Головна
ГоловнаНавчальний процесСистеми освіти → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Аграновіч, А. В. Полєтаєв, А. В . Фатєєва. . Російське освіта в контексті міжнародних показників. - М.: Аспект Пресс,. - 76 с.,, 2004 - перейти до змісту підручника

1.3. Демографічні характеристики і ринок праці (табл. 3-4)

За інших рівних умов масштаби освітньої системи, витрати на систему освіти в цілому та в розрахунку на одного учня, а тим самим і навантаження на економіку країни залежать від демографічної структури населення. Чим вище частка населення в «навчальних» віках (тобто, умовно, у віці 5-29 років), тим більше повинні бути витрати на освіту при рівних показниках охоплення освітою, і тим менше доводиться коштів на одного учня.

Частка населення в «навчальному» віці (5-29 років) назад пов'язана з показником середньої тривалості життя - інтегральної демографічною характеристикою, про яку вже йшлося вище (рис. 5). Так в I групі країн медіанна тривалість життя становить 79 років, а частка населення у віці 5-29 років - 31%, в II групі - 75 років і 36%, в III групі - 70 років і 50%. У Росії при низькій тривалості життя (65 років) частка населення у віці 5-29 років становила в 2000 р. 36%, тобто дорівнювала середньому показнику для країн II групи. Таким чином, російські демографічні характеристики сприяють деякому поліпшенню відносних показників фінансування (див. нижче). 70

60

50

40

30

20

10

0

10 000 25 000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС

Рис. 5. Частка населення віком 5-29 років у загальній чисельності населення

40000

з

ю про m

I-Vа Ц, СП ^ ^ I

ю <ю 2 S3

<ю 0

га 1

до ц

про Ч Інтегральним показником потенційної навантаження системи освіти на економіку країни служить відношення числа всіх учнів до чисельності зайнятих у віці 25-64 року.

На жаль, для більшості країн III групи цей показник відсутній, проте очевидно, що в Росії він є не тільки самим низьким порівняно з країнами цієї групи, але і в цілому одним з найбільш низьких серед всіх розглянутих країн. Менше значення спостерігається тільки в Люксембурзі, Японії і Швейцарії (рис. 6). Завдяки нинішній демографічній структурі та структурі ринку праці потенційна навантаження російської освітньої системи на економіку є мінімальною, і ця ситуація буде зберігатися протягом декількох найближчих років.

У всіх країнах рівень освіти населення тісно пов'язаний з характеристиками ринку праці. Чим вище рівень освіти, тим вище рівень економічної активності відповідних груп населення і тим менше рівень безробіття. У результаті рівень зайнятості (відношення числа зайнятих до чисельності населення у віковій групі 25-64 роки) зазвичай підвищується із зростанням рівня освіти (рис. 7). Якщо говорити про величину рівня зайнятості за ступенями освіти, то для верхнього рівня вторинного (середнього) і для теоретичного освіти показники по Росії відповідають медіанного значення для II групи країн (для більшості країн III групи ці показники відсутні). Що стосується осіб з нижнім рівнем середньої та більш низькими рівнями освіти (основну загальну і нижче), то тут російські показники поступаються іншим країнам, що пояснюється відмінностями в пенсійному віці і соціально-демографічною структурою населення. Серед російського населення віком 25-64 року основна частина осіб з основним загальним і більш низькими рівнями освіти належить 100

75

50

25

0

10 000 25 000

ВВП на душу населення, в доларах США за ПКС

Рис.

6. Відношення загального числа учнів до зайнятим у віці 25-64 року,%

40000

до га

§ 2 ^

03 (С? I ^ ю

ПЗ 3 ю про 100

90

80

70

60

50

40

Нижче верхнього рівня середнього

Верхній рівень середньої і після-середнє нетретічное

Третичное

ПЗ

ч 0

(С 1

ю

CN

О

СІ

Росія

Рівні освіти I група II група Рис. 7. Рівень зайнятості населення у віці 25-64 року за рівнями освіти (медіанний показники по групах країн),%

до старшим (пенсійним) віковим групам та до сільського населення. Для цих груп характерна більш низька економічна активність і, відповідно, нижчий рівень зайнятості.

У той же час слід підкреслити, що, незважаючи на більш ранній вік вигхода на пенсію в Росії в порівнянні з більшістю развших країн, загальний рівень зайнятості для більш освічений груп населення у віці 25-64 року відповідає показникам II групи, що свідчить про досить високий рівень економічної активності російського населення. Також слід відзначити «правильне пристрій» російського ринку праці з точки зору освітніх характеристик робочої сіли1 (збільшення рівня зайнятості та зменшення рівня безробіття з ростом рівня освіти), що забезпечує додаткові стимули до отримання освіти.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1.3. Демографічні характеристики і ринок праці (табл. 3-4) "
 1. 3.5. Трудовий (кадровий) потенціал
  демографічними факторами (приростом населення, його структурою і т.п.), так і рухом робочої сили, її мобільністю. Великий вплив на пропозицію робочої сили чинять культурно-етнічні фактори, державна політика в галузі праці та заробітної плати. Попит на робочу силу залежить від економічної динаміки (зростання виробництва, структурні зрушення), темпів науч-но-технічного
 2. Глава пя- тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  демографічні та екологічні втрати), що приводить в кінцевому рахунку до свідомості шкідливості тоталітарного режиму, необхідність його ліквідації. Тоді починається еволюція тоталітарного режиму. Темпи і форми цієї еволюції (аж до руйнування) залежать від соціально-економічних зрушень і відповідного цього зростання свідомості людей, політичної боротьби, інших факторів. В рамках тоталітарного
 3. ГЛОСАРІЙ
  демографічна та інша інформація. Інтелігентність - сукупність особистісних якостей індивіда, що відрізняються високим рівнем розвитку інтелекту, освіченістю і культурою. Інформаційна потреба - потреба, що виникає, коли мета, що стоїть перед користувачем в процесі його професійної діяльності або в його соціально-побутовій практиці, не може бути досягнута без залучення
 4. 1.1.3. Сучасні концепції зайнятості. Економічні реформи і современноесостояніе зайнятості в Росії
  демографічних процесів: народжуваність, смертність, природний рух населення. У місті зберігається негативне сальдо міграції. Міграційний відтік у січні - квітні 2001 р. склав 454 особи (у відповідному періоді 2000 р. - 684 особи). Істотну роль відіграє фактор старіння населення. Практично кожен п'ятий житель міста - пенсіонер. Близько 60% зайнятих в економіці
 5. 1.1.4. Управління створенням робочих місць. Забезпечення зайнятості на підприємствах
  демографічні процеси, а також прогнозна оцінка ринку праці, специфіка соціально-економічної ситуації. Тут же розглядаються питання оплати праці, підготовки та перепідготовки кадрів, процеси вивільнення працівників, створення нових робочих місць та ліквідації діючих. Збір необхідної інформації проводиться за затвердженими формами статистичної звітності, а розрахунки - по
 6. 1.2.1. Ринок праці та проблема зайнятості робочої сили в РФ
  демографічному і професійно-кваліфікаційних розрізах. На ринках праці складаються відносини між роботодавцями та найманими працівниками, що сприяють з'єднанню робочої сили з засобами виробництва. Тим самим задовольняється потреба перших у праці, а другий - в заробітній платі ». Функціонування ринку праці визначається: по-перше, сукупністю економічних відносин між
 7. 1.3.1. Види безробіття та міграція
  демографічного портрета російського безробітного ». Головна« ціна »безробіття - неопублікованих продукція. Коли економіка не в змозі створити достатню кількість робочих місць для всіх, хто хоче і може працювати, потенційне виробництво товарів і послуг втрачається безповоротно. Безробіття має і серйозні соціальні наслідки. Оскільки робота - це, з одного боку, джерело отримання
 8. 1.3.2. Російська безробіття: диференціація за соціально-демографічних груп
  демографічних груп ризик залишитися без роботи може бути неоднаковим. Зазвичай до числа особливо вразливих категорій відносять жінок, молодь, працівників з недостатньою освітою і низькою кваліфікацією, національні меншини, інвалідів. Стійка межгрупповая диференціація безробіття породжує важко розв'язні соціальні та економічні проблеми. Вона посилює нерівність у розподілі
 9. 2.1.4. Значення недержавних служб зайнятості
  демографічні (стать, вік, освіта та ін.) і економічні (матеріальне становище, статус зайнятості на момент звернення і пр.); фактори, що характеризують рівень претензій індивіда; особливості стратегії пошуку роботи; - суб'єктивні оцінки своїх можливостей на ринку праці та уявлення про ефективність роботи інституційних каналів ринку. Порівняно зі службою зайнятості, у приватну
 10. 3.4. Інноваційно-освітній потенціал. Науково-технічні фактори розвитку економіки
  характеристиці науково-технічної сфери, не відображеної статистикою (наявність науково-технічного розділу, наукових шкіл, технічна оснащеність НДДКР та ін.) Ступінь використання науково-технічного потенціалу виражається в результативності роботи даної сфери: кількість відкриттів, заявок на винаходи, отриманих патентів , створених нових зразків техніки, проданих ліцензій тощо Розвиток
© 2014-2022  ibib.ltd.ua