Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 1. Внутрішня позиція і розвиток особистості

Буття суспільних відносин відбивається на особистості, як відомо, через привласнення людиною суспільно значущих цінностей, через засвоєння соціальних нормативів і установок. При цьому і потреби, і мотиви кожної особистості несуть в собі суспільно-історичні орієнтації тієї культури, в якій розвивається і діє дана людина. Це означає, що людська істота може піднятися в своєму розвитку до рівня особистості тільки в умовах соціального оточення, через взаємодію з цим оточенням і присвоєння того духовного досвіду, який накопичений людством. Через систему особистісних смислів людина в процесі онтогенетичного розвитку формує свою власну внутрішню позицію.

Система особистісних смислів. Психологія виділила ряд умов, які визначають основні закономірності психическо

114

го розвитку особистості. Вихідним для кожної особистості є рівень психічного розвитку; сюди можна віднести розумовий розвиток і здатність до самостійного побудови ціннісних орієнтації, до вибору лінії поведінки, що дозволяє відстоювати ці орієнтації.

Індивідуальне буття особистості формується через внутрішню позицію, становлення особистісних смислів, на основі яких людина будує свій світогляд, через змістовну сторону самосвідомості.

Система особистісних смислів кожної людини визначає індивідуальні варіанти його ціннісних орієнтації. Людина з перших років життя засвоює і створює ціннісні орієнтації, які формують його життєвий досвід. Ці ціннісні орієнтації він проектує на своє майбутнє. Саме тому настільки індивідуальні ціннісно-орієнтаційні позиції людей.

Сучасне суспільство піднялося на той щабель розвитку, на якій усвідомлюється особлива роль особистісного начала в людині, високо оцінюється всебічний розвиток особистості.

А.Н.Леонтьєв вказував, що особистість - це особлива якість, яке індивід набуває в суспільстві, в сукупності відносин, суспільних за своєю природою, в які індивід вовлекается1. Задоволення людиною предметно-речових потреб призводить до низведению їх лише до рівня умов, а не внутрішніх джерел розвитку особистості: особистість не може розвиватися в рамках потреб, її розвиток передбачає зміщення потреб на творення, яке не знає кордонів. Цей висновок має принципове значення.

Психологи, які розробляють теорію особистості, вважають, що людина як особистість являє собою відносно стійку психологічну систему. Згідно Л. І. Божович, психологічно зрілою особистістю є людина, здатна керуватися свідомо поставленими цілями, що визначає активний характер її поведінки. Ця здатність обумовлена розвитком трьох сторін особистості: раціональний, вольовий, емоціональной2.

Для цілісної, гармонійної особистості, безсумнівно, важлива здатність не тільки до свідомого самоврядуванню, а й до формування мотивуючих систем. Особистість не може характеризуватися розвитком якої-небудь однієї сторони - раціональної, вольової або емоційною. Особистість - це якась нерасторжимая цілісність усіх її сторін.

1 Див: Леонтьев А. Н. Діяльність. Свідомість. Особистість. - М., 1975.

2 Див: Божович Л.І. Психологічні закономірності формування особистості в онтогенезі / / Избр. психол. праці / під ред. Д.И.Фельдштейна. - М., 1995.

115

В. В. Давидов правомірно вказував, що соціально-психологічна зрілість особистості визначається не стільки процесами органічного зростання, скільки реальним місцем індивіда в суспільстві. Він стверджував, що в сучасній віковій психології питання треба ставити таким чином: «Як сформувати цілісну людську особистість, як допомогти їй, за висловом Ф.

М.Достоєвського,« виділитися », як надати освітньо- виховному процесу найбільш точне, соціально виправдане направлення »1.

Безумовно, цей процес повинен будуватися таким чином, щоб кожна дитина отримала шанс стати справжньою, повноцінною, всебічно розвиненою особистістю. Щоб дитина стала особистістю, треба сформувати у нього, потреба бути особистістю. Про це писав Е. В. Ільєнко: «Хочете, щоб людина стала особистістю? Тоді поставте його з самого початку - з дитинства - в такі взаємини з іншою людиною (з усіма іншими людьми), усередині яких він не тільки міг би, але й змушений був би стати особистістю ... Саме всебічне, гармонійне (а не потворно-однобоке) розвиток кожної людини і є головною умовою народження особистості, яка вміє самостійно визначати шляхи свого життя, своє місце в ній, свою справу, цікаве і важливе для всіх, в тому числі і для нього самого » 2.

Всебічний розвиток особистості не виключає безконфліктності самої особистості. Мотивація і свідомість особистості визначають особливості її розвитку на всіх етапах онтогенезу, де неминуче виникають єдність і боротьба протилежностей у самосвідомості особистості та її емоційно-афективних і раціональних проявленіях3.

На сучасному етапі культурно-історичного розвитку суспільства в результаті виділення особливого «фактора місця» в системі суспільних відносин по-особливому визначається розвиток дітей дошкільного віку. Вся система дошкільного виховання спрямована на те, щоб організувати ефективне «привласнення» дитиною духовної культури, створеної людством, сформувати у нього корисну для суспільства ієрархію мотивів поведінки, розвинути його свідомість і самосвідомість.

Що стосується особистості дитини, що знаходиться в процесі розвитку, то стосовно неї ми говоримо лише про формування передумов, необхідних для досягнення всебічного розвитку. Передумови на кожному ступені психічного розвитку створюють особистісні утворення, які мають непреходя-

1 Давидов В. В. Особистості треба «виділятися» / / З чого починається особистість. - М., 1979.-С. 110-111.

2 Ільєнко Е.В. Що ж таке особистість? / / З чого починається особистість. - С. 236-237.

3 Див: Мухіна В. С. Проблеми генезису особистості. - М., 1985. - С. 59.

116

щее значення і визначають подальший розвиток особистості. Представляється очевидним, що розвиток людини йде в напрямку вдосконалення особистісних якостей, що забезпечують можливість успішного розвитку індивідуальності особистості і разом з тим можливість існування особистості як одиниці суспільства, як члена колективу.

Стати людиною - значить навчитися проявляти себе по відношенню до інших людей як личить людині. Коли ми говоримо про «присвоєння» матеріальної і духовної культури, створеної людством, ми маємо на увазі не лише засвоєння людиною вміння правильно вживати предмети, створені працею людей, успішно спілкуватися з іншими людьми, а й розвиток його пізнавальної діяльності, свідомості, самосвідомості і мотивів поведінки. Мається на увазі, що розвиток особистості є результатом активного, своєрідного, індивідуального буття суспільних відносин. При цьому важливо виявити позитивні досягнення і негативні утворення, які виникають на різних етапах онтогенезу, навчитися керувати розвитком особистості дитини, розуміючи закономірності цього розвитку.

Розвиток особистості визначається не тільки вродженими особливостями (якщо мова йде про здорову психіку), не тільки соціальними умовами, а й внутрішньої позицією - складаним вже у малого дитини певним ставленням до світу людей, до світу речей і до самого себе. Зазначені причини умови психічного розвитку глибинно взаємодіють один з одним, визначаючи внутрішню позицію людини по відношенню до себе самого і оточуючим людям.

Але це не означає, що, склавшись на даному рівні розвитку, ця позиція не піддається впливу ззовні на наступних етапах формування лічності1.

На першому етапі відбувається стихійне, не направляти самосвідомістю формування особистості. Це період підготовки народження обізнаної себе особистості, коли у дитини з'являються в явних формах полімотівірованность і підпорядкованість його дій. Початок розвитку особистості обумовлено певними подіями в житті дитини. У першу чергу він виділяє себе як персону (це відбувається протягом усього раннього та дошкільного віку), як носія імені (ім'я власне, займенник «Я» і певний фізичний вигляд). Психологічно «Я-образ» формується з емоційного (позитивного чи негативного) ставлення до людей і виявлення своєї волі («Я хочу», «Я сам»), яка виступає як конкретна потреба дитини. Дуже скоро починає проявлятися домагання на визнання (що має як позитивний напрямок, так і

Див: Мухіна В. С. Проблеми генезису особистості. - С. 59 - 61.

117

негативне). У той же час у дитини формується почуття статевої приналежності, що також позначається на особливостях розвитку особистості. Далі, у дитини виникає відчуття себе в часі, у нього з'являється психологічне минуле, сьогодення і майбутнє, він по-новому починає ставитися до самого себе - для нього відкривається перспектива його власного розвитку. Найважливіше значення для формування особистості дитини має розуміння того, що людина, що знаходиться серед людей, повинен мати обов'язки і права.

Таким чином, самосвідомість являє собою ціннісні орієнтації, що утворюють систему особистісних смислів, які визначають індивідуальне буття особистості. Система особистісних смислів організовується в структуру самосвідомості, що представляє собою єдність розвиваються за певними закономірностями ланок.

Структуру самосвідомості особистості формують:

ідентифікація з тілом, ім'ям власним (ціннісне ставлення до тіла і імені);

самооцінка, виражена в контексті домагання на визнання;

усвідомлення себе представником певної статі (статева ідентифікація);

представлення себе в аспекті психологічного часу (індивідуальне минуле, сьогодення і майбутнє);

оцінка себе в рамках соціального простору особистості (права та обов'язки в контексті конкретної культури).

Структурні ланки самосвідомості наповнюються знаками, що виникли в процесі історично зумовленої реальності існування людини. Системи знаків культури, до якої належить людина, є умовою його розвитку і «руху» всередині цієї системи. Кожна людина по-своєму привласнює значення і смисли культурних знаків. Тому у свідомості кожної людини представлені об'єктивно-суб'єктивні реальності предметного світу, образно-знакових систем, природи, соціального простору.

Саме ця індивідуалізація значень і смислів культурних знаків робить кожної людини неповторним, унікальним індивідом. Звідси природним чином випливає необхідність присвоєння найбільшого обсягу культури. Парадоксальна представленість загальнолюдського в особистість - чим більший обсяг культурних одиниць виявляється у самосвідомості окремої людини, тим більше індивідуальних трансформацій значень і смислів соціальних знаків, тим багатше індивідуальність людини.

Звичайно, тут можна говорити лише про можливу кореляції між обсягом присвоєння та індивідуалізацією людини.

118

Безумовно, існує безліч різноманітних умов і передумов, складових можливість індивідуалізації людини.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Внутрішня позиція і розвиток особистості "
 1. Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 2. ФІЛОСОФІЯ особистості
  розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на структуру особистості, характеристику різних типів
 3. Теми для рефератів 1.
  Позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 4. Основний економічний закон соціалізму
  розвитку соціалістичної економіки, змістом якого є забезпечення добробуту і всебічного розвитку в с е х членів суспільства за допомогою найбільш повного задоволення їх постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб. Слід однак розрізняти задоволення зростання потреб особистості і суспільства. Пріоритетне задоволення потреб особистості призводить до зростання
 5. Теми для рефератів 1.
    розвитку особистості. 2. Психологія взаємодії особистості в сучасному соціокультурному просторі. 3. Діалог як форма взаємодії в гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1. Співвідношення процесів соціалізації та
 6. § 1. У чому відмінність понять «людина», «індивід» і «особистість»?
    внутрішньої самоорганізації, що виникла завдяки розважливості, адекватної самооцінки і самоконтролю. Висока самоорганізація особистості виникає завдяки її самосвідомості, яка трансформується в життєву позицію. Остання являє собою принцип поведінки, заснований на світоглядних установках, соціальних цінностях, ідеалах і
 7. С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002
    позиції, соціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування; пропонуються методичні рекомендації щодо формування професійно-особистісної готовності студентів-майбутніх учителів до організації педагогічної діяльності як процесу полісубьектного взаємодії. Може бути корисно всім читачам, що мають відношення до процесу соціалізації особистості, що розвивається в сучасному глобальному
 8. 31. Правосвідомість і правова культура особистості. Правова активність особистості.
    внутрішній аспект); 2. Цілеспрямовану, ініціативну, позитивну соціально корисну діяльність особистості, що перевершує звичайні вимоги до можливого і належного поведінці, спрямовану на розвиток демократії, зміцнення законності та правопорядку (зовнішній аспект). Культура особистості (загальна і спеціальна - професійна) сприяє виробленню стилю правомірної поведінки, який
 9. 1. Особистість і громадянська правосуб'єктність
    позицію, відповідати за вчинки. Отже, не кожної людини можна вважати особистістю. Поняття "особистість" є більш вузьким у порівнянні з поняттям "людина". Як правильно підкреслюється в юридичній літературі, особистістю не народжуються, а нею становятся1. Визнання суб'єктами цивільного права тільки особистостей означало б невизнання суб'єктами людей, які не володіють якістю
 10. Фактори, що визначають тип материнського ставлення до дитини.
    внутрішня позиція самої матері до своєї дитини. Тут визначальне значення має те, яку позицію займає мати по відношенню до дитини - суб'єктну або об'єктну; яку позицію відводить мати своїй дитині - суб'єктну або об'єктну. В ідеальному випадку юна жінка-мати ставиться до себе і до своєї дитини як до суб'єкта, як до цілісної унікальної особистості. Звичайно, мати і дитина при цьому
 11. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований
 12. 23. КОНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    внутрішніх і зовнішніх загроз. Основними об'єктами безпеки є, таким чином, особистість, суспільство і держава. Суб'єктами забезпечення безпеки є насамперед держава, а також (у міру своїх повноважень) громадяни, громадські та інші організації та об'єднання. Стаття 45 Конституції РФ гарантує державний захист прав і свобод людини і громадянина, крім того, кожен
 13. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
    внутрішньої позиції самої людини, що визначає розвиток на пізніших етапах онтогенезу. Для кожного віку існує своя специфічна «соціальна ситуація», свої «провідні психічні функції» (Л. С. Виготський) і своя провідна діяльність (А. Н.Леонтьев, Д.Б.Ельконін). Від співвідношення зовнішніх соціальних умов і внутрішніх умов дозрівання вищих пси 8 хіческім функцій залежить
 14. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
    внутрішнє у вищих формах було зовнішнім, тобто було для інших тем, ніж нині є для себе. Всяка вища психічна функція необхідно проходить через зовнішню стадію розвитку, тому що функція є спочатку соціальної. Це - центр всієї проблеми внутрішнього і зовнішнього поведінки »2. 1 Виготський Л. С. Історія розвитку вищих психічних функцій / / Собр. соч.: в 6 т. - М., 1983. -
 15. Проблема людини в філософії
    особистості. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «особистість». Умови формування особистості. Проблеми типології особистості. Сутність процесу соціалізації особистості. Діяльність людини, її основні види. Потреби і здібності людини. Пізнання людиною світу і самого себе. Взаємозв'язок знань про світ і знання про Я. Я і особистість. Можливість існування особистості без Я і Я без
 16. 2. Проблема свободи особистості, свобода і відповідальність, свобода і необхідність.
    внутрішній свободі людини, її духовному самовизначенні (свободу духу, влади людини над своїм тілом і душею). Особиста свобода самим безпосереднім чином пов'язана з відповідальністю людини за всі свої справи і вчинки. Відповідальність - свідома установка, готовність особистості відповідати за себе і свої дії на пропоновані з боку суспільства, групи, інших індивідуумів
 17. Комуністична ідеологія
    розвитку.
 18. Відносини відокремлення матері і дитини.
    внутрішню позицію. Привласнюються механізми ідентифікації і відособлення визначають самовідчуття дитини, відчуття ним інших людей і взаємодіють з цими ж механізмами в процесі його соціальних контактів з іншими. З перших років дитина починає розвиватися як особистість. Але це дитяча особистість. Відокремлення як механізм розвитку і буття особистості. У онтогенезі особистості оволодіння відокремленням
 19. 12.4. Види потреб
    внутрішніх органів (сувора дієта спочатку призводить до схуднення, потім - до виснаження). Органічні, або вітальні, потреби, незважаючи Матюшкін А. М. Мислення, навчання, творчість / / Психологи вітчизни: Вибрані психологічні праці: У 70 т. - М.; Воронеж, 2003. - С. 285. Глава 12. Психологічні особливості
 20. 5.1. Поняття і види трудової адаптації
    позицію з цілями і завданнями трудового колективу, тим самим, підпорядковуючи свою поведінку службовим приписам цього підприємства чи установи. Однак при вступі на роботу людина вже має певні цілі і ціннісні орієнтації поведінки, відповідно до яких формує свої вимоги до трудової організації даного підприємства. Трудова організація, виходячи зі своїх цілей і завдань,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua