Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 3. Психологічні проблеми молоді як електорату Психологічні проблеми вибору.

Відомо, що вибір - завжди діяльність, що вимагає знань, сформованої позиції та особистої волі. Вибір, вироблений в соціальному просторі і чиниться як громадянська акція, звернений до індивідуального людини, до особистості. Однак вибір людини як соціальної істоти, як людину натовпу може відбуватися крім його свідомої волі - шляхом наслідування, зараження емоціями натовпу.

Роботи, присвячені аналізу психології натовпу, з'явилися в XIX в. «Головною характерною рисою нашої епохи, - писав Г. Ле

504

бон, - служить саме заміна свідомої діяльності індивідів несвідомою діяльністю натовпу» 1. Книга Г.Лебона «Психологія мас» (1895) була в бібліотеках Миколи II, В.І.Леніна, Й.В.Сталіна, А.Гітлера і в бібліотеках багатьох інших диктаторів і лібералів. Історично в один час виходять роботи Ч.Маккея, Г.Тарда, С.Сігелета, З.Фрейда, В.Канетті, С. Московічі, Г. Блуммера, В. Вундта, В. Райха і багатьох другіх2. Всі вони ставали предметом глибокого інтересу правителів, які сповідують самі різні ідеології, - адже державний діяч повинен вміти управляти масовою свідомістю.

Безумовно, вірно, що «політика починається там, де мільйони; не там, де тисячі, а там, де мільйони, там тільки починається серйозна політика» 3. Однак крім зростання ролі масс4, організовуючи політичні акції впливу на «настрій, збудження, переконання мас» 5, слід пам'ятати про унікальність, неповторність кожної людини, її духовного світу.

Необхідною умовою розвитку свідомості є вільна воля людини. Вільна людина по-справжньому самоактуализирующимся, стає особистістю, коли може слідувати своїм ціннісним орієнтаціям. Особистість є одночасно носієм існуючих суспільних відносин і індивідуальної свободи. Крім того, особистість завжди представлена в конкретному і історичному бутті і знаходиться з ним у суперечливому діалектичній єдності. С.Л.Рубинштейн слідом за класиками філософії вказував на те, що значущість особи визначається індивідуальним заломленням в ній всеобщего6.

Сутність людини полягає в тому, що його внутрішній світ складають два равнодействующих початку - людина в соціальному просторі відносин виступає як соціальна одиниця і як унікальна особистість. Індивідуальне буття особистості формується через внутрішню позицію, через становлення системи особистісних смислів, на основі яких людина будує своє миро

1 Лебон Г. Психологія мас / / Психологія мас: хрестоматія. - М., 1998.

2 Див: Маккей Ч. Найбільш поширені помилки і божевілля натовпу. - М., 1998; Тард Г. Думка і натовп / / Психологія натовпу. - М., 1998; Сігелет З Злочинний натовп. Досвід колективної психології. - М., 1998; Фрейд 3. Масова психологія і аналіз людського «Я» / / Психологія мас: хрестоматія. - М., 1998; Канетті В. Маса / / Психологія мас: хрестоматія. - М., 1998; Московічі З Наука про маси / / Психологія мас: хрестоматія. - М., 1998; Блуммер Г. Колективне поведінка / / Психологія мас: хрестоматія. - М., 1998; Вундт В. Проблеми психології народів / / Злочинний натовп. - М., 1998; Райх В. Психологія мас і фашизм. - СПб., 1997.

3 Ленін В.І. Полі. зібр. соч. - Т. 36. - С. 16 - 17.

4 Див: Маркс К., Енгельс Ф. Собр. соч. - Т. 2. - С. 90.

5 Лент В.І. Там же. - Т. 11. - С. 58.

6 Див: Рубінштейн СЛ. Онтологія людського життя / / Проблеми обший психології. - 2-е вид. - М., 1976. - С. 242.

505

погляд, свою ідеологію. Світогляд являє собою узагальнену систему поглядів на світ у цілому, на своє місце в ньому; світогляд - це розуміння людиною сенсу його поведінки, діяльності, позиції, а також історії та перспективи розвитку людського роду. Для кожної людини її система особистісних смислів визначає індивідуальні варіанти ціннісних орієнтації. Очевидно, що особистість здатна свідомо вибирати єдино правильне для себе рішення і здійснювати вольові дії, відповідні вибором. Ці загальні положення стають актуальними, коли молоді належить виступити в ролі електорату.

Молодіжний електорат. Проблеми молоді як електорату повинні розглядатися насамперед у рамках психології особистості. При цьому не минути і проблеми психології мас.

Основні завдання, які пов'язані з виборами: підняти електоральну активність молоді; подолати негативні соціальні установки на вибори.

Конформність і самостійність - властивості особистості і механізми поведінки людини серед інших людей. Державна система володіє технологіями управління масами і в разі потреби через маніпулятивні прийоми піднімає конформність людей. Особливо якщо створюються умови для впливу на людину в місцях масового скупчення людей під тим чи іншим прийнятним приводом.

Молодь у багатьох своїх проявах зберігає типологію попереднього віку. Вона охоче занурюється в сфери, привабливі для отроцтва. У контексті позначення проблем електорату важливо вказати на привабливість для молоді масових акцій. Заходи, що влаштовуються на площах, спортивних аренах і у величезних залах, розбурхують почуття молоді. Якщо дорослої людини «натовп приваблює і невідпорно кличе до себе» (Г. Тард), то на молодь вона діє магічно. Могутність навіювання і реакція натовпу можуть визначити емоції, вибір, вчинок молодої людини, навіть якщо він вже має певний світогляд і приватна думка з приводу конкретного соціального явища. Дія, вчинене за радами та усвідомлене як несамостійність, може породити внутрішній конфлікт, призвести до розчарування в собі як особистості. Наслідком може стати позиція відчуження, відмова від громадянської активності.

Обстоюючи самостійність при виборі рішення, молодь повинна формувати в собі рефлексивні здібності.

Соціальна рефлексія як спільна діяльність з аналізу ситуації вибору набуває тут особливу значимість. Сенс рефлексії - перетворення неясного знання в ясне, конструктивне. Тому важливо вміти формулювати питання і проблеми, пов'язані з вибором.

506

Кожна молода людина повинна усвідомлювати себе як особистість у соціальному просторі прав і обов'язків і повинен розуміти, яку відповідальність він покладає на себе, роблячи вибір.

У довготривалих програмах, коли дозволяли можливості починати роботу з висловлення свого ставлення до виборів, частина молоді демонструвала негативну позицію по відношенню до цієї соціальної акції. Для розігріву аудиторії проводилися демонстрації конформного і негативної поведінки людей. Аудиторія молоді отримувала наочні докази того, що обидві ці позиції (конформная і негативна) неефективні як для окремої особистості, так і для суспільства в цілому. Такого роду заняття приводили до розуміння значення вибору. Вибору як життєвої позиції надавалося найвищою мірою ціннісне значення.

Молодь повинна сама підійти до думки про те, що вибір - завжди відбір потрібного з готівкового; завжди витяг, вироблене за будь-якою ознакою, якістю. Вибір - не тільки дію всередині якої діяльності, а й діяльність людини як унікальної особистості: людина вибирає друзів, роботу, способи спілкування, способи самопрезентації та досягнення життєвих цілей і т.д., в громадянському суспільстві - уряд. Тільки що вибирає людина - особистість і громадянин.

Вибір - результат складної рефлексивної діяльності, що закінчується зробленими висновками, відпрацюванням своєї внутрішньої позиції по відношенню до явищ життя, і зокрема по відношенню до соціальних явищ.

Соціальна сензитивность і готовність до вибору. Робота з молоддю виявила високу соціальну сензитивность і психологічну готовність до прийняття вибору як ціннісної позиції кожної особистості.

Вивчення позиції молоді як електорату нової Росії показує, що молодь в нашій країні поступово знаходить громадянську відповідальність. Проблеми молоді складаються насамперед у розумінні необхідності брати на себе відповідальність за участь у виборах. У виборах здійснюється цивільна і особистісна позиція людини як соціальної одиниці і унікальної особистості.

Наприклад, для підвищення відповідальності за себе і суспільство, для розвитку громадянської позиції молоді групою психологів, очолюваної В.С.Мухиной, проводилася спеціальна робота щодо створення умов громадянського, політичного й особистісного розвитку молоді. Підвищення компетентності розглядалося як умова розвитку почуття особистості.

Особливе значення надавалося тому, що вибір є психологічною проблемою кожного як особистості. Вибір - активна позиція людини у світі. Ця позиція поширюється, зокрема, і на вибір уряду.

507

Молодь, отримуючи інформацію з психології особистості, соціальної психології, політології та інших галузей наукових знань, зацікавлених в осягненні значущих для сучасної людини знань, набуває впевненості в собі як особистості, здатної на вибір адекватної позиції. Головний акцент робився на освоєння уявлень про особистість, її обов'язковою соціальної активності і прагненні до свободи.

Лише вільна людина, що має сформовані ціннісні орієнтації, може протистояти технологіям маніпулювання, механізмам наслідування більшості і не допустити конформні і негативні форми поведінки.

Освоюючи закони буття особистості в умовах взаємодії з іншими людьми і в умовах поглинання «Я» масовою психологією натовпу, молодь починає усвідомлювати ще одну проблему, яка неминуче властива людині, - проблему родового та індивідуального «Я» в будь-яких ситуаціях. Взаємодія соціальних, родових реакцій і індивідуальної свідомості необхідність свободи вибору створює сильне внутрішнє напруження. Людині простіше поступити «як усі», але він повинен відповідально ставитися до будь-якого своїм вибором.

При високої соціальної сензитивности, підвищеному конформізмі і негативизме молодь в той же час прагне до самостійності, до утвердження свого почуття особистості, своєї унікальності. Саме в період молодості яскраво виявляє себе її амбівалентна сутність: залежність від умов навколишнього життя і залежність від прагнення висловити свою виняткову індивідуальну позицію. Названа специфіка психології юнацького віку визначає загальні тенденції емоцій і поведінки молоді. Молодь в якості електорату відрізняється вразливістю, сугестивністю, відомістю.

Існуючі у світовій практиці технології впливу на електорат особливо ефективні по відношенню до молоді. Якщо традиційно особистість політика оцінюється дорослої частиною електорату по позиціях безпеку, професіоналізм, динамізм, то молодіжний електорат має свої специфічні пристрасті: він зачаровується динамізмом лідера, орієнтується на його впевненість, оптимізм, а потім вже на професіоналізм.

У той же час, виходячи з особистісних особливостей віку, молодь має специфічно виражені сподівання: прагнення відстояти свою особистість і особисті права, визнання гласності і демократії.

Загострене почуття особистості сприяє орієнтації на права людини. Ціннісне ставлення до свободи як до способу буття людини орієнтує на позицію гласності і демократії.

Не маючи достатнього соціального досвіду, молодь відчуває почуття негативної напруженості і незадоволеності мно

508

шими явищами, які не піддаються її розумінню . Загальна незадоволеність ситуацією, що спостерігається в суспільстві, нерідко призводить до різкого відчуження від самого громадського життя. Молодь консолідується в свої вікові локальні групи зі специфічними формами життєдіяльності. Під позанавчальної та трудової діяльності це пошук сенсу життя поза політичного поля; пасивне очікування соціальної справедливості, що розуміється часом досить абстрактно; інші орієнтації, що формуються зовні політичного поля.

В умовах нового часу психологічною проблемою стає проблема особистісної відповідальності за свій вибір як в житті в цілому, так і в політичній сфері. Проте молодь Росії поступово нарощує електоральну активність. Цей факт пояснюється підвищенням феномену соціальної сен-зітівності молоді в умовах зміни пріоритету ідеології масової свідомості над індивідуальною свідомістю на нову ідеологію - ідеологію «прав людини» і поворотом суспільної свідомості росіян на нові орієнтації демократизації суспільства.

Створення спеціальних умов для громадянського, політичного й особистісного розвитку молоді, засвоєння наук, зацікавлених у виявленні закономірностей поведінки людини як одиниці мас і як унікальної особистості, піднімає потенціал громадянської самосвідомості і почуття особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 3. Психологічні проблеми молоді як електорату Психологічні проблеми вибору. "
 1. Психологічні проблеми вилучення знань.
    психологічний є провідним, оскільки він визначає успішність і ефективність взаємодії (спілкування) менеджера з кадрів та кандидата на посаду. Втрати інформації в ході бесіди очевидні - до менеджера з персоналу, що проводить інтерв'ю, доходить лише менше третини інформації, якою володіє і про яку хоче розповісти кандидат на посаду. Втрати інформації пов'язані з об'єктивними
 2. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    психологічна характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1. Гуманістично-орієнтований діалог як основна форма співпраці рівнозначні і
 3. § 1. Психологічні аспекти цивільно-правового регулювання
    психологічний зміст (оспорювання угод, укладених під впливом обману, насильства, погрози, зловмисної угоди представника сторони з іншою стороною, здійснення угоди на вкрай невигідних умовах під впливом збігу важких обставин). Тільки з урахуванням психологічних обставин може бути вирішено питання про те, допущена чи особою проста або груба необережність. Свої
 4. Комплексний підхід.
    психологічні аспекти управління в їх взаємозв'язку і взаємозалежності. Якщо упускається один з цих аспектів управління, то проблема не може бути
 5. 50-і рр.. ХХ в. Концепція людських відносин - «Психологічний людина».
    психологічна допомога, вирішення конфліктів, підвищення
 6. Список основних праць (тільки книг) Г.А. Югая і про нього
    психологічні аспекти. М., 1983. Загальна теорія життя. (Діалектика формування). М., 1985. Середній шлях Росії. (Конвергентное суспільство і євразійство). М., 1998. Спільність народів Євразії - арьев і суперетносів - як національна ідея: Росія і Корея. М., 2003. Арійство і семітизм євразійських народів. М-Алмати, 2004. Про ноу-хау концепції Г.А. Югая про витоки корейської цивілізації. М.,
 7. Система (структура) юридичної психології
    психологічні аспекти ефективного правотворчості, правова соціалізація особистості, особливості психічного відображення правозначімих явищ, психологія праворозуміння та правосвідомості, психологія правоісполнітельного поведінки. 2. Кримінальна психологія: проблема ролі психологічних факторів у детермінації злочинної поведінки, роль біологічних і соціальних факторів в
 8. Теми для самостійної дослідницької роботи 1.
    Психологічні фактори, що впливають на пошук консенсусу в міжособистісних відносинах учнів, вчителів та батьків. 2. Організація полісуб'єктний взаємодії вчителів, батьків і громадських організацій у процесі виховання особистості, що розвивається. 3. Психологічні умови включення неформальних об'єднань у процес гуманістично-орієнтованої соціалізації молодого
 9. Теми для самостійної дослідницької роботи
    психологічної культури студентів-майбутніх вчителів. 1. Розвиток потреби у студентів-майбутніх учителів у педагогічної рефлексії до самопроектування поведінки в процесі кооперативно-структурованої навчальної діяльності в
 10. Додаткова література: 1.
    психологічної літератури. Навчальний посібник. - Вологда, 1989. 6. Іванова С.П. Сучасна освіта і психологічна культура педагога. - Псков, 1999. 7. Кан-Калик В. А. Вчителю про педагогічному спілкуванні. - М., 1987. 8. Колективна навчально-пізнавальна діяльність школярів / Под ред. І.Б. Первина. - М., 1985. 9. Коростильова Л.А., Коржова Є.Ю., Королева М.М. Самореалізаціонний
 11. 4.7. Конструктивне божевілля
    психологічним бар'єрам. Тривалий час панувала думка: перетворення капіталістичних нуворишів в громадян соціалістичного суспільства психологічно неможливо; мотивації людей в даних системах зовсім різні. Тепер це положення переглянуте: «Позднекапіталісгіческое суспільство виховує в людях психологічну схильність громадянина соціалістичного ладу. При цьому
 12. ПЕРЕДМОВА
    психологічного розвитку в дитинстві, юності, зрілості і старості, вікових завдань і нормативів розвитку, типових вікових проблем, передбачуваних криз розвитку і способів виходу з них необхідно самому широкому колу фахівців - психологам, педагогам, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури і т.д . Пропонований підручник є розгорнутий навчальний курс з
 13. Глава 1. Предмет юридичної психології та її завдання
    психологічних знань у сфері правового регулювання та юридичної діяльності. Юридична психологія досліджує проблеми підвищення ефективності правотворчості, правозастосовчої, правоохоронної та пенітенціарної діяльності на основі врахування психологічних факторів. Завдання юридичної психології: 1) здійснити науковий синтез психологічних та юридичних знань, 2)
© 2014-2022  ibib.ltd.ua