Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
Наступна »
Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001 - перейти до змісту підручника

1. Предмет історії як науки: мета і завдання її вивчення

Вже тривалий час у багатьох країнах світу йде розробка моделі освіти XXI в. На базі скрупульозних досліджень вчені приходять до висновку, що вища школа повинна готувати висококваліфікованих фахівців, які вміють вирішувати професійні завдання на рівні останніх досягнень світової науки і техніки та разом з тим стати інтелектуалами, в російській традиції - інтелігентами, тобто культурними, духовно багатими людьми, які професійно займаються творчим розумовою працею, розвитком і поширенням культури.

Необхідність оволодіння такими якостями відноситься до молодих фахівців як гуманітарного, так і природничого профілю. Людина, що засвоїла тільки вузькопрофесійні знання та навички, може бути тільки ремісником, без оволодіння досягненнями людства в духовній області його неможливо вважати інтелектуально розвиненим, інтелігентним, культурним. У багатьох зарубіжних країнах на соціогуманітарну підготовку студентів відводиться до 25% навчального часу.

Соціогуманітарних підготовка молодих фахівців здійснюється за рахунок системного підбору гуманітарних дисциплін, що відповідають інтересам як особистості, так і суспільства. Студенти повинні отримати достатньо повне уявлення про філософію, економічної теорії, соціології, політології, психології, культурології.

Однак ці знання повинні спиратися на міцну історичну "підготовку, так як без зібраного й узагальненого істориками фактичного матеріалу вивчення перерахованих вище наук стає безпредметною. Не зменшуючи їх ролі в соціогуманітарної освіті студентів, підкреслимо, що в сучасних умовах значення вивчення історії різко зростає.

Насамперед будь-який грамотний людина повинна знати історію своєї батьківщини, життя і справи своїх батьків, дідів і прадідів. Не можна жити на рідній землі і не знати, хто жив тут до нас , не знати і не пам'ятати про їх працях, славі, помилках і помилках. Ми отримали від них не тільки матеріальне, а й духовне спадщину, і користуємося всім як само собою зрозумілим. Але чи завжди ми вміємо бути вдячними своїм батькам і дідам?

Засвоєння історичного досвіду, знань і методів мислення, вироблених попередніми поколіннями, дозволяє на цій основі направляти всю практичну діяльність сьогодення. Наше минуле - це наша інтелектуальна власність, з якою потрібно звертатися так само дбайливо, як і з матеріальної. Історія - це людська життя, яка вже закінчилася, її вже ніхто і ніколи не поверне і не переробить. У Росії була своя складна, суперечлива, героїчна і драматична, самобутня, не схожа на інші країни, історія. Але, незважаючи ні на що, Росія внесла гідний внесок у світову культуру і цивілізацію.

Вивчення та викладання історії в сучасних умовах ускладнюються цілим рядом факторів.

Тривалий час викладання вітчизняної історії страждало зайвої ідеологізованість , що призводило до догматизму і міфологізації багатьох явищ, подій і фактів минулого, страждало його прикрашальництвом, напівправдою. Це призвело до формування спотвореного, ілюзорного історичної свідомості, на основі якого не могли робитися об'єктивні висновки і реальні оцінки дійсності. Зараз вже багато чого зроблено для подолання догм і штампів, того, щоб вивчати не спотворену, а правдиву історію своєї країни.

Актуальність зваженого наукового підходу до вивчення історії зберігається і навіть зростає у зв'язку з тим, що переосмислення минулого не обійшлося без витрат і протиріч, так як вирішувати ці завдання доводиться в умовах переходу від одного суспільного устрою до іншого, в умовах корінних змін у політичній системі суспільства, його економічних основ, висування нових політичних та ідеологічних парадигм, нових морально-етичних цінностей.

З'явилося чимало вкрай політизованих і тенденційних публікацій, що відрізняються кон'юнктурністю оцінок, відсутністю вдумливого історико-дослідницького підходу і навіть непрофесіоналізмом.

Відходячи від історичної об'єктивності, багато авторів не бачать у вітчизняній історії нічого, крім трагедій і помилок, які характерні нібито тільки для нашої країни, хоча не говорять, історію якої держави можна вважати вільною від аналогічних відхилень.

Як вже бувало багато разів, історія стала в сучасних умовах полем політичної боротьби, на якому стикаються не тільки науково обгрунтована критика, а й політизовані точки зору, прихильників яких цікавить не стільки історична істина, скільки пошук аргументів на виправдання свого існування. Це призвело до того, що замість одних міфів з'явилися інші, замість однієї напівправди - інша, замість знання - знову незнання.

Потрібно з жалем визнати, що ступінь знання минулого своєї країни, рівень загальної політичної культури, недоліки в гуманітарній підготовці молоді не створюють умов для критичного сприйняття публікацій, що спотворюють картину історичного процесу. Учасники багатьох дискусій про сучасний стан історичної науки приходили, як правило, до висновку, що незважаючи на радикальні зміни в країні, мінливий характер суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку, на болючість цих процесів, необхідно і в цих умовах прагнути до об'єктивності у висвітленні всього історичного процесу, складних сторінок вітчизняної історії, не впадаючи в однобічність в оцінках історичних подій, явищ і фактів.

Завдання викладання історії в сучасних умовах - показати дійсну історію в усіх її складностях і суперечностях, з її світлими і трагічними сторонами, суворо дотримуючись об'єктивність, історичну правду. Тільки такий підхід може виправити вади минулого, дати уявлення про справжніх історичних подіях і явищах.

Історія нашої Батьківщини завжди була частиною світової цивілізації, підживлювала її. Тому необхідно вивчати шляхи розвитку Росії в контексті світової історії, постійно звертаючи увагу на її місце в світовому історичному процесі.

Вивчення будь-якої науки починається з визначення понять, якими вона оперує в процесі пізнання як природи, так і суспільства. Ця проблема має велике значення не тільки для теоретичного аналізу, але і для конкретно-історичних досліджень і для того, щоб люди, які вивчають один і той же предмет, однаково розуміли один одного. Це може бути тільки в тому випадку, якщо визначення і термінологія стають загальноприйнятими, адекватно відбивають дійсність.

З цієї точки зору поставимо перше питання: що таке історія як наука і який її предмет?

Легкість відповіді на це питання удавана, і дати визначення історії як науки досить непросто. Насамперед необхідно розрізняти історію як всякий процес розвитку природи і суспільства, тісно пов'язаних між собою, і історію як науку про ці процеси.

Ми будемо вивчати історію як науку про розвитку людського суспільства у всьому його різноманітті. Історія товариства являє собою сукупність конкретних і різноманітних дій і вчинків окремих людей, людських спільнот, що знаходяться в певній взаємозв'язку, складових все людство. Отже, предметом вивчення історії є діяльність і дії людей, вся сукупність відносин у суспільстві .

Відомий російський історик В.О. Ключевський (1841-1911) так писав про історію як науку: «У науковому мові слово« історія »вживається в двоякому сенсі: 1) як рух у часі, процес і 2) як пізнання процесу. Тому все, що відбувається у часі, має свою історію. Змістом історії, як окремої науки, спеціальної галузі наукового знання, служить історичний процес, тобто хід, умови і успіхи людського співжиття або життя людства в її розвитку та результати »(Ключевський В.О. Соч. у 8-ми т. TI Курс російської історіі.Ч.1. - М., 1956.-С. 14).

Предмет історії в тому вигляді, як ми вивчаємо його зараз, визначився не відразу. У ході поступального розвитку історії йшов процес вдосконалення матеріального виробництва, змінювався і ускладнювався політичний лад суспільства і його соціальна структура, розвивалися наука і культура.

У міру розвитку суспільства розвивалася і історія як наука, вбираючи в себе досвід багатьох людських поколінь, розширювалося і збагачувалося її зміст, відбувався процес все зростаючого накопичення знань.

Основа історичної науки - збирання, систематизація та узагальнення фактів, розгляд їх у тісному зв'язку і сукупності, Завдяки поступовому накопиченню фактів склалися цілі галузі історичних знань: громадянська історія, політична історія, історія держави і права, історія господарства, військова історія, археологія, історія культури, музики, мови, літератури.

Склався ряд допоміжних історичних дисциплін, що розробляють і загальні питання методики і техніки історичних досліджень. Серед них: джерелознавство (загальні прийоми і методи вивчення історичних джерел), палеографія (історія письма), геральдика (герби), сфрагістика (печатки), нумізматика (монети, медалі, ордени), топоніміка (вивчення назв географічних пунктів) та ін Все це свідчить про достатньо високий рівень розвитку історичної науки.

Історія - наука конкретна, що вимагає точного знання хронології (дат) фактів, подій. Порівняно з іншими гуманітарними науками, що вивчають будь-яку одну зі сторін суспільного життя, вона характеризується тим, що предметом її пізнання є вся сукупність життя суспільства протягом усього історичного процесу. Багато проблем сучасності, якими займаються економісти, соціологи, політологи, етнологи та інші фахівці гуманітарного циклу, можуть бути вирішені тільки на основі історичного підходу та історичного аналізу, на базі виконаної істориками роботи по збору, систематизації та узагальненню величезною сукупності фактів, що дозволяють виявити тенденції суспільного розвитку.

Історія - одна з найдавніших наук, їй близько 2500 років. Її основоположником вважається давньогрецький історик Геродот (V ст. до н. е..), першим написав книгу, яка так і називалася: «Історія». Стародавні дуже цінували історію і називали її «magistra vitae» (наставниця життя), а історика шанобливо іменували «translator temporis» (передавач часом).

Певним ознакою інтересу і поваги древніх до історії було те, що у давньогрецькій міфології одна з дев'яти муз (Кліо) була покровителькою мистецтв і наук. Як вважають історики, Кліо була, ймовірно, музою героїчної пісні, провісниць слави, а згодом, в класичне і еллінізму (V-I ст. до н. е..) - покровителькою історії. Кліо зображувалася у вигляді молодої жінки з натхненним, повним глибокої думки особою, з сувоєм папірусу або пергаментом в руках.

Однак ця романтична символіка не повинна приводити до ідеалізації реального життя. Історія завжди була тісно переплетена з політикою, інтересами і долями правителів, які не завжди заохочували бажання істориків знати правду і повідомляти її людям. Тому майже постійно доводиться рахуватися з упередженістю та суб'єктивізмом в історії, та й долі істориків, які добивалися правди, не завжди були благополучні.

Вивчення історії виконує цілий ряд пізнавальних, інтелектуально розвиваючих функцій. Насамперед, історія володіє величезним виховним впливом. Знання історії своєї Вітчизни, свого народу та всесвітньої історії формує громадянські якості, національну гідність, дозволяє показати роль особистості в історії , зрозуміти моральні та етичні якості людства, їх розвиток, витоки національної культури, її досягнення. Придбання цих знань допоможе зрозуміти місце вітчизняної історії у світовому історичному процесі, внесок нашого народу у світову цивілізацію. Тим самим вивчення історії вирішує завдання не тільки виховання, але й освіти.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Предмет історії як науки: мета і завдання її вивчення "
© 2014-2021  ibib.ltd.ua