Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Цитологія, гістологія і ембріологія
««   ЗМІСТ   »»

ЕМБРІОЛОГІЯ

Ембріологія (від гр. Embryon - зародок, logos - вчення) - наука про розвиток зародка, яка вивчає індивідуальний розвиток тварин з моменту зародження (запліднення яйцеклітини) до народження.

Ембріогенез - це складно протікає процес, в якому знайшли відображення еволюція хребетних (філогенез) та індивідуальний розвиток (онтогенез).

Ембріологія розглядає розвиток і будова статевих клітин (гаметогенезу) і основні етапи ембріогенезу: запліднення, дроблення, гаструляції, закладку осьових органів і органогенез, розвиток провізорних (тимчасових) органів.

Мейоз

Мейоз (від гр. Meiosis - зменшення) - тип поділу статевих клітин - гамет.

Мейоз виник разом з появою статевого запліднення, при якому зливаються чоловіча і жіноча гамети і число хромосом подвоюється - диплоїдний набір (від гр. Diploos- подвійний). Оскільки статеве розмноження повторюється з покоління в покоління, число хромосом в ядрі мало б подвоюватися нескінченно, проте цього не відбувається, так як під час мейозу зменшується число хромосом з диплоїдного до гаплоїдного (від гр. Gaploos - одинарний).

Мейоз - єдиний, безперервний процес, що складається з інтерфази і двох послідовних поділів (мейоз I і мейоз II); кожне з поділів складається з тих же фаз, що і мітоз (профази, метафаза, анафаза, телофаза).

Интерфаза протікає так само, як і при мітозі: збільшується число органоїдів і відбувається редуплікація ДНК (кожна хромосома представлена парою хроматид, з'єднаних центромерой).

М е й о з I - перший мейотичне розподіл називають редукційним (від лат. Reduction - зменшення), так як з диплоїдних клітин (2п2с) утворюються гаплоїдні клітини (п2с).

В профазу I компактно укладається генетичний матеріал - спирализуются хромосоми. До протилежних полюсів клітини переміщаються центриоли, і між ними формується ахроматі- нове веретено, що складається з безлічі микротрубочек, т. Е. Такі ж зміни, як в профазі мітозу.

На відміну від мітозу профази I триваліша, і в ній виділяють кілька стадій: лептотене, зіготене, пахітене, діплотене, діакінеза (рис. 9).

Лептотена (від лат. Leptos - тонкий, taenia - стрічка, нитка) - рання стадія, в якій ядерний матеріал представлений у вигляді довгих і тонких ниток.

Зиготена (від rp. Zygoo - з'єднувати), або синаптична стадія (від лат. Synapsis - з'єднання), характеризується початком кон'югації гомологічних хромосом, які об'єднуються сінаптонемальним комплексом в біваленте. Гомологічні хромосоми (від гр. Gomologos - відповідний) зближуються і з'єднуються в декількох точках - кон'югація. Кожна така пара (одна материнська, інша батьківська) хромосом утворює пари - діади, що складаються з чотирьох хроматид, і їх називають бівалентом. Між гомологічними хромосомами здійснюється перехрещення з обміном відповідними ділянками; гени з однієї хромосоми виявляються пов'язаними з генами іншого хромосоми, такий обмін однаковими ділянками (генами) називають кросинговером (від лат. crossing - схрещування, over - через).

Пахитена (від лат. Pachys - товстий) - стадія, в якій пари гомологічних хромосом перекручуються один з одним, спирализуются і товщають.

Диплотена (від лат. Diploos - подвійний) - процес формування зошити. У кожній парі хромосом виникає поздовжня щілину, і в двох кон'югованих хромосомах утворюються чотири хрома- тіди. Між гомологічними хромосомами виникають сили відштовхування, і вони починають віддалятися один від одного в першу чергу в області центромер, але залишаються пов'язаними в ділянках, де стався кросинговер, - хіазмі.

Діакінеза - завершальна стадія профази I, в якій гомологічні хромосоми утримуються разом лише в окремих точках - хіазмі, набуваючи химерну форму кілець, хрестів, вісімок.

В метафазу I гомологічні хромосоми розташовуються в екваторіальній площині (посередині) клітини і кожна з них складається з двох хроматид.

Мейоз в тваринній клітині

Мал. 9. Мейоз в тваринній клітині:

а - Лептотена; б - Зиготена; в - Пахітена; г - діплотена; д - діакінеза; е - метафаза I; ж - анафаза I; з - телофаза I; і - профази II; до - мстафаза II; л - анафаза II; м - телофаза II

В анафазу / Скорочуються нитки ахроматинового веретена захоплюють кожну з гомологічниххромосом до протилежних полюсів клітини.

В телофазу I хромосоми досягають полюсів клітини, розкручуються (деспирализуются), стають погано помітними; формуються ядерце і ядерна оболонка, в результаті оформляються два ядра, одночасно з цим відбувається поділ цитоплазми - цитокинез.

М е й о з II - друга мейотичне розподіл називають екваці- онним (тільки що утворилися дві клітини діляться).

В профазу II хроматиди спирализуются, ядерце і ядерна оболонка стають невидимими. До протилежних полюсів клітини переміщаються центриоли, і між ними формується ах- роматіновое веретено, що складається з безлічі микротрубочек.

В метафазу II хромосоми розташовуються в екваторіальній площині (посередині) клітини (число хромосом в 2 рази менше, ніж в соматичної клітці).

В анафазу II скорочуються нитки ахроматинового веретена захоплюють кожну з хроматид до протилежних полюсів клітини.

В телофазу // хроматиди досягають полюсів клітини, розкручуються (деспирализуются), стають ледь помітними; формуються ядерце і ядерна оболонка, в результаті оформляються два ядра, одночасно з цим відбувається цитокинез.

Таким чином, з вихідної батьківської клітини з диплоїдним набором утворюються чотири дочірні клітини з гаплоїдний набором хромосом. У процесі запліднення статеві клітини зливаються і диплоїдний набір хромосом відновлюється.

При мейозі гомологічні хромосоми з'єднуються в пари, потім в результаті першого мейотичного поділу розходяться по одній в дочірні клітини. Під час другого мейотичного поділу гомологічні хромосоми розходяться в нові дочірні клітини.

Механізм мейозу забезпечує сталість числа хромосом. Якби не відбувалося редукції числа хромосом при гаметоге- незе, то з покоління в покоління зростало б число хромосом і був би втрачений один з суттєвих ознак кожного виду - постійність числа хромосом.

При мейозі утворюються нові комбінації хромосом. Так, в диплоїдний набір хромосоми мають подвійне походження: у кожній гомологичной парі одна з хромосом від батька, інша-від матері. У сперміях і яйцеклітинах утворюються нові поєднання спадкової інформації.

У процесі кросинговеру також відбувається рекомбінація генетичного матеріалу. Практично всі хромосоми, що потрапляють в гамети, мають ділянки, що відбуваються як від спочатку батьківських, так і від спочатку материнських хромосом.

Цим досягається ще більша ступінь перекомбінації спадкового матеріалу. У цьому одна з причин мінливості організму, що дає матеріал для відбору.

Таким чином, принципова відмінність статевого розмноження від безстатевого полягає в тому, що воно призводить до величезної мінливості, утворення форм з новими спадковими властивостями в результаті перекомбінації різних властивостей обох батьків, в той час як при безстатевому розмноженні дочірні організми повторюють спадкову інформацію єдиною батьківської особини.

 1. Фабрицієва сумка, контрольні запитання та завдання - цитологія, гістологія і ембріологія
  Фабрициева сумка (бурса) - центральний орган імунного захисту птахів, де розвиваються імунні клітини гуморального імунітету - бурсозавісімие лімфоцити (В-лімфоцити). Фабрициева сумка являє собою лімфоепітеліальний орган, розташований в дорсальній частині клоаки. При розвитку сумки спочатку
 2. Еволюція нервової системи хордових тварин - анатомія центральної нервової системи
  Одна з головних характеристик типу хордові - це наявність трубчастої НС. Вона розвивається з ектодермальну нервової трубки і займає в організмі дорсальне положення, т. Е. Централізація і концентрація нейронів у хордових пов'язана зі спинний стороною тіла, а не з черевної (черевна нервова ланцюжок),
 3. Еволюція еукаріотичного геному - біологія. Частина 1
  На відміну від змін прокариотичного генома перетворення генома в еволюції еукаріот пов'язані з наростаючим збільшенням кількості ДНК. Це збільшення спостерігається в процесі прогресивної еволюції еукаріот (див. Рис. 1.2 і розд. 3.6.3). На тлі такого збільшення більша частина ДНК є «мовчить»,
 4. Етапи реалізації генетичної інформації в клітині, процеси транскрипції, трансляції - генетика в 2 Ч. Частина 1
  Принципово важливою властивістю генетичної інформації є її здатність до переносу (передачі) як в межах однієї клітини, так і від батьківської клітини до дочірнім або між клітинами різних індивідуумів в процесах клітинного ділення і розмноження організмів. Що стосується напрямків внутрішньоклітинного
 5. Епіталамус і субталамус - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  епіталамус займає медио-дорсо-каудалиюе положення по відношенню до інших структур проміжного мозку, т. е. розташований посередині його верхньої задньої частини (див. рис. 7.1). Епіталамус має небольтой обсяг і, крім нервових утворень, включає залозу внутрішньої секреції - епіфіз. Нервові освіти
 6. Епіфіз (пинеальна заліза, шишковидне тіло) - вікова фізіологія і психофізіологія
  Являє собою непарне утворення сірувато-червоного кольору, розташоване в центрі мозку між півкулями в місці межталамічного зрощення; прикріплений повідцями до обох зоровим горбах проміжного мозку (див. рис. 3.1). Зовні епіфіз покритий сполучнотканинною капсулою, від якої всередину залози відходять
 7. Ендокринні залози птахів, контрольні запитання та завдання - цитологія, гістологія і ембріологія
  Гіпофіз складається з аденогіпофіза і нейрогипофиза. Аденогіпофіз представлений анастомозуючих між собою тяжами залізистих клітин, оточених кровоносними синусоїдами. Серед тяжів зустрічаються кісти - фоллікулоподобние структури, порожнини яких заповнені колоїдом. Число кіст варіює. Клітинні
 8. Ембріональний розвиток, дроблення - біологія. Частина 1
  Дроблення - це ряд послідовних мітотичних поділів зиготи і далі бластомерів, що закінчуються утворенням багатоклітинного зародка - бластули. Перше розподіл дроблення починається після об'єднання спадкового матеріалу пронуклеусов і утворення спільної метафазної пластинки. Виникаючі при дробленні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua