Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

ВІД АВТОРА

Надідея книги є розгляд різноманіття складових психічного розвитку на вікових етапах як умови народження особистісного начала в людині. Бо бути особистістю - значить насамперед хотіти і вміти брати відповідальність за себе, за інших, за Вітчизну і все людство. Бути особистістю - також означає розуміти цінність слухняності і дисциплінованості.

У книзі дається авторський виклад феноменології та розвитку самосвідомості особистості, а також опис дивовижною пори дитинства, отроцтва і юності - істинної предтечі народження особистості, коли людина розвивається в тілесному, розумовому, емоційному, вольовому і духовному відносинах і проходить школу соціалізації в грі, у вченні, у праці, у спілкуванні з іншими людьми.

Я присвячую свою працю студентської молоді - майбутнім психологам і педагогам, адже саме в цей період життя людина здатна глибоко рефлексувати на своє минуле і сьогодення, не тільки переживати емоційно «почуття особистості», а й вільно діяти у проблемних ситуаціях у відповідності зі своїм світоглядом і моральним почуттям, тобто може бути особистістю у вищому значенні цього слова. Вивчення психологічних особливостей віку, аж до юності, дозволить молодим людям не тільки скласти уявлення про закономірності психічного розвитку, але і краще зрозуміти себе.

Січня 2006 Москва

Валерія Мухіна

ВСТУП

Розвиток вікової психології як науки визначається загальними, значущими для історичного моменту ідеями, встановленими і прийнятими за основу закономірностями розвитку психіки на різних етапах онтогенезу, а також соціальним замовленням.

Вікова психологія вивчає особливості психічного розвитку, феноменологію розвитку особистості в дитинстві, отроцтві, юності і в період зрілості. Незважаючи на все багатство фундаментальних досліджень, сьогодні ще немає цілісного опису розвитку психіки людини на етапах його життєвого шляху.

Цей підручник прагне відобразити унікальність кожного вікового моменту, показати, як поступово, рік від року дитина стає людиною, здатним реалізовувати себе в соціальних відносинах, вибирати для себе професійну діяльність та здійснювати в спілкуванні свої домагання на свободу , права та обов'язки, як він стає здатним любити, бути вірним другом, відстоювати свою гідність, нести відповідальність за себе та інших.

Не менш важливо зрозуміти, як в процесі свого розвитку дитина і підліток знаходять негативні риси, проявляють себе у протистоянні іншим у відчужених і нетрадиційних формах поведінки.

Проникнення в глибинні тенденції розвитку дитини і підлітка (позитивні та негативні) - завдання даного підручника.

У книзі розглядається суперечлива за своєю сутністю феноменологія людини: з одного боку, це тенденція до розвитку і протистоїть їй тенденція до спокою, з іншого - поєднання в одному людини як соціальної одиниці і людини як унікальної особистості. Ці характеристики проглядаються на всіх онтогенетических етапах розвитку людини - у її буттєвої життя і в душевному ладі.

В основу підручника покладено склалися у вітчизняній психології підходи до проблеми психічного розвитку. Показується, що розвиток людини обумовлено успішністю засвоєння соціокультурного досвіду; виявляється провідна роль виховання і навчання в психічному розвитку дитини; аналізується принципове для цього розвитку значення різних видів діяльності.

5

У підручнику проводиться думка про те, що в рівні тимчасові проміжки психіка людини проходить різні «відстані» у своєму розвитку, зазнає різні якісні перетворення. У зв'язку з цим у міру переходу від періоду новонароджене ™ до більш старшим віком матеріал вивчається все більш «расчлененно» відповідно до прогресуючої диференціацією психіки дитини і підлітка, показується ускладнення самої духовного життя.

Керівна ідея при створенні даного підручника полягала в тому, щоб розкрити вікову психологію як науку, предметом якої є цілісне психічний розвиток людини. Тому центральне місце при висвітленні кожного вікового періоду, кожної сторони психічного розвитку займають питання, пов'язані з характеристикою процесу розвитку, обумовленого передумовами і умовами розвитку, а також внутрішньої позицією самої особистості.

У книзі широко обговорюються ідеї та дослідження Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва, А. Н. Леонтьєва, А.Р.Лу-рія, А. В.Запорожця, В. В. Давидова, П.Я.Гальперина, Д.Б.Ель-конина, Л.А.Венгер, їх учнів і співробітників, учнів і співробітників автора цього підручника, а також багатьох інших вітчизняних психологів. Залучаються також ідеї і матеріали, що містяться в працях відомих представників зарубіжної психології: В. Штерна, К. Бюлер, Л. Леві-Брюля, Ж. Піаже, К. Коф-ФКІ, Е.Клапареда, З.Фрейда, А.Валлона, Р.Заззо, Е. Еріксона, Дж. Брунера, К. Поппера та інших.

У контексті обговорення умов розвитку і буття людини розглядаються сучасні дослідження і футурологічні прогнози прийдешніх катастроф і сподівань людства таких популярних на початку XXI в.

Авторів, як І.Валлерстайн, С.Хантингтон, Ф. Фукуяма, а також П. Дж. Б'юкенен, Н. Вінер, Ж. Гелбрейт, М. Кастельс, Е.Тоффлер, Ю. Хабермас та інші.

У той же час, пам'ятаючи про те, що мета підручника - цілісне виклад психічного розвитку людини, автор визнала правильним не вдаватися в дискусії з приводу різночитань у розумінні розвитку психіки і становлення особистості в сучасній психології, а запропонувати своє розуміння цього розвитку, включивши до його опис не тільки результати власних досліджень, але й ті класичні ідеї, які стали надбанням сучасної психології та прийняті автором як адекватно пояснюють розвиток.

Право на такий підхід до написання підручника з вікової психології дає навчальний план психолого-педагогічних факультетів, який крім безлічі спеціальних психологічних курсів включає в себе курс історії психології, в тому числі курс історії вікової психології. Книга являє собою

6

авторське бачення розвитку людини як унікального феномену на всіх вікових етапах онтогенезу.

У розділі I викладається авторське розуміння умов психічного розвитку і буття людини. Пропонуються опис і обговорення історично обумовлених реальностей існування людини. Обговорюються реальності предметного світу, образно-знакових систем, соціального простору і природна реальність як умова розвитку і буття людини з перших днів його появи на світ. Внутрішній простір психіки людини розглядається в якості особливої реальності, визначальною мотивацію, вибір поведінки, спосіб індивідуального життя і внутрішню позицію особистості. Викладається розуміння розвитку і формування самосвідомості людини на всіх етапах онтогенезу в контексті історичного моменту розвитку і його етнічної приналежності. Пропонується принципово новий підхід до пояснення механізмів розвитку і буття особистості через ідентифікацію та відокремлення.

Розділи II, III і IV присвячуються дитинству, отроцтва і юності. Тут аналіз психічного розвитку і буття дитини, підлітка і юнаки проводиться відповідно до сформульованими в розділі I загальними підходами до умов і передумов розвитку, а також до позиції самої людини.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ВІД АВТОРА "
 1. 5. Вільне використання твору з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення
  автора і без виплати авторської винагороди, але з обов'язковим зазначенням імені автора і джерела запозичення допускаються такі способи використання правомірно оприлюднених творів, як, зокрема: 1 . цитування в оригіналі і в перекладі в наукових, критичних і інформаційних цілях; 2. приведення в якості ілюстрацій у виданнях, в радіо-і телепередачах, звуко-і відеозаписах
 2. 5. Відповідальність за авторським договором
  авторськими договорами. Оскільки дані договори є видами цивільно-правових договорів, їх учасники відповідають за порушення прийнятих зобов'язань за загальним нормам ст. 393-406 ЦК, а також ст. 15 ГК про відшкодування збитків, якщо інше не диктується особливостями предмета цих договорів. Тому спеціальна норма п. 1 ст. 34 ЗоАП зобов'язує сторону, не виконала або неналежним чином виконала
 3. 11. Загальний термін дії авторського права
  авторського права визначається як закінченням періоду часу, що обчислюється роками, так і вказівкою на події, які повинні неминуче настати. За загальним правилом авторське право діє протягом усього життя автора (співавторів) і 50 років після смерті автора або останнього із співавторів З цього правила є ряд виключень. Так, особисті немайнові права - право авторства, право на ім'я і
 4. Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008

 5. А.Н. Троепольскій. . Метафізика, філософія, теологія, або Сума підстав духовності: Монографія. - М.: Видавництво "Гуманитарий" Академії гуманітарних досліджень. - 176 с., 1996
  автору шляхом їх критичного розбору, уточнення і доповнень довести можливість створення власної теорії - теокосмізма. На думку автора, його теорія включає в якості основ світогляду метафізику і теологію. У книзі вони розглядаються відповідно як знання в статусі науки і раціональної
 6. 5. Автори похідних творів
  авторів похідних творів відносяться перекладачі літературних текстів, аранжувальники музичних творів, а також особи, які здійснюють іншу переробку або переробку творів, наприклад драматурги, що створюють кіносценарії з чиїхось романів, повістей чи оповідань. Оскільки автори похідних творів завжди мають справу з об'єктами чужих авторських прав, вони користуються
 7. А. С. Барсенков. Введення в сучасну російську історію 1985-1991 рр..: Курс лекцій. - М.: Аспект Пресс. - 367 с, 2002
  У книзі висвітлюється один з найскладніших для викладання періодів вітчизняної історії. Автор аналізує найважливіші проблеми життя СРСР 1985-1991 рр.. - Від передумов реформ, пов'язаних з ім'ям М. С. Горбачова, до розпаду СРСР, закріпленого у Біловезьких угодах. Автор спирається на новітні дослідження, насамперед істориків і політологів. Для студентів вищих навчальних закладів
 8. Від автора
  автора
 9. Визначте вид даних понять за об'ємом:
  Село Бурятії з населенням більше 100 000 чоловік; Село Бурятії; Село Бурятії, що є центром Кіжін-гінского району; Президент; Чинний президент Бурятії; Екс-президент Бурятії; Молекула води, яка не містить атом кисню; Молекула води; Молекула води на Сонці; Мова ; Новорічне привітання Президента Бурятії; Новорічне привітання Президента Росії в 1980 році; Студент-юрист;
 10. 7. Правонаступники та інші особи як суб'єкти авторського права
  авторське право переходить у спадщину (ст. 29 ЗоАП), спадкоємці померлого автора входять до кола суб'єктів авторського права. Правонаступництво щодо творів науки, літератури і мистецтва може здійснюватися також в силу закону або договору про передачу майнових прав. Так, відповідно до ст. 17-26 ЗоАП треті особи вправі в певних межах без згоди авторів використовувати
 11. І. Обмеження майнових прав авторів
  авторів мають ряд серйозних обмежень. Ці обмеження націлені на встановлення балансу між інтересами суспільства та інтересами автора. У ст. 13 Угоди ТРІПС робиться спроба поставити перепони в обмеженні виняткових прав: "Країни-учасниці повинні звести обмеження або виключення з розряду виняткових прав до певних випадках, які не вступають в протиріччя з
 12. Ансельм
  авторів, у яких, як вважають, запозичив свої думки Декарт, містить такі слова: «Святого Ансел'ма теж відносять до числа старих авторів, з творів яких пан Декарт міг почерпнути аргумент на користь існування бога, виведений Ансельмом з того , що вельми досконала істота або принаймні найдосконаліше, яке ми можемо осягнути, укладає своє існування в собі. Такий
 13. № 95. Використання творів науки, літератури і мистецтв. Авторський договір.
  авторських договорів. Авторський договір - це консесуальний угода, за Якою автор або правонаступник передаються готов твір певній організації для Використання або автор бере на себе обов'язок создать Певний твір и Передат его для Використання, а користувач зобов'язаний вікорістаті або Почати Використання твору Передбачення договором способом в обумовлення ним обсязі, у визначеня рядків и
 14. № 87. Об'єкти и суб'єкти авторським правом.
    авторським правом є результати творчої ДІЯЛЬНОСТІ. Всі результати творчої ДІЯЛЬНОСТІ візнаються товаром, отже смороду могут буті об'єктом будь-якого право чину у цівільному обороті. Для Надання охорони нужно позбав надаті об'єктам Такої форми, щоб їх Зміст Можливо Було розуміті без прісутності автора. Право автора візнається за твором и ЯКЩО твір находится на территории Іншої країни, альо право на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua