Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

3. Природна реальність Людина-природа-людина.

Людина расклассифицировать навколишню дійсність, щоб надати світу структуру, щоб проникнути в суть явлені творінь і щоб висловити своє розуміння і ставлення до світу.

1 Вітгенштейн Л. Філософські дослідження / / Мови як образ світу. - М., 2003. - С. 227.

2 Там же.

38

Через емпіричний досвід, міфологію, поезію і філософію людина осягав і продовжує осягати суще. Особливе значення для людини завжди мала природа.

Природа - все суще в нескінченному різноманітті можливих проявів. Поняття «природа» виступає синонімом понять «Всесвіт», «матерія», «буття», «об'єктивна реальність» і т.п.

Природа еволюціонує від простого до складного, від нижчого до вищого - проходить щаблі розвитку, яким відповідають певні структурні рівні існування матерії.

Найпростішими з відомих сучасній науці форм матерії вважаються елементарні частинки і поля, складові космічну середу. Гігантськими за масою і енергії згустками матерії є зірки; особливою сходинкою розвитку є плані-т и. В якості структурних елементів зірок у мікророзріз виступає різноманіття хімічних часток (атомів, іонів, молекул, макромолекул і т.д.), а в макроразрезе - диференціація речовини на оболонки. Так, на Землі виділяють наступні оболонки: атмосфера; гідросфера; літосфера; мантія; ядро.

На планетах можливі умови для зародження і еволюції ще більш високого ступеня розвитку матерії - органічного світу. Жива речовина, розвиваючись у взаємодії з середовищем, надає, в свою чергу, організуючий і перетворює вплив на це середовище. Жива речовина створює і регулює своєрідний круговорот речовин (водень, вуглець, азот, кисень та ін.) в атмосфері.

Людина наполегливо пізнає суще, відкриваючи біосферу, осягаючи специфіку виникнення і розвитку суспільства. Людське суспільство - частина сущого.

Суспільство, формуючись в умовах біосфери, являють особливу частину сущого, яка, перебуваючи всередині природи, в той же час відносно протистоїть всій решті природі. У цьому випадку людина може протиставити себе природі, центруючи на самому собі і розглядаючи природу як умову свого проживання.

Володіючи розвиненою рефлексією, вивчаючи суще в цілому, а природу і себе окремо, людина, намагаючись бути об'єктивним дослідником, виділив етапи взаємодії суспільства з природою.

Наука описала етапи взаємодії суспільства з природою.

На ранньому етапі еволюції людський рід був подібний тваринному світу: він безпосередньо привласнював готові природні речовини, природні продукти для свого харчування.

На промисловому етапі настає якісний перелом у взаємодії суспільства і природи. Виявляється, що природні ресурси є вичерпними. Суспільство відкриває для себе необхідність переходу від стихійного споживання природних ресурсів

39

до організації та планування ходу природних процесів і споживання продуктів природи. Однак і в XXI ст. розуміння необхідності переходу від стихійного споживання природних ресурсів до нових форм організації зв'язку людина - природа не призводить до вирішення загрожують людству проблем.

У той же час вся історія відділення людства від усього іншого сущого являє собою велику драму еволюції живого. Позиція ідентифікації людства з природою як частини її і позиція відокремлення людства від усієї решти природи як особливої її сутності вносять драматичні ноти в буття людини у світі. Пройдений в процесі історичного розвитку шлях людства як частини сущого і самостійного, відповідального за самого себе, особливого феномена сущого неминуче залишає в суспільно-історичній свідомості людства сліди історичної пам'яті. Пам'яті, що утримує в наших уявленнях всі форми ставлення до природи, які в той чи інший період людського розвитку відкривалися нашому свідомості і нашим почуттям. Ця обставина дає нам підставу для аналізу умов розвитку людини у сфері природної реальності через безліч аспектів відносин «людина-природа-людина», які людство відкривало для себе в процесі своєї історії.

Звернемося до особливостей ставлення людини до природи.

Природне середовище завжди була для людини джерелом його життя. Вона ж дала йому можливість реалізувати себе в діяльності. Людина виділив фундаментальні стихії природи і взявся осягати окремі природні елементи і явища. Досі у свідомості звичайної людини природа постає як ^ щось незмінно живе, що відтворює і дарує - як джерело життя. З року в рік рослини приносять плоди, насіння, коріння; тварини дають приплід; річки - рибу. Природні матеріали використовуються для будівництва житла і виробництва одягу; земні надра, річки і сонце - для отримання теплової енергії.

Людина розуміє, що для повноцінного існування і розвитку природа йому необхідна. Він прагне пізнавати природу для того, щоб використовувати її, і в той же час міфологізує і поетизує природу.

Людина - вища із земних створінь, обдароване розумом, вільною волею, моральністю, вищими почуттями. У міфах і казках людина постає царем природи. Чи справді людина - цар природи?

Всякий цар - завжди верховний правитель землі, народу чи держави. Багато казки починаються зі слів «Жив-був цар ...». Цар володіє необмеженими повноваженнями, він володарює над усіма. Але подібна влада передбачає величезну відповідь

40

ственность перед Вітчизною і народом. Бути царем природи - значить нести відповідальність за неї, берегти і примножувати її багатства.

Людина далеко не завжди може правильно побудувати свої відносини з природою. Він то рабськи тремтить перед силами природи, то возноситься над природою в своїй гордині. Через міфи, оповіді і казки, прислів'я та приказки людина власні думки і почуття адресує кожному новому поколінню, тим самим передаючи певне ставлення до природи. Творіння природи завжди присутні в міфах і казках, які пронизані анімізмом, антропоморфних, міфологічним ставленням людини до рослин, тварин, воді, повітрю, Сонцю, Місяцю, зіркам та ін

Людина харчувався плодами природи, створював знаряддя з її матеріалів і поступово створили новий світ, досі не існував на Землі, - рукотворний світ речей. У результаті багатовікового розвитку цивілізації природні умови існування людини зазнали кардинальних змін.

Господарські акції людини, здавалося б, економічно виправдані, привели до порушення екологічної рівноваги на нашій планеті. Накопичуючись непомітно, поволі, вони загрожують катастрофою в недалекому майбутньому.

Життя у великих містах відриває людину від природного середовища існування: він явно урбанізується, його ставлення до природи стає все більш відчуженим. Ця відчуженість призводить до посилення споживацького ставлення до природи. На щастя, завжди знаходяться люди, які тяжіють до природи, боготворять її або вивчають за допомогою науки її таїнства.

Як би людина не прагнув подолати залежність від природи, це неможливо: він або обожнює, одухотворяє природу, або відчужується від неї, демонструючи байдужість або холодний розрахунок. Ставлення до природи, як і до речового світу або значенням і сенсів знаків, значимо при спілкуванні людини з іншими людьми.

Наукові досягнення призвели до того, що людина стала будувати свої відносини з природою як суб'єкт з об'єктом, вважаючи себе суб'єктом, а природу об'єктом. Однак відчужений від природи людина відчужується і від самого себе - адже він частина природи.

Збереження здатності ставитися до предметів природи як «значимого іншому» 1 має принципове значення для розвитку людського духу. Залишаючись наодинці з природою, споглядаючи її, розчиняючись в ній, людина відчуває абсолютно особливе почуття. Він ідентифікується з нею і пізнає у всьому

Дерябо С. Д. Природний об'єкт як «значимий інший». - Даугавпілс, 1995.

41

різноманітті її смислів (природа - джерело життя; людина - частина природи; природа - джерело поезії і т.д.). Але для ідентифікації з природою необхідно в ній бачити не тільки об'єкт, а й суб'єкт.

Природна реальність у всіх своїх іпостасях у свідомості людини входить в реальність предметного світу і в реальність образно-знакових систем культури.

Ми знаємо, що людина вийшла з природи, і в тій мірі, в якій він може відновити свій історичний шлях, він у поті чола здобував собі їжу з плодів природи, робив знаряддя з матерії природи і, впливаючи на природу, створював новий світ речей, досі не існуючий на Землі, - рукотворний світ.

Природна реальність для людини завжди була умовою і джерелом його життя і життєдіяльності. Людина ввів саму природу і її елементи в зміст реальності створеної ним образно-знакової системи і сформував ставлення до неї як до джерела життя, умові розвитку, пізнання і поезії. Вправляючи свій інтелект, людина прагнула все більше, все ефективніше, з його точки зору, брати і брати у природи.

В результаті розвитку величезної людської цивілізації природні умови існування людини зазнали кардинальних змін.

Кілька десятків років екологи серйозно попереджають: виникла проблема порушення екологічної рівноваги на нашій планеті. Окремі порушення, накопичуючись поволі, непомітно, як наслідок, здавалося б, економічно виправданих господарських акцій людини, в найближчому майбутньому загрожують катастрофою.

Напруга екологічної кризи зростає також через збільшення чисельності людей. За оцінками ООН, до 2025 р. в світі буде нараховуватися вже 93 міста з населенням понад 5 млн осіб (в 1985 р. було всього 34 міста з населенням понад 5 млн осіб).

Такі поселення визначають особливі умови формування людини. Відірваний від природної природи, він явно урбанізується, його ставлення до природи стає все більш відчуженим. Ця відчуженість сприяє тому, що людина постійно посилює свій вплив на природу, переслідуючи на перший погляд благі цілі: отримання їжі, природної сировини, роботи, яка дає засоби до існування.

Через невідповідність зростаючої чисельності людей і падіння родючості землі вже сьогодні багатомільйонне населення величезних територій хронічно голодує. За даними ЮНЕСКО, голодують діти багатьох країн, половина дітей віком до ш лсті років недоїдає. Від сильної або часткової нестачі в раціоні ю

42

теїну насамперед страждають діти трьох континентів: Латинської Америки, Африки та Азії.

Результатом голодування стає підвищена дитяча смертність. Крім того, протеїновий голод приводить дітей до так званого загального маразму, який виражається у вигляді повної апатії й нерухомості дитини, втрати контакту із зовнішнім світом.

Смог - складова частина атмосфери великих міст - призводить до розвитку анемії, легеневих захворювань. Аварії на атомних електростанціях стають причинами порушень функцій щитовидної залози.

В результаті урбанізації виникають надсильні навантаження на психіку людини.

Порушуючи екологічні закони, що визначають стійке функціонування всіх ланок біосфери, людина відчужується від необхідності враховувати ці закони і оберігати природу. В результаті (свідомо чи несвідомо) проблема збереження біосфери переходить у категорію другорядних.

При всій розумності теоретичного розуміння буття людина реально споживає природу з егоїзмом дитини.

В історії людства поняття «Земля» набувало багато значень і смислів.

Земля - планета, що обертається навколо Сонця, Земля - наш світ, земну кулю, на якому ми живемо, стихія серед інших стихій (вогонь, повітря, вода, земля). Тіло людини іменується Землею (прахом). [«Адама сказав:" ... В поті лиця ти їстимеш хліб, аж поки не вернешся в Землю, з якої ти взятий, бо ти порох, і до пороху вернешся "». Побут., 3:19]. Землею називається країна, займане народом простір, держава. Поняття «земля» ідентифікується з поняттям «природа». Природа - єство, все речовий, Всесвіт, все світобудову, все зриме, підмет п'яти почуттів, наш світ, Земля.

У відношенні з природою людина ставить себе на особливе місце. Звернемося до значень і сенсів реальності природи, відображеної в знаковій системі людини. Це дозволить нам наблизитися до розуміння ставлення людини до природи.

Людина в процесі історичного розвитку у своєму ставленні до природи поступово переходив від пристосування до неї через додання їй антропоморфних властивостей до володіння нею, що виражено у відомому знаковому образі «Людина - цар природи». Цар - завжди верховний правитель землі, народу чи держави. Цар - земний. У функції царя входить правління, бути царем - управляти царством. Але цар і підпорядковує навколишніх своєму впливу, своїй волі, повелінням. Цар має необмеженої самодержавної формою правління, він володарює над усіма.

 43 

 Розвиток образно-знакової системи щодо людини до самого себе поступово ставило його на чолі всього сущого. Прикладом можуть служити тексти Біблії. 

 На останній, шостий день творіння свого Буття створив Бог людину за образом Своїм і подобою Своєму і надав людині право панувати над усіма: «... і хай панують над морською рибою, і над птахами небесними, і над худобою, і над всією Землею , і над усіма гадами, що плазують по Землі.

 І створив Бог людину за образом Своїм, за образом Божим створив, як чоловіка та жінку створив їх. 

 І благословив їх Бог, і сказав їм Бог: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте Землю, і володійте нею, і пануйте над рибами морськими, і над птахами небесними, і над кожним плазуючим живим на Землі. 

 І сказав Бог: ось. Я дав вам всяку траву, що сіяє насіння, яка є на всій Землі, і всяке дерево, у якого плід деревний, що воно розсіває насіння, - вам це буде в їжу. А всім звірам земним, і всім птахам небесним, і кожному, що плазує по Землі, в якому душа жива, дав Я всю зелень трав'яну в їжу. І стало так. І побачив Бог усе, що Він створив, і ось, вельми добре »[Бут., 1:27 - 31]. 

 Людина наказав собі володарювати. У структурі знакових систем, що утворюють значення і смисли владичествова-ня, представлені Бог, цар і людина взагалі. Цей зв'язок дуже міцно представлена в приказках. 

 Цар небесний (Бог). 

 Цар земний (монарх, правлячий країною). 

 Цар земної під Царем небесним ходить (під Богом). 

 У Царя царюючого (у Бога) багато царів. 

 Цар від Бога пристав. 

 Без Бога світ не стоїть - без царя земля не правиться. Де цар, тут і правда. 

 Книги царств, книги Старого Завіту, битопісь царів і народу Божого - настільні книги освічених християн. У Росії пішло друге тисячоліття, як образи Біблії панують над самосвідомістю людини - адже вся російська культура вийшла з християнства. 

 Сама природа в сформованих знакових системах виражена образами трьох царств: тварин-рослин-копалин. Але цар над усією природою - людина. У всіх знакових системах, що відображають поняття «царювати», «панувати», людина відвів собі вельми значне місце, назвавшись «Ното Sapiens», «Цар природи». Але слово «царювати» означає не тільки володарювати, а й правити, керувати своїм царством. Буденна свідомість людини підхопило насамперед значення, яка не покладає відповідальності за буття природи. Людина по відношенню до природи 

 44 

 став джерелом агресії: він розвинув у собі три принципи ставлення до природи: «взяти», «знехтувати», «забути», які демонструють собою повне відчуження від природи. 

 Природа була першим і єдиним джерелом пізнання стародавньої людини. Весь простір образно-знакових систем заповнюють предмети і явища природи. Важко перелічити всі науки, які спрямовані на осягнення природи, тому що початкові науки народжують дочірні, потім вони знову диференціюються. 

 Наука - найважливіший елемент духовної культури, вища форма людських знань. Наука прагне систематизувати факти, встановлювати закономірності розвитку матерії природи, класифікувати природу. Особливе значення для розвитку науки набувають знакові системи, спеціальна мова, який кожна наука будує за власним підстав. Мова науки, або тезаурус, являє собою систему понять, які відображають основний бачення предмета науки, панівні в науці теорії. Тому науку можна представити як систему понять про явища і закони природи, а також людського буття. 

 Пізнання природи, почавшись із практичної життєдіяльності людини і перейшовши в історії людства на рівень виробництва знарядь та інших предметів, зажадало теоретичного осмислення природи. 

 Природознавство має дві мети: 1) розкрити сутності явищ природи, пізнати їх закони і передбачати на їх основі нові явища; 2) вказати можливості використання на практиці пізнаних законів природи. 

 Б.М.Кедров, вітчизняний філософ, історик науки, писав: «За допомогою науки людство здійснює своє панування над силами природи, розвиває матеріальне виробництво, перетворює суспільні відносини» 1. 

 Те, що наука довгий час здійснювала «панування» і «правильну експлуатацію природи» і недостатньо орієнтувалася на глибинні закони природознавства, - природний хід розвитку свідомості людини. Лише в XX столітті - столітті бурхливого розвитку технічного виробництва - виникає і усвідомлюється нова проблема людства: розглядати природу в контексті існування Землі під Вселенной2. Виникають нові науки, що з'єднують природу і суспільство в єдину сістему3. Виникають надії 

 1 Кедров Б. М. Наука. Філософська енциклопедія. - М., 1964. - С. 562. 

 2 Див: Вернадський В. І. автотрофне людства тепер Він. Кілька слів про ноосферу; Чуковський Л.Л. Колиска життя і пульсу Всесвіту; Ціолковський К.Е. Міонізм Всесвіту Він. Космічна філософія / / Російський космізм: Антологія філософської думки. - М., 1993. 

 3 Див: Гірусов Е.М. Система «суспільство - природа» (проблеми соціальної екології). - М., 1976; Реймерс Н.Ф. Екологія. - М., 1994. 

 45 

 на запобігання загрози загибелі всієї людської спільності і природи. 

 У 70 - 80-і рр.. XX в. багато вчених світу, об'єднавшись, волали до розуму людини. Так, А. Ньюмен писав: «Ми сподіваємося, що 80-ті роки нашого століття увійдуть в історію як десятиліття наукового освіти у сфері охорони навколишнього середовища, як час пробудження глобального екологічного мислення та ясного усвідомлення людиною ролі свого місця у Всесвіті» 1. Дійсно, суспільна свідомість, будучи сукупністю соціальної психології людей, сьогодні має включати в себе такі поняття, як «екологічне мислення», «екологічна свідомість», на основі яких людина створює нову систему образів і знаків, що дозволяють перейти від пізнання і панування над силами природи до пізнання природи та ціннісним відношенню до неї, до розуміння необхідності дбайливого ставлення та відтворення. Вчені світу протягом багатьох десятиліть закликають людство перейти до нової психології і нового мислення, спрямованого на порятунок людської спільності через пошук нової етики ставлення до сущого взагалі і до природи зокрема. 

 Водночас людство всерйоз зайнято охороною природи і збільшенням різноманіття її видів. Людство продукувало безліч галузей знань, які ставлять своєю метою вивчення природи, систематизацію видів її рослин і тварин, всіх складових елементів її надр. 

 Завдяки наукам людина довгий час будував свої відносини з природою як суб'єкт з об'єктом. Він закріпив себе як суб'єкта, а природу - в якості об'єкта. Але для гармонійного існування людини в природі необхідно вміти не тільки відчужуватися від неї, а й ідентифікуватися з нею. Збереження здатності ставитися до предметів природи як до «значимого іншому» принципово важливо для розвитку людського духу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3. Природна реальність Людина-природа-людина. "
 1. Суспільство і природа
    природного в античній філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири закону екології». Екологічна філософія. Сциентизм і антисциентизм. Біоетика.
 2. ПРИРОДНІ УМОВИ
    природних умов. Приступаючи до оцінки природних умов території, в першу чергу слід оцінити природні умови для розвитку традиційних напрямків економіки, врахувати перспективи розвитку та можливості перетворення природи даної місцевості, відновлення та охорони
 3. Леонтьєв Д.А.. Психологія сенсу: природа, будова і динаміка смислової реальності. 2-е, испр. вид. - М.: Сенс. - 487 с., 2003

 4. Додаток до глави IX
    природний світ »Еволюція філософських уявлень про взаємозв'язок суспільства, людини і природи, гармонія людини і космосу як ідеал античного світогляду; абсолютне роздвоєння світу на природний і надприродний в середньовічній свідомості; протиставлення людського як активного, панівного початку природному як пасивного, підлеглому у філософських напрямках Нового
 5. Контрольні питання для СРС 1.
    природними процесами? 5. Дайте визначення понять «природне» і штучне »у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення? 6. Свідоме і стихійне у взаємодії природи і суспільства: яке їх співвідношення. 7. У чому ви бачите вираз критерій оптимальності біосфери? 8. Що Ви знаєте про діяльність Римського клубу? План семінарського заняття 1. Жива і
 6. ОХОРОНА ПРИРОДИ
    природні ресурси. Наприклад, у другій половині XIX століття стали використовувати нафту, а уран - тільки з середини ХХ століття. Завдання полягає в тому, щоб будь-яке вторгнення в природу робилося з урахуванням того, як це позначиться на навколишньому
 7. Філософія природи.
    реальності - речах і явищах, формуючи тим самим абстрактну модель дійсного світу. Базовими критеріями, якими з найдавніших часів оперує філософська онтологія, є поняття "матерія" і
 8. Зміст світогляду.
    природному. Суспільство, соціальна система складається з таких елементів, як люди, речі, знаки, інститути або установи, які в "дикої" природі не зустрічаються і не можуть виникнути спонтанно, самі собою. Всі вони створені в процесі діяльності людей, учинене ними. Однак це сотворіння не їсти диво, в якому явно порушуються закони природи. Продукти людської діяльності своїм
 9. ГЕОГРАФІЧНА середу ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ЛЮДИНИ
    природних ресурсів. По-друге, забруднення навколишнього середовища. Діяльність товариства, спрямована на задоволення своїх потреб шляхом використання природних ресурсів, називається природокористуванням. Раціональне природокористування - це система, за якої досить повно використовуються природні ресурси, забезпечується відновлення природних ресурсів, організовано безвідходне
 10. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
    природне середовище під впливом життєдіяльності людини катастрофічно швидко втрачає ресурси, знижує свою якість, необхідне для нормального життя людини. Типові ознаки нераціонального природокористування - це вимирання окремих видів тварин і рослин, погіршення стану грунту, забруднення атмосфери і вод відходами
 11. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
    природні ресурси. До невичерпних природних ресурсів належать лише деякі види енергії, наприклад сонячна енергія. Вичерпні ресурси поділяються на поновлювані і непоновлювані. До не поновлюваних природних ресурсів належать всі корисні копалини. Поновлюваними є ресурси рослинного і тваринного світу, земельні та
 12. § 6. Порівняними чи між собою різні антропологічні концепції?
    реальністю. На другому місці стоїть космоцентричному концепція. Бо тут вища форма самореалізації людини приводить його індивідуальну свідомість ІІ гармонію, З універсальним. Так людина стає мікрокосмосом, тілесним втіленням світової Душі або I lyca (розуму). Однак людина як мікрокосмос все ж поступається людині, яка стала Богом або перетворив себе в Ніщо. Третє місце
 13. Види природних ресурсів
    природними ресурсами. У світі є кілька держав, які мають всі види природних ресурсів. Це Росія, США і Китай. Багато держав мають великими запасами одного або декількох ресурсів. Так, країни Близького Сходу забезпечені великими запасами нафти і газу. Існують держави, які мають дуже маленький запас природних ресурсів. Так, Японія є
 14. § 5. Чи є зв'язок між формами пізнання і видами знання?
    природно-кліматичних умовах. Тут предфилософских форми наділяють людину здоровим глуздом, а мораль - ціннісними орієнтирами. У міфологічному знанні здійснюється взаємодія між тілесно-чуттєвими здібностями свідомості людини та її інтуїцією, тобто між зароджується мораллю і релігією. Це призводить до того, що відкриті для тілесних почуттів образи природного світу
 15. 48. Землі природно-заповідного фонду та Іншого природоохорони призначення.
    природно-заповідного фонду Землі природно-заповідного фонду - це ділянки суші и водного простору з природними комплексами та об'єктами, что мают особливая природоохорони, екологічну, наукову, естетичне, рекреаційну та іншу Цінність, Яким відповідно до закону надано статус теріторій та про ' єктів природно-заповідного фонду. Стаття 44. Склад земель природно-заповідного фонду До земель
 16. ГЕОГРАФІЧНА середу
    людина пов'язаний у своєму житті, в ній відбувається його виробнича діяльність. Тільки з навколишньої природи людина отримує все необхідне: повітря, воду, їжу, матеріали для одягу, будівництво житла, сировину для промисловості. У процесі впливу людини на природу географічне середовище суттєво змінюється. У зв'язку з діяльністю людини виникають нові форми рельєфу, змінюється
 17. Способи бути
    реальність - це єдина субстанція, що включає в себе Бога і природу. Все існуюче є частина цієї субстанції, яка здатна мислити (віталізм). ? Декарт. Фізична реальність розвивається згідно механічним. принципам. Крім того, існує реальність духовна, до якої відносяться душа людини і Бог. Вона здатна мислити (дуалізм). Дуалізм Декарта допускає чітке розмежування
 18. § 2. Що є об'єктом і предметом філософського пізнання?
    реальність, в межах якої і протікає-людське життя. Що таке реальність? Реальність - це все те, що існує в явному і неявному вигляді, і тому вона часто іменується буттям. Проявлене для тілесних почуттів людини буття найчастіше іменується дійсністю, а Непроявлена частина буття - реальністю. Дійсність завжди очевидна і тому унікальна, а це означає, що вона
© 2014-2021  ibib.ltd.ua