Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
Є.П. Іванов. Історія Батьківщини. Проблеми. Погляди. Люди. / / За редакцією професора Є.П. Іванова. - Львів: ПГПИ, 2004. - 448 с., 2004 - перейти до змісту підручника

7. З історії російського лібералізмуІсторія лібералізму в Росії була вивчена надзвичайно слабо, якщо мати на увазі об'єктивне, неупереджене його дослідження. Тим часом, ліберальний рух було одним з найважливіших напрямків в суспільно-політичному житті. В останні роки становище змінилося: про лібералізм пишуть все більше.
Суть лібералізму полягає в захисті особистості, індивідуума, в наділенні цієї особистості правами і свободами, що забезпечують її економічну, громадянську, політичну незалежність і самостійність. Для ліберала індивідуалізм не тотожний егоїзму. Захищаючи свої права і свободи, він настільки ж поважає права і свободи інших, відстоюючи рівні права всіх перед законом. Для ліберала свобода не тотожна й анархізму, бо він є прихильником установ та громадських форм, в яких кожна конкретна людина підпорядковується оформленому у законах порядку й дисципліни. У системі поглядів лібералів «особистість стоїть на першому місці, а цінність суспільних груп або установ вимірюється виключно тим, якою мірою вони захищають права та інтереси окремої людини і сприяють здійсненню цілей окремих суб'єктів» (В. В. Леонтович). З точки зору діяльності особистості головним для лібералізму є підприємницький дух і воля людини. Це, в свою чергу, може забезпечити принцип приватної власності і свобода всіх проявів людських можливостей (в рамках, природно, закону). Повага до особистості, її рівноправність з іншими, свобода вибору характеру діяльності, свобода праці забезпечують, за переконаннями
лібералів, гідне існування кожній людині, в тому числі і тому, хто не володіє приватною власністю.
Методом діяльності лібералів є усунення перешкод і перепон особистої свободи шляхом перетворень, що виключають насильницькі, особливо - криваві дії. В цьому одна з найбільш істотних відмінностей між лібералізмом і революційністю, т. к. насильницька революційна акція не лише руйнує елементи старого порядку речей, а й зумовлює ще більше насильство над людьми в силу того, що не залишається в суспільстві стримуючих і контролюючих революційну стихію перепон .
Російський лібералізм мав ряд особливостей. Йому не довелося довгий час визрівати, як це було на Заході. Він був багато в чому сприйнятий саме з Заходу і перенесений на російський грунт. Не дивно, що спочатку прихильників у нього в Росії було небагато. Якщо в Західній Європі лібералізм став ідеологією середнього класу, то в Росії він став сповідатися деякими дворянами і інтелігентами і не мав широкої соціальної бази. Переважна більшість населення жило своїми випробуваними століттями поняттями і не могло сприйняти ліберальні ідеї.
Незважаючи на нечисленність, ліберали мали в деякі моменти історії XIX століття велику вагу, що визначалося тим, що в їх рядах були великі сановники, які за підтримки імператора і забезпечили ті реформи, які здійснювалися в цьому столітті в Росії.

Взагалі ж ліберали Росії не мали чітко вираженої прихильності до якихось соціальним верствам, що і визначило значний розкид в їхніх поглядах і практичних пропозиціях. Близькість же до панівних колам пояснює нам деякий консервативний його відтінок. Це ж призвело до того, що лібералізм в Росії став альтернативою демократизму.
Специфіку російському лібералізму надавали і деякі риси великоросійського характеру і світогляду. У центрі поглядів російських лібералів стояла людина з його пошуками свободи, правди Божої і царства Божого на землі. Ця людина розглядався лібералами через призму колективного буття. Адже в Росії з її соборністю розвиток могло йти тільки але лінії від «більшості» до індивідуума, в той час як на Заході індивідуальне начало рішуче переважало.
У системі цінностей російського ліберала особливе значення мало прагнення економічної, а не політичної волі, бо без економічної свободи неможливо було розкріпачення людей. Оскільки ця проблема вирішувалася виключно довго, лібералізм в Росії затримався на інтелектуальній стадії. Фактично лібералізм в нашій країні як струнка система цінностей склався тільки на початку XX століття, а в силу своєї специфіки він став важливою складовою частиною світового ліберального руху.
При всьому цьому треба відзначити, що російський лібералізм не став чином думок і дій широких верств населення. У той же час він не знаходив стійкої підтримки і в керівних колах. Це зумовило його трагедію, яку він пережив у результаті соціальних і політичних потрясінь, пов'язаних із загибеллю самодержавної Росії.
Історія лібералізму в Росії бере свій початок в епосі освіченого абсолютизму Катерини II. Помітне поширення ліберальних ідей мало місце під час царювання Олександра I. Відбувається визрівання ліберальної свідомості у вищих, найбільш освічених сферах дворянського суспільства, і пов'язане воно з такими іменами, як М. С. Мордвинов, М. М. Сперанський.
Н. С. Мордвинов, наприклад, виступав за надання
цивільних прав особам недворянськогопоходження. Результатом поширення таких думок і пропозицій був відомий Указ 1801 р. на дозволі купувати землі купцям, міщанам і державним селянам. Н. С. Мордвинов рішуче захищав право приватної власності так, щоб ніхто, навіть імператор, не міг позбавити її людини. Будучи прихильником поступового звільнення селян від кріпацтва, Н. С. Мордвинов вважав, що цьому має передувати створення статусу вільної людини і громадянина, що можливо лише при переході до конституційних форм державного управління.
Більш докладно, конкретно і чітко ліберальні ідеї викладені у М. М. Сперанського в його «Запровадження до укладенню Державних законів» (1809 р.). М. М. Сперанський вважав за необхідне законодавче закріплення громадянських свобод, встановлення міцної конституційно-правової основи державної влади і створення правової держави, яке забезпечує безпеку життя та майна людини. Політичними ж правами М. М. Сперанський готовий був наділити тільки власників. Велику роль він відводив моральності (совість - основа морального порядку), яка повинна грунтуватися на релігії і «спільножитному законодавстві», виданому владою. М. М. Сперанський не робив замах на абсолютизм, але вважав, що і над імператором повинен стояти закон.
Розвиток ліберальних ідей було продовжено тією частиною декабристів, яка готова була діяти легальними методами, йти шляхом реформ разом з владою. Повстання ж декабристів не сприяло цьому і стало однією з причин конфронтації монархії з найбільш радикально налаштованою частиною суспільства.
Лібералів по суті своїй були західники і слов'янофіли, хоча до пори до часу їх спори обмежувалися теорією і не мали виходу в реальну практику. Однак, антикріпосницькі і реформаторські погляди видатних представників цих течій суспільної думки підготовляли епоху великих реформ 1860-1870-х рр..
Саме в цю епоху були здійснені багато либераль-
ві перетворення, розширилася сфера громадянських свобод, на порядок денний було поставлено питання про введення конституції в Росії. База лібералізму зміцнилася з появою земств і тисяч земських діячів, нових судів та адвокатури. Реформи в галузі освіти і друку перетворили на острівці лібералізму університети та інші вузи, деякі періодичні видання. У цей час з'являється і саме слово - інтелігенція. Особливістю російської інтелігенції була прихильність ідеї суспільного блага і в зв'язку з цим опозиційне ставлення до можновладців. Інтелігенція висунула зі свого середовища як лібералів, так і радикалів, аж до прихильників крайніх революційних способів зміни Росії.
З найбільш великих ліберальних діячів пореформеного часу можна назвати, наприклад, К. Д. Кавеліна. На кінець життя і у А. І. Герцена ліберальні цінності явно переважали. Чого тільки варті його слова: «Людина серйозно робить що-небудь тільки тоді, коли робить для себе». А. И. Герцен заявив (1869 р.), що не вірить «в серйозність людей, що віддають перевагу ломку і грубу силу розвитку і угодах». Головним для А. І. Герцена в прагненні до свободи людини стає критерій моральності, захист цінностей цивілізації і гарантії прав особистості від насильства ззовні. Ці думки А. І. Герцена збігалися з тим, що пропонував і К. Д. Кавелін, для якого особистісне начало було одним з головних: «необхідно подальше оновлення підняттям моральності, що спирається на соціологію, і розвитком правового порядку».
Найбільшими лібералами були Б. Н. Чичерін, Н. А. і Д. А. Мілютін, К. К. Арсеньєв та ін Ліберали висловлюють свої переконання через журнали «Вісник Європи», «Дело »,« Російська думка ». Особливо плідною була багаторічна діяльність редактора-видавця «Вісника Європи» М. М. Стасюлевича. Ліберали прагнули наблизити введення конституційного ладу, розширити права управління та самоврядування, сферу громадянських і політичних свобод, в тому числі - за рахунок поглиблення земської реформи.
В умовах політичних контрреформ 1880-1890-х рр.. віз-
можности ліберального руху були обмежені, але зникнути воно не могло. На позиціях лібералізму на рубежі XIX-XX ст. стояли представники різних течій суспільного життя. Це деякі народники - Н. А. Каблуков, А. І. Чупров, «легальні марксисти» - П. Б. Струве, С. Н. Булгаков, М. І. Туган-Барановський, «економісти» - С. Н. Прокопович і Е. Д. Кускова. Важливою була роль лібералів-науковців - П. Н. Мілюкова, В. Д. Набокова, П. І. Новгороду родцева, С. А. Муровцева, А. А. Мануйлова, А. А. Кауфмана та ін Ліберальна альтернатива розвитку Росії була надзвичайно популярною і грунтувалася на підтримці значних суспільних сил. Деякі з конкретних справ російських лібералів будуть показані в останньому параграфі цього розділу.
Джерела та література
Горяїнов Сергій. Проза життя російського ліберала / / Батьківщина. - 1998. - № 3. Дудзінскій Е.А. Слов'янофільство в пореформеній Росії. - М., 1994. Кельнер В.Є. Стасюлевич М.М. і ліберальна опозиція в 70-х - початку 80-х років XIX століття / / Вітчизняна історія. - 1992. - № 4. Леонтович В. В. Історія лібералізму в Росії. 1762-1914. - Париж, 1980.
Лібералізм в Росії. - М., 1996.
Політична історія: Росія - СРСР - Російська федерація. - Тт. I,
II. - М., 1996. Російські ліберали. - М., 2001. Сперанський М.М. Проекти і записки. - Л., 1960.
Шелохаев В. В. Російський лібералізм як історіографічна та историософская проблема / / Питання історії. - 1998. - № 4.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. З історії російського лібералізму "
 1. 4.Питання вивчення народних рухів
  історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, відіграли певну роль у регулюванні суспільних відносин, але у Росії на відміну від країн Заходу не Микола II
 2. історичного шляху Росії в порівнянні із Заходом. Слід сказати, що не зовсім правомірний панував до недавнього часу погляд про те, що ця теорія лише извращала історичну правду на догоду реакції Миколи Багато що в цій теорії відображало дійсні риси російських людей. Особливо треба відзначити єдність віри в Бога і царя, єдність населення з верховною владою, його покірну
  5. Декабристи
 3. історія революційного руху починалася з декабристів і це, ймовірно, правильно. Однак рух декабристів, як вже зазначалося вище, не можна зводити тільки до революційності. За своїм змістом воно було набагато ширше. Тут поєдналися різні погляди, групи з різними ідейними установками та інтересами, по-різному розуміють цілі, завдання руху та шляхи їх досягнення. Права дослідник
  8. Російський консерватизм другої половини X IX в.
 4. Історіографії переважала, як правило, апо-логетіческая або вкрай негативна точка зору, причому консерватори піддавалися запеклої критики як з боку лібералів, так і з боку революціонерів всіх мастей. Критикувалися не тільки політичні діячі, які дотримуються консервативних поглядів, а й багато філософи та письменники, адже в Росії саме в філософії та літератури за брак
  2. Революція 1905-1907 рр..
 5. Історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під РЕВОЛЮЦІЄЮ розуміє громадське за своєю природою перетворення, в ході якого відбуваються докорінні і радикальні зміни суспільства в цілому, або окремих його
   8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
 6.  історії становлення конституціоналізму в Україні / / Юридичний вісник. - 1995. - № 1. 58. Ківалов С.В. Митне право в системі адміністративного права. - Одеса: Юридичний вісник, 1995. - № 1. 59. Ківалов С.В. Поняття і види митного режиму. - Днепро петровськ: ДГУ, 1995. 60. Ківалов С.В. Митне право (адміністративна відповідальність ність за порушення митних правил). - Одеса,
   Адміністративні стягнення
 7.  історії та культури, ст. 87 порушення правил користування житловими приміщеннями, ст. 142 3. Комісії у справах неповнолітніх Завдання, функції та порядок діяльності комісії у справах несо-вершеннолетніе НЕ муніципальному рівні визначається Положенням про комісії у справах неповнолітніх, затвердженої Указом Прези-Діума Верховної Ради СРСР від 3 липня 1967 Комісії з справам не-
   Від авторів
 8.  історичній науці необхідно для того, щоб ширше і глибше відобразити минуле. Без урахування комплексу поглядів, існуючих в історичній науці, не можна осягнути суть історичних процесів, а отже, і ефективно використовувати досвід поколінь. Здавалося б, сказане вище - це банальна істина, але вона часом не враховується в історичних підручниках і навчальних посібниках. У них як і раніше
   1.Поіск в галузі методології
 9.  історії, а навпаки, призвели до ще більш гострого сприйняття минулого. Це закономірно. На початку XX в. Н.А. Бердяєв зазначав, що «історичні катастрофи і переломи ... завжди мали у своєму розпорядженні до роздумів в області філософії історії, до спроб осмислити історичний процес ». Але, критично оцінюючи минуле, слід уникати нігілізму. Однак як цього домогтися, яких орієнтирів віддати перевагу?
   2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
 10.  історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань походження правлячої династії і держави. Спираючись на джерела, історики показали, що виникнення давньоруського государева стало можливим лише в результаті економічного і соціального розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати.
  историографии обращено внимание на принципиальное различие и независимость вопросов происхождения правящей династии и государства. Опираясь на источники, историки показали, что возникновение древнерусского государева стало возможным лишь в результате экономического и социального развития, внутренних процессов, которые внешние влияния могли лишь несколько ускорить или замедлить, но не отменить.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua