Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC . Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 2. Соціальна одиниця і унікальна особистість

Людина за своєю природою соціальний і тому включений в суспільне буття і конкретно в державну структуру, в якій здійснюються його права і свободи, реалізується прагнення бути унікальною особистістю.

Особистість за своєю феноменології передбачає розвиток. Розвиток особистості опосередковано системою суспільних відносин, а розвиток особистості здійснюється в процесі виховання і привласнення людиною основ матеріальної і духовної культури. Разом з тим це опосередкування не виключає можливостей формування власне внутрішніх позицій особистості, що виходять за межі готівки суспільних умов.

У відповідності зі своєю соціально-психологічної феноменологією людина існує у двох властивих йому іпостасях: як соціальна одиниця і як унікальна особистість. Психологія повинна досліджувати людину і як соціальну одиницю, і як унікальну особистість, здатну вирішувати проблемні ситуації в політиці, економіці, етиці, науці та інших життєвих сферах через індивідуальну систему особистісних смислів.

Людина як особистість формується через свої відносини з іншими людьми. Він пізнає себе як індивіда через іншого, собі подібного, саме тому, що інший, як і він, є носієм суспільних відносин. Особистість, отже, пізнається через відносини «Я» і «Ти» 1, «Я» і «Ми», «Ми» і «Вони» 2 і т.д.

Розвиток особистості йде також через привласнення матеріальної і духовної культури людства. Індивід у процесі свого життя освоює свою родову сутність, одночасно розкриваючи власні родові потенції.

Процес розвитку людської особистості в принципі нескінченний. Людина здатна вийти за рамки будь-яких обмежень, усвідомлюючи і знаходячи в собі потребу в розвитку. У цьому зв'язку доречно згадати положення К.Маркса про те, що людина робить свою життєдіяльність предметом своєї волі і свого сознанія3. Життєдіяльність людини свідома, він - свідоме істота. Типологія свідомості залежить від етапу істо-

1 Див: ФейербахЛ. Обр. філос. твору. - T. 1. - С. 575.

2 Див: Поршнев Б. Ф. Соціальна психологія та історія. - 2-е вид. - М., 1977. - З 78-84.

3 Див: Маркс К., Енгельс Ф. Полі. зібр. соч. - 2-е вид. - Т. 3. - С. 3, 93.

119

рического розвитку суспільства і індивідуального шляху окремої особистості. (В той же час людина, безумовно, залежить і від несвідомої сфери.)

Необхідною умовою розвитку свідомості є вільна воля людини. Вільний індивід по-справжньому самоактуализирующимся, стає особистістю, коли може слідувати своїм ціннісним орієнтаціям і навіть протиставити себе роду. Більше того, людина в стані відокремлюватися тільки в обществе1. Але виробити в собі здатність відокремлюватися можна тільки через розвиток всередині роду, через привласнення духовної культури, що складається протягом всієї історії розвитку людства. Протиставлення особистості роду є, по суті, твердження більш глибинних зв'язків індивіда з родом.

Особистість, отже, є носієм існуючих суспільних відносин і одночасно індивідуальної свободи. Індивідуальну свободу особистість знаходить в результаті актуалізації нею своїх родових сил - здатності свідомо приймати рішення. Для цього індивід може (або повинен) відокремлюватися від інших індивідів і від суспільства. Таким чином, особистість можна визначити як індивідуальне буття суспільних відносин.

Особистість завжди представлена в конкретному історичному бутті і знаходиться з ним у суперечливому діалектичній єдності. Людина - родове істота. Однак особистість є не тільки продуктом, але і суб'єктом суспільних відносин. С.Л.Рубинштейн прийшов до принципового висновку про те, що значущість особи визначається індивідуальним заломленням в ній всеобщего2.

С.Л.Рубинштейн бачив необхідність вивчення людини як частини природи, здатної рефлексувати, усвідомлювати себе родовим істотою. «... Людське буття, - писав він, - це не приватність, яка припускає астрономічне і психологічне дослідження, що не зачіпає філософський план спільних, категоріальних-чорт буття. Оскільки з появою людського буття докорінно перетворюється весь онтологічний план, необхідно видозміна категорій, визначень буття з урахуванням буття людини. Значить, стоїть питання не тільки про людину у взаєморозумінні з миром, а й про світ у співвідношенні з людиною як об'єктивному відношенні »3.

Людина - це не тільки продукт соціальних відносин (економічних і господарських, що реалізуються в умовах визна

1 Див: Маркс К., Енгельс Ф. Полі. Зібр. соч. - 2-е вид. - Т. 46. - Ч. I. - С. 18.

2 Див: Рубінштейн СЛ. Онтологія людського життя / / Проблеми загальної психології. - 2 -е вид. - М., 1976. - С. 242.

3 Рубінштейн СЛ. Людина і світ / / Там же. - С. 257.

120

поділеній суспільно-економічної формації), а й похідне безпосередніх відносин людей один до одного як до одухотвореної частини природи. Ці відносини є «підгрунтям» всього багатства його почуттів, свідомості, ціннісних орієнтації і ставлення до світу в цілому.

С.Л.Рубинштейн абсолютно правомірно виходив з положення про те, що безпосереднє спілкування передбачає ставлення до іншої людини як «готівковим живому роду», в індивідуальній формі несе в собі «нескінченну потенцію роду», і в той же час унікального, єдиного. Тому, приміром, відносини любові виступають одночасно і як родові, і як виключно індивідуальні. Відносини любові є розгортання людиною своєї людської сутності і утвердження іншого в його винятковості і людяності. Отже, справжня особистість у своїй самоактуальности повинна прагнути бути гідною самої себе. Звідси і необхідність затвердження «буття людини як буття усе більш високого плану, всі більшого внутрішнього багатства, що виникає з нескінченно різноманітного і глибокого ставлення людини до світу, інших людей і самому собі» - так являє сенс і суть буття особистості С.Л.Рубінштейн1.

На відміну від концепцій, що роз'єднують індивіда і суспільство, що протиставляють їх один одному, наша позиція полягає в тому, що соціальні умови життя людей - єдино можливі умови розвитку людської особистості та її людського буття.

Особистість розвивається як родовий індивід і як індивідуальність, удосконалюючись і вдосконалюючи інших.

Для розуміння людини як особистості необхідне знання всієї історії людського суспільства, усвідомлення залежності особистості від розвитку суспільства і суспільства від духовного потенціалу особистості.

Людина - суб'єкт, що живе в часі; людська історія - триваючий антропогенез. Тому людина може бути зрозумілий лише через аналіз його індивідуальної і родової історії.

Дослідження різних культур дає науці про людину знання про його сутність залежно від умов життя і особливостей сформованих форм реалізації людської духовної потенції. Істина про людину як соціальної одиниці (родовому індивіді), про людину як особистості може бути об'єктивно розкрита лише через дослідження минулого - історії людства, його сьогоднішнього дня і передбачення майбутнього розвитку людського роду. Водночас особистість може бути зрозуміла через аналіз ін

Рубінштейн СЛ. Людина і світ / / Проблеми загальної психології. - С. 381.

121

дивидуально особистісних смислів, які організовуються у свідомості людини в структурні ланки, загальні для всіх і кожного по найменуванню та культурному абрису, але унікальні за їх значенням і змістом .

Структура самосвідомості особистості - сукупність стійких зв'язків у сфері ціннісних орієнтації і світогляду людини, що забезпечують його унікальну цілісність і тотожність самому собі. Структура самосвідомості особистості, припускаючи збереження основних значень і смислів при зовнішніх і внутрішніх змінах, будується всередині породжує її системи - тієї людської спільноти, до якої належить ця особистість.

Особистість традиційно розглядається як людський індивід, продукт спілкування та пізнання, обумовлений конкретно-історичними умовами життя суспільства. Водночас особистість індивідуальна, тому її прийнято визначати як індивідуальне буття суспільних відносин. Це визначення несе в собі таке розуміння: 1) особистість - це соціальне в нас (буття суспільних відносин), 2) особистість - це індивідуальне в нас (індивідуальне буття суспільних відносин).

Буття суспільних відносин в особистості формується через привласнення людиною матеріальної і духовної культури, суспільно значущих цінностей, через засвоєння соціальних нормативів і установок. При цьому і потреби, і мотиви кожної особистості відображають суспільно-історичні орієнтації тієї культури, в якій розвивається і діє конкретна людина. Людська істота може піднятися до рівня людської особистості тільки в умовах соціального оточення через взаємодію з цим оточенням і присвоєння того духовного досвіду, який накопичений людством. Присвоєння окремим індивідом духовного багатства людського роду (вищі психічні, власне людські функції, потреби і мотиви; ціннісні орієнтації, ідеологія тощо) здійснюється у двох планах: закономірно і індивідуально. Закономірність розуміється як тенденція до повторення з достатньою ймовірністю типового в певних вихідних умовах. Закономірне - не виняткове, але неодмінно то вихідне, з чого будується людська особистість. Вихідним в кожній особистості є досить високий рівень психічного розвитку: сюди мають бути віднесені, по-перше, розумовий розвиток, визначальне здатність до самостійного побудови ціннісних орієнтації і вибору відповідної лінії поведінки, по-друге, достатній рівень вольового та емоційного розвитку, що дозволяє людині відстоювати свої ціннісні орієнтації, власний світогляд.

122

Індивідуальне буття особистості формується через внутрішню позицію людини, через становлення системи особистісних смислів, на основі яких людина будує свій світогляд, свою ідеологію. Світогляд являє собою узагальнену систему поглядів людини на світ у цілому, на своє місце в ньому; світогляд - це розуміння людиною сенсу власної поведінки, діяльності, позиції, а також історії та перспективи розвитку людського роду.

Для кожної людини її система особистісних смислів визначає індивідуальні варіанти ціннісних орієнтації. Особистість створює ціннісні орієнтації, які складаються в людини в його життєвому досвіді і які він проектує на своє майбутнє. Саме тому настільки індивідуальні ціннісно-орієнтаційні позиції людей. Однак в індивідуальному завжди проглядається щось спільне для людського роду. Це загальне визначається закономірно виникають у будь-яких суспільних відносинах людей ціннісними орієнтаціями, що формують основу структури самосвідомості особистості. Самосвідомість особистості являє така єдність, яке знаходить своє вираження у кожному з п'яти наступних ланок.

Ім'я власне - перша ланка структури самосвідомості, ім'я, ідентифіковане з тілесною і духовною індивідуальністю людини. Феноменологическое значення імені як індивідуального знака людини, що представляє його в світі і визначає його життєвий шлях, зберігається на всіх етапах історії людини. У міфах архаїчного людини проглядається момент очікування появи новонародженого («Ось прийде ...»), народження («Ось прийшов ...») і його становлення як члена роду. При цьому ім'я з'являється перш, ніж народиться людина, і залишається після його смерті - переходячи від предка до нащадка. У сучасній європейській культурі ім'я дається людині по великому числу приводів (за традицією, в честь родича, по милозвучності, моді і т.д.). При цьому ім'я оцінюється як соціальний знак людини. Однак глибинно, психологічно ім'я є тим каталізатором, який сприяє накопиченню позитивних емоцій, звернених до людини з перших днів його появи на світ, формуванню базової довіри до людей і ціннісного ставлення до самого себе. При цьому ім'я глибинно ідентифікується з тілесною оболонкою, самим тілом людини і його внутрішнього духовного сутністю. На етапах онтогенетичного розвитку ця ланка самосвідомості проростає складними інтегративними зв'язками і визначає ціннісні орієнтації людини в його домаганнях на визнання, в особливостях статевої ідентифікації, в характері побудови життєвих перспектив, а також у системі прав і обов'язків. У разі депривації імені (образи, насильницька зміна імені та ін.) людина не тільки випробовується

 123 

 ет дискомфорт, але і може відреагувати психоастенічний реакціями чи депресивними станами. Звернення до людини по його імені, надання шанобливого ставлення до нього через адекватно лояльний стиль спілкування забезпечують умова успішної взаємодії та готовності вирішувати спільні проблемні завдання. 

 Ім'я - приватне назва людини, що дається йому насамперед при народженні; знак, дозволяє зарахувати людини до певного соціального прошарку, етносу, місця в суспільних відносинах, підлозі. Ім'я - це кристал особистості, який протягом життя формує і індивідуалізує людину. Сповідує традиційне ставлення до імені людина береже його змолоду і вигідно відрізняється від «безименщіка» (Вл.Даль) - бродяги, що не пам'ятає споріднення або таїть своє ім'я. 

 Самопізнання родового людини, безумовно, залежало від його ідентифікації зі своїм власним ім'ям. Для міфологічної свідомості родової культури ім'я і його носій представлялися чимось нерозривним. Магія імені не давала можливості вбити ворога, поки не буде відомо його ім'я (слід було одночасно вбити людину і його ім'я); первісний воїн, наздоганяючи свою жертву, вимагав: «Скажи своє ім'я!» 

 Ім'я, передане всередині роду новонародженому від його предків, у свідомості людей охороняло дитини. У родовій культурі формувалися добре розуміються її представниками «образи» кожного імені, які визначали те, яким хоче бачити його носія рід, від кого хочуть захистити дитину. Якщо дитині при имянаречении давали ім'я предка, він поступово дізнавався про свого предка, ідентифікувався з ним і сподівався, що кращі властивості предка стануть його властивостями. Ім'я глибоко входило в особистість з міфологічним мисленням, ставало суттю самої особистості. 

 В умовах сучасного життя країн європейської культури ім'я втратило гостроту міфологічного відносини, але при цьому воно зберігає потужний значення і сенс для його носія. Ім'я має психологічне значення; воно стає тим першим кристалом особистості, навколо якого формується сознаваемая людиною власна сутність. При цьому ім'я з'єднується з «Я», яке також вживається для позначення людиною самої себе. 

 Завдяки імені і займенника «Я» дитина навчається виділяти себе як персону. Ідентифікація з ім'ям відбувається з перших років - дитині важко думати про себе поза імені, воно лягає в основу самосвідомості, набуває особливого особистісний сенс. Завдяки імені дитина отримує можливість представити себе як відокремленого від інших виключного індивіда. Депривація дитини за допомогою відношення до його імені (забезпе 

 124 

 ценіваніе імені, звернення до нього по прізвища) позбавляє його впевненості в собі, знижує відчуття довіри до дорослого. 

 Сучасний доросла людина з цивілізованого суспільства також неформально ставиться до свого імені, хоча добре розуміє його знакову сутність. При потребі людина може змінити ім'я. Але у повсякденному житті люди роблять це досить рідко. 

 Насильницька зміна імені призводить людину до особистісного кризи. Так, проведена в 80-і рр.. XX в. кампанія по зміні імен так званих турецьких болгар і циган привела до особистісних криз багатьох людей, яких піддали цьому випробуванню. Люди стали почувати себе іншими особистостями і втрачали перспективу життя. 

 Ім'я - назва, найменування, слово, яким позначають особина, особистість. На Русі розрізняли ім'я по угоднику, ангельське, хресне і реклам, яке давнину не оголошувало. Крім того, 100 років тому у багатьох людей вже були по батькові та прозвання - прізвище. На додаток до родового імені народом або в сім'ї давалося прізвисько. 

 Ім'янаречення людини несло в собі різні смисли і значення. 

 Імена умалітельние були у великому ходу і вживалися в різному значенні, наприклад як ласка (Сенюшка, Вер / ошя, Се-іютка). Звали так і князів своїх, особливо Галицьких (Володимир * », васильян). Боярин же, князь або цар простолюдина називав умалітельно (Петро ^ ііш, Федька, Митька). 

 Попи ж писалися на «-чистіше» (Нванчіще, Степшіще). 

 Особливу умалітельное закінчення вводилося для дітей незаконних. Святослав пішов у Володимир і з ним два сини від його наложниці: Мстиславу і Ярославу. 

 Поняття «ім'я» може мати алегоричний сенс як вираження популярності, достоїнств: «Він придбав ім'я».

 «Людина з ім'ям». Вл.Даль призводить прийняті в словесному побуті вираження, що представляють ім'я людини як його людську сутність: «Я ж не без імені вівця», «Добре там і тут, де по імені звуть», «Під чужою стелю підведуть, так і інше ім'я дадуть ». 

 Ставлення до імені людини, до різних имянаречении складається в процесі історії. Воно не статично на всі часи. Деякі значення при імяупотребленіі в колишнє час канули в Лету, інші збереглися й донині. «Відносини» дитини або дорослого зі своїм ім'ям в різні моменти буття неоднозначні: від «несприйняття» значення звернення по імені до хворобливого, напруженої уваги до того, як вимовляється ім'я. Тому тільки тонка ідентифікація з дитиною або дорослим інших, висловлюване в способах звертання по імені, 

 125 

 забезпечує правильне взаємодія, дає можливість підтримувати людину в його домаганнях на бажане ставлення до себе. 

 Тіло - організм людини в її зовнішніх фізичних формах і проявах. У людині тілесне і духовне нерозривно пов'язані. Тіло є носієм психічних і духовних властивостей людини. Водночас особистість включає в себе не тільки духовне начало, а й свої тілесні особливості. 

 Оголене людське тіло в процесі історії було предметом естетичного захоплення і сорому, одухотвореним носієм особистісних властивостей і предметом ганебної продажу людини як особини з набором фізичних ознак (пропорції обличчя і тіла, зріст, вага, стать, вік, раса та ін.) У першому випадку в людині цінується краса духовна і фізична, у другому - статева приналежність і так звані «товарні» фізичні ознаки. Тут закладені антагоністичні види відношення до фізичному вигляду людини: 1) одухотворене бачення сутності людини тілесного як вінця творіння, як об'єкта любові і захоплення: 2) нице бачення людини як виключно представника статі, яким можна скористатися на потребу виникає похоті, для садистських витончений. Сказане стосується використання не тільки чужого і свого тіла, але і різноманітних поз, жестів, а також слів і виразів, своєю непристойністю опоганюють душу людини і його тіло. В останньому випадку створюється атмосфера цинічної кпини над тілесною природою людини та її цнотливістю. Цей антагонізм відносно до людського тіла представлений у самосвідомості окремих людей через присвоєні традиції, культурні орієнтації і внутрішню позицію. 

 Антагоністичні позиції по відношенню до людського тіла знайшли своє відображення в мистецтві - живопис і література здавна несуть в собі обидві тенденції. Особливе місце займає порнографія. Тут важливо вказати на руйнівну роль низинного відносини до людського тіла, що призводить до конфлікту з соромливістю та невинністю. Сором'язливість у ставленні до власної наготі, до наготи іншої людини - велика здатність зберігати тілесне і духовне цнотливість. Дитина народиться без почуття сором'язливості, але й не розтлінним істотою. Залишатися в стані первозданної невинності не може ніхто. Важливо вчасно прищепити дитині і підлітку розуміння вікових особливостей тілесних проявів і діапазон вікової дозволеності звернення зі своїм тілом (в плані фізичних навантажень, тілесних функцій, гігієни та ін.) Необхідно вчасно зайнятися вихованням цнотливості і супутньої йому соромливості у дітей і підлітків. Тут важливо при збереженні сором'язливості виховати ціннісне ставлення до свого тіла, навчити піклуватися про нього. Дитина і підліток поступово вчаться в ситуаціях прилюдного 

 126 

 роздягання та переодягання (сауна, лазня та ін.) при достатній зовнішньої розкутості контролювати свої пози через вихованої у них сором'язливості. У цьому випадку дитина, підліток, дорослий виглядають більш природними, ніж акцентують на собі увагу демонстратори нібито повній своїй розкутості, незмінно і однотипно утрирую деякі сумнівні пози. 

 Тіло людини може бути незмінним, але може бути і піднесено-цнотливим. Всі тілесні прояви незмінно відбиваються на особистості людини, внутрішнє ставлення до себе тілесному творить одночасно і відповідну особистість. Власне, з усвідомлення себе тілесного і з відносини до себе тілесному в онтогенезі починається розвиток особистості. 

 Тіло людини в системі цінностей постійно протиставляється його духу: 

 Віддане проклятью тіло! .. Вічно, вічно восхваляем дух. Дух! Тебе зустрічати осанною! Плоть! Тобі ганьба завжди! .. 

 Євген Винокуров 

 Дійсно, тіло вимагає особливого ставлення людини. Відсутність ціннісного ставлення до свого тіла, відсутність сором'язливості, естетичного ставлення до скоєного тілу людини, а також нестримна агресивність, яка проявляється в тілесних виразах, - сигнали дефекту в особистісному розвитку. 

 Домагання на визнання - друга ланка структури самосвідомості. Вже в родових, племінних відносинах людина прагнула так будувати свою поведінку і робити такі вклади у виробничу діяльність, щоб бути визнаним родом. Норми соціальної поведінки стародавня людина відпрацьовував в товаристві своїх одноплемінників (вони не поширювалися на людей із чужого роду). Чесноти, яким повинні були в загальних рисах слідувати примітивні люди для того, щоб зберегтися в екстремальних умовах життя в природі, стосувалися інтересів роду. Це були передусім табу, що забороняють вбивство, грабіж, зраду і т.д., що забезпечувало виживання роду; це були очікування успіху в діяльності, що підтримує виживання роду. Індивід, що виконував усі приписи роду, отримував загальне визнання і користувався захистом. Злочини в межах свого роду таврувалися «вічною ганьбою». Саме племінні очікування певного типу поведінки визначали розвиток родового самосвідомості, об'єднаного в значенні та сенсі слова «Ми». Таким чином, на першому етапі розвитку людства племінні цінності, племінне свідомість визначали поведінку людини, стримуючи індивідуальну імпульсивність жорстким 

 127 

 контролем і вимогою безоглядної орієнтації на племінні цінності. Однак крім тенденції до підпорядкування людських індивідів безпосереднім інтересам племені в історії людства з'являються і принципово нові тенденції. Це тенденція до відкриття нових способів дій у світі людей і предметів. Проходячи через екстремальні ситуації, пропоновані соціальної, не природної життям людей, окремі представники роду людського привносили в свої племена і народи етичні нормативи, які, закріплюючись, перетворювалися на міцні звичаї. Орієнтація на такі звичаї підтримувалася громадською думкою. Саме виконання звичаїв і законів давало можливість людині задовольняти свою потребу у визнанні. 

 У онтогенезі потреба у визнанні формується завдяки упереджено відношенню дорослого до проявів дитини. З раннього віку дитина відкриває, що всі його вчинки ділять на «хороші» і «погані». Так як все хороше емоційно заохочується, то у дитини виникає бажання бути хорошим, починається розвиток активного прагнення навчитися тому, що схвалюється оточуючими його людьми. При цьому дитина міцно засвоює позитивну самооцінку: «Я хороший». 

 У сучасних умовах доросла людина реалізує свою потребу у визнанні у всьому діапазоні різноманітних видів діяльності, включених в три сфери людського буття: природу, предметний світ, суспільство. Норми соціальної поведінки набувають характеру загальнолюдських цінностей і суто унікальних - прийнятих лише конкретним етносом або державою. Сучасні норми соціальної поведінки людини вже не існують у вигляді родових табу, а розміщуються в сфері кодексів і моральних уявлень. При цьому завдяки культурі рефлексії з'являється розуміння мотивації людини, яка вчинила той чи інший вчинок. Таким чином, домагання на визнання для сучасної людини може бути реалізовано не в жорстко визначених формах діяльності або нормативного поведінки, а в нюансах міжособистісних відносин. 

 Депривація реалізації домагань на визнання (несхвалення, осуд, відчуженість з боку інших) призводить до емоційної напруги і фрустрації, до розвитку таких негативних утворень, як брехня, заздрість, агресивність, невпевненість у собі, пасивність, конформність та ін 

 Домагання на визнання - пред'явлення людиною своїх прав на суспільну повагу з боку людей. Потреба у визнанні є характеристикою людини як істоти соціальної і як унікальної особистості. Реалізація потреби у визнанні є не тільки реалізація домагань на соціально значимий формальний статус, а й реалізація домагань у сфері 

 128 

 символічної функції людських цінностей, що мають історично сформовані значення і смисли для кожної культури. Відомо: культура завжди несе в собі символічну природу, яка впливає на всі сфери самосвідомості людини, в тому числі і на сферу домагання на визнання. 

 Порівняльні дослідження тенденцій розвитку естетичної свідомості дозволяють стверджувати, що родові культури підчас, незалежно від географічного місця проживання етносу, в ряді випадків мають ідентичні значення і смисли, пов'язані з утриманням домагань на визнання. Сюди слід віднести діяльність, традиції, починаючи з народження людини і до відходу з життя, ставлення до природи, до предметного світу, до людей і т.д. Кожна з названих сфер докладання людської активності несе в собі установки на пред'явлення позначених домагань. 

 Особливе місце займає домагання на визнання в сфері етнічної консолідації. Історія етнічної самосвідомості - історія поляризації бінарної системи «Ми» - «Вони» через механізми ідентифікації і відособлення. Значення і смисли слів «Ми» і «Вони» завжди мали колосальну силу впливу на самосвідомість людей. Об'єднання всередині «Ми» давало визнання і підтримку. Відчуження від «Вони» також заохочувалося. На бта-дії родових відносин «Вони» знищувалися, їхні землі і житла розорялися, річки труїлися (символічно, шляхом заклинань і прокльонів або реально). Сьогодні глибинні значення і смисли «Вони» і «Ми» мають тенденцію до трансформації. Однак етнічні емоції мають здатність передаватися від покоління до покоління. І донині ми спостерігаємо, як сучасна людина може реалізовувати свою потребу в домаганні в контексті етнічних та міжетнічних відносин. 

 Потреба у визнанні (в тому числі і кар'єру) в сучасних умовах людина може реалізувати у всьому різноманітті видів діяльності, що виникли в історії людства, а також у сферах, що знаменують поступальний розвиток самосвідомості людей: змінюється ставлення до загрози екологічної кризи (ця проблема стає актуальною не тільки для науки, але і для політики і ідеології), до міжетнічної роз'єднаності і дискримінації (цивілізована частина людства розробила «Загальну декларацію прав людини») та багато іншого. Захист екології Землі, прав людини і гідності особистості знаходить нові значення і смисли для людини і сприяє реалізації його потреби бути визнаним референтної для нього групою однодумців, його потреби утвердити себе через систему власних ціннісних орієнтації. 

 У повсякденному житті людини настільки високі значення і смисли у сфері домагання на визнання у вираженій формі зазвичай 

 129 

 не присутні. Людина притязает на визнання близьких людей (сім'я, родичі, сусіди, колеги по роботі) через утвердження себе в нормативному поведінці, на любов ближніх, на успіх у повсякденному житті і т.д. Реалізуючи своє домагання на визнання у сфері повсякденного життя, людина стверджує почуття власної гідності і самоцінності, виступаючи при цьому як соціальний індивід. 

 Статева ідентифікація - третя ланка структури самосвідомості. Ця ланка містить в собі ціннісні орієнтації людини на свою стать як соціальну роль, сексуальну потенцію і сексуальну поведінку, а також включає психологічне визнання своєї ідентичності зі своєю статтю у фізичному, соціальному і психологічному планах. 

 Статева ідентифікація має свою специфіку в історії розвитку людського роду і в наш час залежно від геоісторичного простору, традицій етносу, релігії і держави. У світі представлена велика різноманітність стереотипів чоловічої та жіночої поведінки. Відповідність очікуванням суспільства, до якого належить той чи інший чоловік або жінка, багато в чому визначає індивідуальну долю людини. 

 Психологічне набуття статі відбувається з раннього віку до дорослості. Вже в дитинстві людина представляє себе серед інших людей як майбутній чоловік або як майбутня жінка, як хлопчик чи як дівчинка. Ідентифікація зі своєю статтю має настільки глибоке проникнення в самосвідомість особистості, що вона інтегрує по всіх ланках самосвідомості (неправильне визначення домінуючого статі у гермафродитів та ін - важка травма для людини, що вимагає тонкого психологічного супроводу). 

 Депривація людини з боку його статевий тотожності призводить до емоційної напруги, фрустрації і неврозів. 

 Статева ідентифікація - єдність самосвідомості, мотивів поведінки, вчинків у повсякденному житті людини, які зараховують себе до певної статі і приймаючої він приписану традиціями відповідну статеву роль. 

 Статева ідентифікація здійснюється на основі генотипів-чеських передумов і соціальних умов розвитку і буття людини. Генотипические передумови визначають статеву диференціацію людини за морфологічними і фізіологічними ознаками чоловічої і жіночої статі. Соціальні умови визначають статеву ідентифікацію на основі генотипических передумов. 

 Родова статева ідентифікація - це насамперед розділений праця чоловіків і жінок. Людство в період родових відносин людей було змушене враховувати фізичні дані і 

 130 

 пов'язану з цим статеву диференціацію при розподілі праці. Крім того, родова жінка несла в собі нове життя, що тримало її найміцніше у домашнього вогнища, в певній залежності від умов. Родова культура була орієнтована на виховання хлопчиків і дівчаток через безпосереднє включення їх у систему споконвічних професій чоловіки і жінки. За виховання хлопчика тому завжди відповідали чоловіки, за виховання дівчинки - жінки (у першу чергу батьки і найближчі родичі). 

 Родова статева ідентифікація спонукала родового людини стверджувати себе як чоловіка (або жінку) в конкретній діяльності. У деяких випадках природна статева приналежність окремого індивіда і діяльність, якої потребувала родова сім'я, вступали в антагоністичні відносини. Так, коли не вистачало жіночих рук для виконання всіх жіночих обов'язків, новонародженого хлопчика шляхом шаманських обрядів ідентифікували з жінкою, даючи йому жіноче ім'я, одяг і виховання. Як сексуальні об'єкти ці люди втрачали свою цінність, стаючи предметом насмішок і зневаги. Винятки підтверджували правило: чоловіки і жінки повинні були виконувати свою функцію в діяльності і у відтворенні поколінь. 

 У сучасному, цивілізованому суспільстві статева ідентифікація не зумовлюється поділом праці на чоловічий і жіночий. Статеві ролі засвоюються через наслідування представникам своєї статі, через ідентифікацію з ними і відокремлення від протилежної статі в певні вікові періоди. Механізми ідентифікації - відокремлення дуже тонко взаємодіють у процесі розвитку статевої тотожності людини: норма статевої ідентифікації має великий розкид протягом усього онтогенезу і життя людини. 

 У онтогенезі до кінця раннього віку дитина встановлює для себе свою статеву приналежність, а протягом перших семи років інтенсивно присвоює поведінкові форми, інтереси, цінності своєї статі. Стереотипи чоловічої та жіночої поведінки входять в самосвідомість дитини через наслідування представникам своєї статі. У той же час у дитини розвивається так звана доброзичлива упередженість до дітей свого і протилежної статі. 

 Позиція дитини, підлітка, юнака як представників статі визначає специфіку розвитку їх самосвідомості. Усвідомлення власної статевої ідентифікації має найважливіша значення для розвитку людини: почуття тотожності зі своєю статтю, прагнення підтримати «престиж» своєї статі в рамках культури свого етносу, країни визначають основоположні позитивні досягнення в розвитку особистості. Негативні освіти 

 131 

 також можуть бути пов'язані з культурними особливостями статевої ідентифікації. 

 Особливе місце займає проблема статевої ідентифікації людей, у яких сукупність генетичних, морфологічних, фізіологічних і психологічних особливостей призводить до їх неузгодженості, проявляющемуся в сексуальних Перверзія. 

 У сексуальних Перверзія певне місце займають спадково-конституціональні чинники.

 Однак вроджені збочення статевого потягу зустрічаються порівняно рідко. Найчастіше перверзія виникають в онтогенезі через провокує ролі мікросоціальноїсередовища. До числа поширених перверзія, пов'язаних із статевою ідентифікацією, можна віднести гомосексуалізм і лесбіянство. Щоб попередити відхилення в статевої ідентифікації у дитини і підлітка, слід приділяти спеціальну увагу їх відношенню до свого тіла, контролювати ігри і спілкування з однолітками, для того щоб правильно орієнтувати на цінності статевих ролей, з якими їм належить ототожнити себе за фактом свого народження. 

 Психологічний час особистості - четверта ланка структури самосвідомості. Людина щодо своєї персони мислить в трьох часи: в індивідуальному минулому, в сьогоденні і майбутньому. Разом з тим він виходить з минулого, сьогодення і майбутнього його етносу, його держави, і нарешті, він може бути включеним в минуле, сьогодення і майбутнє людства. Ступінь включеності в усі часові виміри визначає значення і смисли, які особистість надає своєму існуванню на Землі, обов'язки, які вона покладає на себе, а також знаменує рівень розвитку самої особистості. 

 Співвіднесеність себе з світом в минулому, сьогоденні і майбутньому - найбільш перспективна позиція для буття і розвитку людини як особистості. Саме в цій позиції він знаходить можливість усвідомити цінність людського буття у всій перспективі історії, в сьогоденні і майбутньому. Тимчасова рефлексія на шлях людства і на своє індивідуальне місце в індивідуальній перспективі життя дає людині можливість перейнятися розумінням цінності життя, прагнути до утвердження буття через моральне ставлення і любов до людей. 

 Дитина за допомогою дорослого вчиться «згадувати» («Коли я був маленьким») і звертатися до свого майбутнього («Коли я виросту великим»). Притязая на визнання, дитина з допомогою дорослого проектує себе в майбутньому як сильну, все вміє і все спроможну особистість. Прагнення співвіднести себе справжнього з собою в минулому і майбутньому - найважливіше позитивне освіту самосвідомості особистості, що розвивається. 

 Негативні освіти, пов'язані з усвідомленням себе в часі, можуть виникнути через некритичне ставлення до своєї 

 132 

 персони, небажання і неможливість проявити свою волю, а вільні фантазії можуть послужити основою для виникнення прожектерства у віковому періоді, далеко минає з отроцтва. 

 Психологічний час особистості для дорослої людини є своєрідним приладом, що дозволяє міряти свій індивідуальний шлях, в тому числі і час життя. При цьому історичний час його народу і всього людства вплітається в самосвідомість людини, в його індивідуальне психологічне час і визначає специфіку картини світу, ціннісних орієнтації, життєву позицію. 

 Депривація ціннісного ставлення людини до його минулого, теперішнього, майбутнього або відсутність структурованого минулого в історії розвивається людини і невизначеність перспективи життя руйнують внутрішній статус особистості. 

 Психологічний час особистості - індивідуальне переживання свого фізичного і духовного зміни протягом часу, представленого минулим, сьогоденням і майбутнім у відрізку об'єктивного часу життя. Разом з тим психологічний час включає в себе минуле, сьогодення і майбутнє етносу, держави і людства в тій мірі, в якій конкретна людина вбирає національну і загальнолюдську культуру. Як культура динамічна у своїй історії (її справжнє існує через трансформації минулого і прогнози майбутнього), так і психологічний час особистості динамічно залежно від значущих для неї обставин: сьогодення може змінювати інтерпретації минулого і майбутнього, трансформуючи колишні їхні образи. Звертаючись до історичних особистостей або простим людям минулого, звертаючись до героїв і антигероїв утопій і фантазій майбутнього, людина співвідносить себе з їх образами і тим самим підтримує духовну і емоційний зв'язок з минулим і майбутнім. 

 Співвіднесення себе з культурними образами минулого і майбутнього - природна для буття і розвитку людини позиція. Саме це дає можливість переживати як цінність людське буття у всій історії в сфері сьогоднішнього дня і в найближчій і віддаленій перспективі. У XX в. цей процес ускладнився. Сутнісні зміни в розвитку суспільства, породжені темпом і результатами технічного прогресу, стимулюють розрив з традиціями і відчужене ставлення до минулого. Рефлексія свого індивідуального шляху в контексті історичного процесу дає людині можливість перейнятися почуттям руху індивідуального життя в історії людського роду, розумінням цінності життя і суєтності проходять спонукань, що стверджує людини в необхідності морального ставлення та любові до людей. 

 Психологічний час особистості - ланка самосвідомості людини, яке дозволяє йому адекватно реагувати на свій інді 

 133 

 виділеного шлях у часі і прагнути об'єктивно оцінювати себе в своїх домаганнях у всіх сферах життя. 

 У онтогенезі самосвідомість дитини з раннього віку розвивається в плані розуміння свого «Я» в минулому, сьогоденні і майбутньому. Образи пам'яті і уяви сприяють виникненню феномена психологічного часу. Чим молодша дитина, тим більшу участь у формуванні життєвої перспективи дитячої особистості повинен приймати дорослий. За сприятливих умов розвитку самосвідомості, чим старше стає дитина, тим виразніше в нього розуміння відповідальності за себе в сьогоденні і майбутньому. Однак не існує прямої кореляції з віком. 

 Розвиток соціально-необхідної здатності до рефлексії з приводу перспективи власного життя вимагає сприяння дорослого, зацікавлений у формуванні в дитини особистісного психологічного часу, опосредующего процес життєдіяльності, перспективи життєвого шляху. 

 Побудова суб'єктивної картини життєвого шляху до самосвідомості що розвивається особистості надзвичайно важливо. 

 В умовах депривації що розвивається особистості неблагополучної сім'ї або в дитячому закладі інтернатного типу найчастіше формується людина без відповідального ставлення до власного часу життя, без сформованого психологічного часу. 

 Емоційне неблагополуччя, тривога, пов'язана з минулим, сьогоденням і майбутнім у дітей, позбавлених батьківського піклування, мають типову представленість в їх свідомості (спогади здебільшого носять негативний, мозаїчний характер; майбутнє синкретично). У практику розвитку особистості дитини, позбавленої батьківського піклування, в даний час вводиться метод позитивних проективних міфів про індивідуальний минулому дитини, що дозволяє компенсувати втрати у розвитку психологічного часу особистості. 

 Соціальний простір особистості - п'ята ланка структури самосвідомості. Родова культура вже містила в собі певну сукупність ідей і поглядів, що відбивають у традиційній формі (міфи, табу) ставлення родового людини до навколишньої дійсності, інших людей і службовців вихованню нового покоління. Родова традиція, маючи більш обмежений характер, ніж традиція і правова культура сучасних розвинутих суспільств, в рамках своєї унікальної обмеженості формувала свідомість і самосвідомість родового індивіда. Всі форми традиційного родового впливу (міфи, оповіді, ритуали, звичаї і пр.) на нові покоління мали виняткове виховний вплив. Саме вони визначали вміст несформованого світогляду родового людини і да 

 134 

 вали йому ті традиційні поведінкові форми міжособистісних відносин, що забезпечували його виживання, трудову діяльність і відтворення нового покоління. 

 Освоєння нормативів родового боргу мало універсальне значення для виживання роду і кожного родового людини. Всередині роду формування боргу у нового покоління здійснювалося через традиційні соціальні очікування, міфологію, оповіді, пісні. Почуття родового боргу прищеплювалася і через вчинки, притаманні в повсякденному житті роду, в діяльності, в образах ініціації. 

 Кожна ініціація знаменувала те, що даний індивід піднімається на новий щабель родової ієрархії. Це означало соціальне визнання - минулий ініціацію вже на новому щаблі отримував право бути відповідальним за свої вчинки. Ініціація так сильно впливала на індивіда, що знаменувала собою дійсно якісний стрибок в його духовному і соціальному розвитку. Через ініціації «народжувався» соціально відповідальний індивід. Поряд з тим що ініціація виробляла покірний роду, стандартизований соціальний тип, позитивним досягненням було також те, що родовий людина гартував волю, підкоряючись родової концепції повинності. У структуру самосвідомості родового людини глибоко входили родові «треба», «можна», «не можна». 

 Як ми вже писали про це вище, «треба» - мотив, який перетворює нетями в людини: дитина повинна відчувати і усвідомлювати свої людські обов'язки перед людьми, природою і самим собою. Знання норм поведінки та зразки поведінки формуються через прищеплює дитині емоційне ставлення до моральних норм. Дитина довго освоює свої обов'язки і права, не усвідомлюючи їх великого значення для себе як людини, що належить до розвиненої цивілізації. Для нього обов'язки і права, надані йому суспільством, виступають як даність, існуюча спочатку. Він не може без посередника зрозуміти значення прав для власної особистості. Лише в отроцтві людина робить спробу усвідомити значення і смисли прав та обов'язків. При цьому через відокремлення від старших і борошна, випробовувані в результаті знаходимо самотності, підліток підходить до розуміння того, що соціальний простір постійно підносить все нові і нові проблемні ситуації, які не можна щоразу вирішувати викладеним научением та досвідом. Підліток відкриває, що нову проблемну для себе ситуацію всякий раз слід вирішувати заново, виходячи з існуючих у суспільстві обов'язків і прав. 

 У сучасних суспільствах входження людини в соціальний простір так само, як і в історично ранні часи, здійснюється через засвоєння прав та обов'язків. Позитивною сто 

 135 

 роною прагнення бути визнаним у суспільстві є моральне почуття, або совість, яка в життєвих стосунках між людьми резюмується в значеннях і сенсах одвічного слова «повинен». Почуття обов'язку як вище досягнення духовної культури людства через домагання на визнання стає надбанням розвивається особистості. Реалізація потреби у визнанні розвиває активність, навички спілкування, інші соціальні якості особистості, що діє в рамках відносин прав і обов'язків. 

 Сьогодні людина в розвиненому суспільстві виходить з визнання того, що немає прав без обов'язків, як немає обов'язків без прав. Сучасні конституції і Загальна декларація прав людини незмінно стверджують унікальне право людини бути зобов'язаним суспільства, інших людей, ближнього. 

 Структура самосвідомості особистості є сукупність стійких зв'язків її елементів, що забезпечують певну цілісність і тотожність в усі періоди розвитку людської історії. Структура самосвідомості будується в тимчасовому і соціальному просторах. Змістовною одиницею аналізу структури самосвідомості виступають ціннісні орієнтації, які починають формуватися на ранніх етапах онтогенезу і наповнюють її ланки. 

 Структура самосвідомості людини незмінно включає ціннісні орієнтації етносу, до якого він належить. Кожен консолідований етнос має властиву йому, історично обумовлену етноконцентричної систему цінностей, що визначають особливості змістовного і емоційного наповнення структурних ланок самосвідомості. Ця обставина об'єднує всіх представників одного етносу (механізм ідентифікації) і формує готовність до відстоювання своєї етнічної унікальності по відношенню до іншого етносу, насамперед до проживає в одному геоісторичного просторі. 

 Змістовна сторона самосвідомості постійно розвивається, причому при сталості ланок структури самосвідомості змістовне їх наповнення залежить від багатьох привхідних факторів (передумов розвитку, умов розвитку, внутрішньої позиції самої людини). 

 Соціальний простір особистості - умови розвитку і буття людини, які психологічно вводять його в сферу прав і обов'язків. В якості умов виступають: 1) місце, де протікає життя людини; 2) стиль і зміст спілкування в контексті культури, до якої належить людина; 3) внутрішня позиція самої людини по відношенню до історії свого етносу, до культури як цілісного, історично зумовленого явища . 

 Соціальний простір як феномен культури визначається значеннями і смислами прав і обов'язків, сформульований 

 136 

 них в історії етносу. Кожна культура несе в собі історично обумовлену систему символів: предмети, одяг, жести, традиційні способи вираження емоцій по історично зумовленого приводу, почуття власної гідності і ціннісне ставлення до почуття гідності іншої людини. Все має значення і смисли, зрозумілі людям загальної культури. 

 У онтогенезі людини соціальний простір освоюється поступово, через прагнення дитини реалізувати свої домагання на визнання. Прагнучи отримати соціальне схвалення і бути оціненим як «хороший», дитина засвоює ціннісне ставлення до повинності, до того, що «треба», до моральних норм. Освоюючи обов'язки і права, накопичуючи певні знання про них, дитина довго не усвідомлює їхнього значення для себе як людини, що належить до певної культури, до сучасної цивілізації. Практично права й обов'язки для дитини психологічно відчужені від його особистості, існують поза ним, при цьому обов'язки сприймаються його свідомістю як акт соціального насильства, а права розчинені десь у соціальному просторі й існують як якась абстракція. 

 Інша річ - сучасні підлітки і тим більше молодь. Саме в отроцтві (13-16 років) починає проявлятися тенденція до особистісного розвитку, коли підліток, Рефлексуючи на себе, докладає зусиль до становлення себе як особистості. У цей період відбувається явна інтенсифікація розвитку одночасно у двох напрямках: 1) прагнення до освоєння і оволодіння всім діапазоном соціального простору (від підліткових груп до політичного життя країни і міжнародної політики), 2) прагнення до рефлексії на свій внутрішній, інтимний світ через самозаглиблення і потреба усвідомити своє місце в контексті культури та історії своєї країни і всього людства. Тому-то саме в підлітковому віці людина може робити враження інтелектуально, морально і соціально-політично розвиненого суб'єкта. 

 Ті підлітки, які символізують своїми психічними і соціально-політичними досягненнями потенційні можливості віку, можуть демонструвати здатність не бути поглиненими суспільством, входити в нього з запалом отроцтва і прагнути бути правильно орієнтованими в системі прав і обов'язків. Крім того, отримуючи від суспільства шаблони в оцінці національних, політичних, релігійних або атеїстичних ідей, такі підлітки можуть досить успішно орієнтуватися в цих цінностях і, володіючи розвиненою рефлексією, свідомо шукати власне рішення будь-якої соціально значимої проблемної ситуації. 

 Важливо відзначити, що в підлітковому віці намічається великий розрив між шляхом, пройденим різними підлітками від естествен 

 137 

 ної інфантильності дитинства до поглибленої рефлексії і вираженої індивідуальності особистості. Цей розрив може зберігатися і в юності, і в дорослі роки. Тому спостерігається великий розкид в освоєнні людьми соціального простору, в міру ідентифікації та відчуження сфери прав та обов'язків. 

 Безліч людей не усвідомлюють головні принципи, що визначають місце людини в соціальному просторі, і основоположні досягнення людства у сфері прав і обов'язків. [«Основні права і свободи людини є невідчужуваними і належать кожному від народження» (Конституція РФ. Стаття 21, п. 1); «Кожна людина має обов'язки перед суспільством, у якому тільки й можливий вільний і повний розвиток її особистості» (Загальна декларація прав людини. Стаття 29, п. 1).] 

 Утиск прав і обов'язків людини може зомбувати його свідомість, підвищувати конформність, відображену в неадекватно лояльному або пасивному поведінці. Разом з тим утиск прав і обов'язків людини здатне викликати з його боку інтенсивне опір і прагнення протистояти тим, хто сподівається на те, щоб відняти у людини її право володіти всією сукупністю громадянських прав і тим самим позбавити його громадянства. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 2. Соціальна одиниця і унікальна особистість"
 1. Мухіна B.C.. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 2. 2.7.5. Два різних ціклізма
    соціальні одиниці (культурно-історичні типи, культури, цивілізації, етноси, суперетноси) виникають, розквітають і з неминучістю гинуть. На цій підставі їх об'єднують з побудовами Ібн Халдуна і Дж. Віко і характеризують всі ці теорії як концепції історичного ціклізма, або історичного кругообігу. Формальні підстави для цього, безумовно, є. Однак між зовні подібними
 3. II. Фактори Соціальних явищ
    соціальних одиниць індивідів. § 8. З вторинних або похідних факторів, які викликаються самої соціальної еволюцією, можна вказати на зміну клімату, що викликається розчищенням лісів і осушенням грунту, а також на зміни в флорі і фауні населеної місцевості. § 9. Зростання суспільства є одночасно і слідство, і причина соціального прогресу. Поділ праці не може бути проведено
 4. 81. Концепція соціального гос-ва. Україна як соціальне гос-во.
    соціальної демократії, яке спирається на активність держави в соціальному захисті особистості (пенсіонер, інвалід, безробітний і т.д.). Соціальна держава базується на принципі соціальної справедливості - забезпечення державою соціальної безпеки особи. Мета СГ - гарантувати всім громадянам мінімальний рівень цивілізованого існування. Тобто метою є не усунення
 5. 4. Виборчі дільниці
    одиниці, що об'єднують виборців спільним місцем голосування. Вони мають чисто технічне значення, і часто регулювання їх організації здійснюється не законом, а підзаконним актом аж до інструкції міністерства внутрішніх справ. У Франції виборчими ділянками є комуни - низові одиниці політико-адміністративного поділу території країни. В Іспанії такі одиниці можуть
 6. II. Суспільство як організм
    соціальних будов здійснюється і прогресивна диференціація соціальних відправлень. § 217. Відправлення є не просто несхожі, але так скомбінованими у своєму неподібності, що роблять один одного можливими. Ця взаємна допомога призводить до взаємної залежності частин. І ці взаємозалежні частини, що живуть один одним і один для одного, утворюють агрегат, влаштований на підставі того ж
 7. I. Що таке суспільство?
    одиниць, однак на відому конкретність агрегату цих одиниць вказує загальна незмінність їх угруповання в займаній ними площі. § 213. Так як властивості суспільства схожі з властивостями живого тіла, то потрібно розглянути підстави, які дозволяють стверджувати, що постійні відносини між частинами суспільства аналогічні постійним відносинам між частинами живого
 8. § 1. Основні категорії соціальної психології
    соціальне. Поділ загальної та соціальної психології умовно. Соціальна психологія вивчає психологію людини в умовах його соціальної взаємодії. Основні системоутворюючі категорії соціальної психології: 1) поняття соціальної спільності; 2) особливості поведінки людини в соціально неорганізованою і в соціально організованою спільності; 3) поняття соціальної групи,
 9. I. Завдання Морфології
    одиницях першого порядку - простих одиницях або в Одиниця другого порядку - згуртованих групах одиниць, або в одиницях іретьего порядку - групах груп одиниць, або в одиницях ще вищого порядку, або нарешті як це найчастіше трапляється, воно може бути пос-ішдсівіем одночасного збільшення в одиницях різних порядків. 6177. Другий клас морфологічних завдань має предметом питання г>
 10. РОЛЬ ПЕРЕЖИВАННЯ В СТРУКТУРІ ДУХОВНОГО ДОСВІДУ
    одиницею виступає вчинок, який, як показав М.М. Бахтін, має двоїсту природу. Ця подвійність виражається в тому, що вчинок поєднує в собі дві сторони, два моменти: зміст і переживання. Бахтін говорить про вчинок, що він, як дволикий Янус, дивиться, з одного боку, в єдиний простір безособових смислів, а з іншого - в область переживань. Тільки у своїй єдності смисли і
 11. 5. Є сумісними поняття:
    одиниця виміру; Книга, навчальний посібник; Грам, одиниця виміру довжини; Комп'ютер, диск; Злочин, злочинець; Адвокат, прокурор; Здатність, пам'ять; Книга, бібліотека; Книга, підручник; Книга, посібник; Волейбол, баскетбол; Командна гра, спортивна гра; Любитель, спортсмен; Діяння, злочин; Слон, африканську тварину Крадіжка, грабіж; Зерно, трава; Авторучка, олівець; Сторіччя, рік;
 12. § 4. Що таке соціальний статус і соціальна роль?
    соціальну поведінку особистості двома основними поняттями: «соціальний з татусями» і «соціальна роль». Що таке соціальний статус? Всякий людина в суспільстві має певними правами і обов'язками у відносинах до інших людей і самому собі. Тому певна позиція, займана людиною в суспільстві, пов'язана з іншими позиціями через систему прав і обов'язків, називається соціальним
 13. ПРОБЛЕМА СВОБОДИ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ І СЕНС ЙОГО ІСНУВАННЯ
    соціально-історичний феномен 2. Проблема свободи особистості, свобода і відповідальність, свобода і необхідність 3. Сенс і цінність життя людини. Проблема смерті й безсмертя людини 1. Людина і особистість. Особистість як соціально-історичний феномен. Особистість в соціальній філософії - це людина, наділена соціальними якостями, тобто такими якостями, які він набуває
 14. Проблеми вдосконалення профілактики поведінки неповнолітніх
    соціально-правової підтримки сімей та дітей групи ризику. Каральна превентивна практика мала свою тривалу історію в нашій державі, але на тлі відбуваються нині в країні соціально-політичних і соціально-економічних змін, що супроводжуються процесом інтеграції Росії в передове міжнародне співтовариство, каральна превенція явно зжила себе, і потрібні нові підходи у вирішенні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua