Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня
О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина ,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВОК

Нова концепція освіти - це новий стиль демократичного мислення, це подолання консерватизму, смілива орієнтація на майбутнє. Нові ідеї прокладають собі дорогу з великими труднощами: традиційна школа дешевше, легше керована, її результати простіше об'єктивно оцінити, вона зрозуміла і стабільна.

Проте сьогодні цілком зрозуміло, що назад дороги немає - необхідно будувати нову школу. Ясно й інше - завдання, що стоять перед школою, не будуть вирішені, якщо вчитель залишиться осторонь від них.

А це означає, що кожному треба багато чому вчитися і, перш за все, вчитися змінюватися, бути гнучким і мобільним, толерантним і комунікативно-компетентним. Треба навчитися відповідати на питання: що дозволяє мені бути хорошим учителем, що мені заважає бути таким і, головне, що мені треба дізнатися, чому навчитися, щоб бути сучасним вчителем?

Якщо наша книга, допомогла вам хоч трохи просунутися в пошуку відповідей на поставлені питання, ми вважаємо своє завдання виконаним.

Пропоновані в книзі системні зміни процесу навчання відбивають його найважливішу характеристику - перетворення сучасного процесу навчання в освітній процес, що пов'язано з інформатизацією освіти, реальними можливостями забезпечення відкритості освітнього середовища школи соціуму і зміною розуміння ціннісно-цільового призначення шкільного процесу навчання, позицій і відносин вчителя і учня в процесі навчання, зняттям навчання у вченні.

Таким чином, представлений у книзі оригінальний досвід модернізації сучасної школи Росії, відображає пошуки включення вітчизняної школи в інтеграційні освітні процеси. Сподіваємося, що представлений матеріал буде цікавий як вчителям Росії, так і нашим зарубіжним партнерам. СУЧАСНА ШКОЛА: ДОСВІД МОДЕРНІЗАЦІЇ

КНИГА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ

Редактор Н. Л. Товмач Верстка Л. А. Овчиннікової

Підписано до друку 10.11.2005. Формат 60 841/i6. Папір офсетний. Друк офсетний. Обсяг 19,0 уч.-вид. л.; 18,25 ум. печ. л. Тираж 300 прим. Замовлення № Видавництво РГПУ ім. А. І. Герцена. 191186, С.-Петербург, наб. р. Мийки, 48

Друкарня РГПУ. 191186, С.-Петербург, наб. р. Мийки, 48 Конструктор завдань Ознайомлення Розуміння Застосування Аналіз Синтез Оцінка 1 2 3 4 5 6 1. Назвіть основні частини. 8. Поясніть причини того, що. 15. Зобразіть інформацію о. графічно 22. Розкрийте особливості. 29. Запропонуйте новий (інший) варіант. 36. Ранжируйте. і обгрунтуйте. 2. Згрупуйте разом все. 9. Обрисуйте в загальних рисах кроки, необхідні для того, щоб. 16. Запропонуйте спосіб, дозволяю-щий. 23. Проаналізуйте структуру. з точки зору. 30. Розробіть план, що дозволяє (що перешкоджає). 37. Визначте, яке з рішень є оптимальним для. 3. Складіть список понять, що стосуються. 10. Покажіть зв'язку, які, на ваш погляд, існують між ... 17. Зробіть ескіз малюнка (схеми), який показує. 24. Складіть перелік основних властивостей. характеризують. з точки зору. 31. Знайдіть незвичайний спосіб, дозволяю-щий. 38. Оцініть значимість. для ... Ю

1 2 3 4 5 6 4. Розташуйте в певному порядку ... 11. Побудуйте прогноз розвитку. 18. Порівняйте. і., а потім обгрунтуйте ... 25. Побудуйте класифікацію. на підставі. 32. Придумайте гру, яка. 39. Визначте можливі критерії оцінки. 5. Викладіть у формі тексту. 12. Прокоментуйте положення про те, що ... 19. Проведіть (розробіть) експеримент, під-тверд-ющий, що ... 26. Знайдіть у тексті (моделі, схемою і т. п.) те, що. 33. Запропонуйте нову (свою) клас-сіфіка-цію. 40. Висловіть критичні судження о. 6. Згадайте і напишіть ... 13. Викладіть інакше (пере-формулюйте) ідею про те, що ... 20. Проведіть презентацію ... 27. Порівняйте точки зору. і. на. 34. Напишіть можливий (найбільш імовірний) сценарій розвитку. 41. Оцініть можливості. для. 7. Прочитайте самостійно ... 14. Наведіть приклад того, що (як, де). 21. Розрахуйте на підставі даних про. 28. Виявіть принципи, що лежать в основі. 35. Викладіть у формі. свою думку (розуміння). 42. Проведіть експертизу стану.

Ul Os

Найбільш актуальні надпредметні програми № пп. Програма Мета програми Задум Програми 1 2 3 4 1 Культура дослідницької діяльності Створення умов для розвитку дослідницької компетенції учнів. Програма спрямована на зміну характеру освітнього процесу від засвоєння суми знань, умінь і навичок до пошукового вмотивованим самоосвіти учнів Жага відкриття, прагнення проникнути в найпотаємніші таємниці буття народжуються ще на шкільній лаві. Учні не лише працюють з підручником, вони читають словники та спеціальну літературу, шукають відповіді у всіх галузях знань. Тому так важливо саме в школі виявити всіх, хто цікавиться різними галузями науки і техніки, допомогти втілити в життя їхні плани і мрії, вивести школярів на дорогу пошуку в науці і в житті, надати їм можливість найбільш повно розкрити свої здібності

Ul N1

1 2 3 4 Лютий Розвиток Створення умов для освоєння культурних цінностей і переведення їх в індивідуальну систему ціннісних орієнтацій і поведінкових установок; формування конкретно-образних уявлень про події, явища, процеси навколишнього світу і людської діяльності на основі знайомства з справжніми пам'ятками історії та культури рідного міста.

Програма спрямована на розширення освітнього та інформаційного простору школярів Санкт-Петербург був і залишається містом найвищої культури завдяки історичним і художнім музеям, класичному і хореографічному мистецтву, унікальним бібліотекам і театрам, архітектурно-парковим ансамблям і містобудівним спорудам . Місто, в якому ми живемо, сповнений чудес. Треба тільки навчитися дізнатися його ближче, побачити і почути якомога більше цікавого, використовувати його можливості для самоосвіти, творчості, розвитку 3 Культура ділових відносин Створення умов для розвитку грамотної мови, продуманої поведінки, що дозволить випускникам школи відчувати себе по-справжньому культурними людьми, адаптованими до сучасного життя Програма «Культура ділових відносин», що складається з трьох більше локальних програм: «Культура мови», «Культура ділового спілкування», «Культура оформлення ділових паперів і документів», - являє собою сучасний варіант навчання школярів мистецтву спілкування, в першу чергу ділового, але не тільки цьому

1 2 3 4 4 проекти Створення умов для самореалізації учнів через проектну діяльність як підготовку до навчання в профільній школі Реалізація програми дозволяє в освітньому просторі школи створити умови для формування ключових компетентностей учнів: організаційної, дослідницької, комунікативної, соціальної 5 ЖИРАФ - «Живи Досліджуючи, Роздумуй Аналізуючи, Фантазуй!» Розвиток загальнонавчальних умінь і навичок в учнів початкових класів Формування загальнонавчальних умінь і навичок через практичну діяльність молодших школярів (рішення проблем і ситуаційних завдань) 6 Підручник Формування навичок самоосвіти, виховання в учнів поваги до підручника як джерела концентрованої наукової інформації, створення алгоритму дій роботи з ним, осмислення зорово сприйманого тексту для вирішення конкретних навчальних завдань, кінцевий результат якого - глибоке розуміння змісту тексту Основною ідеєю програми є створення умов для відпрацювання певного способу дій, навички роботи зі шкільним підручником як першим джерелом інформації, що служить основою самоосвіти 7 Будинок і людина в ньому Створення умов для розвитку функціональної грамотності учнів Опанування учнями алгоритмами вирішення стандартних побутових проблем, навичками, необхідними для ведення домашнього господарства, алгоритмами поведінки в ситуаціях аварійного характеру

Відображення в навчальному плані специфіки ступені навчання Початкова школа Основна школа Старша школа Основне завдання: вирівнювання і розвиток стартових можливостей дітей Основне завдання: створення умов для самовизначення підлітків Основне завдання: забезпечення можливостей профілізації та спеціалізації учнів Відмова від ділення навчального дня на численні навчальні предмети. Заняття за вибором повинні передбачати можливість організації розвиваючих ігор, занять з розвитку мовлення, додаткових занять з позакласного читання.

Для ослаблених дітей за рахунок шкільного компонента організація додаткових уроків здоров'я з елементами загартовування, заняття активно-рухового характеру в групах загальної фізичної підготовки, коригуючої гімнастики та ін Надання широкого вибору вільно досліджуваних дисциплін, зміни видів діяльності , використання інтегративних підходів у вивченні обов'язкових предметів.

Організація групових чи індивідуальних консультацій з метою надання школярам в потрібний момент короткочасної допомоги, для чого передбачається можливість поділу класу на групи один-два рази на тиждень при вивченні ключових предметів (російської мови, математики) Вільний вибір старшокласниками необхідного набору профілюючих предметів. Виділення в кожній освітній галузі трьох основних типів навчальних курсів: курсів базового рівня, профільних курсів, спецкурсів або курсів поглибленого вивчення

Режим-план 5г класу 30 хвилин Номери навчальних тижнів * 45 хвилин в тому числі 1 лютого 3 4 5 6 7 8 Предмет в тиждень на рік осн. кор. 9 17 25 33 10 18

26 34 11 19 27 12 20

28 13 21 29 14

22 30 15 23 31 16 24 32 Російська мова 6 9 306 256 50 8 8 8 6 8 8 8 6 Природознавство 1 1,5 52 52 - 2 2 2 2 2 2 2 2 Математика 5 7,5 256212 44 6 6 6 6 6 6 6 8 Технологія 2 3102102 - 2 4 4 2 4 2 4 2 Разом 38 36 38 36 38 36 38 34 * Дані в графу «Номери навчальних тижнів» переносяться з таблиць-переказів.

Ul Ul

Ul Os

План-графік навантаження вчителя російської мови та літератури М. І. Іванової 30 хвилин Номери навчальних тижнів 45 хвилин 1 2 3 4 5 6 7 8 Клас в тиждень на рік в тому числі осн. / кор. 9 17 25 33 10 18 26 34 11 19

27 20 грудня

28 13 21 29 14

22 30 15 23 31 16 24 32 5 а, російська мова 6 9 306 256/50 8 8 8 6 8 8 8 6 5 а, література 4 6 204 170/34 6 4 6 4 6 4 6 4 9в, російська мова 2 3102102/0 3 3 3 3 3 3 3 3 9в, література 3 4,5 153 153/0 3 6 3 6 3 6 3 6 9г, російська мова 2 3102102/0 3 3 3 3 3 3 3 3 9г, література 4 березня , 5 153 153/0 3 6 3 6 3 6 3 6 Разом 20 30 1020 936/84 26 30 26 28 26 30 26 28

ю Os

Приклад індивідуальної зошити-паспорта Предмет «Хочу» «Можу» «Є» «Не можу» «Має бути» Російська мова Навчитися грамотно писати Грамотно і ясно писати твори.

Виконувати творчі роботи, фонетичний розбір, користуватися словником Хоча знаю теорію, скута у дошки, іноді відчуваю боязнь Диктанти пишу грамотно, але за розбори завжди отримую «4» Урок повинен проходити у вигляді гри, щоб було цікаво. У кабінеті повинно бути більше репродукцій Література Дізнатися про побудову віршів і літературних творів, навчитися вникати в суть твору Складати вірші. Робити творчі роботи, вникати в суть твору, переживаючи за його героїв Певне спокій і налаштованість на робочий лад Замість того, щоб всьому класу писати відгуки і твори, нехай кожен висловить почуття до прочитаного твору: хтось напише твір, хтось намалює картину , а хтось вигадає вірші, і буде виставка, яскраво виражає емоції хлопців Історія Дізнатися, як люди жили кілька століть тому, які труднощі були Добре орієнтуюся по карті, можу назвати дати найважливіших подій Ледь помітна скутість. Інтерес до предмета Питання порівняльні. Не завжди можу орієнтуватися Урок повинен проходити у вигляді гри. Нехай нову тему прочитає група хлопців. Вони розкажуть її класу, покажуть малюнки. Протягом року кожен буде актором і вчителем

ІЧ> 00

Програма дослідно-експериментальної роботи на 1999-2003 роки Етапи ОЕР Аналіз проблеми ОЕР Експеримент Аналіз, обробка та оформлення результатів ОЕР Впровадження результатів ОЕР в практику НМЦ району констатуючий перетворює 1998/99 уч. м. 1999/2000 уч. м. 2000/01 уч. м. 2001/02 уч. м. 2002/03 уч. м. 1 2 3 4 5 6 Мета етапу Аналіз документів і психолого-педагогічних джерел по темі ОЕР Виявлення потреб суб'єктів освітнього процесу; теоретична підготовка педагогів до ОЕР Впровадження моделі УМЦ в освітню практику школи Обробка, інтерпретація та систематизація результатів ОЕР Побудова прогностичних та рекомендаційних моделей інтеграції УМЦ в структуру НМЦ району Методи етапу Аналіз літератури; порівняй-тельно-порівнянних вительностью аналіз; моделювання Педагогічне спостереження, анкетування, опитування, аналіз професійної педагогічної діяльності Педагогічний експеримент Експертна оцінка, педагогічна герменевтика Моделювання, проектування, прогноз

  00 Ul 

  1 2 3 4 5 6 Теорія-тіче-ський результат Побудова теоретичної моделі УМЦ Розробка принципів конструювання деяких компонентів індивідуальної ОП (диференціація учнів, конструювання навчального плану, відбору навчальних програм) Визначення та обгрунтування принципів проектування індивідуальної ОП як індивідуального маршруту учня Виявлення та обгрунтування шляхів підвищення кваліфікації педагогів, які навчають дітей у рамках класно-домашнього навчання Визначення та обгрунтування принципів функціонування навчально-методичного центру класно-домашнього навчання як підструктури на-учно-методич-ського центру району Практичний результат Визначення суб'єктів освітньої діяльності - учасників ОЕР Розробка: індивідуальної навчальної карти розвитку учня і індивідуальної карти психологічного розвитку учня; технологічної пам'ятки для вчителів, які працюють з учнями індивідуально Пакет діагностичних матеріалів для визначення рівня розвитку учня на будь-якому етапі освітнього процесу (фахівці медико-психологічної служби) та комплекси варіантів пізнавальних завдань для кожного рівня розвитку (вчителі-предметники) Пакет документів для проектувальників індивідуальної ОП; пакет варіативних програм підвищення кваліфікації педагогів, які навчають дітей на дому Розробка функціональних обов'язків співробітників навчально-методичного центру 

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ВИСНОВОК"
 1. Волкобой І.. КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТУ Екологічне право України "Екологічне право УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ етап", 2009
    1. Вступ ст. 3 - 4 лютого. Поняття екологічного права Укрїни ст. 5 - 16 березня. Екологічне право та екологічне законодавство ст. 16 - 19 квітня. Поняття и Особливості Принципів екологічного права ст. 19 - 27 травня. Екологічне законодавство України: сучасний етап ст. 27 - 32 6. Державна політика України у Галузі охорони довкілля ст. 32 - 38 7. Заключення ст. 38 - 40 8. Література ст.
 2. ОСНОВНІ Пріоритети ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО Використання ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
    N Витрати на реалізацію природоохоронних програм и ЗАХОДІВ потребуються значний коштів. Однак ПРОТЯГ найближче 5 - 10 років країна буде Дуже обмеже у коштах, необхідніх для Поліпшення стану НАВКОЛИШНЬОГО природного середовища та забезпечення раціонального Використання природніх ресурсів. Тому звітність, чітко візначіті пріорітетні напрями та проблеми з метою відпрацювання реалістічніх,
 3. 2. Метод
    укладенні адміні-стративні договорів і при перерозподілі або делегування повноважень одних органів управління іншим. 3. метод дозволу - це надання вибору одного з варіан-тів належної поведінки або так зване управління по розсуд - це жорсткий варіант дозволу, що дає можливість прояву самостійності посадовими особами при вирішенні певних завдань,
 4. 3. Держ. службовець
    укладенням захворювання, препятст-вующее виконанню ним должн. обов'язків. 4) відмови від проходження процедури оформлення допуску до све-ден., Составл. держ. чи іншу охорон. з-ном таємницю. 5) близького споріднення або св-ва з держ. службовцям, якщо їх служба свя-зана з непоср. подчин. одного ін (батьки, подружжя, брати, сестри, діти, а також перечисл. родств. чоловіка) 6) наявність гр-ва іноз. гос-ва.
 5. Адміністративний процес
    укладений НД між адміні-страції і співробітником і запропонував підготувати проект такого договору для обговорення. Директор перешкодив цьому, заявивши, що такий до-говір не потрібен. Чи можливо залучити директора до адміністративної відпові-дальності? Головний державний санітарний лікар області за порушення санітарно-гігієнічних правил утримання туалетів вагонів поїзда на-покладав на
 6. Держ. управління в адміністративно-політичній сфері
    взятих під варту осіб, спеціальні приймальники для осіб, арешт-ванних в адм. порядку, підрозділи патрульно-постової міліції (в т.ч. ОМОН), підрозділи ГИБДД, охорони об'єктів за договорами, охорони та контролювання затриманих і заарештованих по виконанню адм. з-ва, щодо попередження вчинення злочину неповнолітніми. Значне місце в д-ти органів міліції займаючи. питання,
 7. Від авторів
    висновок висловлюємо велику вдячність вченому секретарю Державного історичного музею в Москві А.А. Смирнову за ряд цінних
 8. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    укладеної в цьому переліку, з конкретними даними по всіх укріплених поселень привело автора до висновку, що весь комплекс ознак присутня лише на поселеннях, захищена площа яких має більше 2,5 гектарів. Цей висновок дозволив вважати містами все укріплені поселення XII-XIII ст. з таким розміром фортеці, якщо цьому не суперечать інші дані (відсутність перерахованих
 9. Новгород.
    висновком, що Городище розташовувалося в оточенні землеробських поселень, було торгово-ре-месленньм і військово-адміністративним центром, де знаходилася княжа резиденція. Розширення розкопок у Новгороді і результати досліджень на Рюриковом городище дозволили досить виразно співвіднести ці центри в часі. Городище вже існувало в середині IX ст., В той час як на місці
 10. Москва.
    закінчення слід визнати, що в даний час в науковій археологічній літературі досить повно відображено сучасний стан як теоретичних проблем вивчення міста, так і результатів археологічних досліджень окремих давньоруських міст. Допитливий, творчо працюючий викладач знайде в ній відповіді на питання, що виникають в ході навчання, і зможе залучити до цієї
© 2014-2022  ibib.ltd.ua