Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

1. Ревізійна комісія (ревізор) товаристваКонтроль за фінансово-господарською діяльністю товариства з боку
ревізійної комісії (ревізора) товариства регламентується статтями 85 і 87
Закону. Відповідно до статті 85, для здійснення контролю за фінансово-господарською
діяльністю товариства загальними зборами акціонерів відповідно до Закону
і статутом товариства обирається ревізійна комісія (ревізор) товариства (В Надалі
комісія.). Згідно зі статтею 48 Закону, обрання комісії належить до виключної
компетенції загальних зборів акціонерів і не може бути ним передано на вирішення
ради директорів (наглядової ради) та виконавчого органу товариства .
Члени комісії не можуть одночасно бути членами ради директорів
(наглядової ради), а також займати інші посади в органах управління
суспільства . Практично така запис означає, що членами комісії не можуть
бути директор та члени правління (дирекції) товариства. Водночас Закон обмежує
можливість впливу членів ради директорів (наглядової ради) та осіб,
займають посади в органах управління товариства, на обрання комісії:
їх акції не можуть брати участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів при
обрання комісії.
Таким чином, якщо підходити строго формально, спираючись тільки на положення
статті 85 Закону, лише вищі керівники товариства не вправі стати членами
комісії (ревізором), а також голосувати при їх обранні. Однак в адміністративно-управлінському
апараті суспільства завжди є досить багато осіб, які здійснюють за родом
своєї роботи фінансово-господарської діяльності, яка і повинна бути об'єктом
уваги комісії. У цьому зв'язку в статуті товариства можливо розширити перелік
посад, працівників яких не слід обирати в комісію, щоб не вийшло
так, що вони перевіряють самі себе. Акції зазначених осіб також не повинні голосувати
при обранні членів комісії.
Враховуючи, що членами комісії мають бути висококваліфіковані фахівці
різного профілю в області фінансово-господарської діяльності акціонерного
суспільства, перед останнім може виникнути проблема підбору фахівців.
Якщо в самому суспільстві таких фахівців немає, їх можна запросити зі сторони.
Закон цього не забороняє: члени комісії не обов'язково повинні бути його працівниками.
До певної міри запрошення фахівців, які не працюють у суспільстві, а
значить, незалежних від його керівників може бути краще для суспільства, його
акціонерів.
Що стосується прав комісії, то вона здійснює перевірку (ревізію) фінансово-господарської
діяльності товариства за підсумками його діяльності за рік, а також повсякчас
час за власною ініціативою, рішенням загальних зборів акціонерів, ради
директорів (наглядової ради) або на вимогу акціонера (акціонерів),
володіє в сукупності не менше ніж 10% голосуючих акцій товариства.
За підсумками перевірки комісія складає висновок (ст.87 Закону), в якому
повинні міститися:
- підтвердження достовірності даних, містяться у звітах та інших фінансових
документах товариства;
- інформація про факти порушення встановлених правовими актами Російської
Федерації порядку ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової
звітності, а також правових актів Російської Федерації при здійсненні
фінансово-господарської діяльності.
Компетенція комісії з питань, не передбачених Законом, визначається
статутом товариства, тобто товариство має право її розширити. У статуті товариства доцільно
викласти компетенцію комісії - повноваження, які їй дає Закон і, додатково,
саме суспільство в особі загальних зборів акціонерів. Всі інші відомості про
цьому органі товариства, який, зауважимо, не є його органом управління,
слід викласти у внутрішньому документі суспільства, наприклад в "Положенні про
ревізійної комісії (ревізора) товариства ", що затверджується загальними зборами акціонерів.
У Положенні, зокрема, слід визначити чисельний склад комісії
(як правило, не менше трьох осіб), розподіл між ними обов'язків,
порядок скликання, роботи, прийняття рішень. До Положення необхідно внести запис
про те, що на вимогу комісії особи, що займають посади в органах управління,
зобов'язані подати документи про фінансово-господарської діяльності товариства.
Оскільки такими особами є члени ради директорів (наглядової
ради), директор та члени правління (дирекції) товариства, а переважна більшість
документів, які необхідні комісії, знаходяться в підрозділах суспільства,
в Положенні необхідно також записати, що керівники всіх підрозділів
і служб зобов'язані подавати відповідні документи комісії на її вимогу .
Крім того, до Положення слід внести запис про те, що комісія має право вимагати
скликання позачергових загальних зборів акціонерів (ст.55 і 85 Закону).
На розсуд загальних зборів акціонерів всі або частину зазначених вище
положень можуть бути внесені до статуту товариства. При розробці як статуту,
так і Положення може бути використаний регламент роботи комісії, наведений
в Додатку до цієї роботі (ст.27).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Ревізійна комісія (ревізор) товариства "
 1. § 8. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
  ревізійної комісії (ревізора) суспільства (див. п. 3 ст. 91 ГК РФ). Поточне керівництво діяльністю товариства здійснює його виконавчий орган, підзвітний загальним зборам. Колегіальні виконавчі органи - правління, дирекція, одноосібні - директор, президент і т. п. Одноосібний орган може бути обраний і не з числа учасників товариства. Товариство з обмеженою відповідальністю вправі
 2. § 9. Акціонерне товариство
  ревізійної комісії (ревізора) та дострокове припинення їх повноважень; 3) утворення виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради) ; 4) затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів товариства, рахунків прибутків і збитків товариства і розподіл його прибутків
 3. 2. Права акціонерів
  ревізійну комісію (ревізора) товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу цих органів. Таким правом володіє лише акціонер (акціонери), що є в сукупності власником не менше ніж 2% голосуючих акцій товариства. Він повинен внести свої пропозиції у строк не пізніше 30 днів після закінчення фінансового року, якщо статутом товариства не встановлено більш пізній строк
 4. Глава VII. Загальні збори акціонерів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства, затвердження аудитора товариства, а також розглядаються і затверджуються (або не затверджуються) річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок прибутків і збитків, розподіл прибутків і збитків. Проведені крім річних зборів є позачерговими. Такі збори проводяться (ст.55 Закону) за рішенням ради директорів (наглядової ради) товариства
 5. 3. Інформація про проведення зборів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства та аудитора товариства за результатами річної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, відомості про кандидатів до ради директорів (наглядова рада) та ревізійну комісію (ревізора) товариства. До цієї інформації відносяться й інші питання, що включаються до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів. У разі, якщо інтереси
 6. 7. Голосування на загальних зборах акціонерів
  ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити відомості про кандидата (кандидатів) із зазначенням його прізвища, імені,
 7. 8. Рахункова комісія
  ревізійної комісії (ревізор) товариства, члени правління (дирекції), а одно представники керуючої організації або керуючий, а також особи, висунуті відповідно до повістки дня збори на ці посади. У товаристві з кількістю акціонерів-власників голосуючих акцій більше п'ятисот виконання функцій лічильної комісії може бути покладено на спеціалізованого реєстратора товариства. Рахункова
 8. 3. Облік і звітність акціонерного товариства
  ревізійною комісією (ревізором) товариства. Крім того, у випадках, передбачених нормативними правовими актами, товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної фінансової звітності аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи його акціонерами. Єдині методологічні засади бухгалтерського обліку та звітності для юридичних осіб (крім банків)
 9. § 4. Господарські товариства і суспільства
  ревізійної комісії (ревізора). Органами товариства як юридичної особи можуть бути як одноосібний орган (директор, президент тощо), так і колегіальний (правління, дирекція тощо), або обидва разом. Зміни персонального складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю, так само як і їх майнового стану, не призводять до його ліквідації. Суспільство продовжує функціонувати,
 10. 4, Товариство з обмеженою відповідальністю
  ревізійні комісії (або виконують їх функції ревізори), які не є органами суспільства. Виконавчий орган (органи) товариства, який здійснює поточне управління його діяльністю, підзвітний його вищому органу (загальним зборам). Найбільш важливі питання життя суспільства відносяться до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані на рішення виконавчого органу навіть по
© 2014-2021  ibib.ltd.ua