Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

4.6.1. Економічний розвиток Росії в першій половині XIX століття

У першій половині XIX століття Російська імперія являла собою величезну континентальну країну, розміри якої до середини XIX століття досягли 18 млн км2. Населення, що налічувало в 1815 році близько 45 млн чоловік, зросла до 70 млн осіб до початку 50-х рр.. До середини сторіччя Росія складалася з, 69 губерній і областей, які ділилися на повіти.

Сільське господарство. Росія першої половини XIX століття була аграрною країною, 90% населення якої становили селяни. Основною галуззю економіки було сель-ське господарство. Переважною землеробської системою було сформоване ще в Середньовіччі трипілля: ярові - озимі - пар. Приріст сільськогосподарської продукції відбувався переважно за рахунок розширення площі посівів, тобто екстенсивним шляхом. У загальному обсязі сільськогосподарських культур провідне місце займали сірі хліба: жито, ячмінь, овес. Разом з тим в чорноземних районах став зростати питома вага посівів пшениці. З другої чверті XIX століття значи-

8 *

227

тельно розширюються посадки картоплі, який з городньої культури перетворюється на польову. У першій половині XIX століття вивіз хліба ще не набув широкого розмаху (з 342 млн пудів товарного хліба на експорт йшло лише 72 млн. пудів, решта споживалося всередині країни). У 30-х рр.. в Росії налічувалося близько 127 тис. поміщицьких сімей, які становили 1% населення країни, причому більшість з них (70%) були полупанками (тобто мали не більше 21 душі селян чоловічої статі). Великих поміщиків налічувалося близько 3%, проте володіли вони майже 50% селян-кріпаків.

Категорії селянства. Всіх селян дореформеної Росії можна розділити на три нерівні за своєю чисельністю групи: поміщицькі, державні та удільні. Перша з даних категорій була найчисленнішою (до початку 50-х рр.. Їх налічувалося до 23 млн осіб обох статей). За формою феодальної експлуатації поміщицькі селяни ділилися на оброчних і панщинних. Чисельність оброчних селян була вище в найбільш розвинених промислових губерніях. Феодальні повинності з плином часу зростали, що свідчить, з одного боку, про посилення феодального гніту, а з іншого про підвищення прибутковості селянського господарства, яке починає за обсягом виробництва сільськогосподарської продукції конкурувати з поміщицьким господарством. Державних селян налічувалося до 19 млн душ обох статей. Феодалом по відношенню до них виступала сама держава. Державні селяни платили в казну оброк і ряд різних податків. Формально ці селяни вважалися вільними сільськими обивателями, і в цілому їх становище було дещо краще, ніж поміщицьких. Питомі селяни, що займали як би проміжне положення між двома попередніми категоріями, належали імператорського прізвища. Їх налічувалося до кінця 50-х років 1,7 млн душ обох статей. Питомі селяни несли ряд натуральних і грошових повинностей. З посиленням капіталістичних відносин в Росії все більше поглиблюється майнова диференціація в селянському середовищі. Особливо цей процес отримав розвиток в центральних промислових гу-

228

Берн, де розвинена торгово-промислова діяльність селян давала їм можливість збагачуватися. У цілому ж кріпосницька система хоча і володіла ще певним запасом життєздатності, ставала все більш відчутним перешкодою для подальшого розвитку товарно-грошових відносин на селі і для розвитку економіки в цілому.

Промисловість і транспорт. Промисловий розвиток дореформеної Росії відрізнялося широким поширенням дрібної, переважно селянської промисловості. До початку 50-х років XIX століття до 2/3 всієї продукції обробної промисловості припадало на частку селянських кустарних промислів. Дрібна промисловість стала основою для подальшого зростання капіталістичного виробництва - в її надрах готувалися кваліфіковані кадри, накопичувалися капітали, формувалася промислова буржуазія.

Поряд з кустарної промисловістю розвивалася і велика, заводська промисловість. Найбільш значне зростання відбувається у другій чверті XIX століття, коли в Росії починається промисловий переворот. Це проявилося в переході від мануфактури до фабрики і виразилося, по-перше, в технічному переоснащенні підприємств, на яких систематично починають використовуватися машини і верстати, і по-друге, в переході від підневільного до вільнонайманій праці. Однак панівне становище фабричне виробництво в Росії займе тільки після скасування кріпосного права в 1861 р. Зростання промислового розвитку приводив до зростання міського населення, яке з 1811 р. по 1863 р. збільшилося в 2,2 рази. Особливо швидко зростало населення нових торгово-промислових центрів: Одеси, Ростова-на-Дону, Миколаєва, Самари та ін Соціально-економічний розвиток країни вимагало подальшого розвитку шляхів сполучення, що було хворим місцем російської економіки. Транспорт в Росії як і раніше залишався виключно гужовим і водним. Найбільш важливою транспортною артерією була Волга, що зв'язує центральні промислові райони з південними областями країни. Водний транспорт був найдешевшим, і тому уряд вкладає багато коштів для створення і вдосконалення гидротех-

229

нических споруд (каналів, шлюзів). У першій половині XIX століття в Росії починають будуватися шосейні дороги, протяжність яких до кінця 50-х років становила 8,5 тис. верст. У 1873 р. в Росії була побудована перша залізниця - між С. Петербургом і Царським Селом. Протягом восьми років (з 1843 по 1851 рр..) Будувалася залізниця між Москвою і Санкт-Петербургом. Для величезних просторів країни протяжність шосейних доріг і залізниць була абсолютно недостатня.

Торгівля. У внутрішній торгівлі величезну роль грали ярмарки. Найбільшою з них була Нижегородська, щорічний торговий оборот якої до початку 60-х років становив 125 млн руб. У 1824 р. тільки в європейській частині Росії налічувалося 76 великих ярмарків. Найбільш активну зовнішню торгівлю Росія вела з Англією (34% російського експорту та імпорту), а також з Німеччиною (11%), Францією (10%), Китаєм (7%), Туреччиною (5%) і т.д. У першій чверті XIX століття середньорічний вивіз товарів визначався сумою в 59 млн руб., А ввезення - 42 млн руб. Росія вивозила переважно сировину і продовольчі товари (85 - 90%) експорту: хліб, ліс, льон, шкіри, прядиво та ін Хліб, що становив основу російського експорту, вивозився за рахунок недоспоживання його всередині країни, практично щорічно та чи інша область імперії голодувала . Серед імпортованих до Росії товарів переважали промислові товари, верстати, тканини, папір, предмети розкоші. Російська зовнішня торгівля мала активний баланс, тобто перевищення експорту над імпортом, що досягалося, насамперед, високими митами на ввезені товари.

Політика протекціонізму, яку проводив уряд, захищала російську промисловість від конкуренції і давала додаткові доходи в казну.

Економічна політика уряду. Економічна політика Росії в першій половині XIX століття зосереджувалася переважно на вирішенні селянського питання, проблеми кріпосного права. До цього підштовхували численні кризові явища, що мали місце в кріпосницької системі, а також морально-етичний аспект проблеми. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені на початку правління Олександра I. 20 лютого 1803

230

р. виходить указ про «вільних хліборобів», який дозволяв поміщикам за їх розсуд відпускати селян на волю з землею за викуп за договором. Указ косив рекомендаційний характер і, безумовно, не міг вирішити проблеми. За 25 років в розряд вільних хліборобів надійшло тільки 47 тис. селян. В роки царювання Олександра I був створений цілий ряд проектів звільнення селян (проекти Н. Мордовина, А. Аракчеєва), що залишилися нереалізованими, по-перше, через перманентної фінансової кризи, який Росія переживає в ці роки, а по-друге, з -за страху перед реальним звільненням селян і побоювання невдоволення найбільших дворян-кріпосників. При Миколі I селянська проблема була поставлена на порядок денний. Видається більш 100 указів, що обмежують владу поміщиків над селянами, але вони лише регламентували кріпосне право, не вирішуючи питання в корені. Рішенням цієї проблеми займався цілий ряд секретних політиків, які розробляли т.зв. «Рекомендації» по селян-ському питання. Найбільш активним діячем у цій сфері був граф П.Д. Кисельов. За його ініціативою уряд прийняв указ від 2 квітня 1842 про «зобов'язаних селян». Цей документ дозволяв поміщикам укладати зі своїми селянами за взаємною згодою договори, за якими поміщики зберігали право вотчиною власності на землю, а селяни отримували від них землю за встановлені повинності. Указ не мав великого значення, оскільки носив рекомендаційний характер. Найбільш значним заходом уряду була реформа державної села - малоземельні селяни наділялися землею (Найчастіше селяни переселялися на порожні землі), скорочено деякі податі, засновані допоміжні позики для селян, розширено мережу запасних магазинів на випадок неврожаю і т.д. Проте всі ці заходи досягалися шляхом збільшення бюрократичного апарату, громіздкого і численного, витрати на утримання якого лягли на селян, що ще більше погіршило становище державних селян.

Хоча за першу половину XIX століття не було зроблено суттєвих кроків у справі скасування кріпосного права, націленість на цей крок стає очевидною. У ці

231

роки була проведена велика підготовча робота, результати якої позначилися в процесі підготовки та скасування кріпосного права при Олександрі П. Відбувається перелом у свідомості суспільства, більшість якого бачить очевидну необхідність звільнення селян.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.6.1. Економічний розвиток Росії в першій половині XIX століття "
 1. 2.« Так чи знаєте Ви, що таке Росія? »
  економічного і соціального розвитку, внутрішніх процесів, які зовнішні впливи могли лише кілька прискорити або сповільнити, але не скасувати. При цьому наголошується поліетнічність панівного шару народжується держави. З питання про походження назви Русь по раніше йдуть суперечки між прихильниками «скандинавської» і южнорусский гіпотез. Аналізуючи їх аргументацію, А. А. Горський
 2. Петро Великий
  економічних і політичних перетворень, які йшли в Росії з початку XVIII в. Він підкреслює, що російські вели справедливу боротьбу за свої споконвічні, «наслідні» землі. Всі успіхи у війні відносяться за рахунок особистих достоїнств Петра I. Високу оцінку діяльності Петра I давав також видатний історик В.Н. Татищев. Кар'єра цього вченого почалася саме в петровський час. Він добре знав реалії
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  розвитку ряду давньоруських міст також передбачали заходи з охорони їх культурного шару. Отже, 80-90-ті роки - це час, коли фахівці цілком усвідомлено продовжували дослідження культурного шару міст, найчастіше - у великих містах - ведучи розкопки з охоронними цілями. Про розмах цих робіт можна судити по досить представницьким даними інформаційного збірника «Археологічні
 4. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  економічних і політичних свобод в Росії, створення громадянського суспільства і правової держави. Важливо було звільнити церкву від виконання не властивих їй функцій одного з органів державного апарату, в який вона перетворилася з часів Петра I, і підвищити її роль як основного морального стрижня і духовного вихователя російських людей. Ось коло тих завдань, які повинні були
 5. 9. Реформи і контрреформи в X IX столітті
  економічні відносини, слабка технічна озброєність, погана конкурентоспроможність на зовнішньому ринку. Всі ці негативні моменти пояснюють ту кризу, яка пережила Росія на початку XX століття. На закінчення відзначимо, що в останні роки нетрадиційно розглядається питання про революційну ситуацію. Неко-торие дослідники стверджують, що революційних ситуацій в Росії XIX століття не було. Були
 6. 1.Економіка і соціальна структура
  економічними укладами - Росія, Японія, Австрія, Балканські держави; - ешелон держав Азії, Африки, частково Латинської Америки, що опинилися до початку XX століття на положенні колоній і напівколоній великих держав. Для країн другого ешелону, в тому числі і Росії, характерний особливий тип капіталізму, становлення якого характеризується набагато пізнім початком (XVIII - середина XIX ст.) Слабо
 7. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Економічних протиріч, з потребує глибоких реформ структурою політичної влади. Необмежене самодержавство давно перестало відповідати потребам країни, що вступила на капіталістичний шлях розвитку. Царизм, звироднілі в розгнузданий свавілля чиновників усіх рангів, всупереч потребам часу, придушував будь-яку громадську ініціативу. На самому початку XX століття в Росії не
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    економічних формаціях та їх неминучою послідовній зміні. А як же могло бути інакше, якщо в передмові до 33-му тому 5-го видання праці Леніна про його роботи з теорії держави, зокрема про «Державі і революції», Інститут марксизму-ленінізму при ЦК КПРС стверджував: «Ленінський працю, в якому вперше найбільш повно і систематизовано викладено марксистське вчення про державу,
 9. Глава чотирнадцята. СИСТЕМА І СТРУКТУРА ПРАВА
    економічних, соціальних рішень. Є ілюзіями уявлення багатьох економістів, політиків, що вони можуть приймати будь-які економічні чи соціальні рішення, які потім, де, оформлять юристи. Якщо ці рішення суперечать системі права, її основоположним засадам, ефективність таких економічних, соціальних рішень буде незначна або навіть, навпаки, виявиться соціально шкідливою.
 10. 1.3 ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
    економічні реалії висунули нові вимоги до якості вищої освіти. Міжнародні взаємини показали, що кваліфікаційні документи російських вузів відрізняються від прийнятих у розвинених країнах. Відрізняється номенклатура спеціальностей випускників вузів, інший зміст навчального матеріалу, розрізняється роль кафедри в процесі навчання. Багато закордонних підручники, перекладені в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua