Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Шпаргалка з теорії держави і права України. 2011, 2011 - перейти до змісту підручника

7. Об'єкт і предмет юридичної науки. Правознавство та государствоведение.


Поняття юридичної науки може бути розкрито через осягнення об'єкта і предмета.
Об'єкт юр.наукі - ті правові реальності, на кіт. спрямовані юрид. дослідження. Об'єкт юридичної науки - це конкретні сфери об'єктивної дійсності, а саме об'єктами є держава і право. Однак юриспруденція, як і всяка наука, має один предмет вивчення. Держава і право досліджується в якості складових моментів єдиного об'єкта. В основу їх вивчення покладено один принцип і критерій Юридичним, який конкретизується в окремих сферах юридичної пізнання держави і права.
Предмет юр.наукі - ті реальності, кот. безпосередньо піддаються науковому аналізу в рамках юр. дисциплін. Предмет юридичної науки - об'єктивні властивості права і держави в їх понятійно-юридичному розумінні та вираженні, загальні та приватні закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права в їх структурній різноманітності. Він носить комплексний хар-р і складається: 1) сутність, зміст, соціальне призначення Гіп; 2) закономірності виникнення і функціонування Гіп; 3) система категорій і понять; 4) правові принципи, аксіоми, презумпції і фікції; 5) прогнози і практ . рекомендації щодо вдосконалення і розвитку ГІП.
Якщо предмет юридичної науки - це поняття права в усіх аспектах його теоретико-пізнавального прояву і вираження, то предмет кожної окремої юридичної науки - який - або певний елемент юридичної відповідальності.
ТГП підрозділяється на два відносно самостійно структурні частини:
- теорія держави (державознавство)
- теорія права (правознавство)
Правознавство - наука про право, кот. досліджує процес походження, розвитку, функціонування правових явищ.
Державознавство - наука, кіт. досліджує процеси формування, розвитку Г., його сутність, зміст, механізм, функції, кіт. у своїй сукупності забезпечують його ефективність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Об'єкт і предмет юридичної науки. Правознавство та государствоведение. "
 1. 15. Компаративістика, її роль у вивченні права і держави. Порівняльне правознавство та государствоведение.
  Юридичних понять, явищ і процесів і виявлення між ними схожості та відмінностей. Використання цього методу призвело до формування відносно самостійної науки - порівняльного правознавства (порівняння сучасних правових систем світу), а в державній сфері - порівняльного державознавства. Порівняльне правознавство або юридична компаративістика (лат. comparativus -
 2. § 1. Поняття злочину
  об'єктивний і суб'єктивний, матеріальний і формальний), кожен з яких так чи інакше розкриває зміст і співвідношення ознак поняття злочину, зупинимося на них окремо. Якщо звернутися до джерел права Х-XVII ст., То в них важко знайти термін, який би охоплював всі карані форми поведінки. Давньоруське право, найважливішим пам'ятником якого вважається Руська Правда (у
 3. 8. Рекомендувалося ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  предметі адміністративного права / / Держава і право. - 1997. - № 11. - Ст. 14. 21. Вельський К.С. Про систему адміністративного права / / Дер ство і право. - 1998. - № 3. 22. Вельський К.С. Про предмет і системі адміністративного права / / Держава і право. - 1998. - № 10. 23. Била Л.Р. Адміністративна відповідальність за порушення антимонопольного законодавства: Дис ... к. ю. н. - Одес
 4. Стадії арбітражного процесу
  об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. стадія арбітражного процесу називається сукупність процесуальних дій, спрямованих до однієї прилеглої мети. Прилегла мета дії арбітражного суду (судді) може складатися у вирішенні питань, пов'язаних З прийняттям позовної заяви від організації (С збудженням
 5. 2. Методи і функції науки "Теорія держави і права"
  об'єктів дослідження. Соціологічний метод - спостереження, анкетування, статистичний аналіз, збір і математична обробка вихідних даних (напр., в налогооблажении, правоохоронній сфері), державно-правовий експеримент. Формально-юридичний метод - дослідження і тлумачення нормативного матеріалу, текстів джерел
 6. 4. Теорія держави і права та галузеві юридичні науки.
  об'єкта, що забезпечують його цілісність і тотожність самому собі, тобто збереження основних властивостей при різних зовнішніх і внутрішніх змінах. Структура ТГіП, таким чином, також є сукупність стійких зв'язків між її внутрішніми підрозділами. При цьому в самій ТГіП питання про такі ланках є спірним. Виділяються два основних підходи. Алексєєв С.С. - ТГіП складається з 3-х
 7. ВСТУП
  об'єктивної дійсності, які відображаються в різних явища, процеси, фактах. Предметом криміналістики є сукупність об'єктивних закономірностей, пізнання яких необхідно для успішного розслідування і запобігання злочинів. Оскільки всякий злочин відбувається в умовах реальної дійсності, і, в силу загального закону діалектики про взаємозв'язок і
 8. Поняття вікової неосудності.
  об'єктивного зобов'язання. У нашій країні, як відомо, нижня вікова межа кримінальної відповідальності стосовно до всіх злочинів позначена в 16 років, а щодо 16 в основному 2 найбільш тяжких злочинних діянь у 14 років (ст. 20 ч. I і II КК РФ). Основна передумова для визнання законодавцем осіб, які досягли даного КК віку, здатними нести кримінальну відповідальність -
 9. ВСТУП
  об'єктивної необхідності. Це означає, що доцільність і соціальні функції юридичного закону в кінцевому рахунку визначаються тим, наскільки вони відповідають об'єктивним закономірностям суспільного життя. Соціалістична держава на основі пізнання об'єктивних законів суспільного розвитку в конкретних історичних умовах встановлює в інтересах розвитку соціалістичного суспільства
 10. § 2. Короткий нарис розвитку проблеми
  об'єктивних обставин, що характеризують підсівши-1 Див; Б. С. Маньковський. Проблема відповідальності в кримінальному праві. М.-Л., Изд-во АН СРСР, 1949, стор 66, 115 та ін Б. ^ С. Утєвський. Вина в радянському кримінальному праві. Госюриздат, 1950, стр . 51 та ін 59 димого: вчинення ним злочину, наслідки, умови і мотив скоєння злочину; 2) негативна суспільна (морально-політична)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua