Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія
ЗМІСТ:
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

У підручнику розкриваються питання феноменології розвитку і буття людини з народження до дорослості. Представлена авторська позиція на умови розвитку, що визначаються реаліями предметного і природного світу, реаліями образно-знакових систем, соціального простору. Окремо обговорюються реалії внутрішнього простору психіки людини. Індивідуальний розвиток людини розглядається у двох іпостасях: як соціальної одиниці і як унікальної особистості. Розкривається авторська концепція механізмів (ідентифікація-відокремлення), що визначають розвиток особистості та її соціальне буття.

Для студентів психолого-педагогічних факультетів педагогічних університетів, психологів, а також усіх, кого цікавлять проблеми вікової психології та психології розвитку особистості.

ВІД АВТОРА
РОЗДІЛ I
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
Глава 1 ФАКТОРИ, визначається психічного і особистісного РОЗВИТОК
§ 1. Умови психічного розвитку та розвитку особистості Історично зумовлені реальності існування людини.
Спонукає сила речі.
Еволюція споживання речей.
2. Реальність образно-знакових систем
Немовні системи знаків.
Складна реальність образно-знакових систем у контексті буття особистості.
3. Природна реальність Людина-природа-людина.
Природа - умова розвитку і буття людини як особистості.
4. Реальність соціального простору Взаємні зносини людей.
Обов'язки та права людини як регулятори соціальних відносин людей.
Контекст родових, національних і міжнаціональних відносин. У процесі
5. Реальність внутрішнього простору особистості Образи і знаки у внутрішньому просторі психіки людини.
Образно-символічна мова слова як сутнісна основа внутрішнього простору особистості.
§ 2. Передумови розвитку психіки. Генотип і особистість
Генотип і доля.
2. Взаємодія біологічних і соціальних факторів Возз'єднання біологічних і соціальних факторів.
Соціальне успадкування
Дозрівання нервової системи і мозку.
Закономірності розвитку.
Глава 2
МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
§ 1. Ідентифікація як механізм соціалізації та індивідуалізації особистості
Ідентифікаційні відносини матері і дитини.
§ 2. Відокремлення як механізм соціалізації та індивідуалізації особистості
Відносини відокремлення матері і дитини.
§ 3. Взаємодія ідентифікації і відособлення Ідентифікація-відокремлення - парний механізм розвитку і буття особистості.
Ідентифікація-відокремлення в мистецтві і в житті.
Глава 3 ІНДИВІДУАЛЬНЕ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ
§ 1. Внутрішня позиція і розвиток особистості
§ 2. Соціальна одиниця і унікальна особистість
§ 3. Фактор місця як умова розвитку особистості
РОЗДІЛ II
ДИТИНСТВО
Глава 4
дитинства
§ 1. Новорожденность: вроджені особливості та тенденції розвитку
Особливості розвитку органів почуттів. Значення вправи органів.
Розвиток емоційної сфери. Комплекс пожвавлення.
§ 2. Власне дитинство Роль спілкування з дорослим у розвитку дитини.
Формування передумов засвоєння мови.
Особа немовляти.
Розвиток орієнтування в навколишньому світі.
Глава 5
РАННИЙ ВІК
§ 1. Особливості спілкування
Ідентифікація відносин дорослого і дитини.
§ 2. Розумовий розвиток
Розвиток мислення.
Розвиток уяви і пам'яті.
§ 3. Предметна та інші види діяльності Розвиток предметної діяльності.
Зародження нових видів діяльності.
§ 4. Передумови формування особистості
Зовнішній образ.
Прямоходіння.
Ім'я і його значення в ранньому віці.
Криза трьох років.
Глава 6
дошкільного віку
§ 1. Особливості спілкування Місце дитини в системі відносин у родині.
Розвиток механізмів ідентифікації і відособлення.
Спілкування та готовність дитини до школи.
§ 2. Розумовий розвиток Практичне оволодіння мовою і осмисленість промови
Розвиток функцій мови. Комунікативна функція.
Сенсорний розвиток.
Розвиток орієнтування в просторі та часі. Орієнтування в просторі.
Загальна характеристика розвитку мислення.
Розвиток образного мислення.
Логічне мислення та розумовий розвиток.
Розвиток пам'яті.
§ 3. Ігри та інші види діяльності Загальна характеристика ігрової діяльності.
Вплив гри на загальний психічний розвиток дитини.
§ 4. Дитяча особистість
Дитяча брехня.
Роль етичних еталонів у формуванні особистості дитини
Розвиток волі як здатності до управління поведінкою.
Гл а в а 7
молодшого шкільного віку
§ 1. Особливості спілкування
Спілкування в умовах установ типу інтернатного.
Спілкування з учителем.
§ 2. Розумовий розвиток Усна і письмова мова.
Сенсорний розвиток.
Розвиток уваги, пам'яті, уяви.
§ 3. Навчальна діяльність Готовність до школи.
Загальна характеристика навчальної діяльності.
Вплив навчання на розумовий розвиток.
Вплив навчання на розвиток особистості.
§ 4. Особистість дитини молодшого шкільного віку
Статева ідентифікація.
Розвиток почуттів.
РОЗДІЛ III
ОТРОЦТВО
Глава 8 УМОВИ І СПОСІБ ЖИТТЯ
§ 1. Соціальна ситуація в житті підлітка
У школі і в училищі.
§ 2. Навчальна діяльність і орієнтація на працю Навчальна діяльність.
Гл а в а 9 ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ
§ 1. Спілкування з дорослими і однолітками: загальні тенденції
Спілкування з однолітками.
§ 2. Спілкування з однолітками протилежної статі
Глава 10 розумового розвитку
§ 1. Розвиток мови Входження в реальність знакових систем мови.
§ 2. Розвиток вищих психічних функцій Сенсорний розвиток.
Глава 11 ОСОБИСТІСТЬ ПОДРОСТКА
§ 1. Особливості ідентифікації відокремлення. Криза особистості в отроцтві Ідентифікація з власним «Я».
§ 2. Самосвідомість в отроцтві
РОЗДІЛ IV
ЮНІСТЬ
Глава 12 УМОВИ І СПОСІБ ЖИТТЯ
§ 1 . Соціальна ситуація
§ 2. Навчальна, трудова та інші значущі діяльності
§ 3. Психологічні проблеми молоді як електорату Психологічні проблеми вибору.
Глава 13 ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ
§ 1. Спілкування зі старшими і з однолітками: загальні тенденції
Феноменологія психічних пагонів: ескапізм і аутизм.
§ 2. Спілкування з однолітками протилежної статі
§ 3. Раннє материнство і батьківство Материнство і батьківство в юності.
Фактори, що визначають тип материнського ставлення до дитини.
Глава 14 особу в юності
§ 1. Розумовий розвиток і ціннісні орієнтації
§ 2. Особливості ідентифікації - відокремлення в контексті проблем особистості
§ 3. Самосвідомість в юності
ДОДАТОК ПРОГРАМА КУРСУ вікової психології Пояснювальна записка
ЛІТЕРАТУРА
Психологія розвитку та вікова психологія:
  1. Т. Д. Марцинковская, Т. М. Марютина, Т. Г. Стефаненко та ін. Психологія розвитку: підручник для студ. вищ. психол. навч. закладів / за ред. Т. Д. Марцинковський. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 528 с. - 2007
  2. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с. - 2005 р.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua