Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

Передмова

ЧОМУ «ЛЕКЦІЇ» І ЯК ПОБУДОВАНА КНИГА?

«Лекції» - тому, що це реально читані, перечитані автором і відпрацьовані протягом десятиліть лекції в різних аудиторіях - від студентських до професорських і міністерських. Багато дослідницької праці автора, його співробітників та аспірантів вкладено в розробку змісту цих лекцій, а їх багаторазова апробація в різних аудиторіях і побудованих на їх основі досвідчених навчальних процесах переконливо показали їх значущість для розвитку педагогічної науки і практики.

У книзі збережено структуру, логіка і зміст лекцій такими, як вони викладалися в живих аудиторіях, де відпрацьовувалися їх доступність і общепонятном. Якщо щось і змінювалося в цих лекціях, то тільки не їх основна ідея, або, як люблять зараз виражатися особливо «наукові вчені», їх парадигма. Саме своєю парадигмою і відрізняється природосообразном, НЕТРАДИЦІЙНА педагогіка від ШТУЧНОЇ, ТРАДИЦІЙНОЇ. Судіть самі.

Парадигма ТРАДИЦІЙНОЇ педагогіки:

- всі люди однакові; учень «чистий аркуш», і педагог пише на ньому що йому заманеться;

- всім учням - одне і те ж багатопредметного загальнонаукове просвітництво без обмеження його обсягу під утопічним гаслом «всебічний і гармонійний освіта і виховання»;

- класи (групи) гетерогенні щодо інтелектуальних і фізичних задатків учнів;

- основними факторами навчально-виховного процесу є вчитель, його особистість і його діяльність в класі;

- контроль якості освіти за кінцевим результатом - ЄДІ.

9

Ве8ра1ко1.дх <З 28.02.2008 16:15 Раді 1ІЬ

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Парадигма природосообразном, НЕТРАДИЦІЙНОЇ педагогіки:

- всі люди однакові, як індивіди, природою породжені живі істоти, але відрізняються істотно один від одного за своїми фізичними та інтелектуальним задаткам, а значить, навченості;

- всім учням до 12-річного віку - можливо більш різнобічний і вільне утворення і розвиток (початкова освіта);

- різним учням , починаючи з 13-річного віку, потрібно різний професійно-орієнтовану освіту, відповідно їх вродженим задаткам і віком;

- гомогенні за ознакою задатків класи;

- основними факторами навчально-виховного процесу є учні, їх мотивація і навчальна діяльність у структурі дидактичного процесу;

- контроль якості освіти - в процесі навчання і об'єктивний самоконтроль.

Парадигма традиційної педагогіки викладена в будь-якому підручнику педагогіки, і в даних лекціях згадується тільки для аналізу і порівняння.

Парадигма нетрадиційної педагогіки та її аргументація викладаються в даній книзі в обсязі, накопиченому в процесі 50-річного авторської праці.

При підготовці лекцій до публікації додані зміст кожної лекції та короткий виклад її основної ідеї (не змісту!) - «Синопсис», які, на думку автора, полегшать читачеві «входження» у зміст і проблематику лекції .

Кожна лекція супроводжується також перекладом англійською її змісту і синопсиса, щоб хоч якось дати цікавому іноземцю «заглянути» в російську педагогіку, практично не відому за кордоном.

10

-о-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 - :: -

11

Foreword

WHY «LECTURES» AND HOW THE BOOK IS CONSTRUCTED?

«Lectures» - because it is really read and re-read lectures by the author within decades and in various audiences - from student's up to professorial and ministerial. A lot of research work of the author, his colleagues and post-graduate students is performed in development of the contents of these lectures. Their repeated approbation in various audiences and the skilled educational processes constructed on their basis have convincingly shown their importance for development of the pedagogical science and school practice.

In the book the structure, logic and the content of the lectures are kept those as they were presented in live audiences where were tested their availability and comprehensiveness. If something varied in these lectures, it is not their basic idea or, as «scientific scientists» like to say, not their initial paradigm. The paradigm of the NONCON-VENTIONAL pedagogy differs drastically from the paradigm of the TRADITIONAL pedagogy. Judge it by yourself from the brief characteristics of both paradigms, given bellow.

The paradigm of the TRADITIONAL pedagogy:

- All people are identical; the pupil is «a pure leaf» and the teacher can write on it what he would like ;

- All pupil - have to receive the same multisubject general scientific enlightenment without restriction of its volume under the Utopian slogan «all-round harmonious upbringing and education»;

- Classes (groups) are heterogeneous according to pupils intellectual and physical potentialities;

- The major factor of learning and educational progress is the teacher, his personality and his activity in the classroom;

- Control of the quality of education by the end result of the whole educational process - Final Test.

Paradigm of NATURE-ORIENTED, NONCONVENTIONAL pedagogy:

11

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 12

12

Bn BecnajibKQ. nPHPO/IOCOOBPA3HAiI EIE / IArOrHKA

- All people are equal in their humanness but different by their physical and intellectual potentialities and thus - their learning abilities;

- All pupils up to 12th year of age - as possible a more versatile and free education and development (elementary education);

- To different pupils, beginning of the 13th year of age - different vocationally-focused training, according to their congenital dispositions and age;

- Homogeneous on the basis of intellectual abilities classes;

- The major factor of learning and educational process is the pupil, his motivation and learning activity in the adequate structure of didactic process;

- Control of the quality of education in the process of training and objective self-control.

The paradigm of traditional pedagogy is stated in any textbook of pedagogy and in the given lectures is mentioned only for the completeness of the analysis.

The paradigm of nonconventional pedagogy and its arguments are stated in the given lectures in full.

By preparation of these Lectures for publication the table of contents of each lecture and a summary of its basic ideas (not content!) - «Synopsis» are added, which, by opinion of the author, will facilitate to the reader the «submergence» in the sophisticated content and problems of the lecture. Also a translation of the content and the synopsis of each Lecture are introduced at its beginning to give to a curious foreigner a chance to take a brief glance of what the Russian Pedagogy is all about.

ВеБра1ко1.дх <З 28.02.2008 16:15 Раді>: г-

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Передмова"
 1. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
  передмові до першого тому, і слід систематиці курсу цивільного права, яка закріплена в програмі даного курсу, розробленої і використовуваної в навчальному процесі названим колективом
 2. Передмова
  Глава 28. Поняття та види зобов'язань Глава 29. Виконання і припинення зобов'язань Глава 30. Цивільно-правовий договір Глава 31. Договір купівлі-продажу Глава 32. Договори поставки товарів, контрактації і енергопостачання Глава 33. Договори міни, дарування, ренти Глава 34. Договори оренди, лізингу, позички Глава 35. Договір найму житлового приміщення та інші житлові зобов'язання Глава 36. Договір
 3. Передмова
  Про самоорганізації пишуть багато і не один десяток років. Проте, роботи, об'єднуючою творчість найбільш значних мислителів, яка заклала основи цієї, що стала найбільш сучасною, філософії до цих пір немає. У автора цих рядків виникла ідея - заповнити цей недолік у вигляді справжньої книги. Наскільки вдало вийшла остання - судити читачам. Почнемо зі слова
 4. Передмова до четвертого видання
  ської Федерації »1, а також прийняттям Федеральних законів« Про адвокатську діяльність і адвокатуру в Російській Федерації »2 і« Про органи суддівського співтовариства в Російській Федерації »3. Наприкінці 2001 р. прийнятий новий Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації, а в середині 2002 р. - Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації, які вплинули на побудову і діяльність
 5. Передмова.
  Це видання являє собою грунтовно перероблений і серйозно доповнений, а також заново відредагований варіант підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на
 6. Передмова
  Ця книга являє собою виклад курсу лекцій, який міг би читатися в студентській аудиторії для попереднього ознайомлення майбутніх фахівців-лінгвістів, які цікавляться теоретичними положеннями науки, з блискучою філософськи обгрунтованою і в даний час прийнятої широким колом учених теорією псіхосістематікі мови найбільшого лінгвіста XX століття Г.Гійома. Висунута ним
 7. Від видавництва
  Передмова Глава 1. Поняття про приватне право Глава 2. Цивільне право як правова галузь Глава 3. Цивільне право як наука і навчальний курс Глава 4. Джерела цивільного права Глава 5. Поняття, зміст і види цивільних правовідносин Глава 6. Громадяни (фізичні особи) як учасники цивільних правовідносин Глава 7. Юридичні особи як учасники цивільних правовідносин Глава 8.
 8. Передмова
  передмову, хотів би висловити подяку учасникам Семінару з філософії математики при кафедрі філософії та методології науки природничих факультетів і викладачам механіко-математичного факультету МДУ, спілкування з якими в Протягом багатьох років стимулювало мої зусилля по проясненню філософських підстав математичної науки. Я хотів би особливо подякувати професора В.Е.
 9. 2.2. Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще й фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
 10. Передмова
  Шарль Бодлер, виступаючи проти розхожих висловлювань про поезію , писав наступне: «Адже вітер століття розбушувався; барометр сучасного розуму вказує на бурю» («Теофіль Ґотье»). На перший погляд, це судження йде кілька врозріз з метеорологічним прогнозом, який би виходив з-під пера прогрессиста: вітер століття належить Просвітництва, барометр сучасного розуму показує «стабільно ясно»
 11. Передмова
  До предмета філософії математики прийнято відносити питання, що стосуються обгрунтування математики як науки. XX століття було унікальним часом, коли проблема обгрунтування математики вважалася однією з найбільш пріоритетних, і кращі математичні уми витратили чимало часу на пошуки її адекватного рішення. У результаті були отримані фундаментальні результати, що мають видатне філософське значення.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua