Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права
ЗМІСТ:
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011

В шпаргалці з теорії держави і права України наведено відповіді на 87 запитань до іспиту з теорії держави і права України.

1. Теорія держави і права в системі юридичного знання. Функції держави і права.
2. Методологія юридичної науки. Основні методи ТГП.
3. Первісне і похідне походження гос-ва. Олігархічна теорія походження держави.
4. Конфліктна призначення права. Примирительная теорія походження права.
5. Співвідношення права і гос-ва. Етатистського і правове гос-во.
6. Юр. наука, її система. Догматичні юр. науки. Розвиток традиційних юр. наук і становлення нових юр. наук.
7. Об'єкт і предмет юридичної науки. Правознавство та государствоведение.
8. Догматичний (формально-логічний) метод в юр. теорії та практиці.
9. Право в системі соціального регулювання. Нормативне та індивідуальне регулювання.
10. Нормативний, соціологічний і філософський підходи до права. Визначення права.
11. Правові системи. Типологія правових систем.
12. Структура і джерела романо-германського права.
13. Сім'я загального права. Прецедент в англійському та американському праві.
14. Релігійні правові системи. Джерела мусульманського права.
15. Компаративістика, її роль у вивченні права і держави. Порівняльне правознавство та государствоведение.
16. Філософія права: правова онтологія, правова гносеологія, правова аксіологія, правова антропологія.
17. Соціологія права. Правова соціалізація. Громадська думка про право.
18. Діалог правових культур. Правова аккультурация. Правова декультурація. Рецепція права.
19. Право і цінності. Ціннісна характеристика права.
20. Службова (інструментальна) цінність права. Цінності права.
21. Власна цінність права. Правові цінності.
22. Предмет і метод правового регулювання. Складові методу правового регулювання.
23. Поняття і стадії прав. регулювання. Общедозволітельний і дозвільний типи прав. рег-ня.
24. Поняття та ознаки правової норми. Структура правової норми.
25. Класифікація правових норм. Колізійні норми права.
26. Поняття і зміст правового відношення. Юр. форма і соціальний зміст правовідносини.
27. Поняття і види юридичних фактів. Фактичний склад.
28. Поняття і структура правосвідомості. Буденне, компетентне, професійне та наукове правосвідомість.
29. Правосуб'єктність. Правоздатність, дієздатність і деліктоздатність.
30. Правова культура суспільства та її компоненти. Призначення професійної правової культури.
31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
32. Поняття і класифікація принципів права.
33. Правові принципи, правові аксіоми, правові презумпції, правові фікції.
34. Юридична концепція прав людини. Правовий статус особистості.
35. Три покоління прав людини. Індивідуальні (1 і 2 покол.) І колективні права (3 пок.).
36. Суб'єктивні права і юридичні обов'язки: поняття і структура.
37. Захист прав і законних інтересів громадян.
38. Загальносоціальні та спеціальні функції права. Функції права і функції правосвідомості.
39. Правове виховання і його форми. Правова інформованість. Цілі правового виховання.
40. Поняття та основні вимоги законності. Правозаконності.
41. Поняття правопорядку. Гарантії законності і правопорядку.
42. Джерела права. Джерела права України.
43. Соціальний процес формування права і правотворчість (нормотворчість). Стадії правотворчості (нормотворчості).
44. Юридична практика: поняття і види.
45. Право як явище цивілізації і культури. Свобода, справедливість і формальне рівність як підстава права.
46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
47. Правовий нігілізм і правовий ідеалізм. Подолання правового нігілізму і правового ідеалізму в Україні.
48. Суб'єкт і об'єкт правовідносини. Юридичні особи.
49. Систематизація законодавства. Облік нормативних актів. Правовий тезаурус.
50. Система права. Галузі та інститути права. Правові спільності.
51. Приватне і публічне право. Значення формування приватного права в Україні.
52. Матеріальне і процесуальне право. Співвідношення матеріального і процесуального права в різних правових системах.
53. Реалізація права. Форми реалізації права.
54. Поняття і призначення застосування права. Ідеологія застосування права.
55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
57. Акти застосування права: структура та види.
58. Поняття і призначення тлумачення права. Прийоми тлумачення права.
59. Офіційне тлумачення права. Інтерпретаційні акти.
60. Прогалини в праві. Дійсні та уявні прогалини в праві. Усунення і подолання прогалин у праві.
61. Поняття і види правової поведінки.
62. Правомірна поведінка. Типологія правомірної поведінки.
63. Кодифікація та інкорпорація, їх співвідношення і види.
64. Склад правопорушення. Вина і винність.
65. Поняття і види правопорушень. Зловживання правом.
66. Юридична відповідальність. Підстави звільнення від юридичної відповідальності.
67. Штрафна і право-відповідальність: поняття, цілі і результати.
68. Правове примус. Заходи правового примусу.
69. Поняття держави. Сильне і слабке гос-во. Держава і громадянське суспільство.
70. Суверенітет держави. Зовнішній і внутрішній суверенітет гос-ва. Проблема суверенітету сучасної держави.
71. Сучасне і досучасного держава. Ознаки сучасного гос-ва.
72. Державна влада. Єдність і поділ влади.
73. Типологія держави. Формаційний і цивілізований підходи до типології гос-ва.
74. Поняття механізму держави. Механізм держави і державний апарат.
75. Законодавча влада і її функції.
76. Судова влада та здійснення правосуддя.
77. Виконавча влада та її механізм.
78. Державне управління та місцеве самоврядування.
79. Держава в політичній системі суспільства. Гос-во і групи тиску (лобі).
80. Поняття і характерні риси конституційної держави. Гос-во конституційне та правове.
81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
82. Концепція правової держави. Україна як правова держава.
83. Державні органи та їх класифікація. Центральні та місцеві держ. органи.
84. Номенклатура функцій д-ва, форми і методи їх здійснення.
85. Державна служба. Проходження державної служби.
86. Поняття форми держави. Форма правління, форма державного устрою та державний режим.
87. Армія як інститут держави. Правовий статус військовослужбовців.
88. Податкова політика сучасної держави.
Теорія держави і права:
 1. Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011 - 2011 год
 2. ОНЮА. Шпагралка по праву України 2011 - 2011 год
 3. ОНЮА. Квитки з державного права 2011 - 2011 год
 4. ОНЮА. Шпагралка по дісціплінні держава і право 2011 - 2011 год
 5. ОНЮА. Шпагралка з теорії держави і права 2011 - 2011 год
 6. ОНЮА. Історія вітчизняного держави і права. Екзаменаційні відповіді 2011 - 2011 год
 7. ОНЮА. Контрольна робота з історії держави і права 2011 - 2011 год
 8. ОНЮА. Квитки з державного права 2011 - 2011 год
 9. ОНЮА. Шпаргалки з теорії держави і права - 2011 рік
 10. Скакун О.Ф.. Теорія держави и права - 2001 рік
 11. Венгеров А.Б.. Теорія держави і права - 2000
 12. Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с - 2000
 13. Мойса Олександра Валеріївна. КОНСТИТУЦІЙНО - ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ДИПЛОМНА РОБОТА - 1999 рік
 14. Чичерін Б.М.. Курс державної науки. Том I. Загальне державне право - 1894
 15. Чичерін Б.М.. Курс державної науки. Том II. Наука про суспільство або соціологія - 1894
 16. Чичерін Б.М.. Курс государсmтвенной науки. Том III. Політика - 1894
 17. С.С. Алексєєв. Теорія держави і права - рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua