Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Складна реальність образно-знакових систем у контексті буття особистості.

Немовні знаки не існують самі по собі, вони входять в контекст мовних знаків. Всі види знаків, склавши

34

шиеся в історії культури людства, створюють дуже складну реальність образно-знакових систем, яка для людини є всюдисущої і всепроникною.

Саме вона заповнює простір культури, стаючи її матеріальною основою, її надбанням і одночасно умовою розвитку психіки індивідуального людини. Знаки стають особливими знаряддями психічної діяльності, які перетворять психічні функції людини і визначають розвиток його особистості.

Л. С. Виготський писав: «Винахід і вживання знаків як допоміжних засобів при вирішенні якої-небудь психологічної завдання, що стоїть перед людиною (запам'ятати, порівняти небудь, повідомити, вибрати і пр.), з психологічного боку представляє в одному пункті аналогію з винаходом і вживанням знарядь »1. Знак спочатку набуває інструментальну функцію, його називають знаряддям («Мова - знаряддя мислення»). Однак не слід при цьому прати глибоке розходження між предметом-знаряддям і знаком-знаряддям.

Л.С.Виготський пропонував схему, яка зображує відношення між вживанням знаків і вживанням знарядь:

На схемі обидва види пристосування представлені як розходяться лінії опосредствующей діяльності. Глибинний зміст цієї схеми полягає в принциповому розходженні знака і знаряддя-предмета.

«Істотною відмінністю знака від знаряддя і основою реального розбіжності обох ліній є різна спрямованість того й іншого. Знаряддя має своїм призначенням служити провідником впливів людини на об'єкт його діяльності, воно спрямоване зовні, воно повинно викликати ті чи інші зміни в об'єкті, воно є засіб зовнішньої діяльності людини, спрямованої на підкорення природи. Знак ... є засіб психологічного впливу на поведінку - чуже або своє, засіб внутрішньої діяльності, спрямованої на оволодіння самою людиною; знак спрямований всередину. Обидві діяльності настільки різні, що і природа застосовуваних засобів не може бути однієї і тієї ж в обох випадках »2. Застосування знака знаменує

1 Виготський Л. С. Розвиток вищих психічних функцій. - М., 1960. - С. 121.

2 Там же. - С. 125.

Опосередковують діяльність

Вживання знарядь

Вживання знаків

35

собою вихід за межі органічної активності, характерної для кожної психічної функції.

Знаки як специфічні допоміжні засоби вводять людину в особливу реальність, визначальну перевтілення психічної операції і розширює систему активності психічної функції, які завдяки мові стають вищими.

Простір знаковою культури перетворює не тільки слова, але й ідеї, почуття в знаки, що відображають досягнення розвитку людства і трансформують значення і смисли в історичній протяжності людської культури. Знак, «нічого не змінюючи в самому об'єкті психологічної операції» (Л. С. Виготський), в той же час визначає зміну об'єкта психологічної операції в самосвідомості людини (не тільки мова - знаряддя людини, а й людина - знаряддя мови).

В історії людської культури, людського духу відбувається безперервне укорінення предметного, природного і соціального світів в контексті реальності образно-знакових систем.

Знаки й образи в нашій людській культурі спостерігаються як в реальній дійсності, так і в сфері наших інтимних уявлень. Тут ми говоримо про знаки і образах, представлених у нашій об'єктивної культурному середовищі, існуючих в якості предметів об'єктивної дійсності. Ми говоримо про знаки предметів, явищ, які створила наша мовна та немовна художня культура, ми говоримо про зовнішні параметрах предмета як про його реальний образі.

У реальній дійсності образи і знаки можуть існувати окремо, але найчастіше вони з'єднані нашою культурою в образно-знакові системи.

Реальність образно-знакових систем, визначаючи простір людської культури і виступаючи середовищем проживання людини, дає йому, з одного боку, кошти психічного впливу на інших людей, з іншого - засоби перетворення власної психіки. У свою чергу людина як особистість, відбиває умови розвитку і буття в реальності образно-знакових систем, здатний створювати і вводити нові види знаків. Так здійснюється поступальний рух людства.

Особливе місце в реальності образно-знакових систем займають поезія і проза. Обидва основних типи організації художнього мовлення зовні розрізняються не тільки будовою ритму, а й способом формування образного ладу, мистецтвом слова.

Поезія - суверенна форма мистецтва: особливий лад образно-знакових систем.

У нашій людській культурі знаки і образи повсякденній мові й літератури співіснують, перетікаючи одна в одну, взаємно доповнюючи один одного, примножуючи і розширюючи свої значення і смисли. При цьому кожна окрема людина може мати на увазі

36

свій особливий контекст сприйняття знаків і образів. Він може радувати самого себе тонким відчуттям деяких відмінностей у значеннях і образах, в їх спряженості один з одним і в їх несхожості.

Особлива життя у художніх знаків і образів.

Пам'ятаючи про те, що мова «нав'язує себе кожної особистості», як про це чудово сказав Л.Леви-Брюль, ми повинні не забувати, що мова може піти з живого вживання, як це сталося зі багатьма мовами в історії народів. Крім того, мова, проживаючи своє особливе життя в тій чи іншій культурі її носіїв, може зазнавати різноманітні, властиві йому метаморфози.

Реальність образно-знакових систем при цьому не розвивається тільки відносно нарощування свого позитивного потенціалу. Значення і смисли слів як особливих знаків не тільки зберігаються в арсеналі нашого культурного надбання, але змінюють свої значення і смисли в часі. Вони можуть об'єднуватися в рамках окремих слів, розмежовуватися, виснажуватися і зникати зовсім з активного словника рідної мови. Втративши свої початкові значення, слова можуть перетворюватися в словесне сміття. Свого часу М. Мамардашвілі вдало підмітив той факт, що «ми живемо в просторі, в якому накопичена жахлива маса відходів виробництва ... мови »1. Ця думка не нова: багато лінгвістів і філософи вже виявили цей феномен досить давно.

Ми можемо безпосередньо спостерігати високе значення слів рідної мови, варіативність і поетичність його фонем, таких ясних, таких таємничих і таких піднесених. У той же час ми бачимо і чуємо безліч засмічених, стертих і чорних слів. І все це - суть наша мова, наша знакова система, яка відображає наші сутнісні риси.

Якщо почати зіставляти різні мови, то можна з подивом виявити нескінченна безліч нюансів у відмінності значень і смислів багатьох і багатьох слів, що позначають наші почуття, що характеризують наші особистісні якості і пр.

Диву даєшся, як ми проникаємо в сутнісні особливості етнічного, національного бачення представників інших культур. Як і в безпосередньому живому сприйнятті, за деякими ознаками предмета ми впізнаємо набагато більше в ньому, ніж здатне відобразити одне лише зір, слух, нюх або що інше, так і в сприйнятті сторонніх слів ми впізнаємо і проникаємо в суть їх значень і смислів у великій мірі з допомогою інтуїції і чуття мови.

Мова відображає образ світу. Людвіг Вітгенштейн у своєму знаменитому логіко-філософському трактаті лаконічно сформулювати

Мамардашвілі М. Як я розумію філософію. - М., 1990. - С. 164.

37

вал: «Кордони моєї мови визначають межі мого світу» 1. Дійсно, реальність опосередковується мовою, конституюється значеннями і смислами вживаних слів. Тим самим мова структурує у свідомості людини образ світу. Мова унікальний для конкретного етносу, конкретної культури. Філософ вказує не тільки на мову як такої, а й на «мовні ігри», які людині дають величезний досвід: мова і дії, з якими він переплетений; повторення; назва іменами природних предметів і др.2.

Дійсно, ми постійно спостерігаємо гру словами, жарти, каламбури, з'єднання несоедіняемих в нашому мовному спілкуванні. Інакше кажучи, ми існуємо в неформально заданої, складної реальності образно-знакових систем. До умов нашого мовного буття людина схильна ставитися творчо. «Мовні ігри» - феномен, який актуальний як для лінгвістів, так і для психологів.

Мова - це путівник у соціальній дійсності. Але мова - це і великий обманщик, що збиває з пантелику.

Мова істотно впливає на наше уявлення про соціальні процеси і проблеми. Люди в значній мірі знаходяться у владі тієї мови, який став для них засобом комунікації, засобом вираження думок і почуттів. Подання про реальний світ формується в нашій свідомості на основі образно-знакових систем, перш за все на основі всього різноманіття слів, які складають словник рідної мови.

Реальність образно-знакових систем сформувалася в історії людського роду не тільки як умова, що полегшує взаємодії людей, що забезпечує комунікативну, сигнификативную, експресивну та інші функції в їх відкритому призначення, але і як потенційно безмежні умови для варіативності людської поведінки.

Реальність образно-знакових систем виступає як умова психічного розвитку і буття людини на всіх його вікових етапах.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Складна реальність образно-знакових систем у контексті буття особистості. "
 1. Образно-символічна мова слова як сутнісна основа внутрішнього простору особистості.
  Образ в широкому сенсі слова вживається відносно до видів почуттів відображення (відчуття, сприйняття, уява), поширюючись на абстрактне мислення. Водночас образ - синонім термінів «копія», «відображення», «зміст відображення», а також «інформація» в широкому сенсі слова1. Образ об'єктивний за своїм джерела - відбиваному об'єкту-і суб'єктивний за способом свого втілення.
 2. Мухіна B.C.. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006

 3. ФЕНОМЕНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ І БУТТЯ ОСОБИСТОСТІ
  Вікова психологія як галузь психологічних знань вивчає факти і закономірності розвитку психіки людини, а також розвиток його особистості на різних етапах онтогенезу. Відповідно до цього виділяються дитяче, підліткове, юнацька психологія, психологія дорослої людини, а також геронтопсихолога. Кожен віковий етап характеризується сукупністю специфічних закономірностей
 4. 2. Реальність образно-знакових систем
  Образи і знаки як реальність людського буття. Образ як термін має масу значень. У контексті обговорення реальності образно-знакових систем ми будемо розглядати реальність предметного і природного світів як реальність культурно виношених і презентировать в нашому бутті предметів, створених рукотворно (предметний світ) і нашою підсвідомістю, уявою і означением (споконвічно природний
 5. Проблема буття і сучасність.
  XX століття актуалізував проблему буття у філософії. Причиною тому служать соціальні, економічні, політичні та екологічні проблеми. А проблема буття-Сержень світогляду і свідомості людей, один з головних критеріїв класифікації філософських систем. Оперуючи поняттям «буття», філософи відкрили особливий аспект реальності не збігається ні з світом людських цінностей, ні з природою. Ця
 6. 1. Паризька конвенція
  Паризької конвенції вироблено кілька важливих базових принципів щодо товарних знаків, але при цьому вона не позбавлена і серйозних недоліків. Конвенцією вводиться національний режим охорони товарних знаків і правила їх реєстрації. Пріоритет товарного знака встановлюється за датою подання заявки в країні-учасниці Конвенції терміном на 6 місяців. У Конвенції перерахований ряд ситуацій, в
 7. 1.4. ВИСНОВОК ПО ЧОЛІ 1
  Перша глава носить оглядовий характер і присвячена викладу, аналізу та систематизації різних трактувань сенсу. Звернення до історії використання поняття «сенс» у філософії та науках про мову там, де воно не використовувалося як синонім «значення», дозволило сформулювати дві найбільш загальних інваріантних характеристики сенсу: контекстуально (сенс чого-небудь визначається завжди через
 8. 4. Реальність соціального простору Взаємні зносини людей.
    Соціальним простором називають всю матеріальну і духовну сторону людського буття поряд із спілкуванням, людськими діяльностями і системою прав і обов'язків. Сюди слід було б віднести всі реальності існування людини. Однак ми виділимо і спеціально розглянемо самостійні реальності предметного світу, образно-знакових систем і природи, що є цілком правомірним.
 9. ВІД АВТОРА
    Надідеєю книги є розгляд різноманіття складових психічного розвитку на вікових етапах як умови народження особистісного начала в людині. Бо бути особистістю - значить насамперед хотіти і вміти брати відповідальність за себе, за інших, за Вітчизну і все людство. Бути особистістю - також означає розуміти цінність слухняності і дисциплінованості. У книзі дається
 10. У. Охорона товарних знаків на регіональному рівні
    На даний момент найбільшою реєстраційної системою регіонального рівня є система Європейського союзу. У 1988 ЄС випустив Директиву, спрямовану на зближення законодавства країн Співтовариства з питань товарних знаків. По даній Директиві було потрібно приведення законодавства окремих країн у відповідність з міжнародними стандартами. Зробивши цей крок в області
 11. Знак
    це чуттєвий предмет, замісник в нашому мисленні небудь інший об'єкт. Знаком може бути не будь-який предмет, а тільки даний нам за допомогою органів чуття. Знак як чуттєвий предмет може заміняти небудь інший об'єкт за допомогою думок і образів як посередників між знаком і тим об'єктом, який він замінює. Знак може і безпосередньо замінювати думку. Наприклад, знак «поняття»
 12. § 1. Що собою представляє модель історії «Осьового часу» Карла Ясперса?
    Потрібно почати з того, що К. Ясперс особливо не потребує для своєї моделі історії у філософській картині світу, запозиченої у філоеофов-онтологію, крім тієї, що будує сам. Для Ясперса реальність і є та «вісь буття», яка віддалено нагадує в попередніх концепціях лінійність. Однак це лінійне рух «застигло», перетворившись на битійст-венную вісь, навколо якої циклічно рухаються як
 13. Тема: БУТТЯ: суще І ІСНУВАННЯ
    План лекції 1. Категорія буття в історії філософії. Сенс проблеми буття. 2. Основні форми буття. 3. Реальність суб'єктивна та об'єктивна. Буття як єдність суб'єктивної та об'єктивної реальності. 4. Різноманіття явищ і проблема єдності світу пошук першооснови сущого. Основні поняття Онтологія - філософське вчення про буття. Буття - гранично загальне поняття, що означає все
 14. 3. Питання взаємин роботодавця і працівника у зв'язку з охороною товарного знака
    Складні взаємини, що виникають між працівником і роботодавцем у галузі охорони комерційної таємниці, об'єктів авторського права або об'єктів патентної охорони, як правило, невластиві охорони товарних знаків. Зазвичай права на зображення товарного знака, створеного працівником в ході виконання ним його службових обов'язків, належать роботодавцю. Головне призначення товарного
© 2014-2022  ibib.ltd.ua