Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальне право Росії → 
« Попередня Наступна »
П. А. ФЕФЕЛОВ. ГРОМАДСЬКА НЕБЕЗПЕКА злочинного діяння і ОСНОВАНІЕУГОЛОВНОЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ОСНОВНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. «Юридична література» Москва -1972, 1972 - перейти до змісту підручника

§ 2. Короткий нарис розвитку проблемиБільш ніж за п'ятидесятирічну історію нашої держави радянські вчені-криміналісти виконали значну роботу з подолання впливу буржуазних теорій в кримінальному праві. У теоретичній і навчальній літературі перших років Радянської влади важко знайти достатньо чітку зв'язок між вченням про склад злочину і проблемою підстави кримінальної відповідальності. Окремі автори в цей період виступали з пропозиціями реформувати кримінальне законодавство таким чином, щоб можна було застосовувати кримінальне покарання і за дії, не передбачені Кримінальним кодексом за ознакою «соціальної небезпечно-
1 Див: А. А . П і о н т к о в с к и й. Вчення про злочин. М., Держ-юріздат, 1961, стор 105-106; Н. С. Алексєєв, В. Г. Смирнов, М. Д. Ш а р г о р о д з до і і. Підстава кримінальної відповідальності. - «Правознавство», 1961, № 2; В. І. Курляндський. Питання осно вання кримінальної відповідальності. Питання кримінального права. ВЮЗІ, 1966, стор 26 і їв.
2 Див: А. А. Герцен зон. Основні положення Кримінального ко дексу РРФСР, 1960. М., Госюриздат, 1961, стор 11. Радянське уголов ве право. Загальна частина, М., Госюриздат, 1962, стор 16 і ін
2 Див: А. Н. Т р а і н і й. Вчення про склад злочину. М., Юріздат, 1946, стор 67. Надалі А. Н. Трайнін переглянув цю позицію.
4 Див: Б. С. Утєвський. Вина в радянському кримінальному праві. Юріздат, 1950, стор 59; Б. С. Никифоров. Про основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік. СБ: «Важливий етап у розвитку радянського права», М., ВИЮН, 1960, стор 32: Т. Л. Сергєєва. Підстави кримінальної відповідальності за радянським кримінальним правом. - Вчені записки ВНИИСЗ, вип. 1 М., 1964, стор 11-115.
4 56
сти »', що передбачало створення Кримінального кодексу без Особливої частини. Найбільш яскраве вираження ідея відмови від складу злочину, як підстави кримінальної відповідальності, знайшла в проекті Кримінального кодексу, розробленого Інститутом радянського будівництва і права Комакадеміі. Проект заміняв конкретні формулювання складів злочинів простим їх переліком. Це був кодекс без диспозицій і без санкцій. У його основі лежала ідея «соціальної небезпеки злочинця», трактували завдання боротьби зі злочинністю з позицій соціологічної школи2.
Однак переважна більшість радянських криміналістів рішуче виступало проти ідеї Кримінального кодексу без Особливої частини, доводячи, що прийняття такого кодексу було б кроком назад і зробило б негативний вплив на стан соціалістичної законності в галузі боротьби зі злочинністю. Ці автори висловлювалися за визначеність законодавчих формулювань складів злочинів і санкцій.
Разом з тим слід зазначити, що вже в перші роки Радянської влади пошуки нових шляхів і форм боротьби за соціалістичну законність, за викорінення злочинності переконували в необхідності рішучої відмови від буржуазно-правової догматики і формалізму, в доцільності розробки теоретичних основ кримінального права. Теоретики того часу правильно вважали, що індетермінізм - вчення про «вільну волю».,. на якому будувалося вчення про вино в буржуазному праві, не може виступати в якості методологічної основи радянського кримінального права, що такою основою може бути лише детермінізм, тобто навчання про причинно-
1 Див, наприклад: В. Я. Старосольський. Принципи побудови ня кримінальної репресії в пролетарській державі. - «Революція права», 1927, № 2, стор 85, 105; див. також: Дебати по доповіді Н. В. Криленко на розширеному засіданні Комакадеміі. - «Рево люція права», 1929, № 2, стор 117.
2 Самостійну позицію в цьому питанні займала група зі радянським криміналістів, не погоджується з пропозиціями про ство нии Кримінального кодексу без Особливої частини, але заперечували також і проти побудови Кримінального кодексу з дробовим поділом окремих них видів злочинів і відповідних їм дрібних санкцій. Ця група криміналістів (Е. Г. Шірвінд, М. М. Ісаєв, А. Н. Трай-нин, Б. С. Утєвський та ін.) свій погляд з цього питання відобразила в розробленому нею проекті Кримінального кодексу.
57
слідчої обумовленості і закономірності людської поведінки. Однак сам детерминистический принцип у ряді випадків використовувався явно помилково. Положення, що провини не існує, доводилося просто: оскільки поведінка людини залежить від зовнішніх причин, а не від його волі, то ні про яку вині та засудженні людини за скоєний вчинок не може бути мови. На цьому будувалися заперечення і проти відповідальності, і проти вини як її заснування, а разом з тим і проти складу злочину. На противагу покаранню, як висловом відповідальності особи, захищалася концепція про покарання, як оборонної мірі (міри соціального захисту), а вини, як основи відповідальності, протиставлялися або «небезпечний стан» особистості, чи соціальна небезпека діяння і діяча '.
Починаючи з 30-х років у радянській кримінально-правовій літературі все частіше підкреслюється значення складу злочину в обгрунтуванні кримінальної відповідальності (А. Н. Трайнін, А. А. Піонтковський). Подальший розвиток науки кримінального права висуває також завдання покінчити з недооцінкою провини. Теоретичні погляди, що заперечували значення вини, піддаються критиці.
Що вийшов в 1938 році підручник з Загальної частини кримінального права, написаний колективом ВИЮН, констатував, що питання про вино є «одним з основних питань соціалістичного кримінального права» 2.
Вирішення питання про вино як підставі кримінальної відповідальності у підручнику було невдалим. Воно містило в собі ще не переборена вплив зазначених вище теорій провини, у зв'язку з чим вина розглядалася не як ознака злочину, а як ознака суб'єкта злочину. Надалі вина в підручниках з радянським кримінальним правом і в окремих статтях, присвячених цьому питанню, розглядається як елемент суб'єктивної сторони складу злочину. Вина, як елемент суб'єктивної сторони злочину, в наступному нерідко противополагались вини, як основи кримінальної відповідальності. Це особливо про-

1 Детальніше див: К. Ф. Тихонов. Суб'єктивна сторона пре ступления. Саратов, 1967 р., стор 11-33.
2 Кримінальне право. Загальна частина М., Юріздат 1938, стор 258-271.
.58
Стало в період дискусії про вино (наприкінці 40-х і початку 50-х рр..).
У всіх виданнях вузівського підручника кримінального права з незначними редакційними відмінностями вина визначалася як «психічне ставлення особи до учиненому нею злочину у формі умислу і необережності». Це визначення провини було піддано критиці рядом радянських криміналістів, які вказували на те, що таке визначення є фбрмально-психологічним, придатним для всіх часів і народів, оскільки в ньому не відбивається класово-політична природа вини саме в радянському кримінальному праве1.
Прагнення подолати формально-психологічний характер цього визначення провини привело деяких авторів до висновку про необхідність включення в поняття провини негативною морально-політичної оцінки. Але ця спроба була також невдалою, оскільки створювала можливість підміни реальних ознак провини або самої негативною оцінкою, або усією сукупністю обставин, що породили подібну оцінку. Таке вирішення питання і призвело до так званого «широкого» розуміння провини, де замість певних її ознак вказувалося на всю сукупність обставин, що зробили вплив на негативну оцінку.
Широке визначення провини було розвинене Б. С. Утев-ським в його книзі «Вина в радянському кримінальному праві»-перше в радянській кримінально-правовій літературі монографічному дослідженні проблем провини. Автор, піддавши критиці традиційне визначення вини як формально-психологічне, дійшов висновку, що радянське кримінальне право окрім «вузького» поняття провини, як елемента складу злочину (умисел і необережність), знає ще й більш широке поняття провини, що не зводиться до одного з елементів складу злочину, а що є однією з підстав кримінальної відповідальності. Він вказує на наступні ознаки, що утворюють поняття вини як загальної підстави кримінальної відповідальності: 1) наявність сукупності суб'єктивних і об'єктивних обставин, що характеризують підсівши-
1 Див; Б. С. Маньковський. Проблема відповідальності в кримінальному праві. М.-Л., Изд-во АН СРСР, 1949, стор 66, 115 та ін Б. ^ С. Утєвський. Вина в радянському кримінальному праві. Госюриздат, 1950, стор 51 і ін
59
димого: вчинення ним злочину, наслідки, умови і мотив скоєння злочину; 2) негативна суспільна (морально- політична) оцінка від імені соціалістичної держави всіх цих обставин; 3) переконання радянського суду, що дії підсудного на підставі цієї оцінки повинні спричинити за собою кримінальну, а не яку-небудь іншу (адміністративну, цивільну) його відповідальність '.
Слідом за вказаною роботою вийшла книга Т. Л. Сергєєвої «Питання винності і провини в практиці Верховного суду СРСР у кримінальних справах», в якій розвивалося положення, що від вини, як елемента суб'єктивної сторони, слід відрізняти винність, яка представляє собою «сукупність об'єктивних і суб'єктивних обставин, що обгрунтовують з точки зору кримінального права застосування до особи конкретного покарання за вчинений ним певний злочин» 2.
З виходом у світ названих робіт розгорнулася відома дискусія з питань провини.
Теоретично неспроможною і практично шкідливою була визнана «оціночна» теорія провини, яка підміняє провину, як певну реальність, оцінкою судом дій підсудного і веде до довільності у вирішенні питання про винність.
Розглядаючи питання про змішування суб'єктивних і об'єктивних моментів, характерному для оціночних концепцій провини, слід зупинитися на одній з їх різновидів, особливо яскраво вираженої в західно-німецькому кримінальному праві.
Наука кримінального права в Німеччині розвивалася під сильним впливом ідеалістичної філософії Канта і Гегеля. Кантонська агностицизм привів багатьох криміналістів до висновку про неможливість наукового пізнання процесів, що протікають у психіці пре злочинця. Тому сучасні західнонімецькі, неокантіанців відмовилися від розуміння вини як певного факту об'єктивної дійсності.
Виходячи з кантівського протиставлення сущого і належного, вони розглядають право як припис належної поведінки, а недолжное поведінка встановлюється судом. Тому суть провини,
1 Див: Б. С. Утєвський. Вина в радянському кримінальному праві, Госюриздат, 1950, стор 103. Прихильником розгляду двох понять провини був також А. Н. Т р а і н і н. Див: Склад злочину за з радянської кримінальним правом. М., Госюриздат, 1951, стор 93.
2 Т. Л. Сергєєва. Питання винності і провини в практиці Верховного суду СРСР у кримінальних справах. М., Изд-во АН СРСР, 1950, стор 34.
60
згідно неокантіанського вченню, полягає в «докорі», який робить суд на адресу обвинуваченого.
Незважаючи на деякі відмінності різних оціночних концепцій, суть їх залишається однією і тією ж: за виною заперечується якість строго певного явища зовнішнього світу, яке має бути адекватно відображена у вироку суду, іншими словами, вина породжується суб'єктивної оцінкою судом поведінки особи. Однією з найбільш реакційних оціночних концепцій вини є теорія фінального дії, яка бачить вирішальний фактор злочинності в вольовий спрямованості на досягнення певної мети або «фінальності». Представники цієї теорії, яка отримала свій найбільший розвиток у кримінальному праві ФРН, скочуючись на позиції індетермінізму, стверджують, що людина є абсолютно вільним у мисленні, у прийнятті вольового рішення '. Виходячи з висунутого ними положення про перетворюючої причинність волі, вважають, що «фінальна воля як фактор, об'єктивно перетворює реальне явище, відноситься до дії» 2.
Стверджуючи, що основною ознакою дії є його «соціально засуджувана Фінальним» (спрямованість волі на досягнення певної мети), прихильники цієї теорії ототожнюють «Фінальним» з умислом і останній в якості ознаки дії відносять до зовнішньої об'єктивної стороні діяння, а умисел і необережність оголошують формами провини і навіть не її елементами, а формами «фінальності».
 Основний порок розглянутої теорії полягає в тому, що вона не проводить межі між суб'єктивним і об'єктивним у діях людини, не ставить питання про характер зв'язку між ними і в результаті цього стає зручним засобом теоретичного виправдання беззаконня. Теорія фінального дії, будучи різновидом суб'єктивно-волюнтаристського (оціночного) течії в кримінально-правовій науці, наскрізь антідіалектічна: заперечує детермінованість психічних процесів, приходить в кінцевому рахунку до утвердження повної свободи волі, нібито підкорить собі причинність. Сама ж причинність розглядається не як об'єктивна закономірний зв'язок, а як продукт мислення оцінює судді.
 У ході зазначеної вище дискусії про віне3 радянські вчені-криміналісти, піддавши серйозній критиці оціночне розуміння провини, чітко сформулювали дуже важливе положення про те, що вина являє собою
 1 Див: Н. АУе1ге1. ОАВ піні ВПС! сіез ЗМгесптзузгетз, 3. АІН,
 п, 1957, 5. 3.
 2 Див там же.
 3 Велике теоретичне і практичне значення мала також і дискусія про склад злочину, яка значною мірою була пов'язана з деякими спірними положеннями роботи А. Н. Трайнина з цієї проблеми. Центральним питанням цієї дис КУСС було тлумачення складу злочину і його ознак (більше детально з цього питання див наступні розділи роботи).
 61
  об'єктивну реальність, яка повинна бути визнана і встановлена судом у процесі розгляду справи.
 Було визнано помилковим також розчленування провини на два поняття - «широке» і «вузьке».
 У пресі та усних виступах А. А. Піонтковський '., Б. С. Маньковскій2, М. Н. Меркушев 3, М. Шнейдер 4 та інші криміналісти піддали серйозній критиці концепцію «широкої» провини, справедливо вказуючи на її розпливчастість і невизначеність. Помилковість створення двох понять вини полягає насамперед у тому, що тут не враховується найважливіший логічний принцип - ціле явище складається з багатьох елементів, взаємопов'язаних між собою, що надає цьому цілого внутрішньо єдиний характер. Вважаючи провину підставою кримінальної відповідальності, прихильники «широкої» провини вкладають у це поняття по суті ціле злочин, внаслідок чого вина втрачає характер елемента складу злочину.
 Основний недолік широкого розуміння провини складався ще й у тому, що автори його, виходячи з правильної посилки - висновок про винність особи може бути заснований лише на розгляді та оцінці всіх обставин справи в сукупності, - безпідставно ототожнювали провину з цієї сукупністю обставин, не пішли далі постановки питань, не встановили співвідношення провини, як загальної підстави кримінальної відповідальності, з іншими інститутами радянського кримінального права.
 Критики трактування широкого розуміння провини (винності), як загального підстави кримінальної відпові-
 1 Див: А. А. Піонтковський. Проти збочення поняття провини по соціалістичному кримінальному праву. - «Соціалістична законність », 1952, № 11. Зміцнення соціалістичної законності " і основні питання вчення про склад злочину. - «Радянське дер дарство і право », 1954, № 6.
 2 Див: Б. С. Маньковський. Радянська соціалістична за законність і поняття вини у кримінальному праві. - «Соціалістична законність », 1951, № 5. Питання вини в радянському кримінальному пра ве. - «Радянська держава і право», 1953, № 10.
 3 Див: М. Н. Меркушев. Рецензія на книгу Б. С. Утевського «Вина в радянському кримінальному праві». - «Радянська держава і право », 1951, № 7.
 4 Див: М. Шнейдер. Рецензія на книгу Б. С. Утевського «Вина в радянському кримінальному праві ». -« Соціалістична законність », 1951, № 2.
 62
  ності, висунули й інше важливе положення - єдиною підставою відповідальності за радянським кримінальним правом є склад злочину, а вина є одним з його елементів. Цей висновок з'явився головним підсумком згаданих вище дискусій, кроком вперед у розвитку радянської кримінально-правової науки. Зараз думка про те, що склад злочину є єдиною підставою кримінальної відповідальності, поділяє більшість радянських криміналістів '.
 Однак, незважаючи на позитивні результати проведених дискусій з питань вини і відповідальності, вони не повністю дозволили дану проблему. Це пояснюється насамперед тим фактом, що прихильники різних точок зору залишилися кожен на своїх позиціях.
 Б. С. Никифоров, виступаючи на сесії ВІЮНав 1959р., Порівнював дискусію про вино і підставі кримінальної відповідальності з війною, яка «закінчилася обопільної перемогою, хоча в порушення всіх правил військової справи обидві сторони від початку до кінця залишалися на своїх вихідних позиціях» 2 . Основною причиною такого становища, на наш погляд, є недооцінка методологічних питань радянського кримінального права. Журнал «Радянська держава і право», підбиваючи підсумки зазначеним вище дискусіям, справедливо зазначав, що «однією з причин плутанини і помилок, допущених в кримінально-
 1 Див: А. А. П і о н тко в скі і. Підстава кримінальної відпові венности. - «Радянська держава і право», 1955, № 1, стор 48; А. А. Г ер цін зон. Про основи кримінального законодавства Сою за РСР і союзних республік. М., Госюриздат, 1959, стор 22; А. І. С а н т а л о в. Склад злочину і деякі питання Про щей частини Кримінального права. - «Правознавство», 1960, № 1, стор 98; Н. Д. Дурманов. Стадії вчинення злочину за радянським кримінальним правом. М., Госюриздат, 1955, стор 30; М. А. Гельфер. Склад злочину, М., 1960, стор 3; Н. С. Алексєєв, В. Т. Смирнов, М. Д. Ш а р г о р о дек і і. Підстава кримінальної відповідальності. - «Правознавство», 1961, № 2, стор 73-78 і багато інші радянські криміналісти. А. Н. Трайнін у своїй останній роботі «Загальне вчення про склад злочину» також приєднав ся до цієї точки зору (див.: А. Н. Трайнін. Загальне вчення про зі ставі злочину. М., 1957, стор 16).
 2 Див: Б. С. Никифоров. Основи кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік.-В сб.: Важливий етап у розви тії радянського права. Праці наукової сесії ВИЮН. М., 1960. стр. 10.
 63
  правовій літературі, є недостатнє оволодіння багатьма науковцями методологічними питаннями права, а також прагнення представників загальної теорії права уникнути цих питань »'.
 Прийняття в 1958 р. Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік у певному сенсі підвело підсумок наведеними раніше дискусіям з проблем підстави кримінальної відповідальності. Цим значною мірою пояснюється та обставина, що період після прийняття Основ в радянській кримінально-правовій науці відрізняється від попереднього періоду відносним «спокоєм». Багато вчених-криміналісти, прийшовши до думки про необхідність відмови від формально-догматичного аналізу кримінально-правових норм, стали зосереджувати свою увагу на розробці нових, нерозривно пов'язаних з кримінальним правом наук, наприклад, кримінології та виправно-трудового права. Великі сили вчених були відвернені на коментування законодавства, підготовку підручників і навчальних посібників. Дисертаційні дослідження присвячувалися головним чином проблемам Особливої частини КК і окремих правових інститутів у галузі застосування покарання. В результаті розробки методологічних проблем кримінального права, проблемі підстави кримінальної відповідальності приділялося недостатньо уваги. І тільки тому позитивний висновок, зроблений в ході дискусії про те, що єдиною підставою кримінальної відповідальності є склад злочину, не отримав подальшого свого розвитку, і в радянській кримінально-правовій науці знову стали з'являтися погляди, породжені відкинутої свого часу оціночної концепцією провини і винності . І тривають висловлювання, які не поділяють погляд на склад
 1 «Радянська держава і право», 1955, № 2, стор 6. Слід зазначити, що докір на адресу представників загальної теорії права може бути віднесений і до представників окремих галузей права. У зв'язку з цим М. С. Строгович правильно зазначав, що «не тільки теорія держави і права, а й всі галузеві юридичні науки безпосередньо спираються на філософію марксизму-ленінізму, черпають філософські положення і підстави безпосередньо із скарбниці марксизму-ленінізму» (див. : М. С. Строгович. Філософія і правознавство. - «Радянська держава і право», 1965, № 6, стор 65).
 64
  злочину як єдина підстава кримінальної відповідальності. Посилаючись на ст. 3. Основ кримінального законодавства Союзу РСР і союзних республік, в якій вказується, що підставою кримінальної відповідальності є винна вчинення суспільно небез-, ого діяння, передбаченого кримінальним законом, автори цих висловлювань стверджують, що підставою кримінальної відповідальності є винність особи у вчиненні злочину '. На думку прихильників оціночної концепції провини, формула «склад злочину - єдина підстава кримінальної відповідальності» незадовільно пояснює принаймні два моменти: 1) ні в попередньої злочинної діяльності, ні в діяльності співучасників немає складу злочину, описаного в законі, і в той же час в законі передбачається відповідальність за зазначену діяльність, 2) якщо вважати, що склад злочину - єдине і достатня підстава кримінальної відповідальності, то як пояснити положення, згідно з яким для застосування покарання за закінчений злочин необхідно враховувати цілий ряд обставин, що лежать за межами складу злочину ..
 А. Б. Сахаров в монографії, присвяченій особистості злочинця і причин злочинності, продовжує відстоювати погляд про необхідність у радянському кримінальному праві відмовитися вважати склад злочину єдиною підставою кримінальної відповідальності. Він пропонує вважати підставою кримінальної відповідальності поряд з складом злочину властивості особистості 2. Б. С. Утєвський, відстоюючи свою точку зору, знову в 1961 р. писав, що вчинення злочину - це вчинення таких дій, які містять склад злочину, але ці дії характеризуються також і «іншими обставинами об'єктивного і суб'єктивного характеру, що лежать за межами складу злочини: мотиви і цілі, умови, в яких було вчинено
 1 Див: Б. С. Никифоров. Основи кримінального законодательст ва Союзу РСР і союзних республік. - Тези доповіді на науковій сесії, присвяченій Основам законодавства СРСР і союзних республік. М., 1959, стор 10; Науково-практичний коментар Уго ловного кодексу РРФСР. М., 1963, стор 6.
 2 Див: А. Б. Сахаров. Про особу злочинця і причини злочинності в СРСР. М., Госюриздат, 1961, стор 22 і їв.
 5 П. Фефелов 65
  злочин, минула діяльність, сімейний стан, поведінку в побуті та ін »'. На підтвердження того, що склад злочину не є єдиною підставою кримінальної відповідальності, Б. С. Утєвський зазначає, що в новому кримінальному законодавстві передбачається, незважаючи на наявність складу злочину в діях суб'єкта, відповідальність громадська, передача винного на перевиховання і застосування інших заходів виховного характеру (ст. 51, 52, 63 КК РРФСР). Автор пише далі: «Суд в подібних випадках міркує так: злочин скоєно, підсудний-'злочинець, але для того, щоб визнати злочин підставою кримінальної відповідальності, у злочинця немає деяких рис або відсутні мотиви, які виправдали б застосування кримінальної відповідальності, або обстановка повинна бути іншою і т. д.2.
 Аналогічні положення в кілька модернізованої формі в кримінально-правовій літературі висуваються і в даний час 3.
 Радянська кримінально-правова наука, розглядаючи склад злочину єдиною підставою кримінальної відповідальності, не може вважати нормальним такий стан, коли за межами складу розглядалися б інші обставини як підстави кримінальної відповідальності.
 Неважко помітити, що в основі методології оціночної теорії вини лежить еклектичний підхід до тлумачення підстав кримінальної відповідальності, що створює сприятливі умови для довільної, суб'єктивної оцінки злочинного діяння. Такі погляди мають ходіння тому, що порочна методологія оціночної теорії до кінця не розвінчана, а проблема складу злочину не отримала подальшої розробки. Слід відзначити також, що окремі вчені в процесі обговорення проекту Основ кримінального законодавства
 1 Б. С. Утєвський. Нові методи боротьби зі злочинністю та деякі питання кримінальної відповідальності. - «Правознавство», 1961, № 2, стор 65.
 2 Там же, стор 70.
 3 Радянське кримінальне право. Загальна частина, М., 1966, стор 44; Ком ментарій до Кримінального кодексу РРФСР, М., 1971. Критику цих положень див: А. А. Піонтковський. Про поняття кримінальної від ветственности. - «Радянська держава і право», 1967, № 12, стр. 40-41.
 66
  висловили думку про те, що підставою кримінальної відповідальності є не склад злочину, а вчинення злочину. Прихильники цієї точки зору роблять лише дещо більший акцент на матеріальному утриманні юридичного факту, що розглядається в якості підстави кримінальної відповідальності '. Начебто між цими двома точками зору великих розбіжностей немає, так як вчинення злочину передбачає і наявність в діянні особи складу певного злочину. Однак це тільки на перший погляд. При більш глибокому розгляді даного питання з точки зору визначення складу злочину і суспільної небезпеки злочинного діяння необхідно проводити чітку грань між цими поняттями.
 Поняття складу злочину і злочину з боку їх обсягу є поняттями тотожними. Коли ми говоримо про склад злочину, то маємо на увазі те ж, що охоплюється поняттям злочину, і, навпаки, так як в тому і іншому випадку мова йде про суспільно небезпечні діяння, заборонених кримінальним законом. Однак не всі ознаки, властиві злочинів певного виду, і є ознаки складу даного злочину. Будь-яке злочин має невичерпне безліч ознак. Причому це стосується не тільки конкретного індивідуального злочину, вчиненого особою. Те ж можна сказати і про певну категорію злочинів у цілому. Наприклад, такий злочин, як крадіжка особистого майна громадян, володіє безліччю характерних для нього рис (мотиви крадіжок, предмети і т. д.), але ці ознаки, характерні для крадіжки особистої власності як соціального явища, не є разом з тим ознаками складу крадіжки . Отже, не всі типові характерні ознаки того чи іншого злочину набувають значення ознак складу злочину. Склад злочину, як правило, включає лише деякі ознаки злочинного діяння, істотні, необхідні і достатні для визнання даного діяння суспільно небезпечним і протиправним і для отграніл-
 1 Див: А. А. Герцензон. Поняття злочину в радянському кримінальному праві. М., Госюриздат, 1955, стор 46-47; Н. А. Струч-к о в. Пропозиції по законодавству. - «Радянська юстиція», 1958, № 7.
 5 * 67
  чення його від суміжних злочинів. Описати всі ознаки злочину в законі не представляється можливим, і тому немає необхідності пов'язувати підставу кримінальної відповідальності з вимогою наявності всіх ознак злочину. У складі злочину «... визначаються ті необхідні ознаки дії (бездіяльності), за наявності яких закон встановлює можливість притягнення особи до кримінальної відповідальності та визнання його винним у вчиненні злочину» '. Все це говорить про те, що склад злочину вже всієї сукупності ознак злочину даної категорії. Тому, щоб зробити висновок про наявність в діях особи складу злочину, як підстави для притягнення його до кримінальної відповідальності, досить встановити, що ця дія характеризується ознаками, передбаченими законом.
 Для такого висновку не потрібно встановлення всіх ознак, що характеризують злочин. Встановлення цих ознак є обов'язковим при визначенні суспільної небезпеки конкретного злочинного діяння, що має вирішальне значення для індивідуалізації покарання судом. Виходячи зі сказаного, слід визнати, що більш правильною є точка зору, згідно з якою підставою кримінальної відповідальності є склад злочину.
 У зв'язку з порушеним питанням слід відзначити також, що в кримінально-правовій літературі іноді вживаються виразу «фактичний» склад і «законний» склад преступленія2. При цьому перше розуміється як об'єктивна реальність суспільної небезпеки деянія3, друге-; як його законодавча характеристика 4. Іноді обидва ці поняття смешіваются5.
 1 А. А. Піонтковський. Вчення про злочин, стор 120,121.
 2 Я. М. Б р а і н і н. Кримінальна відповідальність і її підстава. М, Госюриздат, 1963, стор 116.
 3 Див: М. Н. Мер куш єв. Поняття злочину і поняття складу злочину в радянському кримінальному праві. - В зб.: Вопр си кримінального права і процесу, вип. II. Мінськ, 1960, стор 11.
 4 Див: В. І. Курляндський. Питання підстави кримінальної відповідальності. - В зб.: Питання кримінального права. М., вид. ВЮЗІ, 1966, стор 34.
 5 Наприклад, А. Н. Т р а і н і н в одному випадку говорить про соста ве як сукупності суб'єктивних і об'єктивних ознак, ука-
 68
  Н. Ф. Кузнєцова, заперечуючи проти такої термінології в трактуванні складу, пропонує замість поняття «фактичного» складу ввести поняття складу суспільно небезпечного діяння. При цьому вона вказує, що склад суспільно небезпечного діяння стає складом злочину після того, як законодавець опише його в диспозиції норми і заборонить його під загрозою застосування покарання '. На нашу думку, такий підхід не тільки не допомагає вирішенню даного питання, але ще більше ускладнює зазначену вище термінологію, так як у всіх випадках, коли мова йде про склад злочину або складі суспільної небезпеки, мається на увазі поняття, що відображає злочинне діяння, і в Водночас, якщо це діяння не передбачено законом, то воно і не може розглядатися як злочинного. У цьому останньому випадку мова може йти лише про поняття складу суспільної небезпеки проступку або про склад правопорушення.
 Положення про те, що підставою кримінальної відповідальності є склад злочину, в юридичній літературі викликало заперечення також у зв'язку з тим, що склад злочину являє собою поняття про злочинному діянні, а не факт об'єктивної дійсності. Так, автори підручника Загальної частини кримінального права, виданого МГУ в 1969 році, пишуть наступне: «Склад, будучи сукупністю зазначених у законі ознак конкретних видів злочинів, а отже, представляючи собою юридичну абстракцію, не може бути підставою кримінальної відповідальності ... Факт встановлення ознак складу, як розумовий процес, не може бути підставою кримінальної відповідальності. Такою підставою може бути тільки суспільно небезпечне діяння особи, що містить склад злочину, саме за таке діяння винний карається »2. У даному випадку суперечка йде про те, що є основа-
 аанних в законі, а в іншому випадку стверджує, що склад злочину завжди реальний, завжди конкретний (див.: А. Н. Т р а і н і н. Загальне вчення про склад злочину, стор 59-60, 98).
 1 Див: Н. Ф. Кузнецова. Злочин і злочинність. Вид- во МГУ, 1969, стор 114.
 2 Радянське кримінальне право. Загальна частина. Изд-во МГУ, 1969, стр. 99.
 69
  ням кримінальної відповідальності: або суспільно небезпечне діяння, що містить склад злочину, або склад злочину як поняття, що відображає цей факт об'єктивної дійсності. На нашу думку, для постановки такого питання немає підстав з наступних міркувань. По-перше, поняття складу злочину в кінцевому рахунку завжди сформульовано в кримінальному законі, і тому підставою кримінальної відповідальності є тільки таке суспільно небезпечне діяння, яке виражене в законі і передбачено ім. По-друге, говорити про те, що підставою кримінальної відповідальності є суспільно небезпечне діяння, що містить склад, було б не зовсім точним, так як при цьому не можна не прийти до висновків, нібито конкретний факт об'єктивної дійсності містить поняття про себе. Іншими словами, відбулося б змішання матеріального і ідеального, думки і факту, суб'єктивного та об'єктивного. У даному випадку більш правильним було б говорити про те, що поняття складу відбиває, в певному сенсі моделює конкретний факт об'єктивної дійсності. По-третє, кажучи про відображення поняттям складу конкретного факту об'єктивної дійсності, передбаченого кримінальним законом як злочин, ми цілком можемо стверджувати, що встановлення в діях особи складу злочину є підставою кримінальної відповідальності. Це випливає також з того, що в якості розумового процесу виступає тут завжди процес пізнання конкретного злочинного діяння і оціночна діяльність органів правосуддя.
 Виходячи з викладеного, можна погодитися з висловлюваннями окремих юристів про те, що проблемі складу злочину в юридичній літературі приділено дуже багато уваги і тому вона нібито не потребує подальшої розробки, так як точки зору з цієї проблеми вже достатньо з'ясовані '. Подібний аргумент непереконливий. З'ясування точок зору, зрозуміло, не є ще рішення проблеми. А наявність про-
 1 Див: І. І. К а р п е ц. Деякі питання науки радянського кримінального права у світлі Постанови ЦК КПРС «Про заходи щодо подальшого розвитку юридичної науки і поліпшенню юридичної освіти в країні». - «Радянська держава і право» 1956, № 1, стор 13.
 70
  гізоречій в тлумаченні підстави кримінальної відповідальності говорить про необхідність подальшої її розробки. До такого ж висновку ми прийдемо при зіставленні виявлених точок зору з юридичною практикою і її потребами, тобто якщо звернемося до справжнього критерієм істинності будь-яких правових концепцій. Враховуючи також і те, що правова практика, безперервно розвиваючись і збагачуючись, висуває все нові і нові завдання, радянська кримінально-правова наука повинна невпинно приділяти найсерйознішу увагу цьому кардинальному питанню, від рішення якого залежать багато проблем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Короткий нарис розвитку проблеми"
 1. ЗМІСТ
    нарис розвитку проблеми ... 56 § 3. Про методологічні функціях понять пре ступления і складу злочину 71 § 4. Теорії складу злочину як единствен ного підстави кримінальної відповідальності ... 77 Глава IV. Склад злочину (структура і визначення поняття) 98 § 1. Передумови кримінальної караності і елементи складу злочину 98 § 2. Кримінальну правовідносини і елементи
 2. 1.Економіка і соціальна структура
    розвитку світового капіталізму: - ешелон розвиненого, класичного капіталізму - Англія, Франція, США, Канада, Австралія; - ешелон становлення буржуазних відносин в переплетенні з іншими економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон держав Азії, Африки, частково Латинської Америки, що опинилися до початку XX століття на положенні колоній і напівколоній великих
 3. 3. Початок II російської революції. Лютий 1917
    короткому курсі «Історії ВКП (б)» Лютневу революцію позбавили свого самостійного місця і пристебнули до першої світової війни. Західні ж історики, як правило, проголошували Лютневу революцію «славної», «загальнонародної», а Жовтневу революцію - більшовицьким змовою, путчем, переворотом, організованим. купкою прихильників Леніна, не підтримує народом. Немає можливості докладніше
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
    короткій характеристиці більшовицької партії напередодні Жовтня. Від лютого до Жовтня партія різко виросла кількісно (з 80 тис. в квітні до 400 тис. на початку жовтня). Тонкий шар професійних революціонерів поповнився робочими від верстата, військовими - в основному колишніми селянами, а тепер солдатами, і унтер-офіцерами. Інтелігентів і службовців було небагато. Партія більшовиків 1917 року -
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
    короткий, але в цілому позитивний досвід співробітництва (в т.ч. і на урядовому рівні) партії більшовиків з партією лівих есерів - виразницею селянської соціалістичної ідеології. Виступ проти Брестського миру, розрив блоку з більшовиками, організація антирадянського заколоту 6 липня 1918 призвели до того, що ця найближча до більшовиків селянська партія не без їхньої допомоги
 6. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
    розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками «скандинавської» і южнорусский гіпотез. Аналізуючи їх аргументацію, А. А. Горський зазначає, що перші більшу
 7. 5. Вічний інтерес, вічні суперечки Іван Грозний і Петро Великий
    короткий огляд поглядів вітчизняних істориків на діяльність цих двох непересічних правителів. І ван Грозний Дискусію про особистість і політиці Івана Грозного почали вже його сучасники. У 50-ті роки XVI в. в Москві був складений «Літописець початку царства царя і великого князя Івана Васильовича» Його автором, мабуть, був сподвижник Івана IV, керівник вибраних Ради А.Ф. Адашев.
 8. Петро Великий
    нарис «Про класову природу монархії Петра I». При цьому більшість істориків вважало, що перетворення були природним продовженням процесів XVII в. Хоча самі реформи оцінювалися дослідниками позитивно, постійно підкреслювалася їх тяжкість для народних мас, а заколоти і бунти трактувалися як прогресивне явище. Особливе місце в радянській історіографії займає робота Б. І.
 9. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    короткому викладі. В основу визначення давньоруського міста дослідник вважає можливим покласти загальне визначення міста, сформульоване і аргументоване в 1983 р. О.Г. Большаковим і В.А. Якобсоном. Вони запропонували вважати містом населений пункт, в якому концентрується і розподіляється додатковий продукт. А. В. Куза зауважує, що в умовах Стародавньої Русі пунктами концентрації
 10. 8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
    розвитку Росії, системи поглядів, на жаль, не було створено. Які ж витоки російського консерватизму другої половини XIX століття? Росія в пореформені часи стрімко йшла шляхом капіталізму, країна швидко змінювалася, старий спосіб життя і порочні порядки миколаївського царювання йшли в минуле, втрачали колишню економічну силу і монопольну політичну владу дворяни ... Дійсно, в 45
© 2014-2022  ibib.ltd.ua