Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ

Вікова психологія як галузь психологічних знань вивчає факти і закономірності розвитку психіки людини, а також розвиток його особистості на різних етапах онтогенезу. Відповідно до цього виділяються дитяче, підліткове, юнацька психологія, психологія дорослої людини, а також геронтопсихолога. Кожен віковий етап характеризується сукупністю специфічних закономірностей розвитку - основними досягненнями, супутніми утвореннями і новоутвореннями, що визначають особливості конкретної щаблі психічного розвитку, в тому числі особливості розвитку самосвідомості.

Перш ніж почати обговорення самих закономірностей розвитку, звернемося до вікової періодизації. З точки зору вікової психології критерії вікової класифікації визначаються насамперед конкретно-історичними, соціально-економічними умовами виховання та розвитку, які співвідносяться з різними видами діяльності. Критерії класифікації співвідносяться також з віковою фізіологією, з дозріванням психічних функцій, які визначають сам розвиток і принципи навчання.

Л.С.Виготський як критерій вікової періодизації розглядав психічні новоутворення, характерні для конкретного етапу розвитку. Він виділяв «стабільні» і «нестабільні» (критичні) періоди розвитку. Визначальне значення він відводив періоду кризи - часу, коли відбувається якісна перебудова функцій і відносин дитини. У ці періоди відзначаються значні зміни у розвитку особистості дитини. Згідно Л. С. Виготському, перехід від одного віку до іншого відбувається революційним шляхом.

Реально вікова періодизація кожної окремої людини залежить від умов його розвитку, особливостей дозрівання морфологічних структур, відповідальних за розвиток, а також від внутрішньої позиції самої людини, що визначає розвиток на пізніших етапах онтогенезу. Для кожного віку існує своя специфічна «соціальна ситуація», свої «провідні психічні функції» (Л. С. Виготський) і своя провідна діяльність (А. Н.Леонтьев, Д.Б.Ельконін). Від співвідношення зовнішніх соціальних умов і внутрішніх умов дозрівання вищих пси

8

хіческім функцій залежить загальний рух розвитку. На кожному віковому етапі виявляється виборча чутливість, сприйнятливість до зовнішніх впливів, звана сензітів-ністю. Л. С. Виготський надавав сензитивним періодам визначальне значення, вважаючи, що передчасне або запізнюється по відношенню до цього періоду навчання виявляється недостатньо ефективним.

Об'єктивні, історично зумовлені реальності існування людини по-своєму впливають на нього на різних етапах онтогенезу, залежно від того, через які раніше розвинулися психічні функції вони здійснювалися.

При цьому дитина «запозичує тільки те, що йому підходить, гордо проходить повз того, що перевищує рівень його мислення».

Відомо, що паспортний вік і вік актуального розвитку необов'язково збігаються. Дитина може випереджати свій паспортний вік, відставати від нього або відповідати йому. Кожна дитина має свій шлях розвитку, і це можна вважати його індивідуальною особливістю.

В рамках підручника слід визначити періоди, які представляють вікові досягнення в психічному розвитку в найбільш типових межах. Ми орієнтуватимемося на наступну вікову періодизацію:

I. Дитинство.

Дитинство (з 0 до 12 - 14 міс).

Ранній вік (з 1 року до 3 років).

Дошкільний вік (з 3 до 6 -7 років).

Молодший шкільний вік (з 6 - 7 до 10-11 років).

II. Отроцтво (з 11 - 12 до 15-16 років).

III. Юність (з 17 років до 20 - 21 року).

Вікова періодизація дозволяє описувати факти психічного життя людини, яка розвивається в контексті меж віку та інтерпретувати закономірності досягнень і негативних утворень в конкретні періоди розвитку.

Перш ніж перейти до опису вікових особливостей психічного розвитку, слід обговорити всі складові, що визначають цей розвиток: умови і передумови психічного розвитку, а також значення внутрішньої позиції самого розвивається людини. У цьому ж розділі спеціально розглядаються механізми, що визначають розвиток психіки і власне особистості людини, а також подвійна природа людини як соціальної одиниці і унікальної особистості.

Умовою розвитку людини як особистості крім реальності самої природи є створена людством у процесі його

9

культурного розвитку культурна реальність. Для розуміння закономірностей розвитку людини як особистості потрібно визначити простір людської культури як умова розвитку і буття особистості.

Під культурою звичайно розуміють сукупність досягнень суспільства {матеріальних і духовних), використовуваних суспільством в якості умови розвитку і буття людини в конкретний історичний момент. Культура - явище колективне, історично обумовлене, сконцентроване передусім у знаково-символи-чеський формі.

Кожна окрема людина входить в культуру, привласнюючи її матеріальний і духовний втілення в навколишньому його культурно-історичному просторі.

Психологія як наука, що аналізує умови розвитку і буття людини, вимагає виявлення зв'язку культурних умов та індивідуальних досягнень людини в розвитку почуття особистості.

Визначувані культурним розвитком, історично зумовлені реальності існування людини можна класифікувати таким чином:

- реальність предметного світу;

- реальність образно- знакових систем;

- реальність соціального простору;

- природна реальність;

- реальність внутрішнього простору особистості.

Ці реальності в кожний історичний момент мають свої константи і свої змінні. Тому психологію людей певної епохи потрібно розглядати в контексті культури цієї епохи, значень і смислів, надавати культурним реальностям в конкретний історичний момент.

У той же час кожен історичний момент слід розглядати в плані розвитку тих діяльностей, які вводять людину в простір сучасної йому культури. Ці діяльності, з одного боку, є компонентами і надбанням культури, з іншого - виступають умовою розвитку людини на різних етапах онтогенезу, умовою його повсякденного життя. Поза діяльності людина втрачає свою вищу феноменологическую сутність: безумовне гідність, почуття особистості, необмежену прагнення до більшого і кращого, тобто свою особистісну самостійність. Названі нами умови розвитку особистості вимагають свого розкриття в контексті людської діяльності.

Крім умов для долі людини, її розвитку і буття важливі передумови розвитку.

Передумови розвитку - природні властивості людини як представника виду Homo Sapiens і його вроджені генотіпіче

10

ські характеристики, які в межах норми не завжди виразні, в рамках вроджених дефектів зумовлюють його життєвий дути. Як би то не було, генетики, психіатри та інші фахівці, зацікавлені у вивченні впливу успадкованих дефектів психіки, призводять досить переконливі доводи, що вказують на значення генотипу.

Обидва чинники, безумовно, визначають наш розвиток, буття і, отже, життєвий шлях і долю. Водночас людина була б маріонеткою умов буття і генотипу, якби він сам не займав по відношенню до свого життя власної позиції.

Важливо обговорити історично зумовлені реальності існування людини, що визначають характер його входження в ці реальності, його розвиток і буття. Необхідно орієнтуватися в тому, що дано людині її генотипом. Не можна випускати з поля зору внутрішню позицію самої людини: його почуття особистості, її потреби до свободи самовираження і відповідальності перед собою, іншими і всім людством.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ "
 1. Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 2. ФІЛОСОФІЯ особистості
  розвитку та руйнування людської особистості в певних історичних умовах. У сучасній філософії концентрується увага на дослідженні формування і функціонування людини як «універсальної» цілісної особистості, як суб'єкта історії та творчої діяльності. Філософсько-психологічне дослідження людини спрямоване на структуру особистості, характеристику різних типів
 3. Феноменологія у Франції
  феноменології є творчість Гуссерля. Багато сучасних філософи є його послідовниками, спираючись на його праці у власних дослідженнях. ЦЬОМУ ПОТРІБНО НАВЧИТИСЯ яшшж Феноменологія відчуття Мерло-Понті? Моріс Мерло-Понті (1908-1961), прийнявши в «Феноменології відчуття» (1945) гуссерлінскій гасло: «Повернутися до самих речей», виявляє у відчутті «всесвітній досвід», який утворює
 4. Рекомендована література 1 .
  Буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
 5. Гегель (1770-1831)
  розвитку. Філософія повинна виявити причину всього виникає в реальності. ? Філософське міркування має бути систематичним. Воно повинно бути представлено як органічна єдність взаємозалежних елементів, єдність, яка розвивається відповідно до внутрішньої закономірністю так, що весь зміст з'являється в якості окремих моментів всередині цілісності, що розвивається шляхом
 6. § 1. Що собою представляє модель історії «осьового часу» Карла Ясперса?
  Розвитку? Так, Ясперс виявляє вісь світової історії близько 500 року до н. е.. Саме тоді відбувся різкий поворот в історії, пов'язаний з народженням в різних культурах шедеврів людської мудрості, чиєю вершиною стає філософія. Відмінною рисою осьового часу є те, що людина починає усвідомлювати буття в цілому, визначаючи справжні кордони свого існування (Ясперс К. Сенс
 7. СВІТ ЯК ПОЕМА І ЯК РЕФЕРЕНТ 67
  феноменологією та логістичної філософією виступає та обставина, що семантична термінологія обох рухів розвивалася в протилежних напрямках. У логістичному філософії трирівнева семантика знаку, сенсу і референта Фреге скоро поступилася місцем дворівневої семантиці зІака і референта Рассела. В феноменології ж Гуссерля поняття «сенсу» було не відкинуто , а розширено - у
 8. СУЧАСНА ЗАХІДНА ФІЛОСОФІЯ
  феноменологія, екзистенціалізм, герменевтика, філософія життя, філософія мови, критичний раціоналізм, спіритуалізм, персоналізм, інтуїтивізм, неосхоластика нової теології , філософія марксизму в XX столітті, Франкфуртська школа, психоаналіз, структуралізм, філософія науки, а також неоконфуцианство, синтоїзм, філософія світових релігій, філософія йоги, етнофілософія, філософія негритюда, логіка
 9. Основний економічний закон соціалізму
  розвитку соціалістичної економіки, змістом якого є забезпечення добробуту і всебічного розвитку в с е х членів суспільства за допомогою якнайповнішого задоволення їх постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб. Слід однак розрізняти задоволення зростання потреб особистості і суспільства. Пріоритетне задоволення потреб особистості призводить до зростання
 10. Інтелектуальний клімат 1960
  феноменологія прагнула покласти в основу діалектичної філософії історії феноменологію тіла та експресії. Покоління, чия активність виявилася після 1960 , викриває ілюзію діалектики і відкидає феноменологічний підхід до мови. Таким чином, протистояння між теорією, що панувала в післявоєнний період, і тим, що в найближчому майбутньому громадську думку назве
 11. Теми для рефератів 1.
  розвитку особистості. 2. Психологія взаємодії особистості в сучасному соціокультурному просторі. 3. Діалог як форма взаємодії в гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1 . Співвідношення процесів соціалізації та
 12. 6. Резюме першого розділу. Відродження метафізики як першої філософії
  буття проявляється в граничності філософського знання. А однією з форм формулювання граничності виступають найбільш загальні закономірності найрізноманітніших проявів буття і світу. На додаток до сказаного можна додати, що проявом граничності філософського знання є також єдність чи тотожність і відмінність матерії і духу, буття і мислення, що складають зміст основного питання
© 2014-2022  ibib.ltd.ua