Головна
ГоловнаНавчальний процесОсвіта і наука → 
« Попередня Наступна »
Авторський колектив гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва. Школа живої традиції. - М.: Еврика. - 208 с. - (Бібліотека культурно-освітніх ініціатив)., 2005 - перейти до змісту підручника

Прийоми театральної педагогіки в процесі навчання іноземної мови

І.В. Земке,

вчитель французької мови-Q-

Сучасна школа повинна формувати цілісну систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід самостійної діяльності й особистої відповідальності учнів, т . е. ключові компетенції, що визначають сучасну якість змісту освіти.

Вивчення іноземної мови спрямоване на розвиток іншомовної комунікативної компетенції в сукупності всіх її складових: речовий, мовної, компенсаторною, соціо - культурної та навчально - пізнавальною. Засобами іноземної мови йде розвиток і виховання школярів, а саме: -

розвивається емоційно - ціннісне ставлення до світу; -

формується здатність до самоспостереження, самооцінці; -

розвиваються такі особистісні якості, як цілеспрямованість, уміння працювати у співпраці, толерантність, відповідальність, самостійність, творча активність; -

забезпечується особистісне самовизначення учнів, їх соціальна адаптація; -

вдосконалюється досвід продуктивної творчої діяльності з використанням вивчається.

Мета сучасного навчання полягає не просто в повідомленні знань, а в їх перетворенні на інструмент творчого освоєння світу. Розвивається сприйнятливість, творче мислення, здатність утворювати нові сполучення ідей, що відповідають тієї чи іншої мети. Дитина в процесі розумової діяльності створює щось нове. Це мислення спрямоване на досягнення творчого результату. Кінцевий критерій творчості - результат, який досягається внаслідок творчої навчально-пізнавальної діяльності, як внутрішнього характеру (прийняття рішень), так і зовнішнього (створення картини образу).

Я працюю в гімназії гуманітарного циклу, основна концептуальна ідея якої - вільний саморозвиток дитини, припускає індивідуалізацію освітньо-виховного процесу, здатну дати школяреві освіту, духовний розвиток і культуру відповідно до його інтересами і можливостями. В основу концепції гімназії були закладені наступні принципи: -

пріоритет розвитку і саморозвитку особистості дитини; -

демократичність на всіх рівнях освітнього процесу як умова для вільної самореалізації його особистості; -

потреба у учня як основа в пізнанні себе і навколишнього світу, сенсу свого існування; -

духовність як потреба в прихильності до високим моральним цінностям і ідеалам; -

гуманність, що припускає створення цільової установки на визнання людини як найвищої цінності; -

культура як основа сприйняття духовно-моральних цінностей. Пріоритетні завдання сучасної освіти, гімназійний

компонент нашого освітнього закладу, нарешті власного педагогічного досвіду визначають мета моєї роботи - формування функціонально грамотного людини, яка вміє адаптуватися в сучасних умовах. Саме цьому сприяє, на мій погляд, застосування елементів театралізації на уроках іноземної мови.

У процесі гри дитина приміряє на себе всілякі образи: лікаря, матері, продавця, вчителі. Граючи, він набуває соціальний досвід, vjy долучається до духовних цінностей. Особливо важливо те, що все це vP

проходить через його особистий досвід, емоційні переживання, які викликаються не тільки візуальним осмисленням, а й власною грою. Він копіює побачені жести, імітує манеру поведінки, інтонацію. Таким чином дитина осягає культуру людських відносин. Можливості використання елементів театральної педагогіки, в основі якої лежить гра, припускала ще система К.С. Станіславського.

Сучасні зарубіжні теорії зосереджують увагу на психологічних аспектах гри та її значення для розвитку особистості. Засновники розвиваючого вітчизняного навчання виділяють пізнавальні елементи гри, підкреслюючи її важливість для адаптації дитини до життя. Традиційний підхід у навчанні, базуючись на передачі знань і формуванні навичок і вмінь, не використовує творчого потенціалу учня, не дає приводів для філософських роздумів про гармонію людини і природи, про гармонію відносин між людьми. Для вирішення цього завдання використовуються прийоми театральної педагогіки, де крім емоційних переживань у дитини є можливість виразити це в дії.

У навчальній діяльності має бути обов'язково творчий початок. Театральна педагогіка - це своєрідна творча навчальна діяльність, спрямована на засвоєння матеріалу за допомогою художньої подачі. Введення в навчальний процес елементів театральної педагогіки не тільки урізноманітнює його, але і збагачує, створює на уроці творчий психологічний клімат.

Сучасний творчий підхід до процесу освіти повинен враховувати різні ігрові форми навчання. Це можуть бути різні етюди, що демонструють емоційні різні стани: радість, здивування, байдужість, захоплення. При цьому дитина розуміє природу демонстрируемого процесу. Все це дає в комплексі розвиток інтелекту та емоцій, народжує почуття і розвиває руховий фізичний апарат, під яким мається на увазі не тільки голос, фраза, але й міміка, жести, рухи. Всі учасники гри стають партнерами, привчаються до колективної роботи. Але необхідно відзначити той факт, що даний процес можливий лише при використанні особистісно-орієнтованого підходу в навчанні.

Особистісно-орієнтований підхід до навчання

Сьогодні, даний підхід став можливий завдяки соціальним перетворенням, які відбулися в нашій країні: змінилися ціннісні орієнтації, і найголовніша цінність, яка проголошена в суспільстві - це шірокообразованная розвинена особистість. Учень повинен володіти відповідними знаннями, вміннями та навичками, здійснювати різноманітні види діяльності: навчальну, трудову, естетичну. Йому необхідно володіти досвідом творчої діяльності, вміти користуватися новими інформаційними технологіями, бути готовим до міжособистісного співпраці, прагнути уникати конфліктів і долати їх. Все це може бути досягнуто при особистісно-орієнтованому підході до освіти і виховання. ^

Vjy Якиманская І.С. стисло формулює основні вимоги до особистісно-чу

орієнтованому уроку.

Мета - створення умов для прояву пізнавальної активності учнів. Засоби досягнення мети: -

використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, що дозволяють розкрити суб'єктивний досвід учнів; -

створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу; -

стимулювання учнів до висловлювань, використання різних способів виконання завдань без остраху помилитися отримати неправильну відповідь; -

оцінка діяльності учня не тільки за кінцевим результатом, а й по процесу його досягнення ; -

створення ситуацій спілкування на уроці, що дозволяють учневі проявити ініціативу, самостійність, створити обстановку для природного самовираження учня.

При особистісно-орієнтованому підході і використанні адекватних йому технологій навчання створюються особливі відносини між учителем і учнем, між самими учнями. Особистісно-орієнтований підхід спирається лише на пріоритет індивідуальності (учень не стає, а спочатку є суб'єктом пізнання), розвиває індивідуальність і своєрідність учня, вчення стає живим актом. Мета педагогічної діяльності лежить не тільки в лінгвістичній площині,

а перенесена в сферу відносин, які необхідні для оволодіння іноземною мовою, а саме для розвитку здатності сприйняття і здатності вираження.

У процесі навчання іноземної мови є одна перевага: одна з цілей - оволодіння мовою - може і повинна стати засобом навчання. Я пропоную учням обігравати різноманітні ситуації на мові (за допомогою елементів театралізації) для його міцного засвоєння. Хочеться підкреслити, що мене цікавить не тільки результат навчання, тобто не тільки те, ніж у мові опановує учень, а й те, які здібності він при цьому розвиває. Для більш успішного освоєння мови я намагаюся обіграти прочитані тексти за допомогою прийомів театралізації. Але, на жаль, текстів, що відповідають інтересам учнів мало. Звідси наступна проблема: використання адекватних засобів навчання.

Підручник як основний засіб навчання мови

І.Л. Бім відзначає велика кількість зарубіжних підручників, але наполягає на використанні вітчизняного підручника.

Звернемося до основного в середній ланці УМК "Синій птах" під редакцією Селіванової Н.А. і Шашурін А.Ю. УМК-VI будується на принципах комунікативної спрямованості всього процесу навчання, диференційованого та інтегрованого навчання всім аспектам мови і видам мовленнєвої діяльності, свідомості і активності учня у володінні матеріалом і використанні всіх видів

наочності. УМК-VI націлений на філологічне виховання учнів. Це ^

vjy перш за все передбачає розвиток мовної здогадки, вміння спостерігати, чу

зіставляти різні явища, що вивчається, порівнюючи їх з різними елементами рідного. УМК-VI містить в собі 12 блоків. Початок кожного блоку присвячено діалогу. Всі діалоги записані на касети французькими школярами. Читаючи їх, діти навчаються читання і слухання. У діалогах озвучуються розмовні кліше. Для закріплення цих діалогів учням пропонується обіграти таку ж ситуацію з одним із своїх однокласників. У кожному блоці є підстановочні діалоги, де підкреслені слова і вирази замінюються синонімічні. Основні завдання підстановочних діалогів - це розвиток механізму логічного розуміння.

У цих вправах здійснюється комунікативний підхід, так як лист є невід'ємною частиною письмовій мові. При цьому лист розглядається як засіб навчання мови. Оскільки підручник побудований на принципі надмірності, то я вибираю ті вправи, які вважаю потрібними. У 1 - 3, 7, 10 блоках є листи Жюлі Бертран, яка напише своїм друзям. У них учні знайомляться з реаліями французького життя, з режимом дня французьких школярів, дізнаються про систему освіти в школах, ліцеях, коледжах. Учні знайомляться з особливостями написання французького письма.

У блоках є розділ "Poesie pour vous!", В ньому вміщено вірші французьких письменників. Діти із задоволенням слухають аудіозаписи, читають вірші і деякі з них інсценують (L'ENFANT GATE, CHANSON POUR RIRE). У 9-му блоці дана інформація про франко-говорящих країнах

(Швейцарія), учні працювали з картою, розповідали про географічне положення країни, говорили про її особливості. У 7-му блоці дана лінгвокраїнознавча інформація про одного з регіонів Франції, учні знайомляться з її географічним положенням, столицею, кліматичними особливостями, населенням, традиціями. Урок оснащений додатковими матеріалами, взятими з французьких журналів. У книзі пропонуються уривки з художніх творів, деякі з них належать перу письменників, знайомство з якими становлять основу літературної освіти багатьох французів. Це П'єр Гріпарі (автор численних оповідань, романів і казок для дітей), Жерар Пюссі, Анрі Дельп, Фані Жолі-Бербессон. Звичайно, не всі тексти цікаві за сюжетом для учнів, і не все можна інсценувати. На мій погляд, самий відповідний текст для інсценування - "Інспектор Туту" П'єра Гріпарі.

Прийоми театралізації

У першому блоці "Давайте познайомимося" я використовую прийоми театралізації при роботі з п'єсою П'єра Гріпарі "Інспектор Туту". Прочитавши заголовок, я пропоную дітям визначити жанр п'єси: комедія, казка чи детектив. Після прочитання заголовка учні кажуть що це детектив, але, прослухавши всю п'єсу, вони уточнюють жанр, визначаючи його як казковий детектив: у ньому присутній чарівне дзеркало, яке вміє говорити, що говорить вовк і наївний детектив. Тут спостерігається креативне мислення дітей. Збираючи воєдино елементи казки і ^ детектива, вони позначають новий жанр. У процесі роботи з текстом я

vjy проводжу роботу з фонетикою труднопроизносимих незнайомих слів. Вони vP

виписані на дошці і учням пропонується провести фонетичний розбір слова і озвучити його, поруч поміщаються знайомі опорні слова, які слід ввести у фразу з новим словом і перевести її: INADMISSIBLE d de

etre en retard ne pas faire le devoir

se dispurter bavarder a la lecon manger dans les couloirs. У тексті знаходяться і розбираються нові граматичні конструкції, наприклад. Je risque de me faire tuer ... - Я ризикую бути вбитим ... Учням пояснюється алгоритм побудови фрази. Далі йде робота над лексикою, розбираються незнайомі смислові одиниці, наприклад, слово расист. Дітям по контексту пропонується зрозуміти значення слова. Ця робота йде в групах, так як в них панує атмосфера співробітництва та більш успішно вирішуються складні розумові завдання, краще засвоюється новий матеріал.

 Доведено, що організація співпраці дає більшу ефективність, ніж індивідуальна робота. У разі виникнення складнощів з розумінням, я пояснюю слово сама, але пропоную дітям вирішити проблемне питання, наприклад, чому вовк звинувачує місцевих жителів у расизмі? Групи видають свої гіпотези, які дивують різноманітністю і оригінальністю, наприклад: - люди-расисти, тому що вони живуть в різних місцях з вовком і не люблять диких звірів; -

 люди не люблять вовка, тому що вони - люди, а він - тварина; -

 люди його не люблять, бо він краде у них домашніх тварин і навіть маленьких дітей. 

 У групах йде жваве обговорення поняття. Діти приймають рішення і висловлюють їх. 

 Наступним етапом роботи є семантизация лексики, її вживання в вправах. Наприкінці дається завдання на рефлексію, наприклад: -

 З якими цілями вовк опинився в розшуковій бюро? -

 Чи міг він, гуляючи на березі струмка зустріти відбивну з баранини? -

 Чи дійсно дзеркало на стіні у інспектора було чарівним? -

 Чи так вже й хороший вовк, як говорить про нього інспектор? Заключним етапом є спільне написання сценарію з 

 розширенням висловлювань персонажів.

 Всім дітям пропонується створити образ чарівного дзеркала, яке є правою рукою інспектора, при цьому необхідно створити образ дзеркала і озвучити його. Учні самі розглядають співвіднесеність мовного і матеріального образу і дають оцінку один одному, проте в даному випадку є певні психологічні труднощі: учні часом роблять вибір виходячи з особистих симпатій і антипатій, а не з поставленого завдання. 

 Аналізуючи виконану роботу, відстежую вміння учнів увійти в vjy образ, перевтілитися і створити цілу галерею несхожих один на одного чу 

 дзеркал. 

 Далі дітям пропонується обіграти ситуацію в детективному бюро. Учні самостійно розподіляють ролі і в груповій роботі, обговорюють характеристики дійових персонажів. 

 Наступне завдання - скласти портрет кожного з них за допомогою наведених нижче слів: 

 Групи розбиваються на пари, їм видається завдання: спираючись на характеристики, зіграти хитрого вовка і простакуватого інспектора, підступного вовка і суворого інспектора, злого вовка і боягузливого інспектора. Прослухавши всі пари і відібравши дві найбільш цікаві, я даю їм творче завдання додому: створити казкові образи вовка та інспектора, створити образ сучасного детектива і пройдисвіта вовка. Будинки діти створюють не тільки мовний образ персонажів, а й костюми. Інші учні отримують завдання описати будинку створені на уроці образи, зобразити і захистити їх. 

 На наступному занятті інсценування, приготовлені вдома, проглядаються всією групою. Перед учнями ставляться завдання: -

 визначити характер персонажів, -

 оцінити гру "акторів". 

 Trouver les epithetes a chaque personnage ... Le loup de Katia est ... Lalouveest ... 

 При цьому діти активно засвоюють мову і в процесі засвоєння розвивають здатність вступити в контакт, виразити себе як особистість, представити себе, здатність чути іншого. Ці здібності в прихованій формі існують в кожному з нас. Однак, внаслідок виховання і впливу соціального оточення вони частково втрачаються або існують в зародковому вигляді. 

 Образи відрепетирувані, відчуті, програні, оцінені і починається постановка казки, де в одне ціле з'єднані мову, музика, виготовлення костюмів, декорацій. 

 Дія вистави розгортається на музичному фоні. Спеціально підібрана музика допомагає передати настрій героїв, покращує пластику руху акторів, розвиває у дитини вміння слухати і координувати свої рухи. 

 Глибокі емоційні переживання, навіяні музикою, підсилюють ефект, досягнутий образотворчими засобами спектаклю. Діти переживають за героїв казки і товаришів на сцені. Учень ставиться в центр навчального процесу, він стає активним суб'єктом, організовується його взаємодію з іншими учнями. Процес навчання отримує практичну спрямованість. У підготовці до інсценування була пророблена велика парна, групова робота. У ситуації спільної роботи виникають і розвиваються рефлексивні моменти діяльності, зокрема дії контролю, самоконтролю, оцінки та самооцінки. Ця робота (розігрування різноманітних сюжетів для показу їх глядачам, а для тренування поведінки дітей) стимулює vjy нестандартність мислення, розвиває творчий потенціал учня, vP 

 психосоціальну сферу: розвиваються художні, артистичні, образотворчі вміння. Театралізація виховує емоційно-чуттєві якості: почуття прекрасного, естетичний смак. Елементи театралізації я використовую в середній ланці. У старших класах проводжу "круглі столи", диспути, дискусії, де учні обговорюють такі проблемні питання, як ставлення батьків і дітей, молодіжна мода, піднімаються екологічні питання, розглядаються проблеми суспільства і місце людини в ньому. Учні в старших класах готові до такої форми організації навчальних занять, тому що застосування прийомів театралізації в середній ланці дали хороший поштовх до розкріпачення особистості учня, сформували вміння аналізувати, абстрагуватися і вільно висловлювати свою точку зору. 

 У творчості діти стають самі собою, оскільки вони не так прямо як в реальних ситуаціях обмежені і стиснуті зовнішніми обставинами. Входячи в роль, діти іноді вступають в інший, більш глибокий контакт з самими собою і відкривають у собі нові грані. Самосприйняття поглиблюється, вони впізнають себе з іншого боку, з усіма нюансами, яких у повсякденному житті вони не помічають. За допомогою прийомів театралізації розвивається здатність до абстрагування, загострюється здатність до спостереження, підвищується впевненість у собі при контактах з іншими учнями. Здатність переживати стає жвавіше, інтенсивніше і ширше. 

 Прийоми театралізації будять уяву, яке дозволяє відчути і оцінити радість існування, радість життя. Ця творча робота дозволяє розширитися реальності і, може бути, навіть створити основу для її зміни. 

 У цьому зв'язку оволодіння іноземною мовою означає не тільки мовне, культурне та інтелектуальне збагачення, але також і збагачення переживань. 

 Звернення до театральній педагогіці допомагає учневі краще зорієнтуватися в навколишньому світі, пройти соціальну адаптацію. Учні розвивають у собі такі навички, вміння, які зможуть потім застосувати в реальному повсякденному житті. 

 Таким чином, вивчення іноземної мови за допомогою театралізації сприяє "оволодінню життям". 

 Список літератури 1.

 Бім ІЛ. Деякі вихідні положення теорії підручника іноземної мови / / ИЯШ, 2002, № 5. 2.

 Бім І.Л. Особистісно-орієнтований підхід - основна стратегія оновлення школи / / ИЯШ, 2001, № 4. 3.

 Якиманська І.А. Особистісно - орієнтоване навчання в сучасній школі. М., 2000. 4.

 Пасів Є.І. Програма - концепції комунікативного іншомовної освіти. М.: Просвещение, 2000. 5.

 Новосьолова А.С., Зобачева Р.Д. Театральна педагогіка як засіб ^ СР саморозвитку особистості. Пермь, ПДПУ. 2001. СР 6.

 Єршова А.П. Режисура уроку, спілкування і поведінки вчителя. М., 1995. 7.

 Федеральний компонент державного стандарту загальної освіти / / УГ, 2002, вересень - жовтень. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Прийоми театральної педагогіки в процесі навчання іноземної мови"
 1. Проблемний виклад
    прийомами, використовуваними в мові, постановку в найбільш важливих місцях ораторського монологу риторичних питань, які він називає "ефектними" і "викликають інтерес і увагу" 2 і які сьогодні можна визначити як проблемні. Педагогіка минулого високо оцінювала можливості викладу знань вчителем і звертала увагу на деякі важливі вимоги до нього. Виклад вчителя має
 2. Теоретичні передумови МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    прийоми формування загальнонавчальних умінь і навичок, які спрямовані не тільки на засвоєння знань в їх предметному змісті, але і на організацію навчальної діяльності, управління нею. Оволодіння такими прийомами формує індивідуальний стиль навчальної роботи учнів, забезпечує її самостійність, активність, довільність, саморегуляцію. Розроблено умови перенесення сформованих умінь на
 3. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
    прийомів і способів самоконтролю і самооцінки. 5 - 6 класи - час адаптації дитини до принципово іншої соціальної середовищі, освоєння нових видів діяльності, у тому числі і інтелектуальних, нового соціального простору. На цьому етапі бажано забезпечити: - цілеспрямоване навчання груповим методам роботи (насамперед у малих групах); - формування у дитини уявлення про
 4. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
    прийнятну навчальну програму з предмета, необхідно знати багато програм. Навряд чи можливо скористатися доцільною в даних умовах педагогічною технологією, якщо не орієнтуватися в найрізноманітніших технологіях. Подібне знання, орієнтація у всьому спектрі навчальних програм, педагогічних технологій, методик педагогічної діагностики може бути досягнута шляхом самоосвіти.
 5. Школа живої традиції
    прийом культурно-історичного патронажу має, на наш погляд, важливе універсальне значення для педагогіки в цілому. Протягом досить великого відрізку часу (з 1987 р., коли в гімназії почалася робота з вшанування пам'яті Дягілєва) зусиллям директора та педагогічного колективу був створений ретельно продуманий образ Дягілєва, який функціонує в якості конструктивного елемента
 6. Від серйозного до ліричного - один крок, або Роздуми непарадного під'їзду про освітній галузі "Суспільствознавство
    театральної педагогіки в роботу гімназії. Рольові та vjy дидактичні ігри широко застосовуються на всіх ступенях навчання vP ("Подорож в Олімпію" - 5 кл., "Подорож в Давню Русь" - 6 кл., "Повсякденне життя європейця в добу Просвітництва", "Подорож у Лувр" - 7 кл, "Західники і слов'янофіли", "Північне і Південне товариство декабристів" - 8 кл., "Засідання Державної Думи" - 9 кл.,
 7. Рішення приватних завдань художнього виховання і розвиток інтелектуально-творчого потенціалу дитини на уроках дизайну в умовах гімназійної освіти
    прийоми. Режим майстер-класу стає методом, який на основі вже набутого творчого досвіду допомагає розвинути в кожній дитині тільки йому притаманні творчі можливості. Реалізація методологічних принципів сприяє досягненню цілей: розробка самостійної творчої освітньої програми; створення умов для творчої самореалізації кожному педагогу; формування у
 8. 2.1. ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ
    прийнятні терміни. Для розробки і захисту бізнес-плану студентам пропонується об'єднатися в підгрупи по 5-6 чоловік; практичну діяльність дозволяється вибирати з кожної сфери виробництва або послуг. Ролі розподіляються наступним чином: засновники (група студентів - 2-3 особи), які оформляють обрану ними юридичну діяльність; банкіри або інвестори (група студентів 2-3 людини),
 9. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
    прийом в гімназії дітей нижчих станів. Було обмежено земське і міське самоврядування, а в сільській місцевості з 1889 р. вводилася посада земських начальників-чиновників, що володіли великою адміністративною та судовою владою і контролювали діяльність селянського самоврядування. Постаралося уряд і закріпити селянську громаду як податную одиницю, утруднити вихід з неї
 10. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
    прийомів дослідження балансів об'єднана в методики трендового, горизонтального і вертикального аналізів. Валютний контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Метою валютного контролю є забезпечення дотримання валютного законодавства при здійсненні валютних операцій. Валютний контроль в Російській Федерації здійснюється органами валютного контролю та їх агентами.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua