Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософія → 
Проблеми філософії
ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ
Микола Федорович Федоров ПИТАННЯ про братерство, або спорідненості, ПРО ПРИЧИНИ небратерське, неспоріднених, Т. Є. немирними, СТАНУ СВІТУ І ПРО засобу до відновлення РОДИННОГО 2005
Токарева С.Б. Проблема духовного досвіду і методологічні підстави аналізу духовності. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 256 с. 2003

Книга являє собою теоретичне дослідження духовності як сутнісного і визначального ставлення людини до дійсності. У ній простежується еволюція духовного досвіду і виділені основні типи ставлення людини до духовної реальності. Проаналізовано структуру духовного досвіду, що постає як єдність знання і переживання. Виявлено основні методологічні підходи до аналізу духовності та проаналізовано евристичні можливості їх використання для сходження від абстрактного, «худого» поняття духовності до конкретних його визначень.

Призначена для філософів і читачів, які цікавляться проблемами духовного життя.

А.Н. Красніков, Л.М. Гавриліна, Е.С. Елбякан Проблеми філософії релігії та релігієзнавства: Навчальний посібник /. - Калінінград: Изд-во КДУ. - 153 с. 2003

У посібнику висвітлені такі проблеми, як формування релігієзнавчої парадигми, оцінка релігії у філософських вченнях, місце релігії в системі культурного універсуму та інші.

Дан список літератури для вивчення дисципліни «Філософія релігії».

Призначено для студентів спеціальності «Філософія».

Ю.Ш. СТРІЛЕЦЬ Сенс життя людини у філософсько - антропологічному вимірі: Навчальний посібник. Оренбург: ГОУ ОДУ. - 139 с. 2003

Посібник містить матеріали по смисложиттєвої проблематики філософської антропології. Дано методологічні підстави відповідного спецкурсу, методико-практичні способи його освоєння, приблизна тематика рефератів, курсових і дипломних робіт, контрольні питання для самоперевірки.

Герасимов О. В. Методичні вказівки "Проблеми філософії та методології науки" для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Самара: СамГАПС. 22 с. 2002

Методичні вказівки призначені для студентів другого курсу всіх спеціальностей і форм навчання, які вивчають дисципліну "Філософія". Вказівки містять грунтовний розбір деяких найбільш актуальних і важких для розуміння студентів проблем філософії та методології науки, що дозволяє краще готуватися до семінарських занять, заліків та іспитів.

Новицька Л.Ф. Проблема морального самообретенія в просторі інтерсуб'єктивності. Великий Новгород: новго ім. Ярослава Мудрого. - 128 с. 2000

У книзі розглянута актуальна для ХХ століття проблема самообретенія людини як істоти морального. Дослідження ведеться шляхом аналізу моральної проблематики в контексті взаємин Я і Іншого. Це дозволяє виявити глибинні підстави, моральної життєдіяльності людини.

Книга може бути цікава і корисна для фахівців у галузі етики, філософії, теорії та історії культури, філософської антропології. Вона може бути використана як навчальний посібник для студентів і аспірантів філософських і культурологічних спеціальностей.

Г. С. БЄЛІМОВ Прояв інших світів в земних феномени. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 212 с. 1999

У монографії розглядаються витоки філософських взгля дів на проблему множинності населених світів і сучасний стан пошуку позаземних цивілізацій (ВЦ). Висуваються аргументи, що пояснюють причину невдач з виявленням ВЦ технічними засобами, і пропонується новий напрям досліджень - вивчення різних феноменів як можливих факторів впливу іноміра на людей. Наводиться і аналізується ряд детально вивчених автором свідоцтв контактів людей з іноміром і робиться висновок скоріше про розумних діях ВЦ, ніж про властивості психіки чи підсвідомості особистості. Пропонуються шляхи по реалізації даної гіпотези в науковому пошуку.

Книга розрахована на широке коло фахівців і читачів, які цікавляться проблемою ВЦ.

Крапивенский С.Е., Омельченко Н.В., Стрізов А.Л. та ін Цивілізаційний підхід до концепції людини і проблема гуманізації суспільних відносин / Под ред. д-ра філос. наук, проф. С.Е. Крапивенского. - К.: Видавництво Волгоградського державного університету,. - 240 с. 1998

Справжня монографія являє підсумок п'ятирічного дослідження, здійсненого колллектівом кафедри соціальної філософії ВолДУ.

Монографія присвячена можливостям збагачення і розвитку філософії людини за рахунок застосування цивілізаційного підходу.

П. С. Гуревич Проблема людини в західній філософії; Заг. ред. Ю. Н. Попова,-М.: Прогрес -552 с. 1988
У збірнику представлені основні тенденції в розробці проблеми людини в сучасній західній філософії. У ньому відображені позитивистские, натуралістичні, иррационалистические, екзистенціалістські, теологічні, психоаналітичні та ін концепції людини. Авторами робіт є провідні представники основних філософських течій західної думки. Рекомендується філософам, соціологам, усім, хто цікавиться проблемами особистості.
Л. Н. Мігрохін, Е. Г. Юдін, Н. С. Юліна ФІЛОСОФІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ / критичний нарис буржуазна філософія «НАУКА» 1972
Пропонований читачеві праця присвячена одній з злободенних проблем сучасного духовного життя - взаємовідношенню буржуазної філософії і науки. Нині наука все більше перетворюється на своєрідний епіцентр культури, вона чинить все більш рішуче вплив на різні сторони суспільного життя, на долі людини у світі, на його майбутнє і т. д. В умовах буржуазного суспільства розвиток науки, як відомо, носить глибоко суперечливий характер , викликає неоднакові соціальні наслідки, породжує несхожі, часом прямо протилежні оцінки - від сциентистского оптимізму до похмурих песимістичних пророцтв. Природно, що сучасна філософія Заходу осмислює себе, власний предмет і функції, прагнучи визначити своє ставлення до науки, її місця і ролі в суспільстві. Тому й аналіз специфічних рис сучасної буржуазної філософії неодмінно передбачає вивчення ставлення філософії і науки, як воно складається в останні десятиліття.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua