Головна
ГоловнаМови та мовознавствоІсторія російської мови → 
« Попередня Наступна »
В. В. Виноградов. Історія російської літературної мови, 1978 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТИ ТА РОЗВИТКУ ДАВНЬОРУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ (СТР. 65-151)

Вперше - отд. виданням: «Основні проблеми вивчення освіти і розвитку давньоруської літературної мови» (Радянський комітет славістів. «IV Міжнародний з'їзд славістів. Доповіді»). М, Вид-во АН СРСР, 1958. 138 стр. Це видання було безкоштовним ж лунало до з'їзду і під час з'їзду його учасникам (тираж 1200 прим.). Друкується за текстом цього видання. У 1961 р. текст був повністю і без змін перевиданий в кн.: «Дослідження з слов'янському мовознавства» (Академія наук СРСР. Радянський комітет славістів), М., 1961, стор 4-113. З цією доповіддю Виноградов виступив на пленарному засіданні 1 вересня 1958 Він був обговорений на засіданнях лінгвістичної секції і на підсекції «Слов'янські літературні мови і лексикологія». По доповіді Виноградова виступили А. Ісаченко, В. Д. Левін, Н. А. Мещерський і С. І. Ожегов (див. «IV Міжнародний з'їзд славістів. Звіт», Вид-во АН СРСР. М., 1960, стор 121).

Текст виступу Виноградова по опублікованою доповіддю був записаний на магнітофон і пізніше на його підставі автором було складено його резюме такого змісту:

«Проблема освіти та розвитку літературних мов є однією з найактуальніших проблем сучасного мовознавства. На матеріалі історії російської мови робиться спроба показати зміни в обсязі і змісті поняття "російська літературна мова"; до уваги приймаються не тільки культурно-громадські (у тому числі й «ловесно-мистецькі) функції літературної мови, але і його специфічні структурні якості, обумовлені його ставленням до народно-розмовної мови, до фіксуючим і відображає її письмово-документальним пам'яткам і до народно-обласним діалектам.

У зв'язку з цим піддаються детальному критичному розгляду існуючі історико-лінгвістичні концепції з питання про виникнення і розвитку давньоруської літературної мови. У доповіді відзначається не-диференційованість застосування ряду термінів, необхідних для вивчення історії літературної мови, і насамперед - терміну "літературна мова"; впорядкування та уточнення термінології (вітчизняної та зарубіжної) розглядається як одна з найважливіших передумов для розуміння історично мінливої структури давньоруської літературної мови, його функціонально типовий диференціації і для вивчення процесів і закономірностей його розвитку. Далі вказується на неправомірність застосування по відношенню до давньоруського літературної мови поняття "стиль мови і вводиться нове поняття -" тип мови ". У давньоруському літературній мові встановлюються два типи мови: 1) книжково-слов'янський і 2) народно-літературний (чи літературно оброблений народно -письмовий), в яких вже в XI-XII ст. спостерігаються ознаки стилістичної диференціації, пов'язаної з відмінностями сфер функціонального і жанрового їх застосування; в процесі формування та подальшого розвитку цих типів мови простежується взаємодія як по лінії зближення і взаємозбагачення, так і по лінії протиставлення. Освіта системи трьох стилів російської мови (друга половина XVI-початок XVII ст.) розглядається як результат органічного зв'язку і взаємодії зазначених двох типів давньоруської літературної мови, що було обумовлено не тільки внутрішніми законами їх розвитку, а й соціально-історичними причинами.

На закінчення піддаються критичному аналізу як існуючі схеми, так і самі критерії та підстави періодизації історії російської літературної мови. У доповіді намічаються дві схеми періодизації, кожна з яких відноситься до одного з зазначених типів літературної мови, але враховує і взаємодія між ними.

У зв'язку з встановленою на основі уточнення і розмежування різних лінгвістичні понять історією розвитку обох типів давньоруської літературної мови намічаються ті проблеми, які представляються найбільш актуальними і для істориків російської мови, і для істориків інших слов'янських мов: вивчення складних процесів фонетичної, граматичної та лексико-семантичної асиміляції старослов'янської (а пізніше церковнослов'янської) мови у східних слов'ян і шляхів його подальшого творчого розвитку як основи книжково-слов'янського типу давньоруської літературної мови; вивчення взаємодії книжково-слов'янського типу давньоруської літературної мови з літературними мовами інших слов'янських народів і насамперед з народно-східнослов'янським типом літературної мови та живої розмовної східнослов'янської (а пізніше - великоруської) промовою; дослідження основних етапів і закономірностей розвитку кожного з двох типів давньоруської літературної мови з їх стилістичними варіантами протягом XI- XVI ст.

аж до утворення системи трьох стилів: визначення критеріїв і принципів періодизації історії літературних мов та ін »(« IV Міжнародний з'їзд славістів. Матеріали дискусії », т. II -« Проблеми слов'янського мовознавства ». М, 1962, стор 12-13).

У дискусії були порушені питання принципово термінологічного і конкретно-історичного характеру. Так, ставилася під сумнів доцільність застосування не тільки поняття (і підходу) двох «стилів» в давньоруський період, але, в якійсь мірі і поняття (і терміна) «двох типів». «Якщо вважати, - міркував А. Ісаченко, - що наявність або відсутність аориста або імперфекту є чисто стилістичним фактом, що наявність або відсутність давального самостійного - тільки стилістичний прийом, що вся система парадигми в церковнослов'янською та давньоруській мовах представлена "двома варіантами", то можна прийти до висновку, що всі слов'янські мови є лише "варіантами" »(стор. 18). Відзначалася« виняткова роль старослов'янської (цер-ковнославянского) мови »і підкреслювалося, що" «говорити про структурно розрізняються" типах "російської літературної мови можна тільки стосовно до епохи пізнього середньовіччя - XIV-XVII ст., але не пріменітельш до давнього періоду» (В. Д. Левін стор 158-159). Розвиваючи цю тезу, Н. А. Мещерський заявляв, що «важко говорити для Київської епохи про два типи давньоруської літературної мови, як пропонує у своїй доповіді В. В. Виноградов. За громадським функціям мовних пам'ятників і по співвідношенню в їх мові східнослов'янських і старослов'янських елементів можна виділити три типи: мова ділової писемності, мова церковно-книж-них пам'ятників і проміжний між ними тип мови власне літературних пам'яток - як оригінальних (Повість временних літ, "Слово о полку Ігоревім" та ін .), так і перекладних (Олександрія, Історія Йосипа Флавія). Всі ці типи мови взаємодіють між собою і до московського періоду перетворюються на два типи: діловий та офіційно-церковний. Середній, проміжний тип мови до цього часу як би розсмоктується між ними »(стор. 157).

На IV Міжнародному з'їзді славістів у Москві В. В. Виноградов виступив також з доповіддю «Наука про мову художньої літератури та її завдання (На матеріалі російської літератури)» (Радянський комітет славістів. «IV Міжнародний з'їзд славістів. Доповіді »). М., Изд-во АН СРСР, 1958. 51 стр. (тираж 1200 прим.). Доповідь цей був перевиданий у кн.: «Дослідження за слов'янським літературознавства та стилістиці» (Академія наук СРСР. Радянський комітет славістів). М, 1961, стор 5-45.

Текст виступу В. В. Виноградова по другому доповіддю був резюмирован їм таким чином:

«У доповіді обгрунтовується необхідність самостійного існування особливої філологічної дисципліни - науки про мову художньої літератури , яка має своїми специфічними завданнями і методами, що не отожествляется із завданнями та методами лінгвістики та літературознавства, і лише частково дотичної з колом понять і категорій цих двох смежпих наук.

Коли говорять про «мову художньої літератури», слово «мова» вживається в двох різних значеннях: 1) у сенсі «мови» або «тексту», що відображають систему того чи іншого національної мови (історія літературного мови, історична граматика і лексикологія черпають тут матеріал, распределяющийся за сферами і категоріях даних мовознавчих дисциплін), 2) в сенсі «мови мистецтва», тобто системи засобів художнього вираження. Вивчення мови мистецтва, або системи символів, що виражають своєрідні смисли, що повідомляються мистецтвом, вимагають для кожної галузі мистецтва своєї методики, свого кола понять і категорій. Мова словесного мистецтва - це система словесно-художніх форм, їх значень і функцій, що виникає на основі синтезу комунікативної функції літературного та народно-розмовної мови з функцією виразною і образотворчої.

Стиль письменника або літературного твору являє собою нерозривну єдність компонентів, що не адекватних елементам мовної системи.

Він обумовлений індивідуальними принципами відбору та об'єднання властивих даному періоду розвитку художньої літератури коштів словесного вираження і пов'язане з тенденціями розвитку художньої літератури чи з естетикою і поетикою окремих її напрямів і жанрів. Проблема художнього твору як цілісної єдності і принципи його композиції далекі від сучасної лінгвістики і всіх її дисциплін, у тому числі і від історії літературної мови.

У той же час дослідження мови художньої літератури не може цілком виключити з своєї сфери факти, які перебувають у віданні окремих лінгвістичних дисциплін, - воно передбачає вивчення складних зв'язків і взаємодій цієї мови з на-родноразговорним і літературною мовою в їх історичному русі. Форми відносин мови художньої літератури до інших різновидів письмово-літературної та народно-розмовної мови в різні епохи бувають різні за жанрами і за різними літературними напрямками. Історія загальнонародного мови з його діалектами та соціально-мовними стилями та історія літературної мови є базою для вивчення мови художньої літератури. Тому вивчення мови художньої літератури, як не важливо воно для літературознавства, не може злитися з ним цілком. Воно не може і вичерпати всіх завдань літератур-ратуроведенія. Історія літератури пов'язана з широким колом проблем, що не стикаються безпосередньо з проблемами мови художньої літератури, і користується іншими прийомами і методами дослідження, ніж наука про мову художньої літератури.

У доповіді докладно розглядається одне з найважливіших питань науки про мову художньої літератури, нерідко є ключем до композиційної структурі художнього твору, до його внутрішнього стилістичному єдності, - питання про мовної структурі "образу автора" »(« IV Міжнародний з'їзд славістів. Матеріали дискусії », т. I -« Проблеми слов'янського літературознавства, фольклористики та стилістики ». М., 1962, стор 539-540).

Ні по одному з своїх доповідей Виноградов через надзвичайну зайнятість - він був головою з'їзду - не виступив із заключним словом.

У дискусії по другому доповіддю виступили: І. А. Попова, А. І. Єфімов, І. К. Білодід, А. В. Чичерін. Дискусія стосувалася проблем використання різних форм мови і синтаксичних структур у мові художньої літератури (І. А. Попова), методу істо-рико-стилістичного аналізу художніх творів (А. І. Єфімов), проблематичності особливої науки про мову художньої літератури (А. В. Чичерін). На думку А. В. Чичеріна, сприйняття мови письменника як матеріалу для вивчення того чи іншого національної мови і як мови мистецтва веде до досить чіткому протиставлення і розмежування лінгвістичної та літературознавчої сфери і змушує сумніватися в доцільності особливої науки про мову художньої літератури.

У дослідженні «Основні проблеми ...» Виноградовим було висунуто тезу про наявність двох «типів» літературної мови - книжково-слов'янського і народно-літературного. Запропонована автором періодизація їх історії, кожного типу окремо, і характер взаємовідносин цих типів в стародавній Русі наближали трактування і науковий статут цих типів до статуту мови. Згодом, особливо в пізніх роботах (1967-1969 рр..), Виноградов не користувався стосовно до староруського періоду поняттям і терміном «тип».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ОСВІТИ ТА РОЗВИТКУ давньоруської літературної мови (стр. 65-151)"
 1. В. В. Виноградов. історії російської літературної мови, 1978

 2. БІБЛІОГРАФІЯ ПРАЦЬ В. В. ВИНОГРАДОВА З ІСТОРІЇ РОСІЙСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ 1.
  проблеми вивчення освіти і розвитку давньоруської літературної мови. М., 1958. 138 стор (АН СРСР. Радянський комітет славістів . IV Міжнародний з'їзд славістів. Доповіді). 27. Про освіту східнослов'янських національних літературних язиков.-ВЯ, 1959, № 4, стор 50-51 [Анкета, запропонована редакцією журналу для обговорення мовознавцям-славістам]. 28. Реалізм і розвиток російської
 3. ПРО ЗАВДАННЯ історії російської літературної мови ПЕРЕВАЖНО XVII-XIX ВВ. (стор. 152-177)
  проблемами. Однак з 15 по 21 вересня 1955 р. у Белграді проходила Міжнародна славістична зустріч, яка призвела до створення Міжнародного комітету славістів, головою якого став акад. В. В. Виноградов (див.: В. В. Виноградов. Міжнародна нарада слов'янознавців в Белграді. «Вісник АН СРСР», 1955, № 2, стр . 58-61). Міжнародний комітет славістів організував IV Міжнародний з'їзд
 4. Про ЗВ'ЯЗКАХ історії російської літературної мови З ІСТОРИЧНОЇ діалектології (стор.206-215)
  проблеми взаємини двох стихій: літературної мови і народно-обласних говорив (і соціально-групових діалектів) в історичному і синхронному аспекті. Досить істотно зауваження В. В. Виноградова про необхідність «наукового об'єднання історії російської літературної мови з досягненнями соціально-історичної та історико-географічної діалектології» . Проблемі поповнення лексичного фонду
 5. VI
    основних типів літературної мови говорити неможливо. Тому стосовно до цієї епохи цілком виправданий термін «мовний дуалізм»; при цьому краще говорити не про двох літературних мовах - російською і церковнослов'янською, а про два основні типи давньоруської літературної мови - книжково-слов'янському і народно-побутовому, або літературно-народному. Проміжні різновиди літературної мови до XVI в.
 6. РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ ДО КІНЦЯ 30-х РР. XIX В. (стор. 202-205)
    основного граматичного та лексико-Семан-тичного ядра російської літературної мови в рамках системи трьох стилів? 14. Чи можна знайти деякі загальні закономірності в процесах взаємодії, синонімічного зіставлення і семантико-стилістичного протиставлення народних русизмів і книжкових "славянизмов" в історії російської літературної мови XVII і XVIII ст.? 15. Як визначити і
 7. 6
    проблему зв'язку літературної мови з мовою міських центрів, особливо з мовою державних столиць. Тут формувалися зі змішання і з сполуки різнорідних диалектно-мовних елементів культурні мови, хоі "п.« Всі ці елементи приносять у привернув їх до себе центр свою мову, своє наріччя; тільки тривалий співжиття може повести за собою зближення жителів на грунті спільної мови,
 8. План:
    проблема і її
 9. 5
    вивчення того процесу, внаслідок якого розвиток і взаємодію двох видів давньоруської літературної мови - книжково-слов'янського і народного олітературення, обробленого - призвело до утворення трьох стилів з єдиним структурно-граматичним і словниковим ядром, але з широкими розбіжними колами синонімічних та інших відповідностей між ними - звукових, граматичних і
 10. РОЛЬ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ТА НОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ЛІТЕРАТУРНОГО МОВИ ДО КІНЦЯ 30-х РР. XIX В. *
    основні функції якого лежали нібито за межами художньої літератури і були пов'язані головним чином з розвитком стилів ділової та наукової прози. Однак у цій односторонньої концепції не враховуються, з одного боку, численні елементи високого і простого стилів, що увійшли в систему російського національного літературної мови, а з іншого боку, довільно і неісторичним звужуються
© 2014-2022  ibib.ltd.ua