки різних методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і підприємців.
Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с. 2004

У монографії розглянуто управлінська діяльність освітньої організації як ор-нізаційної системи, проаналізовано підходи до управління якістю, вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі , представлені основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000.
Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а також керівникам, фахівцям підприємств і організацій, що займаються питаннями менеджменту якості.

ЛІЦАРЕВА Є.Ю. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ 2002

Навчальний посібник, розглядає існуючі сучасні підходи до управління персоналом організації. У посібнику дається пояснення широкого кола питань, що стосуються керівництва людськими ресурсами в розвивається організації, що сприяє компетентному прийняттю і професійного проведення управлінських рішень з боку керівництва, правильному вибору стилю управління, мотивированию і контролю службовців належним чином.
Для написання навчального посібника були використані методичні розробки з управління персоналом Оксфордського, Ворвікского університетів і мерсисайдським інноваційного центру (Великобританія), практичні рекомендації фахівців Асоціації голландських муніципалітетів та експертів Датської школи державного управління, матеріали програми ТАСІС, Сибірської та Російської академій державної служби.
Даний посібник є доповненим і переробленим навчальним посібником, виданим у 1997 р., і рекомендується для студентів денного, вечірнього і заочного навчання за управлінськими спеціальностями, а також керівників різних організацій і підрозділів.
Публікується за рішенням Вченої ради Міжнародного факультету управління.

Мишуров С.С., щукові В.Н. Основи регіоналістики. 2003

В даний час в Росії формується новий суб'єкт економіки - регіональні господарства, що володіють високою економічною самостійністю, відбувається федералізація економіки. Тому виникає необхідність вивчення соціально-економічних процесів, що відбуваються в регіоні. У даному навчальному посібнику розглядаються питання становлення регіоналістики як науки, особливості регіонального господарства, проблеми регіональної політики та управління.
Особливу увагу приділено інноваційному потенціалу, науково-технічних факторів розвитку виробництва, а також трудовому (кадровому) і освітньому потенціалу. У роботі показано вплив використання потенціалу на рівень соціально-економічного розвитку країни та регіонів, на якість життя населення.
Книга призначена для студентів економічних спеціальностей, а також і інших спеціальностей, які вивчають регіоналістики.

А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А. В. Лагутін ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ. Вступний курс. ВИДАВНИЦТВО ТГТУ.Тамбов 2000

Мета посібника - формування мовних навичок і умінь, що лежать в основі зв'язного висловлювання, на матеріалі загальнонаукової та спеціальної лексики текстів з економічної географії.

Мета логічних завдань - навчити основам структурно-смислового аналізу сприйманої мови: виділенню головною і другорядною, нової та відомої інформації, її згортання і розгортання, формуванню мовного висловлювання з використанням елементів порівняння, узагальнення, виведення, простого докази. Формування навичок зв'язного мовлення представлено поетапно - від рівня окремого пропозиції до цілого тексту.

Мельникова Г.З. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Управління персоналом» 2009
Управление персоналом
Мельникова Г.З. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування» 2009
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування»
Мельникова Г.З. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи ціноутворення» 2009
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи ціноутворення»
В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с. 2004

Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини.

Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва.

Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки.

Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка природокористування», «Промислова екологія» «Геоекологія», «Природокористування», «Екологія техногенних систем», «Економічні основи екології», «Основи переробки промислових та побутових відходів »,« Основи екологічної опрацювання проектних рішень », як навчальний посібник.

Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с. 2003

Практикум побудований відповідно до типової програми курсу. Містить основні поняття загальної екології та економіки природокористування, плани семінарських і практичних занять, конкретні розрахункові завдання, тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення та методичні рекомендації щодо їх виконання.

Призначений для закріплення студентами теоретичного матеріалу. Рекомендується викладачам дисципліни, а також слухачам системи підготовки та перепідготовки кадрів.

Шимова О.С. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с. 2002

Представлений комплекс теоретичних, методологічних і прикладних аспектів загальної екології та економіки природокористування. Аналізуються основні поняття і закони екології, закономірності та принципи природокористування, еколого-економічні проблеми використання та охорони природних ресурсів. Розглядаються найбільш складні питання економіки природокористування. Особливу увагу приділено дослідженню економічного блоку господарського механізму природокористування та його вдосконалення: проблем економічного стимулювання, фінансування, інвестування екологічної діяльності та його обгрунтування і т.п.

Для студентів і викладачів економічних вузів, а також наукових і практичних працівників сфери економіки природокористування.

Мельникова Г.З. Економічний аналіз - контрольна робота 2009
Економічний аналіз - контрольна робота
© 2014-2022  ibib.ltd.ua