Головна
ГоловнаНавчальний процесОсвіта і наука → 
« Попередня Наступна »
Авторський колектив гімназії № 11 ім. С.П. Дягілєва. Школа живої традиції. - М.: Еврика. - 208 с. - (Бібліотека культурно-освітніх ініціатив)., 2005 - перейти до змісту підручника

Деякі підходи до вирішення проблеми безотметочного навчання в початковій школі

Н.І. Свірська, вчитель початкових класів-Q-

-Q-

В основу концепції розвитку нашої гімназії лягли ідеї якісно нової школи, де в центрі навчального процесу знаходиться учень, а не програма і підручник, де є чітке розуміння, що вчитися важливіше, ніж знати.

Генеральну лінію гімназії можна позначити так: через відроджену духовність - до наук, розвитку творчого потенціалу особистості, до саморозвитку, здоров'ю.

Ідея гуманного ставлення до дитини змушує переосмислити всі основні компоненти педагогічного процесу. Духом гуманності перейнято в гімназії все.

Концепція модернізації освіти, що передбачає перехід на безотметочное систему оцінювання, на який суперечить цій ідеї, навпаки, передбачає організацію процесу навчання таким чином, щоб вчення стало для школяра однієї з провідних особистісних потреб, визначалося б його внутрішнім мотивом.

Формуванню цього внутрішнього мотиву сприяє система розвивального навчання "Школа-2100", основною метою якої є розвиток учнів здібностей до самовдосконалення, саморозвитку, самовиховання через формування у них основ теоретичного мислення і свідомості.

Вчителі початкових класів гімназії № 11 навчаючи учнів, залучають їх до повноцінну навчальну діяльність, т.к. саме в молодшому шкільному віці у дітей починає складатися образ навчального праці.

Навчальна діяльність - це особлива форма активності дитини, спрямована на зміну їм самого себе як суб'єкта навчання, який сам планує, сам виконує, сам себе контролює і оцінює.

Дії контролю та оцінки є окремими навчальними діями, складовими структуру навчальної діяльності, тому саме цим діям вчителя надають особливого значення. При такому підході до організації процесу навчання вчителі розглядають навчальну діяльність як керований самою дитиною довільний процес, в якому яскраво виражається саморух учня у власному розвитку.

Тому для більш успішної реалізації навчання в умовах безотметочной системи оцінювання була визначена центральна задача першого етапу - формування контрольно-оцінної самостійності.

При цьому функціями контролю стали:

а) контроль за правильністю та повнотою виконання операцій, що входять до складу дії;

б) контроль за визначенням меж свого "знання і незнання". Функція оцінки в навчальній діяльності полягає в тому, щоб

визначити, засвоєний або засвоєний (і якою мірою) загальний спосіб вирішення конкретної навчальної задачі.

При цьому ми враховуємо той факт, що отметочной навчання має будуватися на таких принципах: -

відмітка скасовується, а змістовна оцінка роботи повинна бути гранично диференційована, щоб кожне зусилля учня було оцінено; -

самооцінка повинна передувати оцінці вчителя; -

оцінюється динаміка навчальної успішності учнів щодо їх самих.

Ці принципи реалізуються нами при організації освоєння предметного ^ змісту. Першокласники вже з перших днів занять вчаться себе

vjy оцінювати. чу

Спочатку вони оцінюють настрій (у кожного набір гуртків із зображенням настрою

Потім знайомляться з "чарівними лінієчками" (оціночними шкалами). Поступово вводяться додаткові критерії: "цікаво "," важко "," правильно "," активність ".

Одночасно ведеться робота з формування вміння адекватно оцінювати себе. Для цієї роботи спеціально планується час на уроці або присвячується їй весь урок. Основним засобом для становлення контрольно-оцінних дій на цьому етапі є зразки робіт учнів, виконаних на різному рівні (щоб було з чим порівнювати).

Для проведення контрольно-оцінної роботи вчителя використовую діагностичні, стартові, самостійні і підсумкові перевірочні роботи. Особливе значення надається діагностичним роботам (в основному тестовим), тому що саме вони дозволяють виявити ступінь освоєння окремих предметних операції з метою подальшої корекції учителем і самими учнями.

Після виконання вищевказаних робіт результати фіксуються у зведеній таблиці.

У ході вирішення приватних завдань окремі операції і контроль за ними згортаються і виконуються на рівні досвіду. Це свідчить про те, що зовнішній контроль (за "планом" дій) плавно переходить в самоконтроль .

В умовах, коли в учнів відсутні відмітки, необхідно мати документацію для фіксації оціночної діяльності (у дітей і педагогів): -

таблиця, яка відображає просування учнів у освоєнні способу; -

таблиця, яка відображає всі підсумкові результати по поточному навчальному році; -

таблиця з оцінкою рівня сформованості навчальних дій учнів (на кінець року); -

на кожного учня на кінець року становить довідка про змістовну оцінці результатів навчання.

Всі види контрольно-оцінних робіт з навчальних предметів оцінюються наступним чином: спочатку оцінюється виконання всіх запропонованих завдань, визначається сума балів, набрана учнями за всі завданням, і переводиться в процентне співвідношення до максимально можливої кількості балів, що виставляється за роботу. За відсотками визначається рівень оволодіння основними ЗУНами.

Кількісні результати перевірки фіксуються вчителем у таблиці, яка відображає просування учнів в освоєнні способу. Критерії визначення рівня оволодіння основними ЗУНами: -

найвищий - 85% -100% -

високий рівень - 70% -84% -

середній рівень - 50% -69% -

нижче середнього - 30% -49%

Форми фіксації оціночної діяльності учнями динаміки своїх vjy умінь (оволодіння способом): vP 1.

Оціночні листи. 2.

Зошит "Мої досягнення".

У зошитах прописуються "плани" дій (складаються в спільній роботі з дітьми).

Значками "+", "-" учні відзначають, освоїв (не освоїло) він дію. Виконуючи таку роботу діти бачать, як поступово зникають? - в "плані" дій. Цей зошит не тільки допомагає учням бачити своє просування, але й, найголовніше, повірити у власні сили і можливості.

Таким чином, оцінна самостійність виступає в якості мотиву навчальної діяльності дитини. Самооцінка впливає на всі сфери життя учня, регулює його стосунки з оточуючими.

Ми думаємо, що реалізація всіх вищевикладених принципів може стати основою для системної роботи всіх учасників освітнього процесу : учнів, вчителів, адміністрації та батьків. 188 r (Black plate) V)

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Деякі підходи до вирішення проблеми безотметочного навчання в початковій школі"
 1. ЗМІНА ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ Взаємодія СУБ'ЄКТІВ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  деякі мають явно виражений технологічний характер. До цих завдань можуть бути віднесені наступні: Використання різноманітних технологій безотметочного навчання - безотметочное система навчання протягом усього початкової школи, навчання дітей самооцінювання, свобода вибору школами систем оцінки. Таблиця 2.5 Вибір педагогічних технологій Початкова школа Основна школа Старша
 2. ЗМІНА ФОРМ ДІАГНОСТИКИ ТА ОЦІНКИ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ШКОЛЯРІВ
  деякої нормі до принципу оцінювання дитини за результатами його власного просування. 3. Визначення моменту доцільності введення нормативної оцінки (відмітки) як однієї з форм оцінювання, що з'являється при виникненні у дитини внутрішньої потреби в ній як в деякому індикаторі його успіхів щодо однолітків, в тому числі і з інших шкіл (як правило, така потреба
 3. 1.1 ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ освітніх організацій ЯК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМОЮ
  деяким умовним показником усередненого потенціалу знань, умінь і навичок, якими володіють після закінчення навчання у вузах фахівці відповідного року випуску, багато в чому визначається обсягом витрат, що вкладаються в систему вищої освіти за час їх навчання. Тому додатково виділяються вищій школі ресурси повинні бути спрямовані на поліпшення матеріально-технічної бази
 4. евристичної розмови
  деякі висновки. Проблема - це усвідомлення того, що ми ще не пізнали і що повинні пізнати. Навчальна ж проблема - це усвідомлення учнями пізнавального питання, який не може бути вирішене на основі наявних знань, але яке необхідно вирішити з метою подолання виниклої навчального чи практичного труднощі. Однак ототожнювати проблему з питанням буде неправомірно, хоча зв'язок
 5. ДОСЛІДНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ
  деякий певний логічний процес, що спирається на самостійне спостереження реальних фактів і протікає по чотирьом ступеням логічного мислення: 1) спостереження і постановка питань; 2) побудова гаданих рішень; 3) дослідження можливих рішень і вибір одного з них у якості найбільш ймовірного; 4) перевірка гіпотези і остаточне її твердження ".
 6. 11. ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  деякого проміжку часу, розрахована за певними формулами, не змінюється протягом цього проміжку. РЕФЛЕКСІЯ - роздум, сумнів, аналіз власного психічного стану. СІМ'Я - це соціальний інститут, стійка форма взаємовідносин між людьми, в рамках якого здійснюється основна частина повсякденного життя людей: сексуальні відносини, дітонародження,
 7. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ НА ОСНОВІ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  деяких учнів перевищує 36 годин, т. е . окремі спецкурси учень вивчає в другу половину свого робочого дня. Це стосується і проектної діяльності учнів, яка може носити як предметний (наприклад, творчі роботи з 88 хімії, біології, літератури, історії, краєзнавства і т. д.), так і надпредметних характер (художні, музичні, театральні проекти і т. п.).
 8. САМООСВІТА ВЧИТЕЛЯ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСВІТИ
  деякі психологічні аспекти значущості самоосвіти саме в педагогічної професії. Психологи стверджують, що деякі особливості професійної діяльності можуть бути причиною деструкційних змін особистості вчителя. Однією зі специфічних рис традиційної діяльності вчителя є її надмірна монологичность. Учитель для учня - одне з основних джерел
 9. ВИСНОВОК
  деяких компонентів індивідуальної ОП (диференціація учнів, конструювання навчального плану, відбору навчальних програм) Визначення та обгрунтування принципів проектування індивідуальної ОП як індивідуального маршруту учня Виявлення та обгрунтування шляхів підвищення кваліфікації педагогів, які навчають дітей у рамках класно-домашнього навчання Визначення та обгрунтування принципів функціонування
 10. Розвиток креативного мислення на уроках російської мови і читання у дітей початкового шкільного віку
  деяку сукупність розумових і особистісних якостей, визначальну здатність до творчості. Одним з компонентів креативності є здатність особистості до дивергентному мисленню "[1]. "Якщо говорити про так звану" природі "креативності, не слід забувати, що креативність не володіє" природою ", що вона не властива особистості від народження. Креативність - це якийсь гіпотетичний
© 2014-2021  ibib.ltd.ua