Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії
ЗМІСТ:
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000

В умовах ринкової економіки функціонують підприємства, організації
різних організаційно-правових форм, що відрізняються один від одного способами
реалізації їх власниками права власності на належне їм майно,
грошові кошти, цінні папери, у тому числі акції, цих об'єктів власності.

Введення
Введення
Глава I. Загальні положення про акціонерне товариство
1. Сфера застосування Закону
2. Правове становище акціонерного товариства
3. Відповідальність суспільства
4. Найменування і місце знаходження товариства
5. Філії та представництва товариства
6. Дочірні та залежні суспільства
Дочірнє суспільство
Залежне господарське товариство
7. Відкриті та закриті акціонерні товариства
Відкрите акціонерне товариство
Закрите акціонерне товариство
Глава II. Створення та ліквідація товариства
1. Створення суспільства, його засновники і установа
2. Статут товариства
3. Державна реєстрація товариства
4. Реорганізація товариства
5. Ліквідація товариства
Глава III. Акції. Права акціонерів
1. Акції
2. Права акціонерів
Глава IV. Статутний капітал і активи товариства
Глава V. Дивіденди товариства
Глава VI. Реєстр акціонерів товариства
Глава VII. Загальні збори акціонерів
1. Компетенція зборів
2. Право акціонерів на участь у зборах
3. Інформація про проведення зборів
4. Підготовка та проведення зборів
5. Кворум зборів
6. Порядок прийняття зборами рішень
7. Голосування на загальних зборах акціонерів
8. Рахункова комісія
9. Протокол зборів
Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства
1. Рада директорів
2. Виконавчий орган товариства
Глава IХ. Великі угоди
Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
Глава ХI. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і звітність
1. Ревізійна комісія (ревізор) товариства
2. Аудитор суспільства
Права аудитора
Висновок аудитора
3. Облік і звітність акціонерного товариства
Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві
1. Права і роль профспілок у Російської Федерації
Умови і зміст роботи первинної профспілкової організації
2. Завдання профкому щодо посилення ролі профспілкової організації в акціонерному товаристві
"Стаття ... Трудові відносини суспільства з працівниками
3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому
5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
6. Про право профкому мати своїх представників у колегіальних органах управління акціонерного товариства
Загальні збори (конференція) трудового колективу
7. Профком і загальні збори (конференція) трудового колективу
Скликання зборів
Підготовка зборів
Кворум зборів
Голосування на зборах
Висновок
Програми
Макет статуту відкритого акціонерного товариства
Стаття 1. Загальні положення
Стаття 2. Найменування і місце знаходження товариства
Стаття 3. Мета і предмет діяльності товариства
Стаття 4. Правове становище товариства
Стаття 5. Відповідальність суспільства
Стаття 6. Філії та представництва товариства
Стаття 7. Статутний капітал товариства
Стаття 8. Акції
Стаття 9. Права акціонерів
Стаття 10. Порядок виплати товариством дивідендів
Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
Стаття 12 . Фонди і чисті активи товариства
Стаття 13. Структура органів управління товариства
Стаття 14. Склад ради директорів
Стаття 15. Компетенція ради директорів
Стаття 16. Порядок проведення засідань ради директорів та прийняття ним рішень
Стаття 17. Порядок скликання засідання ради директорів
Стаття 18. Керівництво поточною діяльністю товариства
Стаття 19. Компетенція генерального директора товариства
Стаття 20. Склад правління товариства
Стаття 21. Компетенція правління товариства
Стаття 22. Організація роботи правління товариства
Стаття 23. Представники профспілки в колегіальних органах управління товариства
Стаття 24. Компетенція загальних зборів акціонерів
Стаття 25. Порядок підготовки і проведення загальних зборів акціонерів, прийняття ним рішень
Стаття 26. Перелік питань, рішення по яких приймаються простою чи кваліфікованою більшістю голосів учасників загальних зборів акціонерів
Стаття 27. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
Стаття 28. Ліквідація товариства
Цивільне право Росії:
 1. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. - 2008 рік
 2. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер, - 2008 рік
 3. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право: Підручник. 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер, - 2008 рік
 4. Сергєєв А.П., Толстой Ю.К.. Цивільне право. В 3-х томах. Під ред. Сергєєва А.П., Толстого Ю.К. 4-е вид., перераб. і доп. - М.: 2005 , т1 - 765с., т2 - 848с., т3 - 784с. - 2005 р.
 5. Карапет А.Г.. неустойку ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ КРЕДИТОРА. в російських і зарубіжних ПРАВІ - 2005 р.
 6. Карпов М.С.. Цивільно-правові заходи оперативного впливу. - М.: «Статут». - 141 с. - 2004
 7. Кархалев Д.Н.. Цивільно-правові заходи захисту і заходи відповідальності: Навчальний посібник. - Уфа: РІО БашГУ, - 148с. - 2004
 8. Кархалев Денис Миколайович. Співвідношення заходів захисту і мір відповідальності у цивільному праві Росії - 2003
 9. ГРИБАНОВ В.П.. ЗДІЙСНЕННЯ І ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ / Вид. 2-е, стереотип. - М.: "Статут",. - 411 с. (Класика російської цивілістики). - 2001 рік
 10. Д.Н. Кархалев. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПО ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВУ - 2001 рік
 11. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1 : Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000.-704с. - 2000
 12. Ілларіонова Т.І., Гонгало Б.М., Алетнева В.А.. Цивільне право. Учеб. для вузов.М., НОРМА-ИНФА 1998 484 с. - 1998
 13. Е . А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. - 816с. - 1998
© 2014-2022  ibib.ltd.ua