Головна
ГоловнаЕкологіяЗагальна екологія → 
« Попередня Наступна »
Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999 - перейти до змісту підручника

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

Акумуляція ЗАБРУДНЮВАЧІВ ОРГАНІЗМАМИ - накопичення в живих організмах хімічних речовин, що містяться в середовищі існування. Ступінь акумуляції на більш високих рівнях ланцюгів живлення закономірно збільшується.

БІОГЕОЦЕНОЗ (визначення автора терміну В. Н. Сукачова)-зволюціонно склалася, щодо просторово обмежена , внутрішньо однорідна природна система функціонально взаємо-мосвязашшх живих організмів і навколишнього їх абиотической сре-.ди. Синонім, але не у всіх випадках, терміна «екосистема».

БІОМАСА - кількість живої речовини (сумарне або що відноситься до окремих видів, популяціям, життєвим формам організмів і т.п.) на одиниці площі або об'єму екосистеми.

БІОСФЕРА - нижня частина атмосфери, вся гідросфера і верхня частина літосфери Землі, де зустрічаються живі організми (сучасна біосфера, або необіосфера) або тільки продукти їх життєдіяльності (колишні біосфери, або палеобіосфери); оболонка Землі, в якій діяльність живих організмів проявляється або виявлялася як геохімічний фактор планетарного масштабу; найбільша (глобальна) екосистема Землі.

БІОТОП - частина (блок) екосистеми, що представляє середовище проживання для організмів (біоценозу), може бути представлений абиотическими і біотичними факторами.

біоценоз - частина (блок) екосистеми (біогеоценозу), представлена сукупністю взаємопов'язаних організмів; стосовно до великих екосистемам і біосфері загалом замість терміна «біоценоз» зазвичай використовують термін «біота». * РЕЧОВИНА біогенних - хімічні сполуки, що виникли в результаті життєдіяльності організмів.

РЕЧОВИНА ЖИВЕ - сукупність тел живих організмів (незалежно від систематичної належності), виражена в одиницях об'єму, маси або енергії. Загальна вага живої речовини біосфери оцінюється в 2,4-3,6 трлн.т (суха вага).

РЕЧОВИНА торкнемося - речовина, «утворене процесами, в яких жива речовина не бере» (В. І. Вернадський).

ВКЛАДЕННЯ ЕНЕРГІЇ В ЕКОСИСТЕМИ - додаткове привнесення енергії (теплової, електричної) у вигляді обробки

411

грунту, використання добрив, знищення відходів тощо) для підтримки стійкості екосистем, порушених людиною, підвищення продуктивності агроценозів, функціонування міських систем і т. п. Агроценози, техногенні та інші створені людиною системи можуть існувати тільки за умови постійного вкладення в них енергії.

ГОМЕОСТАЗ (ІС) - сукупність механізмів, спрямованих на усунення або максимальне обмеження дії чинників, що порушують внутрішнє динамічна рівновага системи. Застосуємо до різних систем - від космічних до організму і атома.

Дигресія - погіршення стану екосистем під впливом дії різних факторів, найчастіше людини.

«Діра» озонової - значний простір в озоновому шарі з помітно зниженим (до 50%) вмістом озону. Найбільш значна над Антарктикою.

ЗАБРУДНЕННЯ - привнесення в середу не характерних для неї хімічних, фізичних чи біологічних агентів або перевищення природного рівня властивих для середовища агентів.

ЗАБРУДНЕННЯ ТЕПЛОВЕ - підвищення температури середовища під впливом різних факторів (найчастіше антропогенних); зазвичай характерно для повітря і вод, де може викликати серйозні зміни у функціонуванні екосистем.

ЗАПОВІДНИК - природна територія, вилучена з господарського використання і призначена для збереження екосистем, видів живого чи інших об'єктів природи (наприклад, мінералів).

ЗАПОВІДНИК БІОСФЕРНИЙ - заповідник, що виділяється відповідно до міжнародної програмою, в межах якого проводиться постійне стеження (моніторинг) за природними екосистемами і зміною їх під впливом антропогенних факторів.

Консументам (ОН ЖЕ гетеротрофам) - організм, який живиться органічною речовиною (ця категорія включає всі організми, крім рослин, які відносяться до продуцентів, вони ж автотрофи).

Ксенобіотиків - будь-яке чуже для організмів або їх співтовариств речовину.

МОНІТОРИНГ - стеження за якими об'єктами, явищами, середовищами життя чи біосферою в цілому.

НІША ЕКОЛОГІЧНА - місце виду в природі, що включає не тільки його положення в просторі, але і весь життєвий статус (вид їжі і спосіб харчування, ставлення до факторів середовища,

412

местаразмноженія і Уриту тощо); ніж великою схожістю характеризуються екологічні ніші організмів (видів), тим гостріше між ними конкурентні відносини.

НООСФЕРА-«мисляча оболонка» (В. І. Вернадський), сфера розуму - природна стадія розвитку біосфери, коли розумна діяльність людини стає важливим фактором біосферних процесів. Зміст терміна і пов'язане з ним науковий напрям недостатньо розроблені.

ОЗОНОВИЙ ЕКРАН - шар атмосфери в межах стратосфери, що лежить на висотах 20-45 км (біля полюсів нижче) і відрізняється підвищеною концентрацією озону (приблизно в 10 разів вище, ніж у поверхні Землі), що поглинає згубні для організмів ультрафіолетові промені (див. також «Дірка» озонова).

Опустелюванням - зменшення або знищення біологічного потенціалу землі (найчастіше під впливом антропогенних факторів), яке може призвести до виникнення умов, аналогічних умовам пустелі (визначення Конференції ООН з опустелювання, 1977 р.).

ПАРК НАЦІОНАЛЬНИЙ - територія, що включає особливо охоронювані природні ландшафти з метою їх збереження, а також для екологічної освіти та виховання. Зазвичай включає зони заповідну, рекреаціошгую і господарську.

ПЕСТИЦИД-хімічна сполука, що використовується для боротьби з небажаними для людини організмами з метою захисту природних екосистем, посівів, виробів і т.п.

ПОПУЛЯЦІЯ - частина особин одного виду, що населяють простір протягом тривалого часу, відокремлена від інших аналогічних частин певним ступенем ізоляції. Усередині популяцій схрещування більш часті, ніж між особинами суміжних популяцій виду. Особи різних популяцій зазвичай мають відмінності за зовнішнім виглядом, поведінці та іншими ознаками.

ПРОДУКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНА - органічна речовина, що утворюється в екосистемі або її частинах на одиниці площі (обсягу) за одиницю часу. Розрізняють продуктивність первинну (рослин) і вторинну (тварин).

РЕАКЦІЯ ЛАНЦЮГОВА ПРИРОДНА - ланцюг природних явищ, кожне з яких тягне за собою зміну інших пов'язаних з ним процесів. Залежно від сили дії факторів, що викликали реакцію, остання може закінчуватися або збереження

413

ем екосистем у межах основних властивостей і параметрів, або переходом систем на новий (більше низький) рівень, або повним розпадом систем (опустелювання, колапс). Розуміння і вміння прогнозувати ланцюгові реакції - найважливіша умова екологічно грамотної поведінки тур і прогнозування наслідків втручання в екосистеми і природні процеси.

Редуцентам - організми, переважно бактерії і гриби, що перетворюють в результаті життєдіяльності органічні залишки в неорганічні речовини і таким чином замикають кругообіг в екосистемах.

Самоочищення ЕКОСИСТЕМ - здатність розкладати природні й антропогенні речовини і усувати їх шкідливу дію. Основним фактором самоочищення виступають живі організми. Екосистеми, бідні життям, характеризуються низькою самоочищающей здатністю.

СМОГ ВОЛОГИЙ (лондонського типу) - суміш газоподібних забруднюючих речовин (переважно сірчистого газу), частинок пилу і крапель туману.

СМОГ СУХИЙ фотохімічної (лос-анджелеського типу) - вторинне забруднення повітря в результаті фотохімічних реакцій з утворенням нових речовин - фотооксидантами, переважно озону і пероксіацетілнітратов. Умовою утворення є наявність забруднюючих речовин (оксиди азоту, сірчистий ангідрид, чадний газ) та значної кількості сонячних променів, особливо ультрафіолетових.

Сукцесію - послідовна зміна екосистем (біоценозів) в результаті саморозвитку на млявому субстраті або на місці руйнування існували екосистем (в цьому випадку сукцесії називають вторинними). Кінцевим результатом є відносно стабільні клімаксовие або вузлові екосистеми.

Стійка екосистема - здатність залишатися відносно незмінною протягом певного періоду часу всупереч зовнішнім впливам.

Фітоценозів - спільнота взаємопов'язаних рослинних організмів (рослинне співтовариство); невіддільний від екосистеми (біогеоценозу).

Фреон (хладон) - група галогеносодержащих речовин, киплячих при кімнатній температурі, що використовуються в холодильній промисловості і як розпилювачі в аерозольних упаковках.

414

Широко використовувалися в результаті інертності, пізніше з'ясувалося, що, піднімаючись в стратосферу, піддаються фотохимическому розкладанню з виділенням хлору, що сприяє руйнуванню молекул озону (як каталізатор).

Цвітіння води - масовий розвиток дрібних водоростей (фітопланктону), що викликає зміна забарвлення води. Причиною цвітіння є надходження у водойми мінеральних і органічних речовин (див. Евтрофікація).

ЦЕПЬ ХАРЧУВАННЯ (ланцюг трофічна) - ряд видів або груп організмів в екосистемі, кожне попереднє ланка в якому служить їжею для наступного. Ланцюг живлення складається з декількох (від 2-х до 5-6-ти) харчових (трофічних) рівнів, під якими розуміють групи організмів з подібним типом харчування (рослини, травоїдні тварини, хижаки, мертвоїди).

Евтрофікації ВОД - підвищення біологічної продуктивності водних екосистем в результаті збагачення їх поживними речовинами.

ЕКОЛОГІЯ - спочатку розділ біології (біоекологія), що займається вивченням взаємовідносин організмів між собою і з середовищем їх проживання. Сучасна екологія орієнтована на вивчення навколишнього середовища та взаємовідносин з нею людини, визначення масштабів та допустимих меж впливів людського суспільства на середовище, пошук шляхів зменшення або нейтралізації цих впливів. У стратегічному плані - наука про виживання людства, недопущення екологічної кризи і виході з нього. В основі всіх напрямків сучасної екології лежать фундаментальні положення біологічної екології. Ділиться зазвичай на загальну, соціальну і прикладну.

ЕКОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА - наука про найбільш загальні закономірності взаємин організмів і їх спільнот з середовищем. Зазвичай розглядається як синонім екології біологічної чи екології класичною. Включає екологію особин (аутекологія), екологію популяцій (популяційна екологія), екологію співтовариств і вчення про екосистеми (сінекологія), вчення про біосферу (глобальна екологія).

ЕКОЛОГІЯ ПРИКЛАДНА - розділ екології, що займається розробкою допустимих навантажень на середовище і екосистеми, норм використання природних ресурсів, методів управління екосистемами, способів «екологізації» різних галузей господарства,

415

моделюванням екосистем або екосистемних процесів і т.п.

ЕКОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНА - наукова дисципліна, яка розглядає взаємовідносини в системі «суспільство - природа», специфічну роль людини в екосистемах різного рангу, відмінність цієї ролі від інших живих істот, шляхи оптимізації взаємин людини з середовищем, основи раціонального природокористування.

ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ - розділ соціальної екології, завданням якого є вивчення адаптації людини або його груп (популяцій) до змінного середовища (у ряді випадків соціальної), впливу середовища на здоров'я людей.

ЕКОПОЛІС - міське поселення, в якому максимально поєднуються для людини переваги міського середовища та екологічні потреби. 1 / ЕКОСИСТЕМА - будь-яка спільнота живих істот і середовища їх проживання, існуюче як єдине функціональне ціле. Основні ознаки екосистеми - кругообіг речовин і потік енергії, здатність протистояти (у певних межах) зовнішніх впливів, самовідновлюватися і розвиватися. Розрізняють мікроекосистеми (наприклад, стовбур гниючого дерева, невеликий ставок тощо), мезоекосістеми (ліс, озеро, річка і т.п.), макроекосистеми (океан, континент тощо) і глобальну екосистему в межах всієї планети (біосфери).

Емерджентні - наявність у системного цілого (екосистеми) особливих властивостей, не властивих будь елементам (підсистем, блокам) його складових; незвідність цілого до суми його частин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ "
 1. 3.3. Опосередковані умовиводи. Простий категоричний силогізм
  терміном і позначається символічно «S». У наведеному вище прикладі йому відповідає поняття «карась». Поняття, що є предикатом висновку, називається більшим терміном і позначається символом «Р». У зазначеному прикладі ним є поняття «щось, що дихає зябрами». Менший і більший терміни називаються крайніми термінами. Кожен з них входить в одну з посилок. Посилка, що містить більший
 2. Види визначення
  терміна. Реальне визначення (експлікація) - це визначення, за допомогою якого розкривається зміст поняття, тобто визначається предмет виділяється з класу подібних предметів за його відмітним ознаками. Результат визначення такого типу являє собою судження - характеристику позначаються даним терміном предметів. Номінальний визначення - це визначення, за допомогою якого
 3. Правила визначення
    термінами. Наприклад, «агітатор - людина займається агітацією». Визначення має бути ясним, що не допускає двозначності, тобто має бути сформульовано в однозначно певних термінах, предметні значення яких повинні бути відомі. Не можна визначати поняття через такі терміни, які самі потребують визначеннях. Помилка подібного роду називається визначенням невідомого через
 4. ЗНА чення І екстенсіонала
    термінів: екстенсіонал і інтенсіонал, або Sinn і Bedeutung і т. п., з метою подолання цієї подвійності. Екстенсіонал терміна, в звичайному логічному вживанні, - це просто безліч речей, щодо яких даний термін істини. Так, термін «заєць», у своєму самому звичайному сенсі, исти-нен щодо всіх зайців і тільки зайців, тому саме безліч зайців і є
 5. 1.2. Функціональний поділ праці. Класифікація персоналу за категоріями
    основних частин персоналу по участі в процесі виробництва: робітників і
 6. ФОНОЦЕНТРІЗМ - СМ. Деконструкція
    термін "филосо фии життя, введений в 1922 Е. Шпрангером. ТЛ. Вітгенштейн, запозичив це поняття, по-мабуть му, у тО. Шпенглера, вживав його в двох значеннях: (а) як рівнозначний терміну '« мовні ігри », (б) як рівнозначний терміну «культура». Ф.Ж. - це системи правил, звичаїв, видів діяльності, форм пове дення, традицій і вірувань. Вони носять колективний цілісний і
 7. 1. ІДЕОЛОГІЇ В ПОЛІТИЦІ
    термін, широко використовуваний в гуманітарних дисциплінах, але не має єдиного загальноприйнятого визначення. Зазвичай під дискурсом розуміється: 1) будь-яка сукупність висловлювань, об'єднаних тим чи іншим набором соціально заданих характеристик (мети висловлювання, предметна область, типовий лексикон, характерні риторичні прийоми і т.д.). Іншими словами, дискурс - це мовна діяльність,
 8. VIII. Доказ з виразності
    термінах, переважніше свідчень, даних в слабких термінах. Показання свідомості, утворені з відчуттів, без коливання предпочитаются показаннями, утвореним з ідей про відчуття. § 411. Єдина пропозиція Реалізму представлено в живих термінах; кожне з багатьох пропозицій Ідеалізму або скептицизм відтворено в слабких термінах. Припустимо, що в обох випадках процес думки
 9. 2.4 Метафізика як філософський антипод діалектичного методу.
    основні поняття метафізики. Термін «метафізика» був введений в 1 в. до н.е. Андроніком Родоський. Систематизуючи твори Аристотеля, він розташував «після фізики» ті з них, в яких мова йшла про перших пологах сущого, про буття самому по собі, були «першою філософією» - наукою про перші причини, про перші сутності. Сьогодні можна виділити три основних значення поняття «метафізика». 1. Філософія
 10. Правша термінів
    терміна. Порушення цього правила веде до помилки, званої «учетверение терміна». Вона відбувається через порушення закону тотожності, коли один і той же термін використовується в різних сенсах. Наприклад: Рух - вічно Ходіння в університет - це рух Ходіння в університет - вічно Середній термін повинен бути розподілений хоча би в одній з посилок. Порушення цього правила призводить до того, що
 11. Контрольні питання
    термінології закону: використання термінів з чітким і строго окресленим змістом; вживання слів і виразів зазвичай у більш вузькому або спеціальному значенні в порівнянні з тим, яке вони мають в загальнолітературному мовою; використання слів і виразів в прямому і первинному їх значенні; відмова від двозначних і багатозначних термінів; єдність застосовуваної термінології по всьому законодавством або з
 12. 2.3. Розподіленість термінів у судженні
    термінів - це кількісна характеристика суб'єкта і предиката в судженні. Термін вважається розподіленим, якщо його обсяг або повністю включений в обсяг іншого терміна, або повністю з нього ис-ключів. Або інакше, термін вважається розподіленим, якщо він мис-лится в повному обсязі. Для розподіленого терміна характерно кванторное слово «все» і «жодне», для нерозподіленого - «деякі»,
 13. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

 14. Завдання 26-30. Тема «Простий категоричний силогізм».
    терміна: менший, більший і середній. Менший термін - S - суб'єкт ув'язнення. Більший термін - Р - предикат висновку. Середній термін - М - термін, що входить до посилки, і не входить до ув'язнення. Менша посилка - посилка, в яку входить S. Велика посилка - посилка, в яку входить Р. Загальні правила простого категоричного силогізму: Правила посилок: З двох негативних суджень не можна
© 2014-2021  ibib.ltd.ua