Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПраво → 
Цивільне право Росії
ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО РОСІЇ
Е.А.Суханов Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. 2008

Справжнє, третє, перероблене і доповнене видання підручника з цивільного права являє собою стабільний університетський курс цієї основоположної юридичної дисципліни, зміст і структура якого випробувані багаторічною практикою її викладання на юридичному факультеті Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. Підручник підготовлено авторським колективом кафедри цивільного права МГУ відповідно до розробленої ним же програмою курсу цивільного права, яка повністю відповідає змісту державного стандарту вищої юридичної освіти.

Е.А.Суханов Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер, 2008
Е.А.Суханов Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право : Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер, 2008
Сергєєв А.П., Толстой Ю.К. Цивільне право. У 3-х томах. Под ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: 2005, т1 - 765с., Т2 - 848с., Т3 - 784с. 2005

Предмет цивільного права. З курсу теорії права відомо, що право Російської Федерації утворює певну систему, найбільш великі ланки якої називаються галузями права. В якості критеріїв розмежування галузей права зазвичай використовують предмет і метод правового регулювання. За допомогою предмета і методу можна не тільки виділити цивільне право з єдиної системи російського права, але і виявити також його особливості, яких цілком достатньо для того, щоб у читача склалося чітке уявлення про громадянське право.

Карапет А.Г. Неустойки ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРА. У російських і зарубіжних ПРАВІ 2005
Цивільно-правовий інститут неустойки йде своїм корінням, як і багато інших цивілістичні категорії, в римське право. Під неустойкою (stipulatio poenae) римські юристи розуміли умовну угоду, яке передбачало обов'язок особи, яка порушила договір, сплатити штраф на користь постраждалої сторони. Мета такої угоди в розумінні римлян, за словами Д.Д. Грімма, полягала у здійсненні тиску на боржника та забезпеченні основного зобов'язання. При цьому виникнення обов'язку з виплати неустойки залежало від того, чи відповідає боржник за дане порушення договору. Сторони могли включити в договір умову про неустойку, тим самим оцінивши наслідки порушення свого права, наскільки це могло бути можливим при підписанні договору. Порушення договору було тим умовою, яка приводило в дію зобов'язання по неустойку, яке, як правило, висловлюючись у вигляді певної грошової суми, являло собою механізм непрямого примусу боржника до виконання зобов'язання
Карпов М.С. Цивільно-правові заходи оперативного впливу. - М.: «Статут». - 141 с. 2004
У пропонованій книзі розглядаються теоретичні та практичні питання, пов'язані із застосуванням такого цивільно-правового способу захисту прав, як заходи оперативного впливу. На основі аналізу судової практики, норм вітчизняного та зарубіжного законодавства, праць провідних російських та іноземних цивілістів автором висвітлюються питання практичного застосування та правової природи заходів оперативного впливу, їх співвідношення з близькими за значенням і сутності цивільно-правовими інститутами (цивільно-правовими санкціями, самозахистом, способами забезпечення виконання зобов'язань і т.д.). Ця книга призначена для практикуючих юристів, викладачів, аспірантів і студентів юридичних факультетів і вузів.
Кархалев Д.Н. Цивільно-правові заходи захисту і заходи відповідальності: Навчальний посібник. - Уфа: РІО БашГУ, - 148с. 2004
У навчальному посібнику висвітлюються поняття, функції, підстава та класифікація цивільно-правових заходів захисту і мір відповідальності, а також розглядається їх співвідношення. Робота призначена для студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів, а також працівників правоохоронних органів.
Кархалев Денис Миколайович Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві Росії 2003
ГРИБАНОВ В.П. ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики). 2001

У пропонованій увазі читачів книзі вміщено праці професора В.П. Грибанова, присвячені проблемам здійснення суб'єктивних цивільних прав; методології виявлення ознак зловживання правом; класифікації та системного аналізу примусових заходів захисту суб'єктивних цивільних прав. У книзі публікуються також монографічні дослідження, що стосуються інститутів права власності та правонаступництва. Опубліковані роботи, безперечно, відносяться до класичної спадщини російської цивілістики.

Д.Н. Кархалев ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПО ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВУ 2001
Крапівін О. М., Власов В. І. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000 2000

В умовах ринкової економіки функціонують підприємства, організації
різних організаційно-правових форм, що відрізняються один від одного способами
реалізації їх власниками права власності на належне їм майно,
грошові кошти, цінні папери, у тому числі акції, цих об'єктів власності.

Е. А. Суханов Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с. 2000

Другий том цього підручника цивільного права разом з попереднім йому першим томом є переробленим і доповненим виданням підручника цивільного права, підготовленого авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету МДУ і вперше вийшов у Видавництві БЕК в 1993 р. Він заснований на тих же вихідних положеннях, які висвітлені в передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом авторів.

Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с. 1998

Цивільне право займає одне з центральних місць у системі російського права. Ця галузь регулює більшу частину відносин, що виникають у громадянському суспільстві. Під цивільним суспільством поряд з державними інститутами влади і управління розуміється сукупність соціально та економічно незалежних суб'єктів, ініціативно що здійснюють різні види діяльності у своїх інтересах та інтересах суспільства. Держава не має права втручатися в сферу життя і діяльності учасників громадянського суспільства інакше, як здійснюючи свої функції в рамках закону.

Е. А. Суханов Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с. 1998

Цей підручник являє собою друге, кардинально перероблене і доповнене видання підручника з цивільного права, вперше вийшов у Видавництві БЕК (Москва) в 1993 р. Попереднє видання підручника з'явилося в період докорінного оновлення російського цивільного законодавства, пов'язаного з початком соціально-економічних реформ і переходом від одержавленого, планово-централізованого господарства до регульованої ринкової економіки. Сопутствовавшие цього періоду законодавчих актів в основному призначалися для заміни або зміни раніше існуючого правопорядку і в багатьох випадках не несли в собі глибоких позитивних начал. Як правило, вони не відрізнялися і високим рівнем підготовки, мали вельми слабо пророблена юридичний зміст, нерідко взаємно і внутрішньо суперечливе, і не могли скласти основу вивчення цивільного права.

© 2014-2022  ibib.ltd.ua