Головна
Гендерна соціологія / Демографія / Домоведення / Історія соціології / Методи збору та аналізу соціологічних даних / Загальна соціологія / Першоджерела з соціології / Соціальна структура і стратифікація / Соціологія особистості / Економічна соціологія / Етносоціологія
Шкаратан О. І. Соціологія нерівності. Теорія і реальність / Нац. дослідні. ун-т "Вища школа економіки». - М.: Изд. будинок Вищої школи економіки. - 526 2012

Ця книга вийшла у світ, коли у світі поставлені під сумнів домінували в кінці XX в. ілюзії про відмирання класів, про торжество суспільства загального благоденства і процвітаючого середнього класу. Хід новітньої історії підтвердив безперечний ренесанс обострившегося класового протистояння, зростаючі масштаби нерівності людей, стиснення шансів для вихідців із соціальних низів.

При аналізі сучасної Росії враховуються особливості країни, пов'язані з її приналежністю до євроазіатської цивілізації. Обгрунтовано ідея формування в ній неоетакратіческого суспільства, яка не є справді буржуазним. Показано, що в Росії склалася дуалістична стратифікація, що поєднує станову (домінуючу) і соціально-професійну ієрархії.

Для широкого кола читачів - фахівців в області соціальних і економічних наук, а також всіх, хто цікавиться проблемами сучасного світу та Росії. Книга може служити студентам і аспірантам як навчальний посібник при вивченні проблем сучасного суспільства, його соціальної структури і стратифікації.

Ковалевський М. М. Соціологія. Теоретико-методологічні та історико-соціологічні роботи / Відп. ред., предисл. і упоряд. А. О. Бороноев. - СПб.: Видавництво Руської християнської гуманітарної академії. - 688 с. 2011

Книга являє собою обране зібрання робіт одного з творців історичної соціології, російського історика, юриста, громадського діяча Максима Максимовича Ковалевського (1851-1916). Перший розділ містить теоретичні роботи Ковалевського, в яких розглядається широке коло проблем, пов'язаних з соціальним будівництвом, прогресом, динамікою розвитку держави, політико-економічною стороною суспільного життя. Другий розділ книги складають праці з історії соціально-філософських ідей, де дається аналіз різних традицій, шкіл, а також розкривається досвід творчості Руссо, Кондорсе, Монтеск'є, Спенсера, Тарда та ін; розглядається історія європейської думки періоду становлення соціології як науки. У додатку читач знайде аналітичні статті Н, Кареєва і Н, Тімашева, що висвітлюють наукову творчість М. М. Ковалевського.

Рітерман Т.П. Соціологія: Повний курс 2009
Видання призначене для студентів вищих навчальних закладів. Воно може служити посібником при підготовці до іспиту з соціології. Тут можна знайти відповіді на основні екзаменаційні питання. Форма подачі матеріалу дозволяє засвоїти за короткий час великий обсяг інформації. Відомості, детально викладені в першій частині книги, резюмуються на наступних сторінках. Потрібна вам інформація повторюється з розділу в розділ у все більш стислій формі, що полегшує її запам'ятовування. Звернувшись до книги тричі: за тиждень, за день і за годину до іспиту, ви будете досить добре орієнтуватися в предметі, щоб успішно скласти іспит.
Тощенко, Жан Терентійович Тезаурус соціології: темат. слов.-довід. / Під ред. Ж.Т. Тощенко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА. - 487 с. 2009
Видання реалізує дві мети: науково-пізнавальну та учебнометодіческую. Даються опис та характеристика основних понять соціологічної науки, які розкривають її зміст, призначення і функції і без знання яких неможливо уявити повноцінну діяльність соціолога. Це керівництво як для практикуючих соціологів, так і для майбутніх фахівців, що допомагає знайти відповіді на питання: яка творча цінність соціології, що має стати основою повсякденної та перспективної практичної діяльності всіх безпосередньо займаються соціологічними дослідженнями, а також чому і як навчати соціолога. Наприкінці книги наводиться приблизний план навчального курсу «Основи соціології». Для студентів, які вивчають соціологію, дослідників, професіоналів-практиків, у тому числі цікавляться соціологічними дослідженнями і працюють в суміжних областях економічного, політологічного, культурологічного, соціально-психологічного та історичного знання.
Южаков, С.Н. Соціологічні етюди / Сергій Миколайович Южаков; вступ, стаття Н.К. Орлової, складання Н.К. Орлової і БЛ. Рубанова. - М.: Астрель. - 1056 с. 2008

Сергій Миколайович Южаков (1849-1910) - найбільший російський соціолог, економіст, публіцист, «ліберальний народник» (згідно характеристиці догматичного марксизму) відноситься до числа тих дореволюційних вчених, які свого часу були володарями дум цілого покоління, а потім майже на сторіччя були віддані забуттю. Досі російський читач мав можливість ознайомитися з ідеями С.Н. Южакова тільки по так званим вторинним джерелам. Однак багато з цих ідей (наприклад, програмні вимоги, пов'язані з реорганізацією селянського банку, проблемами регулювання орендного питання тощо) не втратили свого актуального значення і в наш час і цілком заслуговують на увагу тих допитливих читачів, яким небайдуже минуле і майбутнє Росії.

В даний том увійшли основний соціологічна праця С.М. Южакова «Соціологічні етюди» (1891 - 1896) і ряд статей з соціології; в особливі розділи виділені критичні відгуки на його праці та автобіографічні матеріали. Видання забезпечене великими коментарями, а також покажчиком імен та цитованої літератури. Є бібліографія праць С.Н. Южакова.

Давидов С. А. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ З СОЦІОЛОГІЇ 2008
Толстова Ю. Н . Вимірювання в соціології: навчальний посібник / Ю. Н. Толстова. - М.: КДУ. - 288 с. 2007

У книзі розглядається ряд відомих підходів до розуміння і здійснення вимірювання в емпіричної соціології. У рамках пропонованої теоретичної парадигми об'єднуються дуже різнорідні результати, починаючи з популярних методів одновимірного шкалювання і кінчаючи математичними теоремами репрезентаційній теорії вимірювання. Аналізуються умови застосовності різних способів шкалювання, демонструється практична значимість багатьох положень, які зазвичай відносять до області суто академічного інтересу.

Книга призначена для студентів і аспірантов'соціологов, а також може бути корисною дослідникам, бажаючим коректним чином здійснювати збір та аналіз соціологічних даних.

Е. Здравомислова, А. Тьомкіна Російський гендерний порядок: соціологічний підхід: Колективна монографія - СПб.: І ад-во Європейського університету в Санкт-Петербурзі. - 306 с. - (Праці факультету політ, наук та соціології; Вип. 12). 2007
У книзі представлені концептуальні та методичні розробки, виконані в рамках освітньої програми «Гендерні дослідження» факультету політичних наук та соціології ЄУ СПб. Автори знайомлять читачів з такими категоріями, як гендерний порядок, патріархат, гендерна нерівність, гендерна влада, гендерний контракт, пропонують концептуальну рамку соціологічного аналізу гендерних практик. Аналізується радянський гендерний порядок і тенденції його трансформації в пострадянському російському суспільстві. Ангори пропонують різні методики якісного дослідження гендерних відносин.
Кузіна І.Г. Теорія соціальної роботи 2006

Пропонований навчальний посібник має на меті допомогти студенту спеціальності 040101 «Соціальна робота» оволодіти знаннями в області однією з основних загально-професійних дисциплін - теорії соціальної роботи. Згідно Державному освітньому стандарту, вивчення даної дисципліни передбачає засвоєння студентом основних категорій теорії соціальної роботи, її теоретичних парадигм, придбання знань в області принципів і закономірностей, напрямів, рівнів, форм і методів, об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Спеціаліст повинен знати предмет і об'єкт теорії соціальної роботи, мати уявлення про проблеми наукової ідентифікації соціальної роботи, орієнтирах розвитку її теорії в XXI в., Проблемах ефективності в соціальній роботі.

Губогло М.Н. Ідентифікація ідентичності: Етносоціологічні нариси / М.Н. Губогло; Ін-т етнології та антропології ім. М.М. Миклухо-Маклая. - М.: Наука,. - 764 с. 2003
У монографії, підготовленої на основі численних етносоціологіческіх досліджень, проведених в 1993-2002 рр.. під керівництвом автора в різних регіонах Росії і країнах ближнього зарубіжжя, розглянуті взаємозв'язку між соціальними трансформаціями і процесами формування етнічної, конфесійної, тендерної, регіональної, політичної, професійної, майнової і ряду інших ідентичностей. Замість теорії множинної ідентичності запропоновано нову концепцію безлічі ідентичностей, заснована на розумінні багатокультурності, що виявляється на особистісному і груповому рівнях. Поєднання когнітивного, конативного, атітьюдного підходів дозволяє розкрити чинники і технології функціонування ідентичностей в різноманітних сферах і ситуаціях. Для істориків, етнографів, соціологів.
Е.А.Тюгашев ЕКОНОМІКА СІМ'Ї ТА ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА. Навчальний посібник для студентів спеціальності 2306000 "Домоведення" Новосибірськ 2002

У посібнику розглядається проблематика нової галузі економічної науки - економіка сім'ї та домашнього господарства. Систематизовано різноманітний науковий матеріал, що дозволяє представити різні аспекти економічного життя сім'ї.

Посібник призначений для студентів і фахівців у галузі Домовед-ня, соціальної роботи, педагогіки.

Костюк Володимир Миколайович Теорія еволюції і соціоекономічні процеси. - М.: Едіторіал УРСС. - 176 с. 2001
Монографія присвячена розгляду концепції еволюції, відповідної досягненням науки кінця XX століття, та аналізу змін, що відбуваються в суспільстві. Еволюційними називаються зміни, в яких майбутнє не цілком детерміновано своїм минулим, в результаті чого виникає асиметрія між минулим і майбутнім і з'являється кінцевий горизонт видимості, за межами якого невизначене майбутнє не може бути відомим. Особлива увага приділяється соціальної еволюції, яка розглядається як єдиний соціоекономіческжй процес, основу якого становить взаємодія поділу праці, інституційного середовища, недосконалої конкуренції, поступового-1 але робить знання основним «фактором виробництва», і ринку (організованого простору-часу будь-яких форм обмінів). Перехід до постіндустріального (інформаційного) суспільства розглядається як одна з можливих альтернатив реалізації непредодределенного майбутнього. Книга розрахована на філософів, соціологів, економістів і всіх тих, хто цікавиться проблемами еволюції буття, еволюції суспільства, еволюції економіки.
Г. Г. Татарова Методологія аналізу даних в соціології (введення) 1999

Навчальна література з гуманітарних та соціальних дисциплін для вищої школи і середніх спеціальних навчальних закладів готується і видається за сприяння Інституту "Відкрите суспільство" (Фонд Сороса) у рамках програми "Вища освіта". Погляди і підходи автора не обов'язково збігаються з позицією програми. В особливо спірних випадках альтернативна точка зору відбивається в передмовах і післямовах.

Ентоні Гідденс Соціологія 1999

Підручник дає практично вичерпний опис сучасного соціологічного знання; він найбільш професійно і теоретично обгрунтовано структурує проблемне поле сучасної соціології, грунтуючись на відповідній новітньої теорії суспільства. У цьому плані підручник Гидденса вигідно відрізняється від усіх існуючих російською мовою підручників з соціології.

Автор методологічно вдало поєднує систематичний та історичний підходи: вивчення кожної проблеми передує виклад поглядів на неї класиків соціології. Підручник, безумовно, сучасний не тільки з точки зору теоретичної розробки проблем, але і з точки зору міститься в ньому фактичного матеріалу. Мова йде про теоретичному та емпіричному відповідності змісту підручника новітньому стану суспільства.

Рекомендується соціологам - дослідникам і викладачам, студентам і аспірантам, що спеціалізуються в галузі соціології, а також широкому колу читачів.

Спенсер Герберт Синтетична філософія: Пер. з англ. - К.: Ніка-Центр. - 512 c. - (Серій "ПІЗНАННЯ"; Вип.2). 1997
Г.Спенсера (1820-1903) називають першим філософом вікторіанської Англії. Він в інтелектуально-систематичній формі висловив вікторіанську епоху так само, як, скажімо, Ч.Диккенс, в літературно-мистецької. Г. Спенсер вважав, що розвиток знань, успіхи філософії, науки і техніки в кінцевому рахунку забезпечать перемогу над труднощами сьогодення. Головним його прозрінням, пронизливим і об'єднуючим всю пропоновану їм наукову картину світу, виявляється вчення про еволюцію. Не претендуючи на кінцеве пояснення причин еволюції, він намагається розкрити її універсальні форми і закономірності перебігу, у своїх найбільш загальних рисах властиві розвитку неживої і живої природи, суспільства і людського індивідуума.
Фролов С.С Соціологія. Підручник. Для вищих навчальних закладів. М.: Наука - 256 с. 1994

Розглядаються основні поняття і концепції соціології, які дають уявлення про соціальні структурах і процесах, що відбуваються в суспільстві, цілі і завдання соціології, сприяють формуванню цілісного образу навколишнього соціального світу. Пропонований матеріал є результатом узагальнення ідей і концепцій багатьох вітчизняних і зарубіжних підручників, монографій, а також ідей і розробок, виконаних автором. Матеріал представлений в доступній для вивчення формі.

 Для студентів вищих навчальних закладів.

 А. Г. Вишневський Брачность, народжуваність, смертність в Росії і в СРСР. СБ статей. Під. ред. А. Г. Вишневського. М., «Статистика».  1977

 До збірки включені статті історико-демографічного плану та статті, що відображають актуальні питання вітчизняної демографії. У роботі розглядаються брачность, смертність і становлення нового типу народжуваності в СРСР, а також демографічні процеси в дореволюційній Росії. 

 Книга розрахована на демографів, істориків, соціологів, економістів і на тих, хто цікавиться проблемами народонаселення.

 Безсонов Б.М. Соціальна філософія Франкфуртської школи (Критичні нариси) М., «Думка»; Прага, «Свобода». - 359 с.  1975

 Справжній працю створений колективом учених Академії суспільних наук при ЦК КПРС за участю фахівців з деяких інших вищих навчальних закладів та наукових установ Москви. Завдання цього видання - дати марксистський аналіз основних філософських, методологічних і соціологічних концепцій Франкфуртської школи. 

 Франкфуртська школа - одна з найбільш впливових в сучасній буржуазній філософії, і зокрема марксологіі,-мала значний вплив на ідеологію, стратегію і тактику всього новітнього ревізіонізму. Ця школа була утворена в 30-х роках представниками дрібнобуржуазної ліберальної інтелігенції, які з абстрактно-гуманістичних позицій виступили з критикою багатьох негативних сторін державно-монополістичного капіталізму. Одночасно з самого початку вони бачили в робочому класі не велику революційну силу сучасності, а «інтегровану» в капіталізм масу і покладали свої надії на «критично мислячих» інтелігентів. У процесі своєї еволюції лідери Франкфуртської школи виступали то як глашатаї ультралівого і близького до анархізму революціонаризм (Г. Маркузе), то як носії тотального песимізму (Т. Адорно), то як антикомуністи реформістського спрямування. Антикапіталістичні філіппіки виявилися своєрідною зовнішньою оболонкою антикомунізму, який загалом став лейтмотивом діяльності першого і другого поколінь філософів і соціологів Франкфуртської школи. 

 Теоретичні концепції цієї школи не уявляють собою тому небезпеки для капіталізму, але, навпаки, по суті служать його апології. Як зазначив секретар ЦК СЄПН тов. Курт Хагер, представники Франкфуртської школи, лавіруючи між опозицією і апологетикою, створюють утопічно-романтичні конструкції, що не становлять ніякої практичної альтернативи сучасному капіталізму, але використовуються в системі антикомунізму як засіб для дискредитації реального соціалізму 1. 

 Концепції Франкфуртської школи є найбільш концентрованим вираженням так званого неомарксизма. Проголошений представниками цієї «школи» курс на «оновлення» марксизму означає по суті справи рецидив домарксистського дрібнобуржуазного соціалізму в умовах середини і другої половини XX в., Коли цей дрібнобуржуазний соціалізм маскується під марксистську ідеологію. «Діалектика історії така, - писав В. І. Ленін, - що теоретична перемога марксизму змушує ворогів його переодягатися марксистами» 2. 

 Викриття цього міфу про неомарксизме - одне із завдань авторів цієї праці. 

 Ю.А.Замошкін ОСОБИСТІСТЬ В СУЧАСНІЙ АМЕРИЦІ. Досвід аналізу ціннісних і політичних орієнтацій  1960
 Дослідження поглядів, умонастроїв, почуттів, життєвих очікувань і форм поведінки американців показує крайню складність і суперечливість еволюції ціннісних і політичних орієнтацій ОСОБИСТОСТІ в США. Це й не може бути інакше у найбільшій капіталістичній країні. У США розгортається гостра боротьба різних класів, соціально-політичних угруповань і сил. Відбуваються істотні зміні в продуктивних силах, соціальній структурі та формах організації суспільства, в умовах праці та побуту. Змінюється положення США в системі міжнародних відносин і загальне співвідношення сил на світовій арені. Разом з тим в США у свідомості людей міцно вкоренилися звички і традиції, створені в попередні періоди розвитку країни.
Культурологія / Літературознавство
 Мухамеджановим і С.М. Богуславської Теорія культури в питаннях і відповідях: навчальний посібник для студентів заочної форми навчання. - Оренбург: ІПК ГОУ ОДУ. - 149 с.  2007

 Навчальний посібник включає матеріали з наступних тем теоретичної культурології: поняття культури, морфологія культури, культурологія як наука, культура і цивілізація, культурогенез і динаміка культури, типологія культур, семіотика культури, аксіологічні проблеми культури, культура і особистість, культура і суспільство, культура і природа . Призначається для студентів 1-3 курсів заочного факультету при вивченні відповідних розділів культурології.

 Д. П. Мирський ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ з найдавніших часів по 1925 год / Пер. з англ. Р. Зерновий. - 2-е вид. - Новосибірськ: Изд-во «Свиньин і сини». - 872 с.  2006
 Лучанова Історія світової літератури: Учеб. посібник. - Омськ: Изд-во ОмГТУ,. - 128 с.  2005

 У посібнику розглядається проблематика специфічної природи істкусства слова, художності, цілісності літературного твору, літературного процесу культурних епох: романтизму, реалізму, модернізму, постмодернізму.

 Кадиров А.М. Культурологія. Теорія та історія культури: Навчальний посібник / А.М. Кадиров; Уфимские. держ. авіац. техн. ун-т. - Уфа: УГАТУ. - 290 с.  2004

 Розглянуто питання теорії культури, дано огляд основних напрямків культурології, проаналізовано розвиток світової та вітчизняної культури. 

 Посібник відповідає вимогам державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

 Гачев Г. Д. Наука та національна культура (гуманітарний коммента рий до природознавства). - Ростов-на-Дону. Видавництво Ростовського університету. 320 с.  1993
 Національний розум - чи є він, а якщо і ость, то як його улопіть не тільки в літературі та мистецтві, але і в релігії і в науках, навіть у фізиці та математиці, які прагнуть бити універсальними? - Ось проблема, яку взявся вирішити учений -культуролог і письменник, доктор філології Г. Д. Гачов. У новій книзі триває його відома серія національних образів світу. Подморгнув естетичному і філологічному аналізу твори Галілея, Паскаля, Декарта, Ньютона, Канта та інших філософів і вчених, він демонструє зв'язку природознавстві з гумііітарной культурою, виявляє особливості національних світоглядів: французького, німецького, італійського, англійського, еллінського та інших - II постійних порівняннях з росіянином. Книга написана і стилі щоденника мислителя і читача, як сповідь про пригоди думки. Розрахована на читачів, що займаються гуманітарною культурою і природознавством, на філологів, істориків, філософів, культурологів, людей, що цікавляться інтелектуальними іграми.
Архітектура / Мистецтво
 Т. В. Ільїна ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВ  2007

 Книга є частиною дилогії з курсу «Історія мистецтв», що складається з підручників «Західноєвропейське мистецтво» і «Вітчизняне мистецтво». У підручнику «Історія мистецтв. Вітчизняне мистецтво »розглядаються процеси розвитку живопису і скульптури, архітектури та прикладного мистецтва з давнини до кінця XX століття. Третє видання (2-е - 1994 р.) значно доопрацьовано: внесено зміни та доповнення. Книга оснащена науково-методичним апаратом і добре ілюстрована. Для студентів вузів, викладачів шкіл і коледжів, а також широкого кола читачів.

 А. В. Предтеченський Історія будівництва Петербурга  1957

 Незважаючи на те, що в XVII ст. в економіці країни відбулися помітні зрушення, зумовлені зростанням суспільного розподілу праці, 'економічна відсталість Росії відчувалася у всьому. У той час як у передових країнах Європи швидко розвивалися буржуазні відносини, в Росії панував кріпосницький лад, які гальмували всяку ініціативу. Продуктивні сили Росії сильно відставали в своєму розвитку від продуктивних сил західноєвропейських країн. Досить сказати, що перша російська домна була побудована лише в 1636 р., тобто на 200 з гаком років пізніше, ніж у Західній Європі. Порівняно нечисленні ще мануфактурніпідприємства і ремесло не могли задовольнити всі зростаючих потреб країни. З-за кордону ввозилися не тільки предмети військового спорядження (зброя, порох), але й більш складні предмети домашнього вжитку вищих класів (шовк, вино, дорогі сукна). Зовнішня торгівля перебувала в руках англійців і голландців. Торговельного флоту у Росії не було. 

 Економічна відсталість обумовлювала військову слабкість Росії. Незважаючи на спроби уряду завести постійні військові частини «іноземного ладу», основну частину регулярної армії майже на всьому протязі XVII в. продовжували складати мало дисципліновані і погано навчені стрілецькі полки, на створення яких держава виділяла мізерні кошти. Ратники дворянського ополчення часто були озброєні не вогнепальною зброєю, а луками і стрілами. Військового флоту Росія не мала.

Антична історія / Архівознавство / Військова історія / Всесвітня історія (підручники) / Стародавня Русь / Історія стародавнього світу / Історія наук / Історія науки і техніки / Історія Росії (підручники) / Історія Росії на початку XX століття / Історія радянської Росії (1917 - 1941 рр..) / Історія середніх віків / Історія країн Азії та Африки / Історія країн Європи та Америки / Історія країн СНД / Історія України (підручники) / Сучасна російська історія
 В. А. Канке Історія і філософія хімії: Навчальний посібник - М.: НІЯУ МІФІ. - 232 с.  2011

 Книга являє собою послідовний виклад курсу історії та філософії хімії. Ретельно аналізується статус принципів, законів, апроксимацій, моделей, експерименту, референції. Розглядаються онтологічні, епістемологічні, методологічні, етичні, естетичні, трансдіціплінарние аспекти філософії хімії. Велике значення надається новітнім концепціям філософії хімії. 

 Посібник призначений для студентів, аспірантів, філософів, вчених, широких кіл читачів, усіх, хто цікавиться новітніми досягненнями філософії хімії.

 Віра П. Буданова Антон П. Горський Ірина П. Єрмолова Велике переселення народів  2011
 Книга присвячена унікальному етапу світової історії - Великому переселенню народів, коли в умовах згасання Античній цивілізації і зародження цивілізації Середньовіччя взаємодія варварського світу і Римської імперії досягло найбільш інтенсивної фази. Основна увага автори приділяють трьом лідерам Великого переселення - німцям, гунам і слов'янам, їх ролі в європейських цивілізаційних процесах II-VII ст., Їх трансформації в ході міграцій від племінних союзів до перших державних утворень, еволюції військових, торговельних, дипломатичних, культурних контактів, складових суть взаємодії і взаємовпливу двох полярних світів - Барбарікуме і Імперії. Книга адресована не тільки фахівцям-історикам, археологам, етнологам, лінгвістам, а й усім читачам, що цікавляться історією Європи рубежу Античності й Середньовіччя.
 Катерина Монусова Історія Хрестових походів  2010
 Кажуть, термін "дідівщина" з'явився в ті далекі часи, коли майбутніх лицарів їхні старші товариші піддавали всіляким випробуванням - щоб підготувати до тягот майбутньої похідного життя. "Навчальні мандри юної Європи на Схід" забрали життя десятків тисяч паломників в латах. Чи вдалося їм, як і було обіцяно, швидше потрапити в рай - історія замовчує. Але, так чи інакше, вони склали свої голови в тому самому місці, де Земля зустрічається з Небом, - а значить, саме сюди і лежить наш шлях, який з легкої руки істориків ми звично звемо Хрестовими походами ... Як вийшло, що, вирушаючи карати невірних, доблесні лицарі потопили в крові самий християнський з усіх міст? Як чаклунка Мелузина допомогла султану здолати непереможну лицарську армію? Чому море так і не розступилося перед учасниками дитячого походу? Куди зник з підкореного хрестоносцями Монсегюра Священний Грааль? І чому вчені досі сперечаються, ніж були походи західноєвропейців на Схід: втіленням кривавого розгулу або високої духовною місією? Про це та багато іншого - в книзі Катерини Монусова "Історія Хрестових походів".
 Горяєва Т. М. Політична цензура в СРСР. 1917-1991 рр.. / Т. М. Горяєва. - 2-е вид., Испр. - М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 407 с.: Ил. - (Історія сталінізму).  2009

 Об'єктом даного монографічного дослідження є сформована в СРСР система всеосяжної політичної цензури, «всецензури» радянського типу. У книзі показано різноманіття форм і методів ідеологічного і політичного контролю, який здійснювався партійно-державними органами та інститутами цензури в період з 1917 по 1991 р. Поряд з гнітючими функціями цензури прямого впливу - рішення про заборони, цензорські втручання, відхилені рукописи та ін, і з використанням усього арсеналу ідеологічного керівництва і монополізація всіх засобів управління, - кадрова, видавнича, гонорарна політика, - продемонстрована і відповідна реакція творчої інтелігенції, поведінкові особливості якої виробилися у відповідь на «дамоклів меч» цензури. Новаторство дослідження полягає і в тому, що паралельно з фактами протидії та опору представлена фактографія, що відображає конформізм і компроміс з владою, що проявилися в період одержавлення різних сфер культурного і суспільного життя: ліквідація літературних угруповань і організація Спілки радянських письменників СРСР, створення державних ЗМІ та ін . 

 Актуальність книги безсумнівна і грунтується, насамперед, на гострої потреби осмислення нинішнього стану культури та її ролі в сучасному інформаційному та естетичному просторі. Проблеми, що піднімаються і вирішуються автором, ставлять дане дослідження в ряд найбільш затребуваних самими різними категоріями читацької аудиторії у зв'язку з становленням в Росії громадянського суспільства і виробленням механізмів взаємини влади і суспільства.

 Гапочка С.Н. ДАВНЯ РУСЬ IX-XIII ВВ.Учебно - методичний посібник для студентів 1 курсу історичного факультету ВДПУ  2008

 Навчальний посібник містить матеріали для семінарських занять з курсу історія Стародавньої Русі.
 У посібнику представлені документи, питання і завдання до них, література за темами відбиваючим соціально-економічний, політичний і культурний розвиток Русі IX - XIII ст.
 Призначена для студентів 1 курсу історичного факультету ВДПУ навчаються за напрямом 540400. Соціально-економічну освіту. Профіль 540401. «Історія».

 Журавльова І.А. ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ СТОЛІТЬ  2007

 Хоча слова "середньовіччі" викликають в нашій пам'яті знайомі образи - готичні собори і феодальні замки, лицарі і хрестові походи, могутність римських пап і інквізиція, - дати строге визначення цьому поняттю не так-то просто. Легко заблукати в майже нескінченному розмаїтті яскравих подій і прописних істин, наукових концепцій і глибоко укорінених забобонів. Сам термін "середні віки" вельми умовний. Його походження пов'язане з літературними смаками вчених-гуманістів XV - XVI ст. Тоді латинську мову вже більше півтора тисячоліть був у Європі мовою культури і науки. Природно, за такий довгий термін в ньому відбулися серйозні зміни, багато чого стали вимовляти і писати зовсім інакше, ніж у часи класиків літератури Стародавнього Риму. Гуманісти вирішили повернутися до старих мовним нормам. Водночас, в яке використовували "неправильну", "варварську", на їх думку, латинь, вони назвали "медіум евум" - "середній вік". Вираз "середньовіччі" збереглося і понині, а наука, що вивчає історію і культуру того часу, називається медієвістики.

 П.С. Самигин Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта).  2007

 У відповідності з державними освітнім стандартом в навчальному посібнику викладається курс історії. 

 Для студентів середніх професійних навчальних закладів.

 Альохін Е.В. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ПО ПРЕДМЕТУ "ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО І МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ У РОСІЇ"  2006

 Історія російської державності, як і історія Росії в цілому, до цих пір викликає найзапекліші суперечки як в середовищі професійних істориків, так і - політиків, публіцистів, громадських діячів, пересічних громадян цією історією цікавляться.

 Б.В.Шарикін. Стародавній світ. Навчально-методичний посібник для семінарських занять з давньої історії. Укладач Б.В.Шарикін. - Тула: Вид-во ТулГУ.2006. - 313 с.  2006

 Навчально-методичний посібник покликаний допомогти студентам у підготовці до семінарських занять з давньої історії. Разом з тим, воно спрямоване на розвиток самостійної пізнавальної діяльності учнів, розвиває їх здатність аналізувати документи, логічно мислити, давати письмові та усні відповіді, систематизувати свої знання, використовуючи найважливіші поняття історичної науки. Посібник містить необхідні рекомендації, завдання, списки літератури, документальні матеріали, які допоможуть організувати свою роботу.
 Як зручний для організації роботи практикум, посібник призначений і для студентів, і для викладачів вищих навчальних закладів.

 Е.А. Гончарова Методи політичного розшуку Росії в боротьбі з революційним рухом в 1904-1914 роках: На матеріалах Саратовской губернії / Под ред. А.В. Воронежцева. - Саратов: Наукова книга - 96 с.  2006

 Робота присвячена методам політичного розшуку Росії в боротьбі з революційним рухом в 1904-1914 рр.., Особливу увагу приділено місцевої, провінційної специфіці даного питання. Розглянуті методи згруповані за трьома головними напрямами: внутрішня агентурна діяльність, зовнішнє спостереження і перлюстрація кореспонденції. Використовуючи аналіз джерел, автор виявляє деяку динаміку прийомів роботи політичної поліції в умовах зміни суспільно-політичної ситуації в Росії. 

 Для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних факультетів університетів і педінститутів.

 В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін. Давня та Московська Русь: навч. посібник В.Є. Бредихин, А.А. Слезин, Р.Л. Нікулін. Тамбов Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2005, 132 с.  2005

 Дозволяє узагальнити і систематизувати знання з вітчизняної історії IX - XVII ст., Включає лекції професора А.А. Слезіна за базовим вузівському курсу «Вітчизняна історія», допоміжні схеми і таблиці. Практичні завдання призначені для організації семінарів, колоквіумів, самоконтролю.
 Призначено для студентів усіх спеціальностей та форм навчання, учнів і викладачів підрозділів ТДТУ, здійснюють довузівську підготовку абітурієнтів гуманітарного факуль-тету.

 Волкова Г.І. Політична історія Іспанії XX століття: Учеб. посібник. - М.: Вища. шк. - (XX століття. Політична історія світу). - 191 с.  2005

 Справжня робота присвячена історії Іспанії XX століття. Основна увага приділена специфіці Іспанської держави автономій, взаємозв'язку внутрішньої та зовнішньої політики цієї європейської країни. 

 Для студентів і викладачів гуманітарних вузів, фахівців-міжнародників та всіх хто цікавиться історією Іспанії.

 Алексєєва Е.В. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с.  2005

 У книзі розглядаються проблеми становлення та функціонування архівної сфери, її правове регулювання. Детально висвітлюються організаційно-методичні питання класифікації, комплектування, експертизи цінності, науково-довідкового апарату та використання документів Архівного фонду Російської Федерації. 

 Для студентів установ початкової та середньої професійної освіти.

 Є.І. Кичанов, Б.Н. Мельниченко Історія Тибету з найдавніших часів до наших днів - М.: Сх. літ. - 351 с.  2005
Книга містить систематизований нарис історії Тибету від появи людей на Тибетському нагір'ї до початку XXI в. Її основу склав курс, який автори читають у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Розповідається про формування тибетського етносу, про період розквіту імперії Тибету у VII-IX ст., Проникненні тибетського буддизму в монгольський світ, складення в XVII в. тибетського теократичної держави під керівництвом далай-лам, про внутрішній стан і зовнішньополітичних зв'язках Тибету у XIX - першій половині XX в., про створення та сучасне становище Тибетського автономного району КНР.
 Д.І. Олейников Історія Росії з 1801 по 1917 рік. Курс лекцій: посібник для вузів / Д. І. Олейников. - М.: Дрофа. - 414 с.  2005

 Навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного студентам Російського гуманітарного університету. У ньому висвітлено найрізноманітніші проблеми історії Росії XIХ - початку XX століття, наведено нові для навчальної літератури факти і дані. 

 Особ-ність цього курсу в тому, що його мета - розширення культурного простору студента, а не допомога в оволодінні ремеслом історика. Видання містить анотовану бібліогр- фию, необхідну для поглибленого вивчення як усього розглянутого періоду, так і від ділових тем курсу. 

 Посібник призначений для студентів неісторичних спеціальностей і всіх інте- 

 сунуть історією.

 Є.П. Іванов Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди. / / За редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с.  2004
 Книга розрахована на широкого читача, в тому числі вчителів історії, учнів середніх та студентів вищих навчальних закладів. Вона може бути використана всіма, хто цікавиться історією Росії. У посібнику викладається комплекс найважливіших, на погляд авторів, проблем історії нашої країни, точки зору дореволюційних, радянських і сучасних істориків, а іноді і вчених-емігрантів на ці проблеми. У ряді випадків поміщений не тільки новий історіографічний, а й фактичний матеріал з питань, які зовсім не розглядалися, розглядалися недостатньо повно або спотворювалися в колишніх, а іноді і сучасних, шкільних та вузівських підручниках з історії Росії.
 Під редакцією професора Є.П. Іванова Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди Під редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с.  2004

 Книга розрахована на широкого читача, в тому числі вчителів історії, учнів середніх та студентів вищих навчальних закладів. Вона може бути використана всіма, хто цікавиться історією Росії. У посібнику викладається комплекс найважливіших, на погляд авторів, проблем історії нашої країни, точки зору дореволюційних, радянських і сучасних істориків, а іноді і вчених-емігрантів на ці проблеми. У ряді випадків поміщений не тільки новий історіографічний, а й фактичний матеріал з питань, які зовсім не розглядалися, розглядалися недостатньо повно або спотворювалися в колишніх, а іноді і сучасних, шкільних та вузівських підручниках з історії Росії.

 Азімов Айзек Світи всередині світів. Історія відкриття і підкорення атомної енергії / Пер. з англ. С. Федорова. - М.: ЗАТ Центр-поліграф. - 172 с.  2004

 Книга знаменитого письменника-фантаста і вченого присвячена підкорення атома і величезним можливостям, які відкривають перед людством невичерпні джерела атомної енергії. Автор розповідає про структуру ядра, изотопах, протонах, нейтронах, ядер реакторі і прискоренні часток, нейтронної бомбардування і енергії Сонця. У книзі наведено безліч цікавих фактів з історії розвитку ядерної фізики.

 Терещенко Ю.Я. Історія Росії XX-XXI ст. - М. Філологічна суспільство «СЛОВО»; Ростов н / Д: Видавництво «Фенікс». - 448 с.  2004

 Даний посібник підготовлено з урахуванням досвіду читання загального курсу лекцій з вітчизняної історії на історичному факультеті МДУ ім. М. В. Ломоносова та Інституту історії стан Азії та Африки при МТУ. Навчальний посібник висвітлює історію нашої країни з Лютневої революції 1917 р. по 2003 р. Автор розглядає п'ять історичних сюжетів: соціально-економічний і політичний розвиток країни, внутрішню і зовнішню політику »історію культури. Видання складено відповідно до сучасними програмами з вітчизняної історії для гуманітарних факультетів вузів. Навчальний посібник розрахований на студентів, абітурієнтів та всіх, хто цікавиться історією нашої країни.

 Е.Л. Валево Болгарія в XX столітті: Нариси політичної історії / Ін-т слов'янознавства. - М.: Наука. - 463 с, (XX століття в док. І дослідні.)  2003
 У збірнику висвітлено найбільш дискусійні і малодосліджені попроси історії Болгарії п XX п, дано ноіое прочитання вже відомих її сторінок на принципово ноной істочннковой базі - нещодавно розсекречених документах п матеріалах з архівів Росії та Болгарії, що вносить значні корективи а існуючі раніше оцінки і висновки. Аналізуються становлення і функціонування державного і суспільного ладу Болгарії, який прийшов змінюють соціалістичному після антитоталітарної революції 1989 р., висвітлюється соціально-політичну та економічну кризу 80-х годен, що не знайшов дозволу при жнвковском режимі Для істориків і більш широкого кола читачів.
Філософія здоров'я
Анатомія центральної нервової системи
Біохімія
Біологія. Частина перша
Біохімія. Частина друга
Біохімія людини
 Шалигіна Г.І. Філософія здоров'я: поради на кожен день і на все життя - СПб  2004

 Стати абсолютно здоровою людиною - чи можливо це? Автор книги разом з Читачем шукає відповідь на це непросте питання. 

 Книга допомагає Читачеві побачити світ його неповторного "Я", опанувати силами, керуючими здоров'ям, досягти гармонії з собою і Космосом. 

 Може бути корисна будь-якому Людині, яка бажає бути здоровим і готовому невпинно трудитися для осягнення мудрості життя.

Вікова анатомія і фізіологія в 2 Т. Т. 1. Організм людини, його регуляторні та інтеграційні системи
Вікова анатомія і фізіологія. Т. 2. Опорно-рухова і вісцеральна системи
Вікова фізіологія і психофізіологія
Генетика
Генетика в 2 ч. Частина перша
Ендокринна і центральна нервова системи, вища нервова діяльність, аналізатори, етологія
Кровообіг, дихання, видільні процеси, розмноження, лактація, обмін речовин
Нейрофізіологія
Нервова система: анатомія, фізіологія, нейрофармакологія
Сестринська справа в хірургії
Сестринський догляд у фізіотерапевтичній практиці
 Шаталов А. Т Філософія здоров'я. - М.,  2001

 Опублікований праця присвячена філософського осмислення проблеми здоров'я в історичному та сучасному контекстах розвитку знання, аналізу космоцентрічного, теоцентрічний, антропоцентричний і соціоцентрічних концепцій, визначенню їх місця і ролі в розвитку світоглядних, методологічних, гносеологічних, аксіологічних і праксиологических проблем сучасної філософської думки і духовної культури в цілому . 

 Книга призначена для широкого кола читачів, які цікавляться філософськими роздумами про здоров'я як однієї з найважливіших цінностей людського життя і діяльності.

Стоматологія. Ендодонтія
Факультетська хірургія підручник
Факультетська хірургія
Фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
Фізіологія людини і тварин
Фізіологія харчування
Цитологія, гістологія та ембріологія
Географія
 Едуард Вартаньян Історія з географією, або Життя і пригоди географічних назв  1986
 У книзі Е.А. Вартаньян вдало поєднуються в захоплюючому оповіданні різнорідні знання з області мовознавства, географії, історії, етнографії, що пояснюють походження топонімів - географічних назв.
Зовнішня політика і міжнародні відносини / Геополітика / Державне управління. Влада / Історія політичних і правових вчень / Загальні питання політології / Політика / Політична філософія / Політичні режими і партії / Соціологія політики
 Смирнов Г. Н., Бурсов А. В. Росія у світовому політичному процесі. Курс лекцій: Навчальний посібник / Г. Н. Смирнов, А. В. Бурсов. - М.: Схід - Захід, - 304 с.  2011
 прикладної політології. Значну увагу приділено основним напрямам російської політичної думки в XIX-XX ст., Включаючи вчення Російського Зарубіжжя, простежено їх вплив на політичні процеси як в Росії, гак і в світі; проаналізовано витоки формування радянської політичної системи, освітлений внесок Росії в геополітичні проекти та утопії XX в.; особливе місце відведено сучасним проблемам модернізації та демократизації Росії, процесу формування і трансформації вітчизняної еліти; розглянуто вплив глобалізації на російський політичний процес. Посібник призначений для студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.
 Крауч К. Постдемократія [Текст] / пер. з англ. Н. В. Едельмана; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. будинок Держ. ун-ту - Вищої школи економіки. - 192 с.  2010

 У своїй гучній в західній інтелектуальної та науковому середовищі книзі професор соціології Уорікського університету (Великобританія) Колін Крауч стверджує, що занепад громадських класів, які зробили можливою масову політику, і поширення глобального капіталізму призвели до виникнення замкнутого політичного класу, більше зацікавленої в створенні зв'язків з впливовими бізнес-групами, ніж у проведенні політичних програм, що відповідають інтересам простих громадян. 

 Він показує, що в ряді відносин політика почала XXI століття повертає нас до політики XIX століть, яка визначалася грою, що розігрується між елітами. Проте, за твердженням Крауча, досвід XX століття раніше залишається значимим і зберігає можливості для відродження політики.

 Льюкс Стівен Влада: Радикальний погляд / пер. з англ. А. І. Кирлежева; Держ. ун-т - Вища школа економіки. - М.: Изд. будинок Держ. ун-та-Вищої школи економіки. - 240 с. - (Політична теорія).  2010

 Пропонована робота Стівена Льюкс, протягом більш ніж трьох десятиліть користується репутацією класичної, присвячена одному з ключових і найбільш спірних понять політичної теорії. Справжній переклад, виконаний по другому англійському виданню книги, включає також два нових нарису, в яких автор критично розглядає новітні підходи до вивчення влади та переглядає свій власний первинний підхід.

 В. А. Ацюковскій, Б. Л. Єрмілов Короткий політологічний тлумачний словник  2009

 Доцільність випуску "Короткого політекономічного словника" викликана тим, що, по-перше, довідкові матеріали подібного роду випускалися давно і вже не відображають ряду явищ, що проявилися в суспільному житті за останні десять років: йдеться про світову кризу капіталістичного способу виробництва і про спробу світової буржуазії вирішити свої проблеми за рахунок реставрації капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить громіздкі і не завжди доступні тим читачам, які хотіли б розібратися в політекономічних причини подій, що відбуваються.

 А.В. Маринченко ГЕОПОЛИТИКА. Учеб. посібник. - М.: ИНФРА-М, 2009  2009

 Навчальний посібник написаний відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. У ньому представлені основні геополітичні ідеї, принципи та основні поняття. Розглянуто вектори забезпечення геополітичних інтересів Росії та її взаємини з провідними країнами світу. Велику увагу приділено геополітичним процесам у Східній Європі, а також налагодженню і розвитку зв'язків з країнами Азії, Африки та Латинської Америки. Дан геополітичний прогноз перспективам розвитку людства в ХХ! в. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, політологів, а також усіх, хто цікавиться питаннями геополітики. 

 Бенуа А. Проти лібералізму до четвертої політичної теорії. СПб.: Амфора. - 480 с.  2009
 Книга сучасного французького філософа Алена де Бенуа (р. 1943) описує основні принципи європейської континентальної ідеології, в центрі якої стоять цінності європейської ідентичності, традиції континенталізму. Автор жорстко критикує лібералізм, атлантизм, американську гегемонію і спроби Вашингтона побудувати однополярний світ, вітає російсько-європейську співпрацю, викладає основні принципи Четвертої політичної теорії.
 Рябінін В. А. Ідеологія «таємниці беззаконня»: філософський і політичний аналіз ідеології «мондіалізму». М.: «АІРО-ХХІ» 440 с.  2009
 У цій книзі зроблена спроба виявити сутність і особливості сучасного глобального ідеологічного реформування. Відповідно до підтримуваної автором концепцією: у світі сьогодні діє глобальна ідеологія, за допомогою якої національні держави перебудовуються в єдине світове государство.с єдиним світовим урядом, єдиної світової релігією і т. д. Специфіка цих процесів дає підставу ототожнити їх з виконанням християнських пророцтв про останні часи і підготовкою події, названого у православному переказі «царювання антихриста.
 Бек У. Влада і її опоненти в епоху глобалізму. Нова всесвітньо-політична економія / Пер. з нім. А. Б. Григор'єва, В. Д. Сідельник; післямова В. Г. Федотової, Н. Н. Федотової. - М.: Прогресс-Традиція; Видавничий дім «Територія майбутнього» (Серія «Університетська бібліотека Олександра Погорєльського»). - 464 с.  2007

 Ульріх Бек (р. 1944) - провідний німецький соціолог, професор Мюнхенського університету, відомий російському читачеві за книгами «Суспільство ризику» і «Що таке глобалізація?». 

 Його нова робота, «Влада і її опоненти в епоху глобалізму», присвячена одній з найбільш актуальних проблем сучасного світу - проблемі глобалізації, її сутності та наслідків. На думку автора, в дослідженні феномену глобалізації на зміну політичного реалізму, який орієнтується тільки на національну точку зору, приходить космополітичний реалізм, який підкреслює вирішальну роль світових економічних сил і акторів у співпраці та протистоянні держав.

 Галин В.В. Політекономія війни. Змова Європи. - М.: Алгоритм, - 432 с.  2007

 Першу частину цієї книги не варто було б і писати, все про що в ній йдеться є в кожному хоч трохи сумлінному підручнику історії. Однак безперервні спроби переписати історію вимагають адекватної відповіді. Перша частина, що є одночасно і введенням в книгу, присвячена темі про яку історики та підручники вже мовчать. Але це головна тема, всі інші по відношенню до Росії представляють вторинний інтерес. 

 Автор відомий за своїми серіями «Заборонена політекономія» / «Тен-денції»: «Революція по-російськи», «Червоне і біле». Це видання - своєрідне продовження серії, присвяченій політекономіче-ської історії Росії та світу XX століття.

 Нечаєв В.Д, Філіппов А.В Вся політика. Хрестоматія. - 440 c  2006

 Нарешті є самовчитель політичних знань для людини, котра закінчила середню школу і не втратив бажання розібратися в світі, в країні, громадянином якої він з формальної точки зору став, отримавши на руки паспорт, а по суті стає їм у міру досягнення політичної цілості. Жанр хрестоматії дотриманий тут в точності: десятки документів, виступі та інтерв'ю російських політиків, критиків наших та іноземних зібрані в дюжину розділений - від того, шануй таке взагалі політика, і до того, ніж у наш час є питання про національний суверенітет, від стислій німкенею характеристики основних політичних ідеологій до політичної системи держави i: суті її реформування. Питання до читача, якими завершується кожний розділ, сформульовані так, що виразну відповідь на них можливий за умови уважного, розважливого читання книги, корисною і як довідник, і як підручник.
 Сергій Георгійович Кара-Мурза Опозиція як тіньова влада. М.: Алгоритм. - 171 с. - Таємниці сучасної політики  2006
 Сформована на початку 90-х років система політичних партій РФ себе вичерпала. Партії, генетично пов'язані з КПРС і з дисидентами, виявилися неспроможні і в поясненні причин катастрофи радянського ладу, і в пізнанні природи вразила РФ кризи, і у виробленні проекту майбутнього життєустрою Росії. Опозиція, яка протидіяла руйнівної програмі єльцинського режиму, у великій мірі виконала свою історичну задачу, і з часом ця її роль буде високо оцінена. Але зараз, коли країна увійшла в новий етап затяжної кризи, в політику приходить нове покоління, яке повинне буде знайти відповідь на нові виклики. Це покоління виробить нову мову, нове бачення реальності, нові теоретичні підходи та нові принципи організації. Молодим треба передати досвід 90-х років, і перш за все досвід помилок і невдач. З цією метою автор відібрав статті того періоду (в основному з газет «Правда» і «Радянська Росія»), в яких він веде дискусію з теоретичних питань зі своїми товаришами по опозиції.
 Жуков Д.С. Імперія і влада: Південна Африка в 70-і рр.. XIX в.: Монографія / Д.С.Жуков. - М.: МІЕЕ. - 174 с.  2006

 Монографія присвячена вивченню динаміки владних структур Британської імперії в другій половині XIX століття; розглядається південноафриканський досвід британського імперського будівництва. 

 Книга призначена фахівцям з історії Великобританії, а також всім, хто цікавиться феноменом імперії.

 Джафаров С.Д. Структурогенеза і політична динаміка відносин між Росією і НАТО в другій половині XX - початку XXI століття: монографія. - М.: Видавництво «палеотипів». - 168 с.  2006

 У монографії розглядаються історія, сутність, особливості та динаміка відносин між Росією і НАТО на рубежі XX-XXI століть. Викладено концептуальні засади та принципи політики Росії по відношенню до Північноатлантичного Альянсу в контексті її військової доктрини. 

 Книга представляє інтерес для фахівців-політологів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться сучасною системою міжнародних відносин і проблемами зовнішньої політики Росії.

 А. В. Гладишев, Б. Б. Дубенцов Історична свідомість і влада в дзеркалі Росії XX століття. Наукові доповіді / За редакцією А. В. Гладишева і Б. Б. Дубенцова. - СПб.: Изд-во СПбІІ РАН «Нестор-Історія». - 256 с. (Серія «Наукові доповіді»; вип. 6).  2006

 У 2004-2005 рр.. Саратовський Міон і Санкт-Петербурзький інститут історії РАН вели роботу над проектом, присвяченим історії історичної науки і долям вчених-істориків. В рамках проекту була проведена представницька наукова конференція. Збірник статей за матеріалами конференції «Історія і влада в Росії XX століття: держава, суспільство, індивідуальні долі» (Саратов, 1 квітня жовтня 2004 р.) призначений для наукових співробітників, викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів, для всіх, хто цікавиться історією релігійно -політичних і філософських ідей у світовій культурі та сучасними світоглядними проблемами взаємодії світської і релігійної влади. 

 Теоретична позиція редакційної колегії не завжди збігаєтеся постановкою проблем і аргументацією окремих авторів збірки.

 Кононенко, Анатолій Анатолійович Історіографія створення та діяльності партії соціалістів-революціонерів у 1901-1922 рр.. / Дисертація / Тюмень  2005
 Метою дисертації є комплексний аналіз літератури та процесу накопичення знань в історичній науці з проблеми історії створення та діяльності Партії соціалістів-революціонерів
 Б. Кагарлицький, А. Тарасов Керована демократія: Росія, яку нам нав'язали. - Єкатеринбург: Ультра.Культура. - 576 с.  2005

 Політична історія пострадянської Росії, написана з марксистських позицій. Аналіз соціальної природи сформованого держави, основних політичних сил і діючих осіб, що показує несумісність демократії і капіталізму в сучасних умовах.

 Доржиев Ж.Б., Хлистов Е.А., Мадай Е.О., Ускеев С.Ш.
Історія політичних і правових вчень. Навчально-методичний посібник для студентів, що навчаються за спеціальністю «Юриспруденція». - Улан-Уде: Видавництво ВСГТУ, 2004. - 124 с.  2004

 Даний посібник підготовлено на кафедрі державно-правових дисциплін Східно-Сибірського державного технологічного університету у відповідності з державним стандартом. Воно включає в себе всі структурні елементи, необхідні для вивчення історії політичних і правових вчень як одного з базових курсів у навчанні юристів: тематичний план, методичні рекомендації, програма курсу, короткий курс лекцій, теми та плани семінарських занять, списки рекомендованої літератури, питання і завдання для проміжного контролю, питання для підсумкового тестування і контролю (іспиту). Посібник призначений для студентів юридичного профілю денного навчання.

 Под ред. А.В. Іванченко. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. - М.: Фонд «Ліберальна місія». - 300 с.  2003

 Книга присвячена аналізу становлення, проблем і перспектив розвитку інститутів російського народовладдя. З теоретико-правових, політологічних та філософських позицій розкривається сутність демократичних принципів організації і діяльності публічної влади, її місце в системі соціальних відносин російського суспільства. Книга містить конкретний правовий аналіз актуальних проблем конституційного устрою Російської Федерації, реалізації принципу федералізму, організації місцевого самоврядування, вдосконалення виборчої системи. Дослідження зарубіжного досвіду організації демократичних інститутів влади дозволяє краще зрозуміти сучасні тенденції і протиріччя розвитку російської держави.

 А.Ю. Мельвіль Категорії політичної науки. - М.: Московський державний інститут міжнародних відносин (Університет) МЗС РФ, «Російська політична енциклопедія» (РОССПЕН). - 656 с.   2002

 Книга підготовлена авторським колективом факультету Політології МДІМВ-Університету МЗС Росії під керівництвом проф. А.Ю. Мельвіля в рамках комплексного науково-освітнього та просвітницького проекту, націленого на розвиток нових форм і змісту політологічного освіти в Росії на основі сучасних педагогічних та науково-видавничих методів. 

 У своєму змісті книга орієнтована на світовий досвід і традиції політичної науки і політологічного освіти. Новаторський і оригінальний характер видання полягає насамперед у багаторівневої структурі матеріалу. Крім основного тексту підручник включає інтерпретації, фактологічні відомості, цитати з класичної та новітньої літератури, великий банк наукових біографій видатних представників соціально-політичної думки, визначення ключових понять. Підручник дозволяє отримати об'ємне і цілісне уявлення про історію та сучасний стан політичної науки, про загальноприйняті і альтернативних теоріях і підходах. 

 Підручник призначений для широкого кола читачів: особливості подачі матеріалу роблять його корисним і для студента, і для викладача, і для політконсультанта, і для діючого політика. 

 В.П.Макаренко Аналітична політична філософія. - М.: Праксіс.-416 с. - (Серія «Нова наука політики»)  2002

 Нова книга відомого фахівця в галузі політичної теорії, автора численних робіт, з проблем бюрократії, політичної опозиції, легітимності і влади, присвячена розгляду і критичному аналізу основних напрямків сучасної політичної філософії. Книга буде корисна політологам, філософам, а також усім, хто цікавиться сучасною політичною думкою. 

Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
  Шпаргалки по прокурорському нагляду в Україні. 2011  2011

 У шпаргалках по по прокурорському нагляду в Україні наведено відповіді на 54 питання до іспиту з прокурорського нагляду в Україні.

  ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З Конституційне право зарубіжних СТРАН2011  2011

 У шпаргалці з конституційного права зарубіжних країн наведено відповіді на 60 питань до іспиту з конституційного права зарубіжних країн.

  Шпаргалки з адміністративного права України. 2011  2011

 У шпаргалці по адміністративному праву України наведено відповіді на 42 питання до іспиту з адміністративного права.

  Шпаргалки по бюджетній системі України. 2011  2011

 У шпаргалці по бюджетній системі України наведено відповіді на 81 питання до іспиту з бюджетну систему України.

  Шпаргалка з цивільного права України. 2011  2011

 У шпаргалці по по цивільному праву України наведено відповіді на 155 питань до іспиту з цивільного права України.

  Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011  2011

 У шпаргалці з теорії держави і права України наведено відповіді на 30 питань до іспиту з теорії держави і права України.

  Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011  2011

 У шпаргалці з теорії держави і права України наведено відповіді на 87 запитань до іспиту з теорії держави і права України.

 ОГЮА Опорний конспект з нотаріату в Україні. 2011  2011

 Опорний конспект з нотаріату в Україні українською мовою

  Шпаргалка з нотаріату в Україні. 2011  2011

 У шпаргалці з нотаріату в Україні наведено відповіді на 38 запитань до іспиту з нотаріату в Україні.

 ОГЮА Шпагралка по цівільному процеса України. 2011  2011

 У шпаргалці по цівільному процеса України пріведені 102 ВІДПОВІДІ до екзаменів по цівільному процеса України

 ОНЮА Шпагралка по господарському праву України. 2011  2011

 У шпаргалці по господарському праву України приведенням ВІДПОВІДІ на 65 запитань до екзаменів по господарському праву України

 ОНЮА Шпагралка по земельному праву України. 2011  2011

 У шпаргалці по земельному праву України приведенням ВІДПОВІДІ на 93 запитання до іспіту по земельному праву України

 ОНЮА Шпагралка по житловому праву України. 2011  2011

 У шпаргалці по житловому праву України приведенням ВІДПОВІДІ на 49 запитань до іспіту по житловому праву України

 ОНЮА Шпагралка по цівільному процеса України. 2011  2011

 У шпаргалці по цівільному процеса України пріведені ВІДПОВІДІ на 27 запитань до іспіту по цівільному процеса України

 ОНЮА Шпагралка по крімінальному праву України. 2011  2011

 У шпаргалці по крімінальному праву України пріведені 35 Відповідей до іспіту по крімінальному праву України

 ОНЮА Шпагралка по крімінальному праву Україні2011  2011

 У шпаргалці по крімінальному праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 46 запитань до іспіту по крімінальному праву України

 ОНЮА Шпагралка по цівільному праву Україні2011  2011

 У шпаргалці по цівільному праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 121 запитання до іспіту по цівільному праву України

 ОНЮА Шпагралка по господарському праву Україні2011  2011

 У шпаргалці по господарському праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 55 запитань до іспіту по крімінальному праву України

 ОНЮА Шпагралка по Адвокатське праву Україні2011  2011

 У шпаргалці по Адвокатське праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 58 запитань до іспіту по Адвокатське праву України

 ОНЮА Шпагралка по праву України 2011  2011

 У шпаргалці по праву України пріведені ВІДПОВІДІ на 48 запитань до іспіту по праву України

Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
 Р.І. Лалаева, С.Н. Шаховська «Логопатопсіхологія: навч. посібник для студентів / під ред .. »: Гуманітарний видавничий центр ВЛАДОС; Москва;  2011
 У посібнику наведено тексти та вилучення (витримки), що розкривають психолого-педагогічні особливості дітей з різними мовними порушеннями і визначають шляхи корекційного психолого-педагогічного впливу. З робіт, більшість яких носить класичний характер і є бібліографічною рідкістю, відібрані переважно методичні матеріали для поглибленого вивчення психофізіологічних та психолого-педагогічних особливостей дітей. Розглянуто науково-теоретичні основи логопатопсіхологіі, що показують витоки психолого-педагогічної науки в їх розвитку, що відповідає змісту сучасних програм навчальних курсів, пов'язаних з мовною патологією. Посібник адресований студентам, психологам, педагогам-дефектологам і соціальним працівникам.
 Т. Л. Чернова Поради дитячого психолога. Підказки для батьків  2010
 Ця книга - спроба донести до сучасних батьків думку про те, що «виховувати» означає правильно і вірно влаштувати взаємини з дитиною, правильно прожити з дітьми час їхнього дитинства, в обопільній щастя та злагоді. Виховання - це повні любові взаємини; це саме наше життя разом з дітьми, помітний відрізок часу на нашому життєвому шляху, коли вони дорослішають, ростуть, вчаться. Ми ж часто, ставши батьками, починаємо «виховувати», як би відсуваючи життя в сторону. І скільки б ми при цьому ні міркували про любов до дітей, все одно виходить, що любов - це ще одна наша обов'язок і метод, за допомогою якого батьки намагаються домогтися гарної вихованості своїх дітей. Але любов не буває заради ка-кой-небудь мети або просто з якогось приводу. Вона є - і все! Людина любить, тому що це нормально. Особливо природно любити дитину! Якщо ж цього не відбувається, то це велика біда і безглуздість! І в цьому стані вичитані з книг «принципи виховання» не діють і не допомагають! На жаль, у багатьох батьків бажання придбати будь-які психологічні знання, що стосуються виховання дітей, виникають тільки тоді, коли вони, глянувши в очі своїх дітей, бачать в них не інтерес і радість, а відчуження і байдужість.
 Государев Н.А. Спеціальна психологія: Навчальний посібник. - М.: Ось-89.-288 с.  2008
 У стислій, зручній для розуміння і запам'ятовування формі викладено курс спеціальної психології для студентів, що вивчають цю дисципліну у вузі. На відміну від раніше виданих посібників і підручників матеріал розширено коротким екскурсом в загальну психологію і нейропсихологию і системно висвітлює медичні, психологічні, педагогічні аспекти міждисциплінарної науки про дизонтогенезе. Посібник супроводжує словник термінів, а також розширений список наукової літератури на допомогу студенту, що працює над курсовими та дипломними проектами.
 Б. С. Волков, Н. В. Волкова Психологія спілкування в дитячому віці. 3-є вид. - СПб.: Пітер. - 272 с.: Ил. - (Серія «Дитячому психологу»).  2008
 У практичному посібнику розглядаються як загальні закономірності спілкування з дітьми, так і особливості спілкування дитини з дорослими і з однолітками в різні вікові періоди дитинства. У книзі описуються численні життєві ситуації і наводяться способи їх дозволу. Велика кількість схем і таблиць допомагають засвоєнню матеріалу допомоги. Видання забезпечене методичним блоком, що містить контрольні питання, теми рефератів, словник термінів, і додатками. Призначено для студентів педагогічних навчальних закладів очного і заочного навчання, працівників дошкільних установ, а також батьків.
 Курашвілі В.А. (ред.) ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ ІННОВАЦІЙНІ технолігіі  2008
Загальновизнаним нині є той факт, що психічна готовність спортсмена - це вирішальний фактор перемоги у спорті. Не випадково в останнє десятиліття психологи спорту і фахівці суміжних наук особливу увагу приділяють розробці спеціальних технологій психічної підготовки висококваліфікованих спортсменів на основі відповідних методів психодіагностики. В основі розвитку спортивної психології лежить постійно більший інтерес до природи людського буття, умовам його розвитку та формування в суспільстві, особливостям його взаємодії з іншими людьми. В даний час неможливо здійснення багатьох видівдіяльності в науці, медицині, викладанні, в грі і спорті без знання і розуміння психологічних закономірностей. Справжнє посібник призначений для спортсменів, тренерів, методистів та широкого кола фахівців, що працюють у сфері спорту.
 Соловйова С.Л. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с.  2008
 У довіднику описані найбільш ефективні техніки сучасної психотерапії в залежності від симптоматики хворого і його психологічної структури. До нього увійшли: гештальт терапія, когнітивна терапія, раціонально-емоційна психотерапія, психоаналіз, екзестенціально-гуманістична психотерапія. Книга має теоретичні та практичні аспекти.
 М. Норбеков Філософія майстра гри, або Як змусити життя грати за правилами  2007

 Весь світ - театр, а люди в ньому - актори. Це вираз стало майже що аксіомою. За якими законами будується наше життя? За допомогою чого ми добиваємося свого? Хто дозволяє нам усе це? 

 Навколо нас - ігровий простір, і якщо навчитися з ним взаємодіяти, то можна досягати успіху, розсовувати день до сорока годин і дійсно відчувати радість від того, що відбувається. Просто доведеться трохи досліджувати простір, свій настрій і втілити в життя принцип гри. 

 Всі люди дуже різні. Саме тому Інший Норбеков завжди намагається показати в своїх книгах кілька альтернативних точок зору на одну й ту ж проблему. Читач завжди знайде серед них ту єдину, яка ляже на душу саме йому і саме йому і принесе успіх.

 Ігор Добротворский «Як ставитися до себе і до людей або Практична психологія на кожен день »  2007

 Це - не звичайна книга. Це незвичайна книга. Ця книга може стати "... найприголомшливішим пригодою _у вашому житті! ..." _ книги ви дізнаєтеся, як зміцнити впевненість у собі поліпшити ділові та особисті стосунки досягти рівноваги між працею і відпочинком досягати поставлених цілей контролювати занепокоєння і зробити життя більш насиченою та багато-багато іншого ... 

 Все, що ви хотіли, але не змогли дізнатися про життя в школі

 Мамайчук І. І. Допомога психолога дітям з аутизмом. - СПб.: Речь. - 288 с.  2007
 Книга відомого фахівця присвячена одній з найбільш гострих проблем сучасної спеціальної психології - дитячого аутизму. Заснований на багатому досвіді роботи автора з аутичними дітьми, представлений матеріал відповідає як діагностичним, так і корекційним завданням в практиці психолога. Ця книга допоможе фахівцям, що працюють з дітьми з аутизмом, а також дозволить батькам, які мають дітей з відмітними особливостями, краще зрозуміти їх таємничий світ.
 Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с.  2007
 У підручнику з курсу психології розвитку, одному з основних для студентів психолого-педагогічних вузів, розглянуті різні аспекти розуміння принципу розвитку в психології та різні сторони становлення психіки в онтогенезі; розкриті уявлення про механізми і рушійні сили психічного розвитку, їх функціонуванні та значенні на різних етапах онтогенетичного розвитку, а також сутність генетичного і функціонального підходів до проблеми періодизації. Друге видання (2005) було перероблено і доповнено. Для студентів вищих навчальних закладів може бути цікава також педагогам і психологам.
 Мухіна B.C. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с.  2006

 У підручнику розкриваються питання феноменології розвитку і буття людини з народження до дорослості. Представлена авторська позиція на умови розвитку, що визначаються реаліями предметного і природного світу, реаліями образно-знакових систем, соціального простору. Окремо обговорюються реалії внутрішнього простору психіки людини. Індивідуальний розвиток людини розглядається у двох іпостасях: як соціальної одиниці і як унікальної особистості. Розкривається авторська концепція механізмів (ідентифікація-відокремлення), що визначають розвиток особистості та її соціальне буття. 

 Для студентів психолого-педагогічних факультетів педагогічних університетів, психологів, а також усіх, кого цікавлять проблеми вікової психології та психології розвитку особистості.

 Шнейдер Л.Б. Сімейна психологія: Навчальний посібник для вузів. 2-е изд.-М.: Академічний Проект; Єкатеринбург: Ділова книга. - 768 с. - («Gaudeamus»)  2006

 Книга являє собою психологічний аналіз сімейних відносин як комплексної проблеми, що належить соціально-психологічної та суб'єктивно-психологічної реальності. У ній розкриваються еволюція і сутність шлюбно-сімейних відносин, особливості їх виникнення, становлення, стабілізації та розпаду, описується характеристика шлюбу і сім'ї в історичному, соціально-психологічному та індивідуально-психологічному контекстах, розглядається емоційна і функціональна специфіка відносин членів сім'ї один з одним. 

 Книга адресована студентам-психологам. Зміст навчального посібника спрямована на формування у студентів, що спеціалізуються в області сімейної психології, повноцінного уявлення про сучасний стан проблем сім'ї та шлюбу у вітчизняній та зарубіжній психологічній науці і практиці.

 М. І. Еникеев Юридична психологія. З основами загальної та соціальної психології  2005

 У підручнику відповідно до навчальної програми розкриваються основні поняття загальної, правової, кримінальної та судової психології. На відміну від інших подібних видань в ньому докладно викладені общепсихологические основи юридичної психології, розкриваються психологічні особливості злочинців різних категорій, психологія пізнавально-пошукової діяльності слідчого в інформаційно-дефіцитних ситуаціях; докладно розглядаються проблеми встановлення психологічного контакту з учасниками кримінального судочинства. У підручник вперше введена глава про психологію цивільного судочинства. 

 Для студентів, викладачів юридичних вузів, працівників правоохоронної системи, а також тих, хто цікавиться проблемами загальної та прикладної психології.

 Шаповаленко І.В. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с.  2005

 У книзі реалізований періодізаціонний підхід до аналізу вікового розвитку, методологічні принципи якого закладені Л.С. Виготським, Д.Б. Ельконіна. 

 Пропонований підручник може бути використаний при підготовці фахівців з ряду спеціальностей - «Психологія», «Соціологія», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота» та ін

 Малкіна-Пих І. Г. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с.  2005

 Книга являє собою довідник з теорії та методів надання психологічної допомоги людям як безпосередньо під час екстремали-ної ситуації, так і на віддалених її етапах. 

 Проаналізовано різні аспекти роботи психолога в осередку екстремальних ситуації. Вони включають відомі на сьогоднішній день техніки психологічного втручання, а також набір рекомендацій з виживання нию в екстремальних ситуаціях і методи надання першої медичної допомоги постраждалим. Описано методи психологічної роботи з наслідками екстремальних ситуацій, роботи з посттравматичним стресовим розладом. 

 Цей довідник в першу чергу, збірник технік, точніше - упражне-ний, які психолог (психотерапія, консультант) може використовувати у своїй практичній роботі.

 Міняйло В. Ю. Психологічне консультування: робота з кризовими і проблемними ситуаціями. - 2-е вид., Стер. - М.: Сенс. - 182 с.  2005
 У навчально-методичному посібнику розглядаються питання психологічного консультування в центрах соціально-психологічної (психолого-педагогічної) допомоги, а також інших установах і психологічних службах. Посібник призначений для студентів психологічних факультетів, практичних психологів і фахівців з соціальної роботи.
 Малкіна-Пих І. Г. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с.  2005
 Книга присвячена темі, що цікавить різноманітну аудиторію: від професіоналів-практиків до дилетантів, зацікавлених со-стоянням власного здоров'я. Автор пропонує три аспекти роз-гляду проблеми: загальний теоретичний підхід, питання приватної психосоматики та практичні методи діагностики та корекції, що застосовуються при психосоматичних захворюваннях. До книги увійшли такі методи, як сугестивна психотерапія, психосинтез, гештальттерапия, нейро-лінгвістичне програмування та багато інших.
 Еникеев М. І.  Юридична психологія. - М.: Видавництво НОРМА. - 256 с. - (Короткі навчальні курси юридичних наук).  2003

 У виданні розглядаються предмет, методи та структура юридичної психології, проблеми правової психології: соціально-психологічні проблеми ефективного правотворчості, психологічні аспекти формування правосвідомості та правоісполнітельного поведінки. У розділі "Кримінальна психологія" особлива увага приділяється, зокрема, психологічним аспектам організованої злочинності. Центральні розділи книги присвячені проблемам, що виникають в ході попереднього слідства і судового розгляду, психології цивільного судочинства. 

 Для студентів юридичних вузів і факультетів, суддів, працівників правоохоронних органів. 

 Козлов Н. І. Формула успіху, або Філософія життя ефективного людини. - М.: АСТ-ПРЕСС.  2003

 У цій книзі представлено новий напрямок у психології - Сінтезтехнологія. Це реальна психологія для ділових і ефективних людей: для підприємців і психологів, керівників і домогосподарок, для всіх тих, хто хоче стати - універсальним бізнесменом!

 Бедь В. В. Юридична психологія: Навч. посіб. - 2-ге вид., Доп. и переробл. - К.: МАУП,. - 436 с.: Іл. - Бібліогр.: С.  2003

 Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми дісціпліні "Юридична психологія" юридичних факультетів Вищих Навчальних Закладів. Включає розділи Загальної Частини (предмет, Завдання и система Юридичної психології; методологічні и загальнопсіхологічні основі; соціально-психологічні аспекти Юридичної ДІЯЛЬНОСТІ) i особлівої Частини (правова психологія, кримінальна психологія, психологія слідчіх Дій, психологічні аспекти у ДІЯЛЬНОСТІ учасников суднового процеса - судці, прокурора , адвоката, Особливості психологічної консультації та судово-психологічної експертизи, виправна психологія). 

 Для студентов, аспірантів и вікладачів юридичних факультетів, а такоже для працівніків правоохороних органів и тихий, хто цікавіться проблемами Юридичної психології.

Системи освіти / Інформаційні технології в навчальному процесі / Корекційна педагогіка / Освіта і наука / Загальна педагогіка / Педагогіка / Педагогіка початкової школи / Педагогіка сучасної школи / Професійна педагогіка / Соціальна педагогіка (лекції) / Теорія і методика фізичної культури
 Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання  2010

 Навчання будується за випробуваною класичною схемою викладу матеріалу-з подальшим закріпленням і контролем якості засвоєння. Для цього всі глави розділені на блоки. Блок є уривок інформації та розумових дій, що викликають заздалегідь намічене розвиток пізнавального процесу. Викладаються знання за принципом укрупнення дидактичних одиниць: така структура допомагає засвоїти логіку і головні ідеї досліджуваного матеріалу, виробляє вміння причинно-наслідкового мислення.

 Іван Павлович Підласий Педагогіка початкової школи: підручник  2010

 У підручнику розглядаються як загальні основи педагогіки, так і питання, пов'язані безпосередньо з педагогікою початкової школи: віковими особливостями дітей, принципами і правилами навчання молодших школярів, видами і формами навчання і виховання, завданнями, що стоять перед учителем початкової школи і т.д. 

 Підручник призначений для студентів педагогічних коледжів.

 Ракова Н. А. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с.  2009

 Навчально-методичний посібник призначений для організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Педагогіка сучасної школи»

 Беспалько В.П. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с.  2008

 У цій книзі автор підсумував багаторічні свої дослідження і своїх учнів з проблем теорії та методології приро-досообразного освіти. Результатом досліджень стало побудову першої в світі природосообразной педагогічної системи, якій автор дав назву «персоналізоване освіта». 

 Книга призначена для широкого кола працівників освіти, викладачів та студентів педагогічних, психологічних і соціально-педагогічних спеціальностей.

 Казанська В. Г. Психологія і педагогіка. Короткий курс. - СПб.: Пітер. - 240 е.: ил. - (Серія «Короткий курс»).  2008
 Чи може знання психології та педагогіки допомогти людині в житті? І навіщо ці дисципліни потрібні майбутньому фахівцю будь-якого профілю? Відповіді на ці питання ви знайдете в посібнику, автор якого розкриє перед вами основний зміст, цілі та методи даних наук, їх значущість у житті людини. Навчальний посібник повністю відповідає Державному освітньому стандарту з предмету «Психологія і педагогіка» і адресовано фахівцям, що працюють з людьми у найрізноманітніших галузях.
 В. Д. Чижиков. Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил.  2006

 З єдиних системних позицій розглядається проблема створення ефективної системи управління процесом навчання студентів, сервісного обслуговування комп'ютерної техніки та оргтехніки, механізму матеріального стимулювання працівників, моделі їх діяльності, ринкові відносини і інші завдання. 

 Для керівників і співробітників обчислювальних центрів, викладачів, аспірантів та студентів вузів.

 Нікуленко Т.Г. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с.  2006
 У навчальному посібнику розглядаються сутність, основні напрями та зміст корекційно-педагогічної діяльності, розкриті спеціальні та загальні педагогічні методи, прийоми корекційно-педагогічного впливу
 О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина, Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с.  2005

 У книзі для вчителя узагальнено та проаналізовано склався в даний час досвід реалізації стратегії модернізації загальної освіти в сучасній вітчизняній школі. Особливу увагу приділено аналізу нових підходів до відбору змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних навчальних планів, вибору освітніх технологій, організації контрольно-оцінної діяльності сучасного вчителя. 

 Авторський колектив гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва Школа живої традиції. - М.: Еврика. - 208 с. - (Бібліотека культурно-освітніх ініціатив).  2005
 Естетична аура - вторинний ефект по відношенню до культурних продуктах і музейним експонатам. Вона буквально розлита в повітрі гімназії. У стороннього спостерігача виникає враження, ніби всі діти в Дя-Гілевський гімназії танцюють в балеті, співають в оперному хорі, малюють, грають на музичних інструментах ... І все це відбувається безпосередньо, природно, у вигляді своєрідної гри, якої діти віддаються легко і невимушено. Вплив музичного та музично-драматичного мистецтва величезне. Навіть коли в гімназії немає концертів з запрошеною публікою, в ній присутній їх атмосфера; коли в гімназії не грає рояль, в ній все одно відчувається музикальність, створювана самої шкільної середовищем. Візуальне сприйняття інтер'єрів Дягілєвської гімназії значною мірою формується за рахунок образотворчого матеріалу, ретельного і зі смаком підібраного. Твори образотворчого мистецтва - завжди перед очима дітей. Вони не просто висять на стінах, але розсовують стіни у віртуально-смисловий простір культури. Так перетворене простір школи робить можливим ціннісно-смисловий архів, своєрідну базу даних, до якої можна підключитися в будь-яку хвилину. 

 Так чи може школа бути не архівом культурних цінностей, а місцем народження культури і одночасно занурення в культурні зразки? 

 Чи можливо будувати інноваційну освітню програму на основі традиційних культурних цінностей і перетворення шкільного життя як інститут відтворення і розвитку культури? У цій книзі описано, як це можливо.

 Федяінова Н.В. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с.  2004

 Навчально-методичний посібник містить матеріал, що розкриває основні напрями використання інформаційних технологій у сфері освіти в цілому і в навчальному процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в PowerPoint.
 Посібник призначений для вчителів початкової школи і може бути використане при підготовці студентів факультету початкових класів.

 М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В. Фатєєва. Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,  2004

 Третій випуск із серії аналітичних доповідей, в яких за показниками, що застосовуються у міжнародній статистиці, проводиться порівняння російської системи освіти з національними освітніми системами 30 країн - членів Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) і 18 країн, що розвиваються. У доповіді, на тлі загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування освіти.

 Варламова А.Я., Агарков Є.В.  Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с.  2004

 Дане навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства.

 Н. А. Банька ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с.  2004

 У монографії представлений теоретичний і практичний аспект формування професійно-педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її формування.

 І.В. Еркомайшвілі ОСНОВИ ТЕОРІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  2004

 Теорія і методика фізичної культури - основна общепрофілірующая дисципліна, яка включає в себе великий комплекс знань, які є теоретичним фундаментом професійної освіти фахівців з фізичної культури і спорту. Дана дисципліна є основною (базовою) і при підготовці фахівців з адаптивної фізичної культури. В даному випадку «Теорія і методика фізичної культури» виступає стосовно «Адаптивної фізичної культури» в якості більш загального (родового) явища. 

 Необхідність введення даної навчальної дисципліни зумовлена прагненням до цілісного осмислення різноманітних науково-практичних знань про фізичну культуру як про різноманітному суспільному явищі, яке все ширше проникає в багато сфер життя і діяльності людини - освіта, виховання, виробництво, відпочинок, спорт. 

 Теорія і методика, розкриваючи практично всі сторони і способи вдосконалення людини, створює необхідні передумови для професійного зростання фахівця в галузі адаптивної фізичної культури.

 М. Л. Аграновіч, О.Н.Кожевнікова, О.В.Зайцева Проблеми і тенденції розвитку освіти в Російській Федерації  2003
 У збірнику на тлі загальних соціально-економічних характеристик регіонів розглянуті питання стану та тенденцій розвитку професійної освіти: охоплення освітою, матеріальне забезпечення освітнього процесу, фінансування, результати навчання та працевлаштування випускників.
 Плигин А. А. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с.  2003

 Введення. 
 Особистісно-орієнтоване навчання. 
 Явище особистісно-орієнтованого навчання. 
 Принципи побудови особистісно-орієнтованої системи навчання. 
 Технологія особистісно-орієнтованого освітнього процесу. 
 Ціннісні орієнтації і завдання особистісно-орієнтованої освіти. 
 Моделі особистісно-орієнтованої педагогіки. 
 Особистісно-орієнтований урок. 
 Функція уроку в системі особистісно-орієнтованого. навчання. 
 Аналіз і діагностика ефективності особистісно-орієнтованого уроку. 
 Організація особистісно-орієнтованого уроку.
 А.В. Полєтаєв, к.е.н. М.Л.Аграновіч, Л.Н.Жарова. РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь  2002
 РОСІЙСЬКЕ ОСВІТА В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНИХ ПОКАЗНИКІВ - порівняльний доповідь, в якій по 24 показникам, застосовуються у міжнародній статистиці освіти, проводиться порівняння Російської системи освіти з національними освітніми системами майже 50 країн світу. Крім загальних соціально-економічних і демографічних характеристик, в доповіді розглянуті питання охоплення освітою, організації освітнього процесу, фінансування освіти. Доповідь включає докладні аналітичні коментарі
 Лихачов Б.Т. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с.  2001

 У даному навчальному посібнику автором викладені лекції з «Педагогіці» - однієї з основних дисциплін, що вивчаються в педагогічних навчальних закладах. 

 Книга спрямована на створення у студентів цілісного уявлення про закономірності розвитку педагогічного знання, про логіку педагогічного процесу. 

 Особливу увагу приділено психологічним аспектам педагогічних явищ, розуміння дитячої особистості як суб'єкта виховання і навчання. 

 Для зручності вивчення предмета кожна лекція супроводжується запитаннями та завданнями, літературою для самостійної роботи. 

 Для студентів педагогічних навчальних закладів і слухачів ІПК і ФПК.

 Василькова Ю.В. Методика й досвід роботи соціального педагога: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів. - М., Видавничий центр «Академія». - 160 с.  2001

 У посібнику представлена методика роботи соціального педагога в сучасних умовах. На конкретних прикладах з досвіду роботи з сім'єю, в школі і мікрорайоні, з так званими важкими і талановитими дітьми, малолітніми правопорушниками і дорослими показані шляхи підвищення педагогічного професіоналізму соціального педагога, критерії його результативної діяльності. 

 Книга може бути корисна також соціальним працівникам і працівникам народної освіти.

 Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій: Учеб. посібник для студ. вищ. пед. навчань, закладів. - 2-е вид. стереотип. - М.: Видавничий центр «Академія». - 440 с.  2000

 У посібнику розглядаються поняття соціальної педагогіки як частини педагогіки та соціальної філософії, особливості роботи соціального педагога з дітьми з «сімей ризику», важкими і хворими, а також роботи в притулках і клубах за інтересами, в школі і мікрорайоні, в реабілітаційних центрах. Аналізується державна політика захисту сім'ї і дітей в Росії з найдавніших часів.

Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
 Карєєв Микола Іванович Філософія історії в російській літературі  2011

 Пропонована читачеві книга видатного вітчизняного історика і філо ¬ софа Н. І. Кареєва (1850-1931) містить статті про історико-філософських поглядах, присутніх в російській літературі. Автор аналізує історичне миро ¬ споглядання Т. Н. Грановського, розглядає теорію культурно-історичних типів Н. Я. Данилевського та історичну теорію JI. Н. Толстого (на матеріалі роману «Війна і мир»). Відразу дві статті присвячені історико-філософським ідеям П. JI. Лаврова. Визнаючи нерівне значення, відмінність поглядів цих чотирьох письменників і відмінність предметів їх творів, Н. І. Карєєв виводить загальне питання, який присутній у творах кожного з них, - питання про взаємні відно ¬ шениях особистого і колективного почав в існуванні людини і людства. 

 Книга буде цікава як фахівцям - філософам, історикам, літера ¬ туроведам, так і широкому колу читачів. 

 Рандалова О.Ю. Середньовічна філософія: навчально-методичний посібник. - Улан-Уде: Видавництво Бурятського держуніверситету. - 47 с.  2011

 У навчально-методичному посібнику розглядається розвиток середньовічної філософії, представлені проблеми періодизації, духовної спадкоємності середньовічної християнської думки, основні ідеї Августина Аврелія і Фоми Аквінського. середньовічна арабська філософія. Окремо викладені «наскрізні» проблеми філософії даної епохи: співвідношення віри і розуму, універсалій. Посібник оснащено навчально-методичним матеріалом: питаннями для самоконтролю, тестами, глосарієм, списком літератури. 

 Посібник призначений для студентів, які вивчають вузівський курс філософії.

 П. Н. Шішкоедов Філософія Античності. Видання першого  2011

 Книга призначена всім тим, хто цікавиться філософією Античності і хоче дізнатися про життя видатних мудреців цього періоду. У ній розглядається історія Античній філософії від її зародження до заходу неоплатонізму і закриття філософських шкіл імператором Юстиніаном. Книга призначена як студентам, аспірантам та викладачам, так і широкому колу читачів - кожному, хто хоче долучитися до скарбниці світової культури.

 Сохряков Ю. І.  Російська цивілізація: Філософія і література. - М.: Інститут російської цивілізації. - 720 с.  2010
 Педро Гонсалес Калеро Філософія з жартом. Про великих філософів і їх навчаннях: пров. з ісп. Е. Матерновской. - M.: КоЛибри, гою. - 400 с.  2010

 Чи можна говорити про настільки серйозній науці, як філософія. з гумором? Іспанська професор філософії Педро Гонсалес Калеро стверджує: так тільки так і треба робити! Великі мислителі минулого і сьогодення - Сократ, Діоген. Конфуцій. Вольтер. Хайдеггер і багато інших - знали ціну жарту. Так, Вітгенштейн вважав дотепність вірним супутником справжньої філософії, а Ніцше вважав, що здатність сміятися дана людині як нагорода за страждання. 

 М. К. Петров М.: Російська політична енциклопедія (РОССПЕН). - 295 с. - (Філософія Росії другої половини XX в.).  2010

 Видатний російський філософ М. К. Петров (1923-1986) був основоположником наукознавства в Росії, творцем філософської школи в Ростові-на-Дону, аналітиком проблем культури і науки. У присвяченій йому книзі беруть участь його друзі, колеги та учні. Одні з них продовжують методологію М. К. Петрова, інші розробляють теми і проблеми на сучасному матеріалі, треті намагаються критично осмислити його творчість. До найбільш важливих питань належать проблеми початку філософії, філософії мови, філософської антропології, освіти. 

 Книга призначена філософам, вченим, історикам науки і студентам-гуманітаріям. 

 В.В. Соколов Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник).  2010

 Книга являє собою персональний і проблемний огляд класичної європейської та близькосхідної історії філософії від предфилософских світогляду до соціально-філософської доктрини Маркса і Енгельса. Тут трактуються як всі основні мислителі, так і найважливіші факти і фактори культури, без і поза яких неможливо осягнути цілісність і глибину історико-філософського процесу та його найважливіших представників. На відміну від більшості історико-філософських курсів, яким властива емпірична пересказательность, дана книга на основі суб'єкт-об'єктної парадигми прагне розкрити єдність доктрин і концепцій в їх перекличці через століття і тисячоліття. Максимальна ясність стилістики робить її доступною для всіх вивчають філософію, але особливо для тих, хто зацікавлений в її поглибленому вивченні. 

 Зіньківський В. В. Християнська філософія. Упорядник і відп. редактор О. А. Платонов. - М.: Інститут російської цивілізації. - 1072 с.  2010

 У книзі публікуються основні праці видатного російського богослова і філософа В. В. Зіньківського, що визначав свої погляди, як «досвід християнської філософії». Російська християнська філософія, вважав Зіньківський, виросла з православного світогляду російського народу і розвивалася під постійним впливом Православ'я. Істинно російська філософія ніколи не поривала з Вірою в Христа, і все найкраще, що створено в ній, осяяне світлом Православ'я. 

 Суть російської християнської філософії полягає в набуток Духа Святого. Творча сила і свобода людини залежать від його Віри в Бога і досягають вищого ступеня з благодатною допомогою Божою. Тільки через Церкву і Благодать відбувається відновлення втраченого в результаті первородного гріха єдності людського духу (роздвоєння розуму і серця) і преображення людства для вічного життя. 

 У цьому виданні вперше об'єднані два головних праці Зіньківського, «Основи християнської філософії» та «Історія російської філософії», причому останній публікується тільки в тій своїй частині, яка стосується християнської філософії. Свідомо опускаються нариси філософських систем, які є епігонством західних ідей і не належать до істинно російської християнської філософії.

 Анрі Корбен ІСТОРІЯ ісламської філософії  2010
 Ця книга - перше російськомовне видання найбільшого французького сходознавця Анрі Корбен. Його дослідження присвячене філософської та духовної діяльності ісламських мислителів і подвижників, нерозривно пов'язаної з самими глибинними сакрально-медитативними рухами людського єства. Сенс і еволюція філософської думки в ісламі, як вважає автор, можуть бути зрозумілі тільки за умови, якщо не шукати в ній точний еквівалент того, що називають філософією на Заході. В ісламі історія філософії та історія духовності нероздільні. У книзі викладається оригінальна схема періодизації історії ісламської філософії. Ця фундаментальна монографія має безумовно новаторський характер і буде тим більш цікава для російської науки, що в Росії існує давня традиція вивчення багатющого філософської спадщини ісламської культури.
 Клод діжі Нове зібрання хімічних філософів - (Алий Лев)  2010

 Найщедріші уривки з алхімічних - часом дуже рідкісних - книг, Клод д'Іже склав цілісний рецепт отримання Філософського Золота. Ніде, крім як у цій книзі, Трансмутація не постали в такої відвертої ясності. 

 Клод д'Іже де Ламлатіньер (1912 - 1964) - франрцузскій алхімік і герметичний філософ, творець містичного товариства «Возлюблені Єдинорога», практик сексуальної магії, найвищий ерудит алхімії, чиїми знаннями захоплювався навіть його вчитель, Ежен Канселье.

 Макаров Василь Іванович Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с.  2009

 До уваги читачів пропонується робота, вперше об'єднує творчість найбільш значних мислителів, що заклали основи самої сучасної науки - філософії самоорганізації. Творцями її стали видатні вчені А. А. Богданов, В. І. Вернадський, А А. Любшцев і група радянських фізиків останніх десятиліть. У книзі також розглядається істотний внесок у початковий розвиток філософії самоорганізації, зроблений в роботах К. Маркса, Ф. Енгельса і П. А Кропоткіна. При цьому доводиться, що історичний і діалектичний матеріалізм - результат «творчості» Г, В. Плеханова, нічого спільного не має з іменами основоположників марксизму-ленінізму. 

 Книга адресована філософам, історикам і методологам науки, фахівцям інших гуманітарних та природничо-наукових дисциплін, а також широкому колу читачів, що бажають ознайомитися з порушеними у ній проблемами.

 Шустова О.Б., Сидоров Г.Н. Еволюціонізм і креаціонізм: наука чи філософія? Монографія / О. Б. Шустова, Г. Н. Сидоров; Ом. держ. аграр. ун-т. - Омськ: Изд-во ФГТУ ВПО ОмГАУ. - 200 с. : Ил.  2009
 Тема монографії диктується новими історичними умовами звільнення вітчизняної науки від ідеологічних табу. У роботі зроблено філософське осмислення доказових баз двох підходів до появи і розвитку життя, а також виникненню людини - матеріалістично орієнтованого та ідеалістичного - креацнонного. Монографія призначена для філософів, біологів, аспірантів, магістрантів та студентів гуманітарного та природничо-наукового напрямку. Монографія може бути корисною вчителям шкіл, педагогам додаткової освіти, духовенству і широким верствам інтелігенції, які цікавляться питаннями походження і розвитку життя і людини.
 А. Гусейнов Філософія Росії другої половини XX століття  2009

 Даний колективний труд вітчизняних і зарубіжних авторів присвячений спадщині А. А. Зінов'єва - видатного російського мислителя другої половини XX - початку XXI в. У ньому аналізуються всі найважливіші аспекти його творчості: логіка, соціологія, художня література, життєва філософія. Вперше зроблена спроба розкрити внутрішню цілісність універсального обдарування Зінов'єва, єдність його інтелектуального розвитку та людської долі. Книга призначена для фахівців та широкого кола думаючих людей. 

 Д. Л. Родзинський ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва  2009
 Перед вами навчальний посібник, автор якого намагався по-новому піднести старий матеріал. Відносна новизна викладу полягає в спробі здійснити формальну і змістовну реконструкцію матеріалу, який можна читати як «уздовж», так і «впоперек».
 Под ред. О. Хеффе, B.C. Малахова, В.П. Філатова за участю Т.А. Дмитрієва Сучасна західна філософія. Енциклопедичний словник. Ін-т філософії. - М.: Культурна революція. - 392 с.   2009

 Енциклопедичний словник «Сучасна західна філософія» являє собою розширене і радикально перероблене видання однойменного словника-довідника, що виходив у 1991 (Политиздат) і 1998 (ТОН-стожища). Книга розділена на три частини: «Напрямки», «Поняття» і «Персоналії». До видання увійшло більше чотирьохсот статей, присвячених різним напрямкам і персоналій західноєвропейської та американської філософії 20 століття, а також порядку двохсот п'ятдесяти статей, що роз'яснюють значення окремих понять. У роботі над окремими статтями взяли участь, головним чином, співробітники ІФ РАН, а також викладачі та дослідники філософського факультету Тюбінгенського університету. Ряд статей написаний фахівцями з інших вузів Росії, а також з університетів Німеччини, Австрії та Швейцарії. 

 А.І. Есюков, Н.В. Честнейшін, Д.А. Честнейшіна Соціальна філософія російського консерватизму: навчальний посібник. Поморський держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова. - Архангельськ: Поморський університет. - 276 с.  2009

 Розглядаються проблеми формування, історичного розвитку і обгрунтування соціальної філософії російського консерватизму останній третині XVIII - середини XX століття. У центрі уваги - питання про людину і державі, суспільстві і традиції, історичної пам'яті та вихованні в осмисленні представників російської консервативної думки. Кожен розділ посібника супроводжується запитаннями та завданнями, спрямованими на систематизацію та поглиблення знань. 

 Для студентів, аспірантів і викладачів соціально-гуманітарних спеціальностей. 

 Андрєєва І.С. Філософи Росії другої половини XX століття. Портрети. Монографія / РАН. ІНІОН. Центр гуманітарних наук.-інформ. дослідні. Відділ філософії. - М. - 312 с. (Сер.: Проблеми філософії).  2009

 Автор спростовує ходячі уявлення про філософію радянського часу виключно як служниці ідеології, що має до цієї пори ходіння навіть у спеціальній літературі. Книга складається з нарисів, присвячених філософам Росії другої половини XX в., У творчості яких обмежувалася область соціальної нетерпимості догматизированного марксизму-ленінізму зверненням до вивчення гуманітарних аспектів філософії - проблеми людини, його існування, осмислення вічних питань філософії. У творчості А.Ф. Лосєва, Е.В. Ільєнкова, П.П Гайденко, Н.Н. Трубникова та ін, які вивчають історію західноєвропейської філософії, недвозначно проглядалися, просвічували, вгадувалися базисні проблеми самобутньої російської філософії, твори яких томісь в спецхранах, а їх автори були вигнані з країни, гинули в ГУЛАГу або животіли в мовчанні.

 А. Л. Никифоров (ред.) Поняття істини в соціогуманітарної пізнанні [Текст] / Ріс. акад. наук, Ін-т філософії; - М.: Іфра. - 212 с.  2008

 У статтях збірника розглядаються загальні проблеми сучасної теорії істини, що виникли вході розвитку філософії науки протягом останніх десятиліть. Обгрунтовано необхідність уточнення класичної концепції істини у зв'язку з виявленням соціокультурної обумовленості знання і постмодерністським відмовою від поняття істини. Розглянуто сучасні підходи до розробки прагматистской і когерентістской теорій істини; проаналізовано зв'язок понять істини і знання і т.д. Досліджено можливості застосування поняття істини для гносеологічної оцінки знання в галузі соціології, економіки, історії.

 М. Г. Зеленцова Світ, людина, суспільство. Актуальні проблеми філософського знання. Ч. 2. Специфіка буття людини у світі: навч. посібник / ГОУВПО Іван. держ. хим.-технол. ун-т. - Іваново. - 100 с.  2008
 Навчальний посібник присвячено розгляду низки актуальних філософських проблем, які є дискусійними в сучасному научнофілософском знанні. До них відносяться проблеми змістовного визначення матерії як субстанції і її співвідношення з духовним началом у Всесвіті, філософського розуміння природи людини і статусу людини в системі природи, а також проблеми цивілізаційної кризи і перспектив суспільного розвитку. Посібник складається з трьох частин: ч. 1. «Єдність і цілісність світу»; ч. 2. «Специфіка буття людини в світі». ч. 3. «Людина, суспільство, природа. Філософські аспекти взаємодії ». Призначено для аспірантів і студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси «Історія і філософія науки», «Філософські проблеми природознавства», «Філософія» у вузі. Може бути використане викладачами гуманітарних дисциплін, які читають курси «Філософія культури», «Соціальна філософія», «Соціальна екологія», «Філософська антропологія» і т. п.
 Франк Філіп Філософія науки. Зв'язок між наукою і філософією: Пер. з англ. / Заг. ред. Г. А. Курсанова. Вид. 2-е. - М.: Издательство ЛКИ. - 512 с. (Зі спадщини світової філософської думки; філософія науки.)  2007

 У пропонованій увазі читача книзі її автор, відомий американський філософ і фізик Філіп Франк (1884-1966), підводить підсумок своїх поглядів на філософію наукового пізнання. Автор розглядає філософію науки як «втрачене связуюшее ланка * між наукою і філософією і прагне не тільки дати філософські інтерпретації наукових дисциплін, а й встановити зв'язки останніх з історичними напрямками філософії, такими як ідеалізм і матеріалізм. У книзі досить повно викладені позитивистские концепції з питань філософії природознавства і з усією ясністю виступають основні риси позитивістської філософії з усіма її особливостями і суперечностями. 

 Рекомендується філософам, історикам і методологам науки, аспірантам і студентам філософських факультетів вузів, всім, хто цікавиться проблемами наукового пізнання.

Алхімія
 Фулканелли Філософські обителі. Вид.: Енігма. - 624 с.  2004
 Фулканелли - псевдонім одного з найбільш відомих алхіміків XX століття. Особистість не встановлена. Публікувався в Парижі. Книга розшифровує секрети алхімії, зашифровані в пам'ятниках цивільної архітектури старої Франції. Автор вживає обширний екскурс в історію, лінгвістику, искуствоведения, філологію і краєзнавство.
Дитяча психологія / Загальна екологія / Природокористування / Соціальна екологія / Екологія міста та регіону / Екологія людини
 Легушс Е.Ф. Лекції з екології / Уфа: УГАТУ, кафедра Безпеки виробництва та ПРОМЕКОЛОГІЯ. - 148 с.  2010
 Подколзин М. М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини  2010

 Основна мета курсу - познайомити учня з основними законами взаємодії людини і навколишнього середовища. В основу дисципліни ставиться поняття дуалістичності людини - її біологічного і соціального начала. У процесі вивчення дисципліни коротко повторюються основні терміни дисципліни "Загальна екологія". Студент знайомиться з основними етапами антропогенезу, екологічними особливостями представників загону приматів. Представляються основні положення теорії ноосфери, закладені працями Т. де Шардена, В.І. Вернадського. Розглядаються інноваційні розділи сучасної науки - теорія екологічних напарниках, гіпотеза про егоїстичному гені, неосвітлені питання еволюційного вчення, вчення про "прихованих видах".

 Н. М. ЧЕРНОВА Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М.  2009

 Посібник являє собою збірник довідкових матеріалів з загальної (класичної) екології, її історію та основних розділів. У популярній формі викладається зміст основних понять екології, її основні закони і принципи. Показано значення концепції сталого розвитку в контексті додатка загальних підходів класичної екології до сучасної соціальної дійсності. 

 Посібник призначений для самоосвіти учням старшої школи, студентам, педагогам. Видання може бути використано при розробці матеріалів для курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

 Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія)  2008

 1. Параметри популяції 

 2. Динаміка популяцій 

 3. Типи екологічних взаємодій популяцій 

 4. Екологія спільнот (сінекологія) 

 5. Висновок

 А.В. Гапоненко Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу  2006
 Лекції для студентів I курсу
 Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа.  2005

 Розглядаються проблеми екології Республіки Башкортостан: раціональне використання та охорона природних екосистем, сільськогосподарська екологія, екологія міста та промисловості. Викладаються також основи загальної та соціальної екології. Особлива увага приділяється питанням побудови суспільства сталого розвитку. 

 Підручник призначений для учнів професійних середніх навчальних закладів різного профілю, має модульну структуру, забезпечений системою контролю засвоєння знань. Різні набори модулів рекомендовані для різних спеціальностей.

 Т.Д. Марцинковський Дитяча практична психологія: Підручник - М.: Гардаріки,. - 255 с.  2004

 У відповідності з державним освітнім стандартом вищої професійної освіти другого покоління розглядаються історія дитячої практичної психології, організація психологічної служби в дитячому дошкільному закладі, особливості психічного розвитку дітей дошкільного віку. Відображено різні сторони роботи дитячих психологів: діагностика та корекція психічного розвитку дітей, спілкування з педагогами та батьками, оформлення документації і робочого місця. 

 Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за напрямами і спеціальностями «Психологія», «Педагогіка», «Дошкільна педагогіка та психологія», «Педагогіка і методика дошкільної освіти», «Спеціальна дошкільна педагогіка та психологія». Представляє інтерес для практичних психологів, які працюють в освітніх установах.

 Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова ЕКОЛОГІЯ / підручник для старших класів школи, М.: Стійкий світ  2001

 На вашу долю випала нелегка доля - взяти участь в історичному процесі відродження своєї Батьківщини. Нова Росія повинна бути країною не тільки демократичною і багатою, але й екологічно чистої: без забруднюючих атмосферу заводських труб, без варварської експлуатації лісів і грунтів, з озерами та річками, не отруюють неочищеними стоками. Лише при відновленні і збереженні природи можливо процвітання суспільства. 

 Сьогодні ми далекі від цього ідеалу, але становище наше не безнадійно. Є країни, наприклад ФРН і Японія, що домоглися чудових успіхів у збереженні природи в значно більш важких умовах - при меншій забезпеченості природними ресурсами і при більшій щільності населення. Їх досвід показує, що можна розвивати сучасну промисловість, мати продуктивне сільське господарство і при цьому охороняти природу.

 Воронков Н. А. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с.  1999

 У пропонованому загальноосвітньому підручнику викладено основи екології, з якими повинен познайомитися кожен студент (спеціаліст) незалежно від одержуваної спеціальності. На його основі можуть вивчатися більш специфічні екологічні дисципліни стосовно профілю вузу або роду діяльності фахівця. 

 Підручник ставить метою надати допомогу у вирішенні досить актуальною завдання екологічної освіти. У ньому в доступній формі, при максимально можливому збереженні наукового рівня, викладаються основні питання класичної та сучасної екології. Книга є результатом узагальнення досвіду багаторічної наукової роботи автора в галузі екології та викладання дайной дисципліни у вузі.

 С.І. Колесніков ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ / Навчально-методичний посібник / Ростов-на-Дону  1999

 Навчально-методичний посібник призначений для студентів заочного відділення біолого-грунтового факультету, які навчаються за спеціальністю "Біоекологія".

 Некос В.Є. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків.  1998

 У посібнику викладені основні положення традиційної (геккелевской) екології та неоекології (сучасної екології). Понятійно-термінологічний апарат, наведений у посібнику, модульна система викладу і подальший тестовий контроль забезпечує отримання достатніх та оптимальних екологічних знань для майбутнього еколога широкого профілю. 

 Книга може бути корисною для будь-якого фахівця, який працює в області як традиційної, так і сучасної екології.

 А.А.Горелов СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с.  1998

 У даній книзі мова йде про найбільш важливих і загальних проблемах нового наукового напрямку соціальної екології. Розглядаються предмет, методи, етапи розвитку та завдання соціальної екології; закони, сформульовані в екології тварин і рослин; історія взаємин людини і природи; сучасна екологічна ситуація; екологічне значення науки і техніки; релігійні та класово-соціальні аспекти природокористування; проблеми становлення екологічної етики, екологічного гуманізму, екологічної ідеології, екологічної культури, соціально-природного прогресу та перспективи формування екологічного суспільства. Особливо звертається увага на вирішення екологічної проблеми в Росії. 

 Для всіх, хто цікавиться проблемами взаємодії природи і суспільства. 

 ISBN 5-201-01957-9

Банківська діяльність (контрольні) / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік (лекції) / Зайнятість населення / Історія економіки / Макроекономіка / Менеджмент / Регіональна економіка / Управління персоналом (контрольні) / Фінансове планування та прогнозування / Ціноутворення (контрольні) / Економіка природокористування / Економічний аналіз (контрольні)
  Лекції по бухгалтерському учета  2009
 Лекції по бухгалтерському учета
 Мельникова Г.З. Організація роботи касира банку  2009

 У контрольній роботі розглядаються основні правила організації роботи касира банку

 Мельникова Г.З. Розпорядження вкладами на випадок смерти вкладника  2009
 Розпорядження вкладами на випадок смерти вкладника
 Мельникова Г.З. Історія ВИНИКНЕННЯ «Ощадбанків»  2009
 Історія ВИНИКНЕННЯ «Ощадбанків»
 Мельникова Г.З. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Управління персоналом»  2009
 Управление персоналом
 Мельникова Г.З. Економічний аналіз - контрольна робота  2009
 Економічний аналіз - контрольна робота
 Мельникова Г.З. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування»  2009
 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Фінансове планування»
 Мельникова Г.З. КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи ціноутворення»  2009
 КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни «Основи ціноутворення»
 Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с.  2006
 Робота присвячена актуальним проблемам управління персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу.
 Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на основі розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
 Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства.
 Призначається для студентів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, зани-мающихся питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтингових та рекрутингових організацій.
 Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина II: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 88 с.  2006
 Робота присвячена актуальним проблемам управління персоналом на підприємствах і в організаціях. Розглянуто систему роботи з персоналом у взаємозв'язку кадрової політики, підбору, оцінки, розстановки, адаптації і навчання персоналу.
 Викладено нові підходи до організації роботи з персоналом на ос-нове розробки філософії організації та структури персоналу, регламентації та наукової організації праці, основи теорії лідерства й формування колективу.
 Висвітлено важливі питання мотивації і потреб, систем оплати праці, методів управління персоналом та оцінки ефективності роботи персоналу в умовах ринкової економіки і демократизації суспільства.
 Призначається для студентів усіх форм навчання, аспірантів і викладачів, для керівників і спеціалістів підприємств, що займаються питаннями управління персоналом, підприємців, фахівців консалтингових та рекрутингових організацій.
 Н. В. Кузнєцова УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ  2005
 У навчальному посібнику докладно чітко і зрозуміло описуються всі ці етапи і процедури кадрової роботи, наводиться їх наукове обгрунтування, рівняються достоїнства і недоліки різних методів і процедур, аналізуються статистичні допущення, що лежать в основі їх використання. Навчальний посібник орієнтований на студентів і викладачів економічних та управлінських факультетів вузів, керівників кадрових служб компаній, рекрутерів, менеджерів і підприємців.
 Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.
Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с.  2004

 У монографії розглянуто управлінська діяльність освітньої організації як ор-нізаційної системи, проаналізовано підходи до управління якістю, вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі, представлені основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000.
 Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а також керівникам, фахівцям підприємств і організацій, що займаються питаннями менеджменту якості.

 В.В.Арбузов, Д.П.Грузін, В.І.Сімакін ЕКОНОМІКА природокористування та природоохоронної. Навчальний посібник. Пенза. - 251с.  2004

 Встановлено взаємозв'язок економічних та екологічних проблем, визначено показники ефективності природокористування і охорони навколишнього середовища з урахуванням факторів стану компонентів природи та екологічного мислення людини. 

 Наведено методологія визначення капітальних вкладень в природоохоронні заходи, методологія експлуатаційних витрат средозащіт-ного призначення, основні принципи визначення плати за користування водою, землею і за викиди забруднюючих речовин. Даються методи визначення шкоди від забруднення середовища і вводиться поняття про показник безвідходності виробництва. 

 Дано практичні рекомендації щодо вирішення природоохоронних завдань і проблем раціонального природокористування. Більше третини навчального посібника представляють додатки. 

 Видання призначене для студентів усіх спеціальностей, які вивчають курси: «Економіка природокористування», «Промислова екологія» «Геоекологія», «Природокористування», «Екологія техногенних систем», «Економічні основи екології», «Основи переробки промислових та побутових відходів», «Основи екологічної опрацювання проектних рішень », як навчальний посібник.

 Бауман 3. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / Пер. з англ. - М.: Видавництво «Всесвіт»,. - 188 с.  2004

 Зигмунт Бауман - відомий британський соціолог, автор понад 20 книг з найбільш злободенних питань суспільного розвитку. Пропонована увазі читачів книга присвячена проблемам глобалізації. Одні звеличують глобалізацію, інші бачать у ній джерело всіх лих. Книга, за задумом автора, носить дискусійний характер І «містить набагато більше питань, ніж відповідей». Своє завдання людини і вченого 3. Бауман бачить у тому, щоб привернути до цих питань можливо широку читацьку аудиторію і задуматися про вплив глобалізації на сучасний стан нашої

 Невідомий Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування. 2003  2003

 Бізнес-планування на підприємствах громадського харчування.

 О. В. Заєць Зайнятість населення та її регулювання  2003

 Програма курсу «Зайнятість населення та її регулювання» складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту професійної вищої освіти 2 покоління

 Мишуров С.С., щукові В.Н. Основи регіоналістики.  2003

 В даний час в Росії формується новий суб'єкт економіки - регіональні господарства, що володіють високою економічною самостійністю, відбувається федералізація економіки. Тому виникає необхідність вивчення соціально-економічних процесів, що відбуваються в регіоні. У даному навчальному посібнику розглядаються питання становлення регіоналістики як науки, особливості регіонального господарства, проблеми регіональної політики та управління.
 Особливу увагу приділено інноваційному потенціалу, науково-технічних факторів розвитку виробництва, а також трудовому (кадровому) і освітньому потенціалу. У роботі показано вплив використання потенціалу на рівень соціально-економічного розвитку країни та регіонів, на якість життя населення.
 Книга призначена для студентів економічних спеціальностей, а також і інших спеціальностей, які вивчають регіоналістики.

 Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова Основи екології та економіка природокористування: Практикум / Н.К. Соколовський, А.І. Чертков, О.С. Шимова. - Мн.: БГЕУ. - 105 с.  2003

 Практикум побудований відповідно до типової програми курсу. Містить основні поняття загальної екології та економіки природокористування, плани семінарських і практичних занять, конкретні розрахункові завдання, тематику контрольних робіт для студентів заочного відділення та методичні рекомендації щодо їх виконання. 

 Призначений для закріплення студентами теоретичного матеріалу. Рекомендується викладачам дисципліни, а також слухачам системи підготовки та перепідготовки кадрів.

 ЛІЦАРЕВА Є.Ю. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ  2002

 Навчальний посібник, розглядає існуючі сучасні підходи до управління персоналом організації. У посібнику дається пояснення широкого кола питань, що стосуються керівництва людськими ресурсами в розвивається організації, що сприяє компетентному прийняттю і професійного проведення управлінських рішень з боку керівництва, правильному вибору стилю управління, мотивированию і контролю службовців належним чином.
 Для написання навчального посібника були використані методичні розробки з управління персоналом Оксфордського, Ворвікского університетів і мерсисайдським інноваційного центру (Великобританія), практичні рекомендації фахівців Асоціації голландських муніципалітетів та експертів Датської школи державного управління, матеріали програми ТАСІС, Сибірської і Російської академій державної служби.
 Даний посібник є доповненим і переробленим навчальним посібником, виданим у 1997 р., і рекомендується для студентів денного, вечірнього і заочного навчання за управлінськими спеціальностями, а також керівників різних організацій і підрозділів.
 Публікується за рішенням Вченої ради Міжнародного факультету управління.

 Шимова О.С. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с.  2002

 Представлений комплекс теоретичних, методологічних і прикладних аспектів загальної екології та економіки природокористування. Аналізуються основні поняття і закони екології, закономірності та принципи природокористування, еколого-економічні проблеми використання та охорони природних ресурсів. Розглядаються найбільш складні питання економіки природокористування. Особливу увагу приділено дослідженню економічного блоку господарського механізму природокористування та його вдосконалення: проблем економічного стимулювання, фінансування, інвестування екологічної діяльності та його обгрунтування і т.п. 

 Для студентів і викладачів економічних вузів, а також наукових і практичних працівників сфери економіки природокористування.

Історія російської мови / Лінгвістика / Переклад і перекладознавство (Англійська мова)
 Бондарець О.Е. Іншомовні запозичення в мові і в мові: лінгвосоціологіческій аспект / під ред. Г. Г. Інфантовой. - Таганрог: Изд-во Таганрог, держ. пед. ін-ту. - 144 с.  2008
 У монографії викладено результати дослідження англійських запозичень в російській мові і в мові рядових носіїв мови, запропонований підхід до визначення ступеня освоєння англіцизмів в мові і в мові, визначено типи співвідношення ступеня освоєння цих слів у мові зі ступенем їх освоєння у мові. Книга адресована студентам факультетів іноземних мов, вчителям шкіл, викладачам ВНЗ, мовознавцям, що займаються проблемами іншомовних запозичень і співвідношення мови і мови і лексикографам.
 Вадим Глухов Психолінгвістика. Теорія мовної діяльності. М.: АСТ, - 223 с.  2007
 У підручнику викладено історію виникнення і розвитку науки про мовної діяльності, представлені найважливіші теоретичні положення психології мови з даної проблеми. При підготовці розділу з формування мовленнєвої діяльності автори спиралися на власний досвід науково-дослідної роботи, предметом якої були закономірності нормального і порушеного мовного розвитку у дітей. Навчальний посібник адресований студентам дефектологических і психологічних факультетів, практикуючим логопедам, дефектологам, психологам, а також широкому колу читачів, які цікавляться питаннями психолингвистической теорії мовної діяльності.
 Алімов В. В. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с.  2005

 Курс призначений для студентів, які вивчають юридичний переклад, і для тих, хто хоче оволодіти навичками юридичного перекладу. Посібник з юридичного перекладу включає: Методичну записку, Введення (з короткими відомостями про юридичну перекладі), п'ять розділів: I.What is Law, Il.Classification of Law, III.Judicial Institutions, IV.Trials, V.Legal Profession і двадцять уроків з лексикою, вправами, текстами англійською та російською мовами, коментарями. В кінці посібника є додаткові тексти для перекладу.

 В. В. Виноградов ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ  1978

 Даний том - четверта книга п'ятитомної видання «Вибраних праць» академіка В. В. Виноградова. У нього включені статті, присвячені історії російської літературної мови. Розглядаються проблеми, пов'язані з утворенням і розвитком давньоруської літературної мови, з характеристикою російської літературної мови XVIII ст., З утворенням російського національного літературної мови, дається розбір праць інших учених з історії російської літературної мови

Контакти
© 2014-2022  ibib.ltd.ua