Головна
Cоціологія || Гуманітарні науки || Мистецтво та мистецтвознавство || Історія || Медицина || Науки про Землю || Політологія || Право || Психологія || Навчальний процес || Філософія || Езотерика || Екологія || Економіка || Мови та мовознавство
ГоловнаМедицина → Цитологія, гістологія і ембріологія
««   ЗМІСТ   »»

КЛІТИННА ОБОЛОНКА

Клітинна оболонка, або поверхневий апарат, має складну будову. Основу клітинної оболонки становить плазмолем- ма, або плазматична мембрана (від лат. Membrana - шкірка).

Мембрани - найтонші структури розміром 5 ... 10 нм. Основними компонентами мембран є ліпіди і білки, а також в залежності від виконуваної функції інші хімічні компоненти - органічні (вуглеводи і пігменти), мінеральні (особливо кальцій) і вода, складова 30% маси. Вода необхідна для структурного орієнтування окремих молекул і перенесення гідрофільних речовин.

Структурну основу мембрани складає фосфоліпідний бімолекулярний шар, де неполярні гідрофобні групи занурені в товщу мембрани, полярні гідрофільні групи орієнтовані назовні (рис. 5). Фосфоліпідний бімолекулярний шар виконує дві основні функції: бар'єрну (для іонів і розчинних молекул) і матричну (для розміщення різних білків). Молекули білків розташовані мозаїчно: поверхневі, інтегральні (занурені), полуінтсгральние (напівзанурені). У мембранах зустрічаються тисячі різних білків, що виконують різноманітні функції (рецепторну, транспортну), багато білків є ферментами (ензимами).

З плазматичноїмембраною зовні пов'язаний надмембранний шар - гликокаликс (від гр. glicos - солодкий), представлений вуглеводними компонентами гликолипидов і глікопротеїдів, що мають фибриллярную структуру. Гликокаликс грає важливу роль

Будова клітинної оболонки (по О. В. Волкової і співавт.)

Мал. 5. Будова клітинної оболонки (по О. В. Волкової і співавт.):

А - надмембранний шар; Б - плазмолемма; В - подмембранний шар; 1 - молекула ліпіду; 2 периферичний білок; проміжні філаменти; 4 - мікротрубочки; 5 - актіно- ші мікрофіламснти; 6 полуінтсгральние білки; 7- інтегральні білки; 8- вуглеводні молекули глікопротеїнів і гліколіпідів у взаєминах клітин з навколишнім середовищем і один з одним, бере участь в процесах рецепції, адсорбції, в ферментному розщепленні різних з'єднань і в багатьох інших процесах.

Під плазматичноїмембраною розташований подмембранний шар - вузьку ділянку цитоплазми. Вміст цитоплазми в цій області більш в'язке і практично не містить органел, тут зосереджені структурні елементи опорно-скорочувального апарату клітини, або цитоскелет.

Складові частини клітинної оболонки (плазмолемма, над- і подмембранний шари) взаємопов'язані і функціонують як єдина система, яка забезпечує рецепцію, транспорт речовин, утворення міжклітинних контактів, передачу сигналів з поверхні в глиб клітки. Через клітинну оболонку відбувається Високовибірково транспорт речовин, що йде в двох напрямках: в клітку і з неї. Проникність плазмолеми для води і іонів забезпечує система особливих трансмембранних каналів.

Клітинна оболонка відмежовує вміст цитоплазми від зовнішнього середовища і здійснює регуляцію взаємин клітини з зовнішнім середовищем; приймає сигнали, має рецептори; забезпечує зв'язок між клітинами в тканинах і бере активну участь в міжклітинних взаємодіях; через пори всередину клітини за допомогою ферментів можуть проникати іони і дрібні молекули. У мембрані зарахунок виборчої проникності, одні речовини вільно проникають в обидві сторони клітини, інші залишаються зовні, треті активно переносяться тільки всередину, четверті тільки виводяться за межі клітини. Зокрема, у багатоклітинних організмів з поверхнею клітин контактують кров, лімфа, тканинна і інші рідини, причому внутрішньоклітинна і позаклітинна середовища істотно відрізняються за хімічним складом. Речовини можуть переходити в клітку або виходити в залежності від складу середовища з області більшої в область меншої концентрації - пасивний перенесення; можливість переходу речовин із середовища з меншою концентрацією в середу з більшою концентрацією - активне перенесення.

Спеціальні «насоси», що складаються з вбудованих в мембрану білків, відкачують з клітки, наприклад, небажані (іони натрію) і закачують необхідні (іони калію) речовини. Так здійснюється виборчий транспорт речовин, що йде в двох напрямках: з клітки - екзоцитоз і в клітку - ендоцитоз (Від гр. Ехо - зовні, endos - всередині, citos - клітина).

Залежно від розміру часток і механізмів, що забезпечують надходження речовини в клітину, виділяють: фагоцитоз (Від гр. Fagos - пожирати, citos - клітина) - поглинання твердих часток, пиноцитоз (Від гр. Pino - пити) - поглинання рідини і ендоцитоз, опосередкований рецепторами (цей різновид, на відміну від інших процесів, обумовлює високу специфічність надходження речовин). Інший спосіб перенесення речовин - транспорт в мембранної «упаковці» - призначений для надходження і виділення макромолекул і часток різного розміру.

У зв'язку з інтенсифікацією транспортних процесів в певних ділянках оболонки формуються численні вирости, що збільшують площу клітинної поверхні, - мікроворсинки і базальні инвагинации. Для переміщення утворень, розташованих поза клітиною (поблизу її клітинної оболонки), формуються вії.

Складні зміни в будові клітинної оболонки спостерігаються при побудові постійних спеціалізованих міжклітинних контактів. За функціональним значенням ці контакти можна розділити на ізолюючі, механічні та хімічні.

Прикладом контактів ізолюючого типу є щільний контакт (Зона злипання): ізоляція міжклітинної щілини від навколишнього клітку простору здійснюється шляхом злипання інтегральних білків мембран клітин.

До механічних контактів відносять порівняно просто влаштовані освіти - пальцевидні з'єднання (Бічні инвагинации) і більш складно організовані - десмосоми. У першому випадку взаємодіють тільки зовнішні шари клітинної оболонки (гликокаликс), у другому між мембранами сусідніх клітин з компонентів гликокаликса формується центральна пластинка, яка пов'язана з мембранами контактують клітин системою поперечних фібрил, укріплених за допомогою компонентів цитоскелету. Залежно від протяжності та особливостей будови розрізняють точкові і оперізують десмосоми, які розташовуються у вигляді смужок на всьому протязі контактуючих поверхонь сусідніх клітин.

До хімічних контактам відносять щілинний контакт, де міжклітинний простір стає дуже вузьким (щілиновидним) і може бути виявлено тільки при спеціальній обробці ультра- тонких зрізів. У складі контактують мембран в області такого контакту симетрично розташовуються інтегральні білки, пов'язані між собою.

 1. Критерії нехромосомного спадкування - генетика
  Чи можна на основі простих критеріїв, що застосовуються при генетичному аналізі, розрізнити хромосомні успадкування і різні типи нехромосомной успадкування? Зазвичай це зробити нелегко, і для остаточного виведення потрібно комплекс оцінок. Нехромосомной спадкування насамперед виражається в
 2. Критерії ефективності серцево-легеневої реанімації (перші ознаки), припинення реанімації - сестринська справа в хірургії
  1. Поява пульсу на сонних артеріях в період між компресіями грудної клітини під час непрямого масажу серця. 2. Звуження зіниць і відновлення їх реакції на світло. 3. Відновлення дихання. 4. Поява свідомості. Заходи при відсутності ефекту Якщо при проведенні реанімації вже в перші 2-3 хвилини
 3. Корковий відділ сомато-сенсорної системи, резюме, контрольні запитання та завдання, практичні завдання - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  Первинними проекційними відділами соматосенсорної чутливості є область центральної борозни - поля 1, 2, 3 по Бродману. Ця область організована по соматотопичної принципом: кожній ділянці шкіри відповідає чітко певну ділянку кори б. п., і площа кори, відведеної для даної ділянки шкіри, пропорційна
 4. Кора великих півкуль, - нервова система: анатомія, фізіологія, Нейрофармакологія
  Кора великих півкуль є вищим відділом центральної нервової системи. Вона відповідає за сприйняття і аналіз надходить в мозок інформації, управління різноманітними рухами, розумову і мовленнєву діяльність. Филогенетично кора великих півкуль - наймолодше освіту в НС. В ході еволюції вона вперше
 5. Концепцію індексів харчової цінності., концепція «уявних» ліків., концепції абсолютизації оптимальності - фізіологія харчування
  Сутио концепції харчових індексів є цінність продуктів харчування, що представляє для організму суму складових їх хімічних показників. В результаті застосування цієї концепції в повсякденному харчуванні багато неоднозначні за якістю продукти вважаються взаємозамінним, через що створюється
 6. Комплексний підхід визначення функціонального стану - фізіологія вищої нервової діяльності та сенсорних систем
  З точки зору комплексного підходу функціональний стан визначається через набір фізіологічних показників і комплекс поведінкових прояві, супроводжуючих різні аспекти людської діяльності і поведінки. З позицій системного підходу функціональний стан являє собою результат динамічної взаємодії
 7. Кодування сенсорної інформації - вікова анатомія і фізіологія
  Будь-стимул характеризується такими параметрами, як якість (модальність), інтенсивність і час дії. В рецепторах сенсорних систем відбувається кодування кожного з цих параметрів. кодування якості стимулу забезпечується високою чутливістю рецепторів до адекватного стимулу і спеціалізацією провідних
 8. Клітинні елементи лімфи - фізіологія людини і тварин
  Переважна більшість клітинних елементів лімфи представлено лімфоцитами. Їх кількість в грудному протоці становить 8 - 10 9 клітин на 1 л лімфи. Інші лейкоцити - макрофаги, моноцити і грануло- ціти - присутні в лімфі в дуже невеликих кількостях, але їх число багаторазово зростає при розвитку
© 2014-2022  ibib.ltd.ua