Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

§ 3. Навчальна діяльність Готовність до школи.

Вступ до школи - переломний момент у житті дитини. Відмітна особливість положення учня, школяра полягає в тому, що його навчання є обов'язковою, суспільно значимою діяльністю. За неї він несе відповідальність перед вчителем, школою, сім'єю. Життя учня підпорядкована системі суворих, однакових для всіх школярів правил. Її основним змістом стає засвоєння знань, спільних для всіх дітей.

Абсолютно особливий тип взаємин складається між вчителем і учнем. Учитель не просто дорослий, який викликає або не викликає симпатію у дитини. Він є офіційним носієм суспільних вимог до дитини. Оцінка, яку учень отримує на уроці, - не вираження особистого ставлення вчителя до дитини, а об'єктивна міра його знань, виконання ним навчальних обов'язків. Погану оцінку не можна компенсувати ні слухняністю, ні каяттям.

Взаємини дітей у класі відрізняються від тих, які складаються в грі. Головним мірилом, що визначає положення дитини в групі однолітків, стають оцінка вчителя, успіхи в навчанні. Разом з тим спільна участь в обов'язковій діяльності породжує новий тип взаємин, що будуються на спільної відповідальності.

Засвоєння знань і перебудова, зміна самого себе стають єдиною навчальною метою. Знання та навчальні дії засвоюються не тільки для теперішнього часу, а й для майбутнього, про запас.

Знання, які отримують діти в школі, мають науковий характер. Якщо раніше початкове навчання являло собою підготовчу сходинку до систематичного засвоєння основ наук, то тепер воно перетворюється у вихідне ланка такого засвоєння, яке починається з першого класу.

Основна форма організації навчальної роботи дітей - урок, на якому час розраховано до хвилини. На уроці всім дітям необхідно стежити за вказівками вчителя, чітко їх виконувати, не відволікатися і не займатися стороннім справою. Всі ці вимоги стосуються розвитку різних сторін особистості, психічних якостей, знань і умінь.

Учень повинен відповідально ставитися до навчання, усвідомлювати її суспільну значимість, підкорятися вимогам і правилам

347

шкільного життя. Для успішного навчання йому необхідно мати розвинені пізнавальні інтереси, досить широкий розумовий кругозір.

Учневі абсолютно необхідний той комплекс якостей, який організовує вміння вчитися. Сюди входять розуміння сенсу навчальних завдань, їх відмінності від практичних, усвідомлення способів виконання дій, навички самоконтролю і самооцінки.

Важлива сторона психологічної готовності до школи - достатній рівень вольового розвитку дитини. У різних дітей цей рівень виявляється різним, але типової рисою, що відрізняє шести-семирічних дітей, є супідрядність мотивів, яке дає дитині можливість керувати своєю поведінкою і який необхідно для того, щоб відразу ж, прийшовши в перший клас, включитися в загальну діяльність, прийняти систему вимог, пропонованих школою і вчителем.

Що стосується довільності пізнавальної діяльності, то вона, хоч і починає формуватися в старшому дошкільному віці, до моменту вступу до школи ще не досягає повного розвитку: дитині важко тривалий час зберігати стійке довільну увагу, заучувати значний за обсягом матеріал і т.п. Навчання у початковій школі враховує ці особливості дітей і будується так, що вимоги до довільності їх пізнавальної діяльності зростають поступово, у міру того як в процесі навчання відбувається її вдосконалення.

Готовність дитини до школи в області розумового розвитку включає кілька взаємозалежних сторін. Дитині, що у перший клас, необхідний відомий запас знань про навколишній світ: про предмети і їх властивості, про явища живої і неживої природи, про людей, їх працю та інших сторонах суспільного життя, про те, «що таке добре і що таке погано », тобто про моральні норми поведінки. Але важливий не стільки обсяг цих знань, скільки їх якість - ступінь правильності, чіткості і узагальненості склалися в дошкільному дитинстві уявлень.

Ми вже знаємо, що образне мислення старшого дошкільника дає досить багаті можливості для засвоєння узагальнених знань і при добре організованому навчанні діти опановують уявленнями, що відображають істотні закономірності явищ, що відносяться до різних областей дійсності. Такі уявлення - найбільш важливе придбання, яке допоможе дитині в школі перейти до засвоєння наукових знань. Цілком достатньо, якщо в підсумку дошкільного навчання дитина познайомиться з тими областями і сторонами явищ, які служать предметом вивчення різних наук, почне їх виділяти, відрізняти живе від неживого, рослини від тварин, природне від створеного руками людини, шкідливе від корисного. Системат

348

тичне ознайомлення з кожною областю знань, засвоєння систем наукових понять - справа майбутнього.

Особливе місце в психологічній готовності до школи посідає опанування спеціальними знаннями та навичками, традиційно відносяться до власне шкільним, - грамотою, рахунком, рішенням арифметичних завдань.

Початкова школа розрахована на дітей, які не отримали спеціальної підготовки, і починає навчання грамоті та математики з самого початку. Тому не можна вважати відповідні знання та навички обов'язковою складовою частиною готовності дитини до шкільного навчання. Разом з тим значна частина дітей, що у перший клас, вміє читати, а рахунком у тій чи іншій мірі володіють майже всі діти. Оволодіння грамотою та елементами математики в дошкільному віці може впливати на успішність шкільного навчання. Позитивне значення має освіту у дітей загальних уявлень про звуковий боці мови і її відмінності від змістовної сторони, про кількісні відносинах речей і їх відмінності від предметного значення цих речей. Допоможе дитині вчитися в школі і засвоєння поняття числа, деяких інших початкових математичних понять.

Що стосується навичок читання, рахунки, вирішення завдань, то їх корисність залежить від того, на якій основі вони побудовані, наскільки правильно сформовані. Так, навик читання підвищує рівень готовності дитини до школи тільки за умови, що він будується на базі розвитку фонематичного слуху та усвідомлення звукового складу слова, а саме читання є злитим або послогового. Побуквенное читання, нерідко зустрічається у дошкільнят, утруднить роботу вчителя, так як дитину доведеться переучувати. Так само йде справа з рахунком - досвід виявиться корисним, якщо спирається на розуміння математичних відносин, значення числа, і даремним або навіть шкідливим, якщо рахунок засвоєний механічно.

Про готовність до засвоєння шкільної програми свідчать не самі по собі знання та навички, а рівень розвитку пізнавальних інтересів і пізнавальної діяльності дитини. Загального позитивного ставлення до школи і до вчення недостатньо для того, щоб забезпечити стійку успішне навчання, якщо дитину не приваблює сам зміст одержуваних у школі знань, не цікавить те нове, з чим він знайомиться на уроках, якщо його не приваблює сам процес пізнання.

Пізнавальні інтереси складаються поступово, протягом тривалого часу і не можуть виникнути відразу при вступі до школи, якщо в дошкільному віці їх вихованню не приділяли достатньої уваги. Дослідження показують, що найбільші труднощі у початковій школі переживають не ті діти, які мають до кінця дошкільного віку недостатній

349

обсяг знань і навичок, а ті, які проявляють інтелектуальну пасивність, у яких відсутні бажання і звичка думати, вирішувати завдання, прямо не пов'язані з якою-небудь цікавить дитини ігрової або життєвої ситуацією. Для подолання інтелектуальної пасивності потрібно поглиблена індивідуальна робота з дитиною.

Рівень розвитку пізнавальної діяльності, який може бути досягнутий дітьми до кінця дошкільного віку і який достатній для успішного навчання в початковій школі, включає в себе крім довільного управління цією діяльністю, про що говорилося раніше, і певні якості сприйняття і мислення дитини.

Дитина, що надходить до школи, повинен вміти планомірно обстежити предмети, явища, виділяти їх різноманітні властивості. Йому необхідно володіти досить повним, точним і розчленованим сприйняттям, тому що навчання в початковій школі значною мірою базується на виконуваної під керівництвом вчителя власної роботи дітей з різним матеріалом. У процесі такої роботи відбувається виділення істотних властивостей речей. Важливе значення має хороша орієнтування дитини в просторі та часі. Буквально з перших днів перебування в школі дитина отримує вказівки, які неможливо виконати без урахування просторових ознак речей, без знання напрямків простору. Так, вчитель може запропонувати провести лінію «навскіс від лівого верхнього до правого нижнього кута» або «прямо вниз по правій стороні клітини» і т.п. Подання про час і відчуття часу, вміння визначити, скільки його пройшло, - важлива умова організованою роботи учня в класі, виконання завдань в зазначений термін.

Особливо високі вимоги школа пред'являє до мислення дитини. Дитина повинна вміти виділяти суттєве в явищах навколишньої дійсності, вміти порівнювати їх, бачити подібне і відмінне; він повинен навчитися міркувати, знаходити причини явищ, робити висновки.

Ще однією стороною психічного розвитку, визначає готовність дитини до шкільного навчання, є розвиток мови - володіння умінням складно, послідовно, зрозуміло для оточуючих описати предмет, картинку, подія, передати хід своїх думок, пояснити те чи інше явище, правило.

Нарешті, психологічна готовність до школи включає якості особистості дитини, допомагають йому увійти в колектив класу, знайти своє місце в ньому, включитися в загальну діяльність. Це громадські мотиви поведінки, ті засвоєні дитиною правила поведінки по відношенню до інших людей і те вміння встановлювати і підтримувати взаємини з однолітками, які формуються в спільній діяльності дошкільнят.

350

Основне місце в підготовці дитини до школи займає організація гри і продуктивних видів діяльності, саме в цих видах діяльності вперше виникають суспільні мотиви поведінки, складається ієрархія мотивів, формуються і вдосконалюються дії сприйняття і мислення, розвиваються соціальні навички взаємин. Звичайно, це відбувається не само собою, а при постійному керівництві діяльністю дітей з боку дорослих, які передають підростаючому поколінню досвід суспільної поведінки, повідомляють необхідні знання і виробляють потрібні навички. Деякі якості можуть бути сформовані тільки в процесі систематичного навчання дошкільнят на заняттях - це елементарні вміння у сфері навчальної діяльності, достатній рівень продуктивності пізнавальних процесів.

У психологічній підготовці дітей до школи чималу роль відіграє отримання узагальнених і систематизованих знань. Уміння орієнтуватися у специфічних культурних областях дійсності (у кількісних відносинах речей, в звуковій матерії мови) допомагає оволодіти певними навичками на цій широкій основі. У процесі такого навчання у дітей виробляються ті елементи теоретичного підходу до дійсності, які дадуть їм можливість свідомо засвоювати різноманітні знання.

Суб'єктивно готовність до школи наростає разом з неминучістю першого вересня йти до школи. У разі здорового, нормального ставлення близьких до цієї події дитина з нетерпінням готується до школи.

Особлива проблема - адаптація до школи. Ситуація невизначеності завжди хвилююче. А перед школою кожна дитина відчуває надзвичайний хвилювання. Він вступає в життя в нових порівняно з дитячим садом умовах. Може статися й так, що дитина в молодших класах буде підкорятися більшості всупереч власним бажанням. Тому треба допомогти дитині в цей важкий для нього період життя знайти самого себе, навчити його самому відповідати за свої вчинки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Навчальна діяльність Готовність до школи. "
 1. С. П. ІВАНОВА. УЧИТЕЛЬ XXI СТОЛІТТЯ: ноопсіхологіческій підхід до аналізу професійно-особистісної готовності до педагогічної діяльності. - Львів: ПГПИ ім. С.М. Кірова. - 228 с., 2002
  навчальному посібнику розкривається новий концептуальний підхід, що відбиває сучасні умови розвитку соціально-освітнього середовища та її суб'єктів; дається психологічна характеристика особистості вчителя, орієнтованого на формування в учнів человекоцентрірованной життєвої позиції, соціальних умінь і навичок міжособистісного спілкування; пропонуються методичні рекомендації щодо формування
 2. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
    навчальна проблема, проблемна ситуація, проблемна задача, проблемне питання, методи проблемного навчання (проблемний виклад, евристична бесіда, дослідницький), а також специфіка, функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 3. 4.3. Навчальне навантаження
    навчального часу учнів. Тут інформація є тільки по шкільній освіті для віків 9-14 років, але вона досить наочна (Табл. 16). Що стосується кількості аудиторних годин, то у віці 10-14 років воно практично ідентично середньої для III групи країн, до якої входить Росія. (У I і II групах аудиторне навантаження на учня істотному менше, в IV групі - істотно
 4. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 1.
    підручниками та навчальними посібниками. 21. Лекція як форма навчального процесу у вищій школі: загальна характеристика. 22. Підготовка до лекції: основні етапи підготовки та їх зміст. 23. Виклад лекції; лекція як система роботи викладача. 24. Лекція як процес спілкування зі студентською аудиторією. 25. Загальна і приватна методики лекційного курсу з філософії; місце і значення
 5. Висновок
    навчальному посібнику здійснено соціально-психологічний аналіз професійно-особистісної готовності вчителя до організації гуманістично-орієнтованої педагогічної діяльності в сучасній соціально-культурної та освітньої середовищі. Оскільки виживання світового співтовариства в просторі ноосфери можливе лише за умови полісуб'єктний взаємодії людини з навколишнім світом, де
 6. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
    навчальних планів, вибору освітніх технологій, організації контрольно-оцінної діяльності сучасного
 7. 7. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
    навчальної роботи на різних історичних етапах. Характеристика уроків базується на основі класифікації КД. Ушинського. Поряд з уроками розглядаються інші форми позакласної навчальної роботи. Окремі розділи присвячені проблемам комп'ютеризації навчання та організації домашньої навчальної роботи учнів. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Розбираються
 8. § 1. Соціальна ситуація розвитку і психологічна готовність до шкільного навчанню
    навчальної роботи. Шкільний вчитель виступає як представник суспільства, носій соціальних зразків. Поступово протягом молодшого шкільного віку дитина відкриває і освоює ситуацію загальної рівності перед законами наук - математики, орфографії, орфоепії. Нове становище дитини в суспільстві, позиція учня характеризується тим, що у нього з'являється обов'язкова, суспільно
 9. Чувілев А.А. Правоохоронні органи: Навчальний посібник. - М.: Юріспруденція.-176 с., 2000
    навчального курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації» для вищих юридичних навчальних закладів. Авторами висвітлено практично всі питання навчальної дисципліни з урахуванням останніх змін і доповнень, внесених в російське законодавство. Для студентів юридичних вузів, практичних працівників правоохоронних
 10. Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004
    навчально-методичний посібник для студентів представляє коротку характеристику змісту розділів, тем, питань в пропонованій навчальній літературі різних авторів з педагогіки, природокористування та концепції сучасного
 11. Література
    школі. - 1991. - № 3. Ковальченко І.Д. Теоретико-методологічні проблеми історичних досліджень. Нотатки і роздуми про нові підходи / / Нова і Новітня історія. - 1995. - № 1. Кертман Л.Є. Історія культури країн Європи та Америки. 1870-1917: Навчальний посібник. - М., 1987. Громадські науки сьогодні / / Вільна думка. - 1992. - № 13. Панченко А. Про специфіку слов'янської цивілізації / / Прапор. -
 12. Алексєєва Л.О., Додонова Ф.О.. ФІЛОСОФІЯ / Навчально-методичний посібник для студентів / Донецьк: ДонНТУ технічних вузів, 2007

 13. Педагогічне забезпечення діяльності прикордонників
    навчальні класи, навчальні поля, полігони та інші засоби. Педагогіка забезпечує чітку постановку цілей, оптимальний відбір змісту, вибір та застосування найбільш ефективних методів і форм навчання і виховання військовослужбовців, методів об'єктивної оцінки їх службово-бойової діяльності. Інакше кажучи, процес навчання, виховання і розвитку прикордонника будується на основі вимог
 14. Введення
    навчального посібника є психолого-педагогічний аналіз професійно-особистісної готовності сучасного вчителя до реалізації педагогічної діяльності як процесу гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії у соціально-освітньому середовищі. У змісті навчального посібника розкрито гуманістична сутність полісуб'єктний взаємодії особистості в сучасному
© 2014-2021  ibib.ltd.ua