Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

ДОДАТОК ПРОГРАМА КУРСУ ВІКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма з вікової психології побудована з урахуванням новітніх досягнень у галузі психології та суміжних наук.

Загальні завдання програми: 1) подати онтогенетический шлях людини як соціального індивіда та особистості, виявити загальні закономірності розвитку, життя, діяльності та згасання людини у плані її психічної активності; 2) показати закономірності проявів і переживань людини у повсякденному житті, в екстремальних ситуаціях.

Програма призначена для студентів психолого-педагогічних факультетів педагогічних університетів. Максимальна увага приділяється висвітленню найбільш актуальних проблем вікової психології. У структурі програми врахована також ступінь розробленості окремих проблем.

Основний зміст програми визначається теорією психічного розвитку, яка спирається на положення про «соціальний спадкування» психічних властивостей і здібностей, про активний «присвоєння» індивідом матеріальної та духовної культури, створеної людством.

Основне завдання програми - розкрити визначальні закономірності психічного розвитку в його зв'язку з вихованням і навчанням, дати уявлення про найважливіші етапи психічного розвитку, вікових та індивідуальних особливостях психіки людини.

У першому розділі («Феноменологія розвитку») розглядаються принципові проблеми психічного розвитку людини. Завдання теоретичної частини цього розділу наступні: розкрити найбільш загальні закономірності психічного розвитку; показати, що при всій важливості біологічних передумов в нормі формування психічних якостей особистості необхідно розглядати як результат умов життя і виховання, як результат діяльності, спрямованого навчання і місця людини в системі суспільних відносин ; розкрити діалектику виникнення, розвитку та вирішення протиріч, які є рушійною силою генезису психіки.

Важливо досягти розуміння того, що в рівні проміжки психіка проходить неоднакові «відстані» у розвитку і згасання, зазнає різні якісні перетворення в залежності від фізичного самопочуття, соціального статусу та мотивації людини. Необхідно отримати уявлення про те, що соціальна ситуація розвитку і буття особистості впливає на внутрішню позицію і поведінку людини.

Знайомство з цим розділом має сприяти формуванню у студентів наукового підходу до вивчення закономірностей психічного розвитку, створенню основи для розуміння інших розділів програми.

589

Наступні розділи присвячені психологічним особливостям розвитку людини на етапах онтогенезу.

Основний акцент у цих розділах програми робиться на щонайважливіші засвоєння в ранньому онтогенезі соціального досвіду в емоційному, сенсорному, розумовому і мовному розвитку. При цьому необхідно розкрити специфіку провідного виду діяльності, показати закономірності його розвитку. Слід виділити ті специфічні новоутворення в психічних процесах і властивості особистості, які формуються в різних видах діяльності.

Даючи характеристику особистості людини на різних етапах онтогенезу, потрібно враховувати особливості соціальної ситуації його буття і розвитку. Людина розглядається у двох історично властивих йому іпостасях: як соціальна одиниця і як унікальна особистість.

Спеціально розглядаються історично зумовлені реальності існування людини: предметний світ, природа, образно-знакові системи, соціальний простір, в які людина входить з моменту народження (освоює їх в процесі свого розвитку і буття). Особлива реальність існування людини - реальність його внутрішнього світу. Показано, що реалії існування людини визначають особливості розвитку його самосвідомості.

Разом з тим якими б не були умови, що визначають закономірності розвитку, життя людини від народження до згасання хоча і може розглядатися в рамках загальних закономірностей розвитку, описаних віковою психологією, але насправді унікальна, і кожна людина має право розраховувати на індивідуальне буття і розуміння своєї унікальності.

Розділ I. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ

Предмет вікової психології. Вікова періодизація: дитинство (дитинство, ранній і дошкільний вік, молодший шкільний вік); отроцтво; юність; дорослість; пізній (літній і старечий) вік. Основні проблеми вікової психології як науки.

1. Фактори, що визначають психічний і особистісний розвиток. Основні закономірності психічного розвитку. Психічний розвиток і формування особистості людини. Роль виховання у формуванні особистості. Значення внутрішньої позиції для розвитку особистості. Феноменологія людини: прагнення до розвитку і спокою (стереотипізація); буття в двох іпостасях (соціальна одиниця і унікальна особистість); світ речей, світ знаків, світ духу.

1.1. Умови психічного розвитку. Історично зумовлені реальності існування людини. Реальність предметного світу. Реальність образно-знакових систем. Природна реальність. Реальність соціального простору. Реальність внутрішнього простору особистості.

Значення соціальних умов. «Привласнення» суспільного досвіду як специфічна особливість психічного розвитку людини.

Місце людини в системі суспільних відносин: батьківщина, національна приналежність, місце проживання (природа, місто, село,

590

хутір і т.д.), сім'я, виховно-навчальні заклади, найближче оточення, засоби комунікації. Людина як елемент космосу і продукт історичного розвитку. Вплив соціальних процесів на людину як соціальну одиницю і особистість.

Психічний розвиток і діяльність. Соціально організована діяльність як основа, засіб і умова розвитку людини. Орієнтовна частина діяльності та її роль в освоєнні нового досвіду.

Гіпотеза про походження внутрішньої психічної діяльності з діяльності зовнішньої (інтеріоризація). Її наукове обгрунтування.

Значення різних видів діяльності в психічному розвитку. Провідна діяльність і формування психічних процесів, особистісних утворень.

Психічний розвиток та спілкування. Обумовленість психічного розвитку характером спілкування дитини з дорослими і однолітками. Основні види спілкування дитини з дорослими. Дитина, підліток, юнак у групі однолітків. Спілкування дорослих.

Психічний розвиток і навчання. Роль навчання та виховання в психічному розвитку на різних етапах онтогенезу.

Навчання та засвоєння досвіду і знань. Діалектичний взаємозв'язок навчання і розвитку. Умови оптимізації навчання. Навчання та Сенза-тивні періоди розвитку психіки. Поняття зони найближчого розвитку. Роль навчання у формуванні психічних функцій (Л. С. Виготський).

Проблема взаємозв'язку навчання, засвоєння і розвитку в сучасних психологічних теоріях.

Вікова періодизація психічного розвитку. Поняття віку в психології. Критерії вікової періодизації. Вік, фізичний і психічний розвиток. Проблема рівнів психічного розвитку. Позитивні досягнення та негативні освіти. Суспільно-історичний характер тривалості дитинства. Соціальна ситуація як основна характеристика рівня розвитку. Календарний вік та рівні розвитку. Вікові та індивідуальні особливості особистості. Індивідуальні відмінності на різних етапах психічного розвитку.

1.2. Передумови психічного розвитку. Генотипические особливості, вроджена властивість організму і процеси дозрівання як передумови психічного розвитку. Фізична і психічна активність. Згущення і паузи. Взаємодія біологічного і соціального факторів. Соціальне успадкування. Соціальні умови і вік. Закономірності розвитку.

2. Механізми розвитку і буття особистості. Ідея «присвоєння» людиною своєї всебічної сутності. Особистість - результат суспільних відносин, «вироблений» спілкуванням, діяльністю та ціннісними орієнтаціями.

Історія розвитку вищих психічних функцій (Л. С.Виготскій). Людина, що стає самим собою через інших. Механізми розвитку людини як особистості.

2.1. Ідентифікація як механізм соціалізації та індивідуалізації особистості. Еволюція механізму ідентифікації у тваринному світі. Несвідома ідентифікація у формі імітації, наслідування і т.д. Осо

591

знаннями ідентифікація. Ідентифікаційні відносини матері і немовляти. Міжособистісна ідентифікація: онтогенез і буття. Ідентифікація як позиція в міжособистісних відносинах людини з людиною.

Перше народження особистості через «привласнення» структурних ланок самосвідомості як ціннісних орієнтирів. Ідентифікація з ім'ям, з підлогою, з еталонами суспільно схвалюється поведінки, з образом «Я» в минулому, сьогоденні і майбутньому, з суспільними цінностями, які забезпечують буття особистості в соціальному просторі прав та обов'язків.

Друге народження особистості через побудову особистісних смислів. Самостійність як активна воля, організована світоглядом. Ідентифікація з власними ціннісними орієнтаціями, побудованими на світогляді. Ідентифікація в мистецтві і реальних міжособистісних відносинах. Ідентифікація як механізм індивідуалізації особистості, її розвитку і буття.

2.2. Відокремлення як механізм соціалізації та індивідуалізації особистості. Еволюція механізму відокремлення в тваринному світі. Несвідоме відокремлення у формі агресії, негативізму, психологічного «відходу» і т.д. Усвідомлене відокремлення. Відокремлення дитини матір'ю. Міжособистісне відокремлення: онтогенез і буття.

Відокремлення як позиція в міжособистісних стосунках. Відокремлення як механізм індивідуалізації особистості, її розвитку і буття. Феномен відчуження.

2.3. Взаємодія ідентифікації і відособлення. Ідентифікація як механізм засвоєння конвенціональних ролей, норм, правил поведінки в суспільстві. Відокремлення як механізм індивідуалізації особистості. Емоційний, когнітивний і поведінковий рівні ідентифікації і відособлення.

Ідентифікація та відокремлення - рівноцінно значущі і діалектично суперечливі елементи єдиного механізму, розвивального особистість і що робить її психологічно вільною.

Особистісні характеристики, пов'язані з превалюючим механізмом пари «ідентифікація-відокремлення».

Напрями розвитку індивіда залежно від взаємодії ідентифікації і відособлення на несвідомому і свідомому рівнях. Асоціальність крайнього вираження кожного члена пари.

Відносна самостійність механізму ідентифікації-відокремлення від соціальних очікувань і контексту ситуації.

3. Індивідуальний розвиток особистості. 3.1. Внутрішня позиція і розвиток особистості. «Внутрішнє через зовнішнє» (С.Л.Рубинштейн). Внутрішня позиція особистості. Розвиток внутрішньої позиції в процесі онтогенезу. Проблема особистісного зростання. Ставлення до себе як до самоцінною особистості. Система особистісних смислів. Почуття особистості. Внутрішня потреба розвинути в собі пізнавальні здібності, свідомість, самосвідомість, моральні орієнтації і духовність. Самосвідомість як ціннісні орієнтації, що утворюють систему особистісних смислів.

Розвиток самосвідомості. Особистість - суб'єкт - самосвідомість. Потреб-ностно-емоційна і вольова сфери особистості.

592

Структурні ланки самосвідомості в онтогенезі особистості. Самосвідомість в умовах різних історично обумовлених систем. Індивідуальне буття особистості.

Розвиток позитивного і дієвого відносини до близьких людей, людству і природі. Негативна позиція. Світогляд особистості.

3.2. Соціальна одиниця і унікальна особистість. Індивідуальне буття суспільних відносин. Структура самосвідомості.

Ім'я власне, ідентифіковане з тілесною і духовною індивідуальністю людини. Ім'я в історії культури та етносу.

Домагання на визнання. Позитивні досягнення. Депривація реалізації потреби на визнання й емоційне напруження, фрустрації, афекти. Негативні освіти особистості (брехливість, заздрісність, агресивність, невпевненість у собі, пасивність, конформність). Обумовленість домагань на визнання історичної епохою і етнічною приналежністю.

Статева ідентифікація. Ціннісні орієнтації людини на свою стать як на соціальну роль. Сексуальна поведінка. Психологічне визнання ідентичності своїй статі в фізичному, соціальному і психологічному планах. Обумовленість статевої ідентифікації історією етносу.

Психологічний час особистості. Співвіднесення себе в трьох часи індивідуального життя: минуле, сьогодення і майбутнє. Минуле, сьогодення і майбутнє свого етносу, держави, людства. Значення і смисли, які надає особистість своєму існуванню на землі. Перспективи життя, які формує людина для свого індивідуального життєвого шляху. Психологічний час і індивідуальний шлях у житті.

 Соціальний простір особистості. Входження людини в соціальний простір прав та обов'язків. Моральне почуття, совість, резюмується в життєвих стосунках людей в значеннях і сенсах поняття «повинен». Почуття обов'язку як вище досягнення духовної культури людства. Права та обов'язки в їх єдності і протилежності. 

 Соціальний простір як феномен культури. Соціальний простір особистості - умова розвитку і буття людини. Значення і сенс прав і обов'язків в індивідуальній свідомості людини. 

 Позитивні досягнення та негативні освіти, закономірно формуються в процесі онтогенезу людини як особистості. 

 3.3. Фактор місця як умова розвитку особистості. Гіпотеза спонтанного взаємодії генотипу і соціальних умов у процесі індивідуального розвитку людини (Ж.Пиаже). 

 Вікова сензитивность до соціальних умов. Зовнішній фактор місця в системі суспільних відносин та особливості розвитку особистості. 

 Внутрішня позиція особистості стосовно зовнішнього фактору місця. Два способи існування людини і два відношення до життя (С. Л. Рубінштейн). 

 Стихійне формування і свідомий шлях особистості. 

 593 

 Розділ II. ДИТИНСТВО 

 Соціальна ситуація дитинства. Загальна характеристика дитинства. Згущення і паузи у розвитку. Історична та онтогенетична обумовленість меж дитинства. 

 1. Дитинство. Основні досягнення: почуття довіри до людини - умова входження у світ людських відносин; прямоходіння; початок розуміння мови. 

 1.1. Новорожденность. Передумови та умови психічного розвитку новонародженого. Вроджені особливості і тенденції розвитку. Безумовні рефлекси та їх значення для розвитку дитини. Особливості розвитку органів почуттів. Значення вправи органів. Розвиток емоційної сфери. Комплекс пожвавлення. 

 1.2. Власне дитинство. Загальна характеристика. Роль дорослого. Рухи і дії немовляти. Маніпулювання. 

 Спілкування в дитинстві. Наслідування в спілкуванні. Емоційно-експресивна функція спілкування і її значення для розвитку немовляти. Входження немовляти у світ людей і почуття довіри до них. Виникнення передумов оволодіння мовою в процесі спілкування. Особа немовляти. Розвиток рухів і дій. Тілесні задоволення. Повзання. Хапання. Маніпулювання. Розвиток орієнтування в навколишньому світі. 

 Іграшка як засіб спілкування і психічного розвитку немовляти. 

 Пізнання в дитинстві. Сприйняття як провідна функція. 

 Немовля як людський індивід. Дитинство як період розвитку передумов до формування особистості. Індивідуальні відмінності немовлят. 

 2. Ранній вік. Основні досягнення: розвиток мови; розвиток соотносящие і гарматних дій; освоєння заміщень; розвиток знакової функції свідомості; входження у світ постійних речей. 

 2.1. Особливості спілкування. Спілкування і мова. Розвиток ідентифікації і відособлення як механізм спілкування. Виникнення прагнення до самостійності. Криза в спілкуванні. Виховання готовності до слухняності і самоконтролю. 

 2.2. Пізнання в ранньому віці. Розвиток предметного сприйняття і наочно-дієвого мислення. Особливості розвитку уяви і пам'яті. 

 2.3. Предметна діяльність. Психологічні новоутворення, які розвиваються в предметної діяльності. Входження дитини в світ речей. Розвиток предметної діяльності. Гра і продуктивні види діяльності. / 

 2.4. Передумови формування особистості. Особливості перших уявлень про себе: ставлення до свого імені, ідентифікація з тілом, впізнавання власного відображення в дзеркалі і т.д. 

 Зовнішній образ. Особа. Оволодіння тілом. Прямоходіння. Тілесні задоволення. 

 Виникнення елементів самосвідомості. Ім'я як перший елемент самосвідомості. Засвоєння елементарних правил спілкування з людьми і правил поводження з предметами. 

 594 

 Дитина раннього віку як своєрідний носій культури свого народу. 

 Виникнення прагнення до відокремлення. Криза трьох років. Індивідуальні відмінності в ранньому віці. 

 3. Дошкільний вік. Основні досягнення: розвиток рефлексії; розвиток знакової функції свідомості; розвиток уявлень про відносність світу постійних речей. 

 Предметна і гарматна діяльність дошкільника. Гра як провідна діяльність дошкільника. Продуктивні види діяльності: малювання, аплікація, конструювання та ін Навчання в дошкільному віці. 

 3.1. Особливості спілкування. Місце дошкільника в сім'ї. Мовне і емоційне спілкування. Стилі спілкування, пропоновані дорослими. Потреба в любові і схваленні. Страх перед загрозою самотності. Розвиток механізмів ідентифікації і відособлення. Ідентифікація у формі співчуття. Відчуження у формі гніву, страху. Емоційне самопочуття дитини в групі однолітків. Спілкування хлопчиків і дівчаток. Спілкування і готовність дитини до школи. 

 3.2. Розумовий розвиток. Практичне оволодіння мовою і осмисленість мови. Розвиток словника і граматичної будови мови. Розвиток фонематичного слуху. Усвідомлення словесного складу мови. Розвиток функцій мови. Комунікативна функція. Плануюча функція. Знакова функція. Експресивна функція. 

 Сенсорний розвиток. Сенсорні еталони і їх засвоєння дошкільнятами. Розвиток процесів сприйняття. 

 Розвиток орієнтування в просторі і в часі. Особливості орієнтування в просторі і в часі. 

 Сприйняття малюнка. Загальна характеристика розвитку мислення. Проблемні ситуації. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків. Значення засвоєння знань. Розвиток розумових дій. Розвиток образного мислення. Оволодіння моделями. Засвоєння логічних форм мислення. Передумови розвитку логічних форм мислення. Логічне мислення та розумовий розвиток. 

 Особливості розвитку уваги, пам'яті та уяви. Між реальністю і уявою. 

 3.3. Гра та інші види діяльності. Загальна характеристика ігрової діяльності. Ігрові відносини дітей. Реальні відносини дітей в ситуації гри. Вплив гри на загальний психічний розвиток дитини. Вплив гри на розвиток функцій мови. Іграшка як засіб психічного розвитку дитини. 

 Образотворча діяльність. Розвиток графічних образів. Освіта графічних шаблонів. Використання кольору. Динаміка розвитку змісту дитячого малюнка. 

 3.4. Дитяча особистість. Ім'я та його значення. Зовнішній образ. Особа. Формування образу тіла. Домагання на визнання: позитивні досягнення і негативні освіти. Дитяча брехня. Дитяча заздрість. Статева ідентифікація. Психологічний час особистості. Соціальний простір особистості. Роль моральних еталонів у формуванні особистості. Особистісний сенс вчинку як навмисної дії та ідентифікація з 

 595 

 полярними еталонами. Розвиток прагнення до морального вчинку. Формування системи мотивів. Супідрядність мотивів. Особливості розвитку самосвідомості і самооцінки. Динаміка розвитку почуттів. Виникнення волі як здатності до управління поведінкою. 

 Індивідуальні відмінності в дошкільному віці. 

 4. Молодший шкільний вік. Проблема зміни місця дитини в системі суспільних відносин. Соціальна ситуація розвитку дитини, що надійшов до школи. Навчання та виховання в школі як основна умова психічного розвитку молодших школярів. Місце школяра в сім'ї. Учитель і однокласники. 

 Шестирічні діти в умовах школи. Діяльність у молодшому шкільному віці. Зміна об'єктивних умов (соціальної ситуації) психічного розвитку з приходом дитини до школи. 

 4.1. Особливості спілкування. Спілкування з батьками та іншими дорослими. Вплив стилю роботи вчителя на розвиток спілкування дітей. 

 Спілкування і мова в школі. 

 Соціальна життя молодшого школяра. Роль особистості вчителя у навчанні та вихованні молодшого школяра. Вплив стилю спілкування вчителя на спілкування дітей. Роль класного вихователя у формуванні у молодших школярів громадської позиції. Спілкування хлопчиків і дівчаток у класі. 

 Необхідність єдності педагогічних впливів сім'ї і школи. Виховання розуміння необхідності послуху і дисциплінованості. 

 Особливості спілкування з однолітками. 

 4.2. Розумовий розвиток. Особливості формування інтелектуальних процесів в умовах вирішення навчальних і практичних завдань. Зміст навчання як джерело розумового розвитку в шкільному віці. 

 Вікові особливості та можливості засвоєння знань. Проблема інтелектуалізації психічних процесів: розвиток сприйняття і спостережливості. Пам'ять молодшого школяра, шляхи підвищення її ефективності. Особливості уяви та уваги. 

 4.3. Навчальна діяльність як провідний вид діяльності, що визначає психічний розвиток молодших школярів. Готовність до школи. Загальна характеристика навчальної діяльності. Структура навчальної діяльності. Формування системи відносин до школи, вчителю, навчальним обов'язків. Засвоєння моральних норм і правил поведінки. Усвідомлення прав і обов'язків школяра. 

 Зміна ставлення до навчання протягом молодшого шкільного віку. Вплив стилю спілкування на формування ставлення до школи, одноліткам, вчителю. Проблема оцінки. 

 Вплив інтересу до змісту навчальної діяльності молодшого школяра на його розвиток. 

 Гра і вчення в молодшому шкільному віці. 

 4.4. Особистість дитини молодшого шкільного віку. Формування особистості молодшого школяра. Особливості розвитку самосвідомості. Ім'я. 

 Зовнішній образ. Особа. Тіло. Домагання на визнання: позитивні досягнення і негативні освіти. Статева ідентифікація. Психо 

 596 

 логічне час дитячої особистості в молодшому шкільному віці. Соціальний простір у самосвідомості дитини молодшого шкільного віку. Розвиток почуттів. Особливості волі. Формування соціальної активності молодшого школяра. Значення формування основ екологічної свідомості. Психологія формування національного та інтернаціонального самосвідомості. 

 Особливості розвитку особистості в умовах психічної депривації. 

 Індивідуальні відмінності в молодшому шкільному віці. 

 Розділ III. ОТРОЦТВО 

 Досягнення віку: Сензитивність до соціальних явищ; рефлексія на себе та інших; потреба до ідентифікації з однолітками і кумиром; потреба у відокремленні. 

 1. Умови і спосіб життя в отроцтві. 1.1. Соціальна ситуація в житті підлітка. Підліток в сім'ї, школі і серед однолітків. Вікові періоди отроцтва. 

 1.2. Навчальна та інші діяльності в підлітковому віці. Стимули і мотиви навчання. Формування навчальних мотивів, їх стійкість. 

 Розвиток моральних норм і правил поведінки. Ставлення до обов'язків школяра. Зміна ставлення до навчання протягом підліткового віку. 

 Психологічні особливості трудової діяльності в підлітковому віці. 

 Ігри в отроцтві. 

 2. Особливості спілкування. 2.1. Спілкування в отроцтві. Особливості спілкування підлітків з батьками та іншими дорослими. Спілкування з учителями в школі. Потреба в довірчому спілкуванні з дорослим. Спілкування з однолітками. Дружба. Спільне відчуження від дорослих. 

 Потреба в розвитку мови як засобі спілкування. Світ читання підлітків. Автономна мова в підліткових групах. 

 2.2. Спілкування з однолітками. Спілкування з однолітками як потреба і значуща діяльність. Особливості проведення часу. Пошук друга. 

 Спілкування і статева ідентифікація. Психологія сексуальних взаємодій підлітків. Психологічні стреси з приводу підліткової вагітності. Перша любов. 

 3. Розумовий розвиток. 3.1. Розвиток мови в молодшому шкільному віці. Входження в реальність знакових систем мови. Верхній рівень мовної культури. Школа, мова та індивідуалізація. Підліткова мовна субкультура. Сленг. Значення жестів у спілкуванні підлітків. 

 3.2. Розвиток вищих психічних функцій. Сенсорний розвиток. Сприйняття образотворчого мистецтва. Сприйняття музики. Розвиток мислення і прогнози майбутнього інтелектуального потенціалу. Розвиток уваги, пам'яті, уяви. Між реальністю і уявою. 

 4. Особистість в отроцтві. 4.1. Особливості ідентифікації-відокремлення. Криза особистості в отроцтві. Криза ідентифікації зі своєю 

 597 

 зовнішністю і власними уявленнями про себе. Відокремлення від себе та інших. 

 4.2. Самосвідомість в отроцтві. Домагання на визнання у підлітків. Загострення потреби у визнанні. Особлива значимість в домаганні на визнання своєї унікальності. Специфіка статевої ідентифікації в підлітковому віці. Особливості ставлення підлітка до свого минулого, теперішнього і майбутнього. Страх смерті. Підліткова суицидальность. 

 Соціальний простір особистості підлітка. Ставлення підлітка до прав та обов'язків. Виховання честі, совісті, почуття власної гідності - необхідна умова становлення особистості. Значення розуміння необхідності послуху і дисциплінованості. 

 Протиправне поведінка підлітків. Алкоголізм і наркоманія в підлітковому віці. 

 Значення формування основ екологічної свідомості. Психологія формування національного та інтернаціонального самосвідомості. 

 Особливості розвитку особистості підлітка в умовах депривації. 

 Індивідуальні відмінності в отроцтві. 

 Розділ IV. ЮНІСТЬ 

 Досягнення віку. Орієнтація на життєві перспективи. 

 1. Умови і спосіб життя. 1.1. Соціальна ситуація. Зміна обставин життя. Прагнення визначитися з Я-ідентичністю. Осягнення способів існування людини. Особиста відповідальність за свій вибір. Внутрішня позиція. 

 1.2. Навчальна, трудова та інші значущі діяльності. Розуміння необхідності навчання. Значення нерегламентованих умов придбання знань. Роль вчення в формуванні особистості. 

 Пізнавальна сфера і творчість у юнацькому віці. 

 Позитивні тенденції у розвитку: прагнення до знань і професійної діяльності. Трудова діяльність. 

 Вибір професії - обов'язок і право в юнацькому віці. Відповідальне ставлення до свого майбутнього при виборі професії. Розуміння необхідності трудової діяльності. Роль праці у формуванні особистості. Розуміння необхідності дисциплінованості в кожному виді діяльності. 

 Значення спорту для розвитку особистості в юнацькому віці. 

 Військовий обов'язок і служба в армії. Значення статутного служіння і дисципліни для розвитку особистості юнака. 

 1.3. Психологічні проблеми молоді як електорату. Значення вибору в житті людини. Зараження емоціями натовпу. Молодіжний електорат: психологічні особливості. 

 2. Особливості спілкування. 2.1. Спілкування зі старшими і з однолітками: загальні тенденції. Спілкування зі старшими. Типи спілкування. Особливості спілкування з однолітками. Потреба в спілкуванні з референтною групою. 

 Соціальна і психологічна бажаність спілкування молодого покоління з старшим поколінням (дорослими та літніми). 

 598 

 Потреба в освоєнні продуктивних прийомів спілкування і розвитку мови. Асоціальна середу і стигматизація в контексті спілкування. Феноменологія психологічних пагонів: ескапізм і аутизм. Віртуальні співтовариства в галактиці Інтернету. Відокремлення і капсулирование в юності. 

 Розвиток потреби участі в суспільному житті, у формальних і неформальних організаціях. Спілкування як умова розвитку особистості. Діалогова і монологовая мова. 

 Домагання на унікальність і способи його задоволення в спілкуванні. 

 2.2. Спілкування з однолітками протилежної статі. Динаміка вікових змін статевих функцій. 

 Особливості проведення часу. Ігри. Флірт. Дружба. Спілкування і статева ідентифікація. Психологія сексуальних взаємодій. Любов в юності і любовна ідентифікація. 

 2.3. Раннє материнство і батьківство. Здатність до материнства і батьківства. Материнство як психологічний стан і культурна цінність. Нові соціально-психологічні умови молодого покоління. 

 Етапи розвитку потребностно-мотиваційної сфери майбутньої матері. Фактори, що визначають тип материнського ставлення до дитини. 

 3. Особистість в юності. 3.1. Розумовий розвиток і ціннісні орієнтації. Сензитивность до розумовому розвитку. Прагнення до споглядання і вмінню дивитися і бачити. Потреба в самостійному мисленні. 

 Внутрішні образи, марення, нормальний аутизм. 

 Реальність знакових систем мови. 

 Рефлексія як форма самопізнання. 

 3.2. Особливості ідентифікації і відособлення в контексті проблем особистості. Ідентифікація зі своєю зовнішністю і зі своїм уявленням про себе. Тіло. Криза особистості в юності. 

 Переживання психічної та сутнісної ідентичності. 

 Наслідування, вчувствование, співпереживання, психічне зараження, проекція як прояви ідентифікації. 

 Стійка особистісна ідентичність. Статева ідентифікація. Залежність відчуття тотожності зі своїм «Я» від особливостей розвитку самосвідомості. 

 Значення відокремлення для самоототожнення. Крайній ступінь відокремлення-відчуження. Особистісна відчуженість в контексті соціальної відчуженості. 

 3.3. Самосвідомість в юності. Усвідомлення себе як індивідуальності. Затвердження своєї унікальності. 

 Самосвідомість в юності, спрямоване на самого себе в рамках всіх п'яти ланок. Домагання на визнання і форми участі в суспільному житті. Специфіка статевої ідентифікації в юності: ідентифікація зі своїм тілом і всім фізичним виглядом; психічний склад; поведінку і очікування юнаки (дівчата). Психологічний час у структурі юнацького самосвідомості. Ставлення до життя і смерті. 

 Самопізнання і самооцінка. Почуття гідності і потреба в самостояння. Значення розуміння необхідності послуху і дисциплінованості. 

 Моральні цінності і аморалізм. 

 599 

 Формування образу свого місця у всіх реаліях людського існування: в предметному світі, в образно-знакових системах, у природі, в соціальному просторі, у віртуальному світі. Самовиховання в юнацькому віці. Формування життєвої позиції та етичних переконань. Виховання честі, совісті, почуття власної гідності. Почуття особистості в юнацькому віці. Розвиток творчої активності як самовираження. Юнацькі щоденники та їх значення, формування світогляду. 

 Проблема позитивної соціальної активності. Вибір життєвих цілей та їх реалізація. 

 Різноманітність типів особистості в-юності. 

 Розділ V. Дорослість 

 Соціальна ситуація життя людини в період дорослості. Професійна і громадська діяльність. Сім'я. Характер одинаків. Періоди дорослості. 

 Закономірності розвитку дорослого. Проблеми самореалізації особистості дорослої: на рівні вищих духовних форм і на рівні «гри на пониження». 

 1. Умови і спосіб життя. Соціальний статус і спосіб життя. Сімейне життя. Життя поза сім'єю. 

 Трудова діяльність: мотиви вибору. 

 Професійні та творчі досягнення в різних видах діяльності дорослої людини. Прагнення до нового і стереотипність у професійній діяльності. 

 Вчення в період дорослості. 

 2. Спілкування дорослих. Особливості спілкування дорослих. 

 Ділове і безпосереднє спілкування. Спілкування в службових відносинах. Специфіка спілкування чоловіків і жінок. Любов і сім'я як цінності. Дружні об'єднання дорослих. 

 Ігри дорослих. 

 Рефлексія на інших і себе в культурі дорослого спілкування. 

 Соціальна і психологічна бажаність спілкування покоління дорослих з дітьми, підлітками та молоддю, а також з літніми і старими. 

 3. Особистість дорослого. 3.1. Розумовий розвиток і ціннісні орієнтації. Пізнавальна діяльність дорослих. 

 Пізнання як професія. Пізнавальні інтереси дорослих, не пов'язані з професійною діяльністю. Особливості рефлексії. Необхідність у самостійному мисленні. 

 3.2. Особливості ідентифікації-відокремлення. Ідентифікація з власною зовнішністю і своїм уявленням про себе. Зміна ідентифікацій на. Протягом періоду дорослості. Стійкість особистісної ідентичності. 

 Значення відокремлення для самоототожнення. Крайнє вираз відокремлення і відчуження. Особистісна відчуженість в контексті соціальної відчуженості. 

 600 

 3.3. Самосвідомість дорослих. Соціальна активність дорослої людини. Значення активності у професійній діяльності для розвитку людини як особистості, суб'єкта діяльності та індивідуальності. 

 Домагання на визнання у професійній діяльності, у суспільному житті. Домагання на визнання в сім'ї. Стабілізація статевої ідентифікації. Психологічний час в різні вікові періоди. Таїнство миттєвостей життя. Ставлення до прав та обов'язків у дорослих. 

 Значення ціннісних орієнтації і світогляду в моральній стійкості особистості. Життєві позиції. Самостійність дорослої людини. Несамостійність дорослих. 

 Проблема екологічної свідомості дорослого. 

 Особливості національної самосвідомості дорослих. Стереотипи, нове мислення і особистість дорослого. 

 Доросла людина як зріла особистість. Послух і дисциплінованість дорослого як особистості. Дорослий як консерватор. Дорослий як конформіст або негативист. 

 Специфіка вікових криз. Підведення підсумків та перспективні плани життя на різних етапах дорослості. Дорослість і проблема сенсу життя. 

 Різноманітність типів особистості дорослої людини. 

 Розділ VI. ПІЗНІЙ (похилого та старечого) ВІК 

 Соціальна ситуація життя людей похилого та старечого віку. Участь у професійній та громадській діяльності. Місце в сім'ї. Самотня старість. 

 Періодизація пізнього віку. 

 Вікові закономірності та психологічні особливості нормального старіння. 

 1. Умови і спосіб життя. Соціальна ситуація життя в літньому віці. Особливості проведення часу в старості. 

 Діяльність у похилому і старечому віці. Літній чоловік у шлюбі. Літній чоловік у сім'ї своїх дітей. Умови самотнього проживання. Творчість в літньому віці. 

 Літня людина в суспільному житті. Старість і мудрість досвіду життя. 

 2. Спілкування в старості. Особливості спілкування в старості. Літній і старий чоловік у сім'ї з трьох-чотирьох поколінь. Психологія відносини літніх до дітей, молоді та людей інших вікових: особливості позиції в спілкуванні. 

 Значення спілкування з однолітками. Внутрішня самотність в старості. 

 3. Особистість в похилому і старечому віці. Пізнавальна діяльність. 

 Особливості інтелекту і пізнавальних функцій. 

 601 

 Пізнання як професія. Особливості пізнавальних інтересів літніх, раніше не зайнятих професійною розумовою діяльністю. 

 Феномен ясності думки в старості. Деградація в пізнавальній сфері. 

 Ставлення до проблем людства. Розумовий і емоційне переживання невиліковним цінності життя і неминучість фізичної смерті. Психологія безсмертя людського духу. 

 Геронтопсихологія: загальна характеристика тенденцій зміни особистості. 

 Особливості особистості літньої людини. Соціальна активність в пізньому віці. 

 Криза ідентичності зі своєю зовнішністю та фізичним «Я» в пізньому віці. Криза передпенсійного та післяпенсійного періоду. 

 Психічне здоров'я у пізньому віці. 

 Домагання і форми участі в суспільному житті. 

 Особливості статевої ідентифікації в пізньому віці. Нова представленість для літньої людини її прав і обов'язків. 

 Проблема самотності. 

 Суїцидальність в літньому віці. 

 Психологічна готовність до старості. 

 Психологічні новоутворення літньої людини. 

 Психологічно зріла особистість в похилому і старечому віці. 

 Соціальна і психологічна бажаність спілкування молодого покоління з людьми похилого та старечого віку. 

 Різноманітність типів особистості в похилому і старечому віці. 

 Розділ VII. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ЛЮДИНИ ЯК ОСОБИСТОСТІ 

 Реалії існування людини між народженням і смертю. Реалії існування особистості в її представленості серед інших і в продуктах її творчості. 

 Від таїнства дитинства до гідності і мудрості старості. 

 Необхідність розуміння історично обумовлених реалій існування людини. Необхідність утримання життєвих цілей, розвиненою рефлексії на себе та інших і розуміння відносної цінності домагань. Особистість як носій духовності. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ДОДАТОК ПРОГРАМА КУРСУ вікової психології Пояснювальна записка "
 1. Шаповаленко І.В.. Вікова психологія (Психологія розвитку та вікова психологія). - М.: Гардаріки. - 349 с., 2005

 2. ПЕРЕДМОВА
    В даний час знання фактів і закономірностей психологічного розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам , працівникам культури і т.д. Пропонований підручник
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО"
    --- В текст програми, опублікованій в т. I цього підручника, внесені необхідні зміни та доповнення, зумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної
 4. Мухіна B.C.. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 5. Вступ:
    Програмна структура курсу. Цілі і завдання курсу. Особливості засвоєння курсу. Програма курсу. Основні дефініції поняття "екології" як раніше засвоєні, так і деякі визначення нових авторів. Актуалізація знань з основним поняттям засвоєних при вивченні курсу "Вступ до спеціальності" (поняття аутекологія, демекологія, сінекологія, система, біоценоз,
 6. ЗМІСТ
    Введення 1-5 Поняття вікової неосудності. 6-19 Виявлення в процесі розслідування обставин, що свідчать про вікову неосудність. Призначення експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 7. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
    Другий том цього підручника цивільного права разом з попереднім йому першим томом є переробленим і доповненим виданням підручника цивільного права, підготовленого авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ і вперше вийшов у Видавництві БЕК в 1993 р. Він заснований на тих же вихідних положеннях, які висвітлені в передмові до першого тому, і
 8. Зміст
    Введення 4 Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика» 7 Тематичний план 9 Плани лекційних занять 14 Методичні рекомендації з підготовки до семінарських, практичних (лабораторним) заняттям 26 Плани семінарських, практичних (лабораторних) занять 27 Методичні рекомендації з написання курсових робіт 79 Тематика курсових робіт з криміналістики 82 Словник найбільш
 9. О. В. Заєць. Зайнятість населення та її регулювання, 2003
    Програма курсу «Зайнятість населення та її регулювання» складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту професійної вищої освіти 2
 10. § 1. Спостереження і експеримент як основні методи дослідження в психології розвитку
    Основні дослідницькі методи психології розвитку та вікової психології - це методи збору фактів, з'ясування тенденцій, динаміки психічного розвитку, яке розгортається в часі. На початковому етапі розвитку дитячої психології (у другій половині XIX - початку XX в.) Це був насамперед метод спостереження. Дослідники (серед яких біологи і психологи Т. Тидеман, І. Тен, Ч.
 11. А.В. Захаров. Дидактичні матеріали курсу "Філософія", 2001
    У цілі курсу входить сприяння вироблення власного уявлення студентів на дозвіл філософських проблем, формування у них активної громадянської позиції, навички застосування категоріального апарату філософії до конкретних життєво-важливим
 12. А.В. Гапоненко. Загальна екологія. Лекції для студентів I курсу, 2006

 13. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
    Які закони складають нормативну базу курсу "Правоохоронні органи Російської Федерації"? 2. Які розділи Конституції РФ ставляться до правовій основі діяльності правоохоронних органів? 3. У чому полягає роль Указів Президента РФ як елемент нормативної бази даного
 14. Додаток № 1 «Зразок оформлення титульного аркуша курсової роботи»
    Міністерство освіти Російської Федерації Волгоградський юридичний інститут Кафедра кримінального права та криміналістики Курсова робота з дисципліни: Криміналістика на тему: Історія криміналістики та криміналістичних установ Виконав: студент 4 курсу денного відділення Волгоградського юридичного інституту групи ЮІ-981 Іванов І. І. Науковий керівник: д. Ю.Н., професор Глазирін Ф.В.
 15. Додаток № 2 «Зразок оформлення титульного аркуша дипломної роботи»
    Міністерство освіти Російської Федерації Волгоградський юридичний інститут Кафедра кримінального права та криміналістики Дипломна робота з дисципліни: Криміналістика на тему: Методика розслідування податкових злочинів Виконав: студент 4 курсу денного відділення Волгоградського юридичного інституту групи ЮІ-981 Іванов І. І. Науковий керівник: Д.Ю . н., професор Глазирін Ф.В. Рецензент:
 16. § 3. Основні поняття вікової психології
    Ключове поняття вікової психології - поняття «розвиток». Розвиток - процес переходу з одного стану в інший, більш досконале, перехід від старого якісного стану до нового якісного стану, від простого до складного, від нижчого до вищого. Розвиток психіки - закономірне зміна психічних процесів у часі, виражене в їх кількісних, якісних і структурних
 17. ПОВТОРЕННЯ КУРСУ
    При повторенні курсу корисно напередодні іспиту простежити розвиток певних напрямків політико-правової ідеології, вчень про державу і право. Так, теоретичним виразом загальної ідеї «громадянського суспільства» як соціального ідеалу стала виникла в XVII в теорія природного права. Засвоївши загальні поняття і категорії, що лежать в основі теорії природного права (уявлення про
 18. 1. ВСТУП
    Пропонована студентам програма визначає зміст і структуру навчальної дисципліни «Історія політичних і правових вчень». Вона складена на основі вимог державного освітнього стандарту юридичної освіти і призначена для навчання студентів за спеціальністю 021100 «Юриспруденція». Викладання даної навчальної дисципліни ставить такі цілі: ознайомити студентів з
 19. 1.2. Програмна лекція 1.1 за модулем 1 "Вступ"
    Основна мета модуля 1 - вивчення структури навчального курсу, згідно програми, засвоєння і знання даної програми, вміння викласти цілі і завдання курсу, актуалізація раніше засвоєних в курсі "Вступ до спеціальності" основних понять і подальший розвиток знань з понятійно-термінологічний апарат. 1.1. Структура курсу "Основи загальної екології та неоекології". 1.2.
© 2014-2021  ibib.ltd.ua