Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

2. Виконавчий орган товаристваПовноваження, порядок формування та роботи виконавчого органу акціонерного
суспільства регламентуються статтями 69 - 70 Закону. У статті 69 дається загальна
характеристика виконавчого органу. Згідно з пунктом 1 статті 69, керівництво
поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом
(директором, генеральним директором) або директором, генеральним директором
і колегіальним виконавчим органом суспільства (правлінням, дирекцією).
Кажучи іншими словами, директор (генеральний директор) 23 може один
здійснювати керівництво поточною діяльністю товариства або ж він здійснює
таке керівництво спільно з правлінням (дирекцією) 24. Питання про те, буде
Чи директор один керувати поточною діяльністю товариства або ж спільно
з правлінням, дирекцією, вирішується зборами акціонерів, що і відображається в
статуті товариства.
Якщо ж директор здійснює керівництво поточною діяльністю товариства
спільно з правлінням (дирекцією), то статутом товариства повинна бути визначена
компетенція кожного з них - і директора, і правління (дирекції). У цьому випадку
директор здійснює також функції голови правління, тобто ніяке інше
особа не може бути його головою.
Пунктом 1 статті 69 передбачено також, що за рішенням загальних зборів
акціонерів повноваження виконавчого органу товариства можуть бути передані
за договором комерційної організації (керуючої організації) або індивідуальному
підприємцю (керуючому). У цьому випадку умови договору, що укладається
затверджуються радою директорів (спостережною радою) товариства, якщо інше
не передбачено статутом товариства. Очевидно, що, приймаючи таке рішення,
загальні збори акціонерів повинне комусь доручити укласти такий договір,
в той час як тільки директор може це зробити, оскільки саме до його компетенції
належить укладення договорів від імені товариства.
Відповідно до пункту 2 статті 69 до компетенції виконавчого органу
товариства належать усі питання поточної діяльності товариства, за винятком
питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів акціонерів
або ради директорів (наглядової ради) товариства. Разом з тим відзначено,
що виконавчий орган товариства організовує виконання рішень загальних зборів
акціонерів і ради директорів (наглядової ради) товариства.
При прочитанні цього тексту неминуче виникає питання: що ж є
поточною діяльністю товариства? У цьому зв'язку можна було очікувати, що далі
по тексту буде все ж розкрито зміст діяльності виконавчого органу
суспільства - його директора або правління. На жаль, замість цього наводиться
короткий фрагмент того, що робить директор, частина його повноважень. Одноосібний
виконавчий орган товариства (директор, генеральний директор) без доручення
діє від імені товариства, в тому числі представляє його інтереси, укладає
угоди від імені суспільства, стверджує штати, видає накази і дає вказівки,
обов'язкові для всіх працівників товариства.
Зовсім коротко в пункті 1 статті 70 сказано про діяльність правління.
Колегіальний виконавчий орган суспільства (правління, дирекція) діє
на підставі статуту товариства, а також затверджується радою директорів (спостережною
радою) товариства внутрішнього документа суспільства (положення, регламенту або
іншого документа), в якому встановлюються терміни і порядок скликання та проведення
його засідань, а також порядок прийняття рішень. Як бачимо, про повноваження
правління нічого не сказано.
Виходячи з викладеного, можна констатувати, що в Законі практично
нічого не сказано про зміст діяльності ні директора, ні правління товариства,
їх компетенції. Мабуть, у всьому цьому є певний сенс, оскільки акціонерними
товариствами можуть бути самі різні за профілем діяльності організації:
виробничі, торговельні та інші підприємства, банки, страхові та інвестиційні
фонди, які суттєво різняться і за змістом своєї діяльності.
Звідси і слід завдання акціонерних товариств - самостійно розкрити
і відобразити у своїх статутах, внутрішніх документах компетенцію, права та обов'язки
виконавчих органів цих товариств. А раз так, компетенція виконавчого
органу вимагає особливого розгляду, тим більше що повноваження директора, наприклад,
інвестиційного фонду істотно відрізняються від повноважень директора товариства,
створеного на базі виробничого підприємства, про який і піде мова
далі (Оскільки надалі будуть приводитися функції виконавчого органу
акціонерного товариства в узагальненому вигляді, їх можна буде врахувати і при розробці
статутів та внутрішніх документів товариств іншого профілю. При цьому необхідно
враховувати, що права і обов'язки директора, членів правління, керуючої
організації або керуючого щодо здійснення керівництва поточною діяльністю
суспільства, згідно з пунктом 3 статті 69, визначаються Законом, іншими правовими
актами Російської Федерації і договором, що укладається кожним з них з суспільством.).
Для того щоб визначити коло повноважень виконавчого органу акціонерного
суспільства, необхідно, на наш погляд, перерахувати всі повноваження, якими
володіє директор державного підприємства, тобто використовувати сформований
досвід управління виробничим підприємством, потім скорегувавши їх з урахуванням
особливостей організації виробничого процесу, характерних для акціонерного
суспільства, якщо такі є. При цьому необхідно також врахувати, що частина
повноважень, якими раніше мав директор, перейшла в акціонерному товаристві
до загальних зборів акціонерів і раді директорів.
Маючи в своєму розпорядженні переліком повноважень виконавчого органу акціонерного товариства,
слід, далі, вирішити питання, які з них відносяться до компетенції директора
і які - до компетенції правління, не забуваючи при цьому, що правління очолює
директор товариства. Якщо ж виконавчий орган товариства одноосібний, то всіма
з перерахованих нижче повноважень своєму розпорядженні директор товариства.
Переходячи безпосередньо до викладу повноважень директора, необхідно
спочатку визначити правові засади його діяльності, виклавши їх у статуті
приблизно таким чином:
"... Відносини директора з суспільством регламентуються законом, статутом
суспільства, а також договором, визначальним взаємні зобов'язання сторін, обмеження
прав використання майна, грошових коштів та здійснення окремих видів
діяльності, порядок та умови фінансових взаємин і матеріальної
відповідальності сторін, підстави та умови розірвання договору.
Директор є керуючим майном товариства на праві господарського
ведення в межах, визначених законодавством, статутом, договором. Збори
акціонерів, рада директорів не втручаються в діяльність директора після
укладення з ним договору, за винятком випадків, передбачених законодавством,
статутом, договором ... "
Що ж до конкретних повноважень директора, то вони приводяться в
статті 19 Додатка до справжньої роботи.
У тих випадках, коли в суспільстві діє правління, повинні бути визначені
питання, по яких рішення приймаються директором. Стосовно до викладеним
у статті 19 Додатка повноважень, це означає, що їх треба розділити на
дві частини. До першої частини відносяться ті, які вирішуються директором одноосібно,
до другої - ті, які виносяться ним же на засідання правління і вирішуються
більшістю голосів членів правління. Повноваження правління в цьому випадку
наводяться в статті 21 Додатка до справжньої роботи.
При цьому виникає багато потребують вирішення питань. Так, директор традиційно
несе персональну відповідальність за прийняті ним рішення, результати роботи
суспільства, всілякі порушення правових актів тощо Члени правління, колегіального
органу, такої відповідальності практично не несуть, за винятком випадків,
коли вони голосували за рішення, що призвели до значних негативних для суспільства
наслідків, або ж голосували за здійснення угоди, в якій були особисто
зацікавлені.
Оскільки небезпека виникнення особистої відповідальності малоймовірна,
багато хто з членів правління з різних міркувань особистого характеру будуть
голосувати при прийнятті рішення не просто враховуючи, але підкоряючись думку директора,
усвідомлюючи водночас, що воно неправильно. У цьому зв'язку доцільно знайти
будь-які противаги традиційно авторитарної влади директора, що підсилюють
незалежність членів правління.
Очевидно, що ці противаги мають бути знайдені з урахуванням цілей і завдань,
стоять перед правлінням, які Закон не позначив. До них, швидше за все,
слід віднести забезпечення високої якості рішень шляхом колегіального
обговорення і прийняття групою кваліфікованих фахівців, досить незалежних
і самостійних в оцінці виносяться на правління питань.
Така організація прийняття рішень дозволяє в принципі виключити прийняття
довільних, недостатньо підготовлених рішень, а також таких, які
можуть завдати шкоди суспільству в цілому, окремим групам акціонерів. Що ж
потрібно зробити для того, щоб забезпечити формування складу правління незалежними
і досить кваліфікованими фахівцями, здатними при необхідності
досить впевнено протистояти тиску з боку директора, іншої особи,
головуючого на засіданні правління? Таке завдання не з легких, оскільки
Закон про акціонерні товариства не дає прямої і недвозначної відповіді.
На нашу думку, відома незалежність членів правління, мало того,
узгодженість у роботі з директором можуть бути до певної міри досягнуті.
Для цього при розробці статуту та внутрішнього документа, що регламентують
діяльність правління, доцільно врахувати наступне:
1. Згідно зі статтею 66 Закону, члени ради директорів, який визначає
термін повноважень правління (ст.70), обираються загальними зборами акціонерів строком
на один рік. Це абсолютно неординарне рішення для психології громадян нашої
країни, які вже давно звикли до того, що органи управління обираються
на кілька років. Відповідно, ці органи управління створювали підлеглі
ним структури на такий же термін.
Після зміни влади зазвичай оновлюється і склад цих структур: кожна
нова влада прагне розставити на ключових постах своїх прихильників, довірених
осіб . Звідси велика небезпека, що і строк повноважень членів правління буде
встановлений на один рік або ж кожен новий склад ради директорів буде
знаходити причину змінити склад правління, з тим щоб ввести в нього своїх
людей.
Практично це означає, що з першого дня роботи в якості членів правління
багато з них почнуть думати про те, як їм бути обраними на наступний термін,
 що для цього необхідно зробити. Їм буде, як кажуть, не до роботи. При
 цих обставин директор отримує по відношенню до членів правління велику
 незалежність, можливість мало рахуватися з їх думкою.
 У цьому за доцільне внести у внутрішній документ,
 затверджується радою директорів відповідно до статті 70, таке положення:
 "... Персональний склад правління призначається на період повноважень директора.
 При достроковому припиненні цих повноважень складу правління продовжує роботу
 до призначення нового директора. Член правління не може бути достроково звільнений
 від своїх обов'язків, інакше як відповідно до умов укладеного з
 ним контракту ".
 2. Згідно із Законом (ст.48), до виключної компетенції загальних зборів
 акціонерів належить прийняття рішення про утворення виконавчого органу
 суспільства і про дострокове припинення його повноважень, якщо статутом товариства рішення
 цих питань не віднесено до компетенції ради директорів (наглядової
 ради).
 Для того щоб зміцнити становище членів правління, забезпечити їх більш
 об'єктивний відбір, доцільно не вносити до статуту змін, що дають право
 раді директорів вирішувати ці питання.
 Такі дії товариства жодною мірою не суперечать положенням пункту
 3 статті 69, згідно з яким утворення виконавчих органів товариства
 та дострокове припинення їх повноважень здійснюються за рішенням загальних зборів
 акціонерів, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції
 ради директорів (наглядової ради) товариства.
 Чи не суперечать такі дії товариства також положенням пункту 4 статті
 69, відповідно до якого загальні збори акціонерів вправі в будь-який час
 розірвати договір з директором, членами правління, керуючою організацією
 або керуючим, якщо статутом товариства рішення цього питання віднесено до
 компетенції ради директорів (наглядової ради) товариства.
 У зв'язку з викладеним не можна не звернути уваги на зміст тексту
 абзацу 3 пункту 3 статті 69, згідно з яким на відносини між суспільством
 і директором і (або) членами правління дію законодавства Російської
 Федерації про працю поширюється у частині, що не суперечить положенням Закону.
 Практично це може означати, що зазначені особи можуть бути звільнені
 від виконання своїх обов'язків по будь-яких підстав, не тим, які передбачені
 КЗпП РФ. Для того щоб уникнути довільних рішень подібного роду з боку
 загальних зборів акціонерів, рішень, ініційованих, можливо, зацікавленими
 в них особами, в статуті доцільно записати, що повноваження директора і
 членів правління можуть бути припинені відповідно до укладених з ним
 договорами (контрактами).
 Що стосується питання освіти виконавчого органу товариства, то
 він регламентується пунктами 3 і 4 статті 69 Закону. Призначення директора,
 членів правління та дострокове припинення їх повноважень здійснюються за рішенням
 загальних зборів акціонерів, якщо статутом товариства рішення цих питань не
 віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради).
 3. Необхідно також подумати і про захист інтересів директора, про те, щоб
 були створені умови, які примушують його вступати в конфронтацію з членами
 правління. Для цього, зокрема, слід чітко обмежити коло питань,
 виносяться на рішення правління, за якими воно приймає рішення, з тим щоб
 не втручатися в повноваження директора, який не протистояти йому там, де відповідно
 з Законом та статутом товариства він одноосібно приймає рішення і відповідає за
 них. Це може бути досягнуто шляхом виділення з переліку управлінських функцій
 тих, які директор виконує одноосібно.
 4. Зміцненню взаєморозуміння членів правління з директором буде також
 сприяти чітка опрацювання розподілу обов'язків між ними. Пріоритет
 тут, мабуть, повинен бути відданий директору. З метою підбору в члени правління
 найбільш прийнятних фахівців саме директору має бути надано
 право пропонувати кандидатури в члени правління, виходячи з їх ділових якостей,
 визначаються директором.
 5. У статуті доцільно відобразити, що директор зобов'язаний виконувати прийняті
 правлінням всупереч його думку рішення, не ставити себе над правлінням. Таке
 обов'язкове правило прямо випливає із Закону про акціонерні товариства: правління
 є колегіальним органом управління товариства.
 6. Оскільки правління є органом управління суспільством, необхідно
 визначити його статус по відношенню до працівників товариства (як відомо, акціонерам
 воно ніяких команд давати не вправі): формами прийняття правлінням рішень
 є постанови і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників товариства.
 7. Визначивши, наскільки це можливо, не маючи в своєму розпорядженні багатим досвідом, характер
 взаємовідносин між правлінням і директором, відбивши його у статуті товариства
 у вигляді обов'язкових для обох сторін правил, можна перейти до виділення тих
 повноважень, якими має бути наділений одноосібно директор.
 Було б, звичайно, краще для справи, якщо з усіх повноважень виконавчої
 влади виділити ті, по яких рішення приймає правління більшістю голосів.
 Краще тому, що в кінцевому рахунку директор повноважний і бере участь у вирішенні
 всіх питань управління, з тією лише різницею, що в одному випадку він приймає
 рішення одноосібно, а в іншому - він наділений одним голосом, якщо не вважати
 його авторитету, що важливо.
 Очевидно, що вся адміністративно-розпорядча, оперативна, що вимагає
 швидких і неспірній рішень робота повинна залишитися за директором. Втручання
 в неї колегіального органу, що збирається до того ж від випадку до випадку, призвело
 б тільки до порушення процесу діяльності товариства, його дезорганізації.
 До того ж, згідно сформованій практиці, що приймаються директором рішення
 готуються, як правило, їм не одноосібно, а адміністративними та іншими службами.
 Директор має можливість вибрати найбільш прийнятний для нього варіант рішення,
 підготовлений цими службами. Оперативна управлінська робота багато в чому
 стереотипна, постійно повторюється, що значно полегшує її виконання,
 грунтуючись на попередньому досвіді.
 Враховуючи це, на правління доцільно покласти підготовку та рішення
 НЕ традиційних питань, а таких, які вимагають глибокого осмислювання
 умов ринку, роботи товариства та приведення дій її адміністрації у відповідність
 з цими умовами. Сюди, в першу чергу, відноситься підготовка рішень з
 виробленні стратегії і тактики дій суспільства на ринку товарів, капіталів,
 робочої сили.
 Наприклад, визначення перспектив розвитку попиту на продукцію та послуги
 суспільства, нових напрямків його діяльності. Розробка кадрової політики
 суспільства, включаючи розробку систем, розмірів оплати праці, інших видів доходів
 працівників. Визначення перспектив розвитку виробництва, інвестиційної політики.
 Участь правління потрібна завжди, коли необхідно прийняття інших,
 особливо важливих, що вимагають тривалої підготовки і всебічного осмислення
 рішень, в тому числі і тих, які регламентують діяльність товариства.
 Наприклад, розробка та затвердження виробничої програми, різних внутрішніх
 нормативних документів (положення про структурні підрозділи, посадові
 інструкції тощо), розподіл чистого прибутку на фонди накопичення і споживання,
 встановлення цін на продукцію товариства, підготовка рішень, пов'язаних з укладенням
 і виконанням колективного договору.
 Стаття 71 Закону передбачає відповідальність членів ради директорів
 (Наглядової ради) товариства, одноосібного виконавчого органу товариства
 (Директора, генерального директора) і (або) членів колегіального виконавчого
 органу товариства (правління, дирекції), керуючої організації або керуючого.
 Ці особи несуть відповідальність перед суспільством за збитки, завдані товариству
 їх винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності
 не встановлені федеральними законами.
 При цьому члени ради директорів і правління не несуть відповідальності
 за завдані товариству збитки, якщо вони голосували проти рішення, яке
 спричинило заподіяння товариству збитків, або не брали участі в голосуванні.
 Відповідальність за збитки, завдані товариству, може наступити тільки
 за рішенням суду. Позивачем за такими позовами має бути саме суспільство. Однак,
 якщо винуватцями збитків є перші особи товариства, мало ймовірно, що
 вони стануть позивачами по відношенню до самих себе. Тому стаття 71 передбачає,
 що поряд з товариством з позовом про відшкодування збитків до члена ради директорів
 (Наглядової ради), директору товариства, члену його правління, а одно
 до керуючої організації або керуючому може звернутися акціонер (акціонери),
 володіє в сукупності не менш ніж 1% розміщених звичайних акцій товариства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Виконавчий орган товариства"
 1. § 4. Господарські товариства і суспільства
    виконавчих органів товариства, затвердження річних звітів і балансів, розподіл прибутків і збитків, реорганізацію та ліквідацію товариства, обрання його ревізійної комісії (ревізора). Органами товариства як юридичної особи можуть бути як одноосібний орган (директор, президент тощо), так і колегіальний (правління, дирекція тощо), або обидва разом. Зміни персонального складу
 2. § 8. Товариство з обмеженою відповідальністю та товариство з додатковою відповідальністю
    виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень; 3) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів товариства і розподіл його прибутків і збитків; 4) рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства; 5) обрання ревізійної комісії (ревізора) суспільства (див. п. 3 ст . 91 ГК РФ). Поточне керівництво діяльністю товариства здійснює його виконавчий орган, підзвітний
 3. § 9. Акціонерне товариство
    виконавчих органів товариства та дострокове припинення їх повноважень, якщо статутом товариства рішення цих питань не віднесено до компетенції ради директорів (наглядової ради); 4) затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів товариства, рахунків прибутків і збитків товариства і розподіл його прибутків і збитків; 5) рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства (див. п. 1 ст. 103 ГК
 4. Введення
    виконавчий орган товариства Глава IХ. Великі угоди Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину Глава ХI. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Облік і звітність Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві Висновок Програми. Макет статуту відкритого акціонерного товариства Федеральний Закон Російської Федерації "Про акціонеpних
 5. 1. Компетенція зборів
    виконавчого органу товариства, його директора і правління (дирекції), прийняті ними відповідно до наданих їм Законом і статутом товариства і в рамках чинного законодавства рішення. Збори не вправі розглядати і приймати рішення з питань, не віднесених до його компетенції Законом. Вирішення питань, зазначених у підпунктах 1 - 18 пункту 1 статті 48 Закону, відноситься до
 6. 4. Підготовка та проведення зборів
    виконавчим органом товариства, оскільки в основному в нього входять особи з числа адміністративно-управлінського персоналу. Очолює оргкомітет секретар ради директорів. Членам оргкомітету після проведення зборів виплачується певну винагороду залежно від якості й обсягу їх роботи. Розмір і порядок виплати винагороди членам оргкомітету носять постійний
 7.  Глава VIII. Рада директорів (наглядова рада) та виконавчий орган товариства
    виконавчий орган
 8. 1. Рада директорів
    виконавчого органу товариства, то виявиться, що це не зовсім так. Тому фразу про те, що рада директорів здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, що не слід було б розуміти буквально. Справа в тому, що коло питань, вирішення яких належить до виключної компетенції ради директорів, чітко окреслений у статті 65 Закону. Там же сказано, що до компетенції ради директорів
 9. Глава Х. Зацікавленість у скоєнні товариством правочину
    виконавчий. Відповідно до статті 69 Закону керівництво поточною діяльністю товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором) чи одноосібним виконавчим органом (директором, генеральним директором) і колегіальним виконавчим органом (правлінням, дирекцією). Персональний склад цих органів - директор, генеральний директор і
 10. 3. Облік і звітність акціонерного товариства
    виконавчий орган товариства відповідно до Закону, іншими правовими актами Російської Федерації, статутом товариства. Статтею 88 передбачено також, що достовірність даних, що містяться в річному звіті товариства загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, повинна бути підтверджена ревізійною комісією (ревізором) товариства. Крім того, у випадках,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua