Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Біологія. Частина 1

Біологія. Частина 1

Життя як особливе природне явище
    Загальна характеристика життя
        Етапи розвитку біології
        Стратегія життя. Пристосування, прогрес, енергетичне та інформаційне забезпечення
        Властивості життя
        Походження життя
        Походження еукаріотичної клітини
        Виникнення многоклеточности
        Ієрархічна система. Рівні організації життя
        Прояв головних властивостей життя на різних рівнях її організації
        Особливості прояву біологічних закономірностей у людей. Біосоціальних природа людини
Клітинний і молекулярно - генетичний рівні організації життя - основа життєдіяльності організмів
    Клітина - елементарна одиниця живого
        Клітинна теорія
        Типи клітинної організації
        Структурно - функціональна організація еукаріотичної клітини
            Принцип компартментаціі. Біологічна мембрана
            Будова типовою клітини багатоклітинного організму
            Потік інформації
            Внутрішньоклітинний потік енергії
            Внутрішньоклітинний потік речовин
            Інші внутрішньоклітинні механізми загального значення
        Закономірності існування клітини в часі
            Життєвий цикл клітини
            Зміни клітини в мітотичного циклу
    Структурно - функціональна організація генетичного матеріалу
        Спадковість і мінливість - фундаментальні властивості живого
        Історія формування уявлень про організацію матеріального субстрату спадковості і мінливості
        Загальні властивості генетичного матеріалу і рівні організації генетичного апарату
        Генний рівень організації генетичного апарату
            Хімічна організація гена
            Властивості днк як речовини спадковості і мінливості
            Використання генетичної інформації в процесах життєдіяльності
            Функціональна характеристика гена
            Біологічне значення генного рівня організації спадкового матеріалу
        Хромосомний рівень організації генетичного матеріалу
            Деякі положення хромосомної теорії спадковості
            Фізико-хімічна організація хромосом еукаріотичної клітини
            Прояв основних властивостей матеріалу спадковості і мінливості на хромосомному рівні його організації
            Значення хромосомної організації у функціонуванні та спадкуванні генетичного апарату
            Біологічне значення хромосомного рівня організації генетичного матеріалу
        Геномний рівень організації спадкового матеріалу
            Геном. Генотип. Каріотип
            Прояв властивостей спадкового матеріалу на геномном рівні його організації
            Особливості організації спадкового матеріалу у про- і еукаріот
            Еволюція геному
            Характеристика генотипу як збалансованої за дозам системи взаємодіючих генів
            Регуляція експресії генів на геномном рівні організації спадкового матеріалу
            Біологічне значення геномного рівня організації спадкового матеріалу
    Клітинні та молекулярно-генетичні механізми забезпечення властивостей спадковості і мінливості у людини
        Молекулярно-генетичні механізми спадковості і мінливості у людини
        Клітинні механізми забезпечення спадковості і мінливості у людини
            Соматичні мутації
            Генеративні мутації
Онтогенетичний рівень організації живого
    Розмноження
        Способи та форми розмноження
        Статеве розмноження
            Чергування поколінь з безстатевим і статевим розмноженням
        Статеві клітини
            Гаметогенез
            Мейоз
        Чергування гаплоидной і диплоидной фаз життєвого циклу
        Шляхи придбання організмами біологічної інформації
    Періодизація онтогенезу
        Етапи, періоди і стадії онтогенезу
        Видозміни періодів онтогенезу, що мають екологічне та еволюційне значення
        Морфофизиологічні і еволюційні особливості яєць хордових
            Походження яйцеклітин
            Специфіка і значення хімічного складу цитоплазми яйцеклітини
            Розмір яєць і його роль в еволюції. Типи яйцеклітин
            Полярність яйцеклітин
            Яйцеві оболонки
        Запліднення і партеногенез
        Ембріональний розвиток
            Дроблення
            Гаструляция
            Освіта органів і тканин
            Провізорні органи зародків хребетних
        Ембріональний розвиток ссавців і людини
            Періодизація та раннє ембріональний розвиток
            Приклади органогенезу людини, що відбивають еволюцію виду
    Онтогенез як процес реалізації спадкової інформації
        Фенотип організму. Роль спадковості і середовища у формуванні фенотипу
            Модификационная мінливість
            Роль спадкових факторів і факторів середовища в визначенні статевої приналежності організму
        Реалізація спадкової інформації в індивідуальному розвитку. Мультігенних сімейства
        Типи і варіанти успадкування ознак
            Закономірності успадкування ознак, контрольованих ядерними генами
            Закономірності успадкування внеядерная генів. Цитоплазматичне спадкування
        Роль спадковості і середовища у формуванні нормального і патологічно зміненого фенотипу людини
            Спадкові хвороби людини
            Особливості людини як об'єкта генетичних досліджень
            Методи вивчення генетики людини
            Пренатальна діагностика спадкових захворювань
            Медико-генетичне консультування
    Закономірності індивідуального розвитку організмів
        Основні концепції в біології індивідуального розвитку
        Механізми онтогенезу
            Розподіл клітин
            Міграція клітин
            Сортування клітин
            Загибель клітин
            Диференціація клітин
            Ембріональна індукція
            Генетичний контроль розвитку
        Цілісність онтогенезу
            Детермінація
            Ембріональна регуляція
            Морфогенез
            Зріст
            Інтегрованість онтогенезу
        Регенерація
        Старість і старіння. Смерть як біологічне явище
            Зміна органів і систем органів в процесі старіння
            Прояв старіння на молекулярному, субклітинному і клітинному рівнях
        Залежність прояви старіння від генотипу, умов і способу життя
            Генетика старіння
            Вплив на процес старіння умов життя
            Вплив на процес старіння способу життя
            Вплив на процес старіння ендоекологічної ситуації
        Гіпотези, що пояснюють механізми старіння
        Введення в біологію тривалості життя людей
            Статистичний метод вивчення закономірностей тривалості життя
            Внесок соціальної і біологічної компонент в загальну смертність в історичному часі і в різних популяціях
    Онтогенез і патологія людини
        Критичні періоди в онтогенезі людини
        Класифікація вроджених вад розвитку
        Значення порушення механізмів онтогенезу в формуванні вад розвитку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua