Головна
ГоловнаІсторіяАрхівознавство → 
« Попередня Наступна »
Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Експертиза цінності документів 4.2.1. Експертиза цінності документів на основі наукових критеріїв

При формуванні Архівного фонду країни з величезної кількості документів лише незначна частина надходить на державне зберігання.

Процес вивчення документів на підставі принципів і критеріїв цінності з метою визначення термінів зберігання документів і відбору їх на державне зберігання називається експертизою цінності документів.

Основи методики експертизи почали закладатися в XIV-XVIII ст. Більш бурхливий розвиток експертиза цінності документів отримала в XIX в. і остаточно сформувалася в XX в.

Сучасна експертиза цінності документів проводиться, як правило, на основі нормативно-методичних посібників: переліків, номенклатур справ, класифікаторів.

Однак ці посібники, як і закони, зворотної сили не мають. Тому не проводиться експертиза цінності документів, наприклад 1920-х рр.. за переліками 1990-х рр.. У даному розділі буде розглянута експертиза цінності документів на основі наукових критеріїв.

Підсумком експертизи цінності документів є повноцінне комплектування державних архівів і всього Архівного фонду країни. Саме в результаті експертизи відбувається формування архівних фондів, які концентруються в державних архівах.

Завдання експертизи цінності документів. Перше завдання - відбір найбільш цінних документів з відомчих до державних архівів на державне (постійне) зберігання та визначення профільне ™ документів тому чи іншому державному архіву.

Друге завдання - визначення термінів зберігання документів, інформація в яких може бути використана протягом ка-когось періоду часу. Залежно від встановлених термінів зберігання такі документи можуть бути розділені на дві групи: 1)

для довготривалого зберігання (наприклад, документи поличному складом з термінами зберігання 75 років або 75 років мінус вік особи на момент заведення справи), 2)

для тимчасового зберігання.

Третє завдання - забезпечення повноти складу архівного фонду шляхом поповнення втрачених документів, що можна зробити за рахунок ідентичних документів з фондів однорідних установ, а також вище-або нижчестоящих установ.

Четверта завдання - відбір на зберігання найбільш інформативно ємних документів.

Експертиза цінності документів проводиться у три етапи: у діловодстві, у відомчому і державному архівах.

У діловодстві вирішується проблема визначення термінів зберігання документів вже при складанні номенклатури справ, тобто коли справа ще «не народилося».

У відомчому архіві відбувається виділення з документального фонду установи справ для постійного зберігання та підготовка їх до здачі в державний архів.

Якщо в установі є юридично самостійні структурні підрозділи, то з цінних документів формують декілька архівних фондів.

Крім цього відбирають для знищення документи тимчасового зберігання, термін зберігання яких закінчився. При цьому особлива увага повинна бути приділена документам, термін зберігання яких 75 років (по особовому складу), адже за кожним з них стоїть доля людини. Всі ці важливі завдання вирішуються спільно з комісією, яка по-науковому може називатися центральної експертною комісією (ЦЕК) або просто експертною комісією (ЕК).

У державному архіві, по-перше, перевіряють рішення експертних органів відомчих архівів і затверджують їх і, по-друге, проводять цільову комплексну експертизу цінності документів або розбір розсипи документів.

Цільова комплексна експертиза - це експертиза, яка проводиться з метою виявлення дублетности відразу за декількома фондам:

вищестоящих і підлеглих одному відомству установ;

однорідних установ, що діяли на одній території (школи одного району);

осіб, пов'язаних родинними або особистими відносинами.

Такий комплексний підхід можливо здійснити тільки в державному архіві, куди надходять сотні і тисячі фондів різних установ.

В результаті експертизи цінності документів виділяються дві групи справ:

справи для постійного і довготривалого (75 років) зберігання;

справи, призначені для знищення.

Одягла, що підлягають знищенню, складається акт; справи для постійного і довготривалого зберігання надалі заносяться до опису.

Акти і описи подаються на розгляд відповідної експертної комісії, або експертно-перевірочної комісії, або центральної експертно-перевірної комісії (ЦЕПК).

Критерії експертизи цінності документів. Критерії експертизи цінності документів - це система науково обгрунтованих ознак, на основі яких визначається цінність документів.

Всі критерії можуть бути поділені на три великі групи: 1)

критерії походження документів; 2)

критерії змісту документів; 3)

критерії зовнішніх особливостей документів.

Розглянемо кожну групу критеріїв і їх використання стосовно до документів конкретних фондів. 1.

До групи критеріїв походження документів належать:

значення установи або особи в житті суспільства;

значимість подій (явищ, предмета), відображених у документах;

час і місце створення документів.

На основі критерію значення установи в житті суспільства визначаються групи установ, від яких документи надходять або на державне зберігання у повному обсязі (мається на увазі цінна документація цих установ), або вибірково (при цьому вирішуються питання про формах вибіркового прийому), або взагалі не надходять на державне зберігання. При цьому враховують значення діяльності установи для розвитку галузі, його місце у відомчій системі.

Критерій значення особи в житті суспільства надзвичайно складний для архівіста, оскільки сучасникам складно адекватно оцінити роль тієї чи іншої особистості. Тому, приймаючи рішення про постійному зберіганні фонду того чи іншого діяча, потрібно враховувати думку фахівців даної галузі, вчених, колег по професії і співробітників.

Критерій значущість події дозволяє оцінювати документи, що містять нові, узагальнені і єдині свідоцтва про суттєві події. Цей критерій вимагає оцінювати документи залежно від ступеня участі установи або особи у проведенні або вивченні події, відображеного в документах.

На підставі цього критерію виявляються документи, які були створені у зв'язку з подіями величезного історичного значення в історії країни. У зв'язку з цим навіть документи, які призначаються для знищення, можуть бути залишені на державне зберігання. Особливу увагу архівісти повинні приділяти періодам воєн і інших катаклізмів, коли гине багато документів.

Наприклад, документи, які утворилися до 1626 р. (до пожежі в Москві в травні 1626, під час якого загинула величезна кількість документів московських наказів та інших установ), цінуються вище інших документів.

Особливо цінуються документи таких періодів в історії нашої батьківщини, як Селянська війна 1773-1775 рр.., Вітчизняна війна 1812 р., рух декабристів, революційні ситуації кінця 1850-х-початку 1860-х рр.. і кінця 1870-х-початку 1880-х рр.., революція 1905-1907 рр.., Перша світова війна, Велика Жовтнева соціалістична революція і Громадянська війна, Велика Вітчизняна війна і т.д.

Велике значення має критерій час утворення документів. Щоб захистити від знищення документи, була введена заборонна дата - 1922 р. Документи, відклалися в період до 1922 р. включно, до знищення не виділяються. Особові справи та документи біографічного характеру, завершені в діловодстві по 1945 р. включно, також знищенню не під лежать. Знищення документів з 1922 по 1945 р. включно здійснюється в установленому порядку лише з дозволу федеральної архівної служби Росії.

Критерій місце освіти документів також вимагає ретельного вивчення матеріалів, які виявлені або можуть бути виявлені на місці якого значного події, цікавого явища. 2.

До групи критеріїв змісту документів належать:

значимість інформації документа; повторюваність документної інформації; цільове призначення документів; вид і різновид документа.

На основі критерію значимість інформації документи установ ділять на три групи:

документи, що відображають основні напрямки діяльності установи, з постійним терміном зберігання;

документи допоміжного, оперативного, довідкового характеру, що зберігаються тимчасово;

документи з особового складу. У цій групі може бути представлена як основна, так і допоміжна документація. При оцінці цієї групи документів слід враховувати не тільки значення інформації, але і значення особи, якої ці документи безпосередньо стосуються. Як правило, термін зберігання - 75 років за висновком ЕПК.

Говорячи про значення інформації, в першу чергу слід мати на увазі її змістовну сторону. Звичайно, всебічно оцінити значення інформації документів, що надходять на постійне зберігання, архівісту неможливо. Це може бути досягнуто лише за допомогою джерелознавчого аналізу документів. Тому цей критерій повинен застосовуватися в тісному взаємозв'язку з критеріями цільове призначення документа і вид і різновид документа.

Критерій повторюваність інформації широко використовується в експертизі цінності документів, так як «природа» державного управління породжує явище повторюваності інформації у створюваних документах.

У зв'язку з цим враховуються види і форми повторюваності документної інформації шляхом зіставлення документів як джерел первинної та вторинної інформації.

Розрізняють два види повторюваності інформації, кожному з яких властиві свої форми:

1 Документи, на підставі яких були створені нові документи, є джерелом первинної інформації.

Формальний (коли відбувається просте відтворення документної інформації у вторинних джерелах) з такими формами, як дублетність, цитування та підсумовування;

аналітико-синтетичний (коли відбувається перетворення документної інформації первинних джерел у вторинних джерелах інформації) з такими формами, як узагальнення, реферування і виклад.

Як форму повторюваності інформації виділяють варіантність, яка може ставитися до формального або аналітікосінтетіческому увазі повторюваності документної інформації.

Все залежить від ступеня переробки варіантів документа. У практиці експертизи цінності документів та при виділення справ до знищення враховується формальний вигляд повторюваності інформації.

Найбільш поширеною формою повторюваності інформації є дублетність.

Слід чітко розмежовувати дублетні документи (документи, розмножені за допомогою розмножувальної техніки і мають ту ж форму посвідчення, що й оригінали) та копії документів (виконані на друкарській машинці).

Дублетних документи, як правило, у фондах установ представлені постановами, рішеннями, циркулярами вищестоящих установ, які при описі вказуються як копії. Це пояснюється тим, що копійность вважається проявом дублетности. 3.

До групи критеріїв зовнішніх особливостей документів належать:

справжність;

зовнішній вигляд документа (форма передачі змісту, посвідчення та оформлення документів, в тому числі художні, палеографические, мовні та інші особливості; фізичний стан документів).

Критерій справжність документів має важливе значення, так як саме подлинникам віддається перевага при відборі документів на державне зберігання. При визначенні достовірності документа встановлюється наявність бланка, печатки, штампа, підписи і т.д., що безпосередньо пов'язано з формою посвідчення документа.

Якщо оригінали мають особливе державне значення для використання в читальному залі або якщо є розбіжності в текстах оригіналів та копій документів, 1-2 примірника копій залишаються на постійне зберігання. Копії документів підвідомчих установ залишаються і в тих випадках, коли немає гарантії, що у фонді підвідомчої установи збереглися оригінали цих документів.

При оцінці такого критерію, як зовнішній вигляд документа, художні, палеографические, мовні та інші особеннос-

ТІ не настільки актуальні для документів сучасних установ, а також установ 1920 -х рр.., оскільки ці документи, як Правило, знаходяться у хорошому стані і повністю збережені. Хоча іноді доводиться враховувати і фізичний стан документів, і форму передачі в них інформації. Якщо у пошкоджених документах можливо хоча б часткове відновлення тексту, вони залишаються на постійне зберігання, реставруються або фотокопір.

 Особливості проведення експертизи цінності документів особового походження. При проведенні експертизи цінності документів особового походження на основі критеріїв спочатку визначається цінність фонду, а потім проводиться оцінка документів. Документи особового походження відображають не тільки факти реальної дійсності, а й ставлення до них автора, залежне від соціальної позиції, накопиченого життєвого досвіду і специфіки емоційного сприйняття світу. Історичні події постають перед нами в світлі його індивідуального ставлення до них. Внаслідок цього відображення зовнішнього світу в документах особистих архівів, не втрачаючи свого об'єктивного значення, набуває і суб'єктивний характер. 

 В даний час не розроблені критерії експертизи цінності для відбору документів особового походження на державне зберігання, тому користуються системою загальних критеріїв. 

 З урахуванням специфіки документів особового походження критерії експертизи цінності документів особового походження поділяють на дві групи: 1)

 критерії цінності фондів особового походження; 2)

 критерії цінності документів особового походження. 

 До групи критеріїв цінності фондів особового походження відносяться: 

 значення творчої та громадської діяльності фондооб-разователя; 

 історія фонду та його склад; 

 взаємозв'язок фонду з іншими комплексами документів (так, документи маловідомого особи можуть бути цінні в зв'язку з уже наявними в державних архівах документами, можуть підтверджувати й доповнювати їх). 

 До групи критеріїв цінності документів особового походження відносяться: 

 значення творчої та громадської діяльності автора документа; 

 час і місце створення документа; 

 значимість змісту документа, його інформаційна, художня та наукова цінність; 

 зовнішні ознаки документа (схоронність, ступінь автогре-фічності, наявність послід тощо); д1 У примірних переліках називаються документи, що підлягають державному зберігання, а також документи, що підлягають виділенню до знищення як не представляють наукової, історичної, економічної цінності. 

 Відомчий перелік являє собою довідник про склад і зміст документів установ, організацій і підприємств одного відомства, однієї галузевої системи. Перелік передбачає максимально повне охоплення видів і різновидів документів, систематизованих у відповідності з основними функціями та напрямками діяльності установ цього відомства, із зазначенням термінів зберігання кожного виду документів. 

 Таким чином, типова документація з єдиними загальними і обов'язковими термінами зберігання входить складовою частиною в усі відомчі переліки. 

 До 1990-ХГТ. переліки документів, що підлягають постійному зберіганню, були одного виду - типові. У них були вказані документи, що підлягають прийому тільки в державні архіви СРСР, які, як було сказано вище, орієнтувалися на документи державних установ. Останнім таким переліком є типовий перелік документів, випущений у 1989 р. 

 У 1990-і рр.. з появою організацій різних форм власності виникла потреба в підготовці нових видів переліків документів, що враховують зміни, що сталися. 

 Вельми своєчасним є перелік документів для недержавних комерційних організацій - довідковий посібник «Управлінські документи постійного строку зберігання, що утворюються в діяльності недержавних комерційних організацій (господарських товариств і товариств, виробничих кооперативів)» (М., 1996). Даний посібник може бути віднесено до системи переліків, так як в першу чергу включає приблизний перелік управлінських документів недержавних комерційних організацій. Оскільки допомога випущено в електронному форматі, воно містить на дискеті програму перегляду примірного переліку і вибору статей для формування власного переліку управлінських документів. 

 Дана система переліків охоплює так звані управлінські документи. Але є переліки для спеціальної документації. Наприклад, в 1998 р. був випущений «Перелік науково-технічної документації, що підлягає прийому в державні архіви Росії». 

 Як бачимо, розглянуті переліки представляють два типи переліків документів: із зазначенням строків зберігання і підлягають постійному зберіганню. 

 Сьогодні вже можна говорити про новий, третьому виді переліків, де дані групи документів як постійного, так і тимчасового зберігання, але останні не тільки не диференційовані по сро кам, а навпаки, позначені лише як «тяжіють» до постійного ому терміну зберігання. Серед них немає документів, однозначно име-щих той чи інший тимчасовий термін зберігання. 

 З вийшли останнім часом (2000) типових переліків наи-олее сучасним є «Перелік типових документів, об-азующіхся в діяльності організацій, із зазначенням строків збе-ення», який з'явився логічним продовженням Типового пе-ечня документів, що вийшов в 1989 р. 

 У чому ж взаємозв'язок двох цих переліків? 

 По-перше, з моменту виходу в світ нового типового переліку трачівает свою силу лише перша частина Типового переліку 1989 

 По-друге, новий Перелік типових документів поширеною-років свою дію на документи, починаючи з 1995 р., а для установ-ення термінів зберігання документів, створених у 1980 - 1990-ті рр.. (До 995 р.) необхідно продовжувати користуватися типовим переліком 989 р. 

 По-третє, залишається діючої друга частина Типового переліку документів 1989 р., якою необхідно користуватися при визначенні термінів зберігання документів за галузями і специфічним напрямками діяльності організацій, наприклад конструкторської, технологічної, проектної, науково-дослідних та іншої подібного роду документації. 

 Сама назва нового Переліку типових документів вказує на те, що він включає однотипні документи, що утворюються в організаціях незалежно від їх призначення, рівня і масштабу діяльності і навіть форм власності, тобто дію нового Переліку типових документів поширюється і на документи недержавних організацій. 

 Новий Перелік типових документів необхідно використовувати в якості основного нормативного документа і в першу чергу - при підготовці номенклатур справ і формуванні справ у діловодстві, а також при визначенні строків зберігання і відборі документів на постійне (вічне) зберігання. 

 Якщо ви працюєте в установі - джерелі комплектування (або потенційному джерелі комплектування для недержавних організацій), то без змін можете використовувати ті терміни зберігання, які вказані в графі «Термін зберігання документів» (графа № 3). 

 Якщо ви працюєте в державному або муніципальному закладі, який не є джерелом комплектування, то замість графи з зазначенням терміну зберігання "Постійно» використовуйте графу із зазначенням терміну зберігання «10 років», тобто самі перетворіть вказаний термін зберігання. 

 Більш того, в даному випадку недержавним установам рекомендовано зберігати документи «не менше 10 років ... термін зберігання документів визначає організація відповідно до чинного законодавства та необхідністю практичного використання документів ». 

 Але це правило поширюється не на всі документи: є цілі комплекси документів, які необхідно зберігати у всіх організаціях, які не є джерелом комплектування (державних, муніципальних, недержавних), до моменту їх ліквідації. Це такі документи, як накази з основної діяльності, бюлетені голосування, статути та положення, установчі документи та документи їх реєстрації, а також інші документи нормативно-правової-го, майново-господарського характеру. 

 Особливо слід звертати увагу на зміну строків зберігання документів з особового складу в установах усіх форм власності. 

 У країні існує заборонна дата, якою є 1945 Це означає, що документи, що утворилися до цього терміну, не можна знищувати без узгодження з ЕПК, а для місцевих справ, що організувалися до 1945 р.

 , Практично встановлюється строк зберігання в графі «Постійно». 

 Необхідно звернути увагу і на позначку ЕПК поруч з певним терміном зберігання, яка означає, що вказана документація в організаціях державного типу, можливо, буде мати постійний термін зберігання, що вирішується після її вивчення та за погодженням з ЕПК державного або муніципального архіву. 

 В організаціях недержавного типу відмітка вірна лише в тому випадку, якщо дана організація уклала договір з архівною установою на передачу документів. Якщо недержавна організація «не контактує» з архівною установою, то питання про терміни зберігання таких документів вирішується експертною комісією самої організації. 

 У 2000 р. вийшов у світ ще один новий, який не мав раніше аналогів «Примірний перелік документів, що утворюються в діяльності кредитних організацій, із зазначенням строків зберігання», у складі якого відображені документи з організаційних питань управління, економічного прогнозування і кредитуванню, касових операціях і інкасації, операціями з цінними паперами та зовнішньоекономічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності, автоматизації банківських робіт та ін 

 Даний перелік сприяє раціональній організації документів у діловодстві, забезпечення збереження, відбору документів на постійне (вічне) зберігання, встановленню конкретних термінів зберігання документів, а також захисту законних інтересів кредиторів, вкладників та клієнтів кредитних організацій. 

 Особливо слід зазначити, що застосування цього переліку є обов'язковим для кредитних організацій, які уклали договір з архівною установою системи Федеральної архівної служби. 

 Структура переліку. Будь перелік складається з основної частини та довідкового апарату. 

 Основна частина - описові статті - являє собою найменування видів і різновидів документів з ука занием термінів зберігання і питань діяльності установ, систематизованих відповідно до класифікаційної схемою і мають наскрізну валову нумерацію. 

 Кожна описова стаття в переліку включає в себе: порядковий номер; найменування видів і різновидів документів, іноді вказується автор або кореспондент, питання або тема, а для планів або звітів - період планування або звітності та ін; терміни зберігання документів, диференційовані по ланках переліку ; примітки, уточнюють строки зберігання документів. Іноді «примітки» розташовуються під рядком, що дозволяє не повторювати одні й ті ж примітки на одній сторінці. 

 Нижче наводиться зразок оформлення описової статті. № 

 статті Види і різновиди документів (категорії документів) Терміни зберігання (ланки) Примі 

 чания 1 2 4 березня 5 червня 7 серпня Про 

2

 Обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення справи в діловодстві. Так, наприклад, термін зберігання документів і справ, закінчених у кожному місяці 1995 р., починається з 1 січня 1996 

 Для документів з особового складу, термін зберігання яких дорівнює «75 років - у» по Типовому переліку документів 1989 обчислення строків зберігання слід проводити з урахуванням віку людини, позначеного в переліку буквою «в», до моменту закінчення справи. Тривалість зберігання таких документів після закінчення справи діловодством повинна дорівнювати різниці, тобто «75 років - у». Наприклад, особиста справа студента, закінчений діловодством у зв'язку із завершенням навчання в інституті на рік, коли йому виповнилося 22 роки, має зберігатися в архіві вузу 53 роки (75 - 22 = 53). 

 Відмітка «ЕПК» на конкретних видах документів з тимчасовими термінами зберігання означає, що частина такого роду документів може мати науково-історичне значення і повинна передаватися на державне зберігання після закінчення зазначеного терміну. Терміни зберігання документів позначаються не тільки конкретною кількістю років. Для деяких копійних і дублетних матеріалів термін зберігання визначається їх практичної потребою, а в переліку замість конкретної кількості років вказується «До відпадання потреби», «До заміни новими» і т.д. У багатьох випадках статті переліків Доповнюються примітками, уточнюючими терміни зберігання документів («Після зняття з обліку», «Після закінчення терміну дії договору», «Після звільнення», «За відсутності річних» і т.п). 

 4 Архівознавство Довідковий апарат допомагає орієнтуватися в переліку, користуватися ним при експертизі документів і включає в себе титульний лист з назвою переліку та вихідними даними, вказівки щодо застосування переліку, список скорочень, покажчик видів документів. Можуть бути й інші елементи довідкового апарату (Типове положення про ЕК, ЦЕК відомства, форми акта про виділення справ до знищення, підсумковій частині номенклатури справ тощо). 

 Вказівки щодо застосування переліку зазвичай складаються з кількох розділів: 

 загальні положення; 

 структура та порядок застосування переліку; 

 організація проведення експертизи цінності документів та порядок оформлення результатів відбору документів на зберігання та знищення. 

 Список скорочень найчастіше складають до великих за обсягами переліками. 

 У покажчику видів документів в алфавітній послідовності перераховуються всі види документів, включених в описові статті, із зазначенням номерів статей. 

 Способи угруповання установ у схемі переліку. У зв'язку з тим, що типові переліки включають в себе найменування документів, що утворюються під час документування однотипних управлінських функцій, виконуваних міністерствами і відомствами в процесі своєї діяльності, в основі класифікаційних схем цих переліків лежить функціонально-галузевий принцип. Типовий перелік включає розділи, які відображають основні напрямки діяльності організацій, властиві їм, як правило, незалежно отуров-ня в системі управління і відомчої приналежності: керівництво, контроль, кадри і т.п. Розділи зазвичай мають підрозділи по більш вузьких питань. Розглянемо це більш детально. 

 Одні й ті ж види документів створюються в різних установах та організаціях, тому щодня «можуть плодитися і розмножуватися». Не тільки однакові види документів можуть відкладатися у фондах різних установ, але копії одного і того ж документа можуть бути і у фонді автора цього документа, і у фондах, як вище, так і нижче стоять на ієрархічній драбині управління установ. Все це веде як до внутріфондовой, так і до межфондовой дублетности. 

 Для того щоб уникнути надходження в держархів одних і тих же документів, але від різних установ, в переліках передбачена угруповання установ по ланках управління, що дозволяє відобразити різне значення одних і тих же документів в залежності від масштабу діяльності установи-фондообра-зователя і характеру взаємовідносин різних установ, що входять в систему одного відомства. 

 У відомчих переліках всі установи, організації та підприємства групуються в ланки у відповідності з виконуваними ними функціями або відповідно до рівнів управління. 

 Ланкою переліку є група установ одного рівня управління. 

 Угруповання установ по ланках відомчої системи дозволяє встановити і коло установ, які є або не є джерелами комплектування держархівів. 

 Многозвенность переліків в 1980 - 1990-х рр.. безпосередньо пов'язана зі списками джерел комплектування. 

 Угруповання установ по ланках системи допомагає виявити, які документи створюються на кожному з рівнів управління, в кожній групі установ, які з них повинні зберігатися постійно, а які піддаватися знищенню у всіх видах установ, які документи і скільки років зберігаються в залежності від їх приналежності до різним рівням системи. Однакові види документів у всіх організаціях повинні зберігатися однакові терміни. ОБЛІК ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СХОРОННОСТІ ДОКУМЕНТІВ Архівного фонду Російської Федерації 

 Архівіст як зберігач фондів повинен знати ввірену йому документальне багатство з точністю до кожної справи. Суспільству ж в цілому необхідно знати, скільки цінних джерел зберігається в його архівах. 

 Під урахуванням архівних документів розуміється встановлення їх кількості, відображення цієї кількості в облікових документах архівів та архівних органів. Таким чином, облік складається з наступних етапів: 

 підрахунок кількості документів в архіві; 

 реєстрація відомостей про кількість документів у «внутрішніх» облікових документах архіву; 

 заповнення на їх основі документів централізованого державного обліку, які подаються до органів управління архівною справою суб'єктів федерації; 

 складання в органах управління архівною справою зведених документів централізованого державного обліку та подання їх у Росархив. 

 Централізований державний облік документів - це система обліку, заснована на зосередженні в органах управління архівною справою відомостей про кількість архівних документів. 

 Науковий облік документів здійснюється, виходячи з таких принципів: 

 централізації обліку - регламентація взаємодії Федеральної архівної служби з установами, створюють і зберігають документи державної частини АФ РФ, і власниками документів недержавної частини АФ РФ; 

 уніфікації обліку - спадкоємність обліку архівних документів на всіх етапах роботи з ними (єдність облікових документів); 

 динамічності обліку - будь-який рух документів архіву (надходження, вибуття, опис) повинно бути своєчасно відображено в облікових формах; 

 повноти і достовірності державного обліку - документи, давно знищені, а також такі, які, нібито, надійшли на комплектування, не повинні значитися зберігаються. 

 Цифри облікових форм повинні відображати реальну кількість документів в архіві, інакше буде спотворена вся статистична картина галузі. Одиницею обліку Архівного фонду РФ називається одиниця вимірювання кількості документів. 

 Одиницями обліку Архівного фонду РФ є: архівний фонд (а також прирівняна до нього архівна колекція); 

 одиниця зберігання; 

 окремий відособлений документ. 

 Наприклад: обсяг документів ЦДАДА (РДАДА) на 1989 становить 1383 фонду та 3333104 одиниці зберігання. 5.1.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Експертиза цінності документів 4.2.1. Експертиза цінності документів на основі наукових критеріїв "
 1.  I. Криміналістична експертиза 1. Судово-технічна експертиза документів
    експертиза 1. Судово-технічна експертиза
 2. § 2. Методи і структура судово-психологічної експертизи
    експертиза повинна проводитися сучасними науково-психологічними методами. Результати експертного дослідження повинні бути достовірні і верифіковані - доступні для перевірки і оцінки слідчим і судом. Висновок судово-психологічної експертизи як джерело докази, повинно бути викладено письмово і в необхідному законом порядку, що передбачає певну його форму,
 3. 8. Порядок проведення державної екологічної експертизи
    експертизи регулюється як Законом про екологічну експертизу, так і Положенням про порядок проведення державної екологічної експертизи, затвердженим постановою Уряду РФ від 11 червня 1996 р., і включає наступні стадії: а) подання матеріалів до Міністерства природних ресурсів РФ або його територіальні органи на рівні суб'єктів РФ. Державна екологічна
 4. Алексєєва Е.В.. Архівознавство: Підручник для поч. проф. освіти: Учеб. посібник для середовищ. проф. освіти / Е.В.Алексеева, Л. П.Афанасьева, Е.М.Бурова; Під ред. В.П.Козлова. - 3-е изд., Доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 272 с., 2005

 5. Вступна частина акта експертизи
    експертизи.
 6. IV. Судово-наркологічна експертиза
    експертизи на тілі підозрюваного (обвинуваченого) слідів внутрішньовенних ін'єкцій. Судово-наркологічні експертизи виробляються фахівцями обласних наркологічних диспансерів Міністерства охорони здоров'я
 7. Каткова Т. В. Кожевников Г. К.. Судові експертизи. СБ питань. / Ін-т внутрішніх справ. - Харків: «Оригінал», ІМП «Рубікон». - 144 с. - (Б-ка слідчого). , 1994
    експертизам. Оскільки даний посібник носить справоч ¬ ний характер, укладачі не ставили перед собою завдання висвітлення проблем, пов'язаних з умовами і порядком призначення та проведен ¬ ня експертиз. Ці питання детально викладені ¬ ни в спеціальній літературі, список якої приведений в кінці
 8. Тема 6. Криміналістичне дослідження документів.
    експертизи. Властивості письмовій мові. Загальні і приватні ознаки письмової мови. Авторознавча експертиза: підготовка матеріалів для виробництва, методика її проведення і можливості. Контрольні питання: Які теоретичні основи судового почерковедения? Перерахуйте загальні і приватні ознаки почерку. У чому полягають особливості дослідження зміненого почерку, підписів і цифрового тексту?
 9. ЗМІСТ
    експертизи. 20-33 Виробництво експертизи. 33-43 Оцінка експертного висновку. 43-56 Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з його вікової неосудністю і припинення кримінальної справи.
 10. XVTII. Судово-екологічна експертиза
    експертизи, Київ, 1980 Судово-медична експертиза (Довідник для юристів), Москва, 1980 Судові експертизи (можливості, підготовка матеріалів, призначення, оцінки), Київ,
 11. 2. Реєстраційні формальності
    експертизу заявленого знака на його відповідність вимогу новизни. Процедура реєстрації товарних знаків в загальних рисах врегульована Законом РФ про товарні знаки і більш детально регламентована Правилами, прийнятими Патентним відомством. Підставою для реєстрації товарного знака є заявка, складена за встановленими правилами. Експертиза проводиться в два етапи: спочатку
 12. Об'єкти і цілі інформатизації архівної справи
    експертиза цінності документів; створення і ведення інформаційно-пошукових архівних довідників по всіх документах архіву з метою прискорення процесів пошуку інформації (номенклатури справ, описів, каталогів, покажчиків тощо); комплектування, збереження і пошук документів на машинозчитуваних носіях, що створюються в установі (для відомчого архіву) або в установах-джерелах
 13. VII. Комплексна психолого-психіатрична експертиза неповнолітніх обвинувачуваних
    експертиза здійснюється фахівцями-психологами та експертами-психіатрами експертних підрозділів МОЗ України. У зв'язку з тим, що на Україні немає спеціальних установ судово-психологічної експертизи, до проведення цих досліджень залучаються фахівці-психологи кафедр психології університетів, педагогічних
 14. 2. Умови охороноздатності
    експертиза на відповідність документів заявки вимогам, що пред'являються, експертиза селекційного досягнення на новизну і випробування селекційного досягнення на Відмінність, однорідність і стабільність. Патент видається автору (селекціонерові), його правонаступника або роботодавцю (на службові селекційні досягнення). Патент може бути визнаний недійсним або анульований Держкомісією з
© 2014-2022  ibib.ltd.ua