Головна
ГоловнаЕкологіяСоціальна екологія → 
Наступна »
А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998 - перейти до змісту підручника

Предмет, методи, етапи та завдання соціальної екології

Ми будемо говорити про новий науковому напрямку -соціальної екології. Чим його поява викликана? Насамперед станом взаємин людини і природи. Безпрецедентне зростання науково-технічного потенціалу підняло на якісно новий щабель можливості людини по перетворенню навколишнього його природного середовища і відкрило перед ним надзвичайні перспективи. Водночас у взаємодії людини з природним середовищем її проживання проявляється все більше тривожних симптомів небезпеку, що загрожує існуванню планети Земля і всього людського роду. Маються на увазі негативні аспекти сучасної НТР (збільшується забруднення природного середовища продуктами техногенного походження, загроза вичерпання природних ресурсів і т.д.), а також такі проблеми, які і минулого стояли перед людством (нестача продовольства та ін.), але зараз помітно загострилися, особливо в країнах, що розвиваються, у зв'язку з демографічним вибухом та іншими обставинами.

Широке коло питань, пов'язаних із взаємодією сучасного суспільства з природним середовищем, об'єднується під загальною назвою екологічної проблеми. Слово «екологія» останнім часом стало дуже модним. І сфера його застосування істотно розширилася з того моменту, коли Е. Геккель більше ста років тому запропонував його для позначення конкретного наукового напрямку, що вивчає взаємини тварин і рослин із середовищем їх проживання. Слово «екологія» зараз зустрічається в гаслах, під якими проходять демонстрації в різних країнах (так зване екологічний рух); згадується в офіційних державних документах, у статтях вчених, юристів, журналістів та представників інших професій. У самому широкому сенсі слова екологічний погляд на світ припускає при визначенні цінностей і пріоритетів людської діяльності облік наслідків впливу, який ця діяльність робить на природне середовище, так само як і вплив природного середовища на людину.

Від поняття екології як точки зору слід відрізняти ще принаймні два випадки вживання цього терміна. Перше з них характерно для сучасної науки, в якій під екологією зазвичай розуміється розділ біології, який вивчає взаємовідносини живих істот з навколишнім їх середовищем (у руслі розуміння екології, що йде від Геккеля). Другий варіант вживання терміну «екологія» частіше зустрічається в працях філософів, географів і представників інших професій, які цікавляться відповідної проблематикою. У цьому випадку мають на увазі якесь синтетичне науковий напрям або сукупність існуючих напрямків, що вивчають проблему взаємини людського суспільства із середовищем її проживання і званих найчастіше екологією людини, соціальної екологією, глобальної екологією і навіть сучасної екологією на відміну від традиційної екології, під якою розуміється екологія тварин і рослин. Відмінності між цими визначеннями екології як наукового напрямку будуть розглянуті нижче. ПЕРЕДІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ екології Соціальна екологія вивчає взаємовідношення людини і природи, і її передісторія починається з

4

появи людини на Землі. У наступних розділах ми будемо зупинятися на різних уявленнях про даний взаємодії, а зараз торкнемося лише кілька найбільш відомих концепцій, які активно обговорюються в наш час. Однією з таких є концепція англійського священика Т. Мальтуса, суперечки про яку не вщухають вже два століття і яка послужила навіть основою теорії еволюції Дарвіна.

«Закон, про який йде мова, полягає в постійному прагненні, властивому всім живим істотам, розмножуватися швидше, ніж це допускається перебувають в їх розпорядженні кількістю їжі». Так на початку своєї книги Мальтус формулював свій закон. Мальтус вважав, що багатство і населення деяких країн може зростати багато століть при розумному господарюванні, але проте існують природні межі цього зростання, хоча їх і не досяг жоден великий народ, що володіє великою територією.

Тому необхідне обмеження зростання населення. Згадаймо, що в «ідеальної республіці» Платона число сімейств регулюється урядом (див. Платон Закони. Кн. V). Аристотель йде ще далі в напрямку планування чисельності населення, пропонуючи визначати число дітей для кожної сім'ї (Аристотель. Республіка. Кн. VII. Гл. XVI і кн. П. Гол. VII. IX, X). Мальтус звертає увагу на велике значення для людини об'єктивних законів природи і активного характеру її функціонування, але, підкреслюючи це, робить висновок про безсилля людини перед цими законами.

Спроба поставити на перше місце природні закони природи призводить до применшення соціальних моментів. «Головна і безперервна причина

5

бідності мало або зовсім не залежить від способу правління або від нерівномірного розподілу майн». Мальтус ніде не згадує про науку і взагалі про культуру. На його думку, «для поліпшення становища бідних необхідне зменшення відносного числа народження» 3. Погляди Мальтуса, відповідно до яких єдиний порятунок людства полягає в обмеженні народжуваності, піддалися нескінченної критиці. З приводу виведеного Мальтусом «закону спадної родючості грунту» говорилося, що він зовсім непридатний до тих випадків, коли техніка прогресує, коли способи виробництва перетворюються, а має лише досить відносне і умовне застосування до тих випадків, коли техніка залишається незмінною. Дійсно, для окремих регіонів, які не перебувають у процесі взаємодії з іншими регіонами і в той же час вплив технічного прогресу в яких відсутня, погляди Мальтуса виявляються справедливими. Так вважається, що картопляний голод в Ірландії в 1861 році відповідав його концепції. Але поширення концепції Мальтуса на розвиток усього людства неодноразово спростовувалася історією. Навіть за життя Мальтуса збільшення виробництва сільськогосподарської продукції набагато перевищило обіцяну їм арифметичну прогресію.

Коли Мальтус говорить про арифметичній прогресії росту продовольства, він явно не враховує можливості науково-технічного прогресу; коли він говорить, що кошти країни не можуть переступити за певну межу, який на підставі принципу приватної власності дуже далекий від здатності грунту проводити їжу, він абсолютизує принцип приватної власності, коли, нарешті, він говорить, що населення прагне до розмноження, що перевищує

6

засоби існування, він не бере до уваги культурний прогрес людства, розглядаючи людину як один з видів тварин. Недооблік культурного моменту в розвитку людства-корінь помилки Мальтуса в його демографічних вишукуваннях. Сьогоднішня демографічна ситуація на планеті свідчить про зворотне того, що стверджував Мальтус: у розвинених країнах, де засобів існування більше, демографічна крива стає більш плавною, а в країнах, що розвиваються, які відчувають нестачу засобів існування, вона злітає вгору по експоненті. Таким чином, вихід з едемографіческого вибуху »може полягати у якнайшвидшому досягненні цими країнами культурного рівня розвинених країн.

Як свого часу Мальтус, так і неомальтузіанці зараз, пропонують варіанти, що не враховують можливостей ціннісної переорієнтації розвитку суспільства. Якщо вважати так, то ситуація видається в досить похмурому світлі. Можна, спираючись на сьогоднішній глобальний темп зростання населення, підрахувати, як це робить П. Ерліх, що в недалекому майбутньому на людину залишиться всього 1м поверхні Землі, а якщо потім при тих же темпах зростання людей почнуть переселяти на інші планети, то сонячна система і галактика будуть заселені, причому майже весь час і виробничі можливості будуть йти виключно на будівництво космічних кораблів, які відправляють землян розселятися в космосі. Цінність подібних розрахунків швидше негативного характеру. Вони показують, що трапиться з яким одним показником розвитку при збереженні інших у незмінному стані. Ясно, що в реальності такого не станеться, але попередження має бути сприйнято.

7

Пафос роботи Мальтуса полягає у зверненні до найбідніших верств суспільства: якщо ви не хочете, щоб голод і війни знищували надлишкове населення, не допускайте появи дітей, яких не зможете прогодувати. У нашому столітті ще більш голосно, ніж раніше, лунають голоси на користь примусового обмеження народжуваності, і в деяких країнах проводиться відповідна політика. Вона часом приносить очікувані результати, але сам примусовий характер її, часто йде врозріз з культурними традиціями, навряд чи повністю виправданий з моральної точки зору. Втім, простих рішень тут не існує.

Іншим найвідомішим попередником соціальної екології є так звана географічна школа в соціології, що стверджувала, що психічні особливості людей, уклад їх життя знаходяться в прямій залежності від природних умов даної місцевості Звичайно, природа не в такій мірі впливає на людини, щоб можна було слідом за Ш. Монтеск'є сказати, що «влада клімату є найперша в світі влада».

Але не слід розуміти слова Монтеск'є буквально. Часто буває, що для підкреслення якої ідеї придумується помітний афоризм, в якому істинність частково приноситься в жертву яскравості. Насправді Монтеск'є аж ніяк не вважав владу природних умов безмежною. Якщо вже в чому і бачити помилку Монтеск'є, то в тому, що регулюючу вплив природних умов роль він відводив політичному устрою суспільства.

Вельми витончена концепція російського вченого Л.І.Мечнікова, який вважав, що зародження і розвиток світових цивілізацій відбувається в басейнах великих річок, пізніше-на берегах морів, а нині в ролі головного природного фактора виступають океани .

8

Важливу роль природних умов у житті суспільства підкреслював К.Маркс, зазначаючи, зокрема, що помірний клімат найбільше підходить для становлення капіталізму. Марксова концепція єдності людини і природи будується на діалектико-матеріалістичній основі. У «Економічно-філософських рукописах 1844» Маркс писав: «Людина живе природою. Це означає, що природа є його тіло, з яким людина повинна залишатися в процесі постійного спілкування, щоб не вмерти. Що фізична і духовна життя людини нерозривно пов'язана з природою, означає не що інше, як те, що природа нерозривно пов'язана з самою собою, бо людина є частина природи ». Уявлення про протилежності душі і тіла, людини і природи, духу і матерії Маркс і Енгельс називали безглуздим і протиприродним. Такий підхід дав можливість зробити прозорливий висновок: «Не будемо, однак, занадто радіти нашими перемогами над природою. За кожну таку перемогу вона нам мстить. Кожна з цих перемог має, правда, в першу чергу ті наслідки, на які ми розраховували, але в другу і третю чергу зовсім інші, непередбачені наслідки, які дуже часто знищують значення перших ... І так на кожному кроці факти нагадують нам про те, що ми аж ніяк не пануємо над природою так, як завойовник панує над чужим народом, не пануємо над нею так, як хто-небудь що знаходиться поза природи, - що ми, навпаки, нашою плоттю, кров'ю і мозком належимо їй і перебуваємо всередині її, що все наше панування над нею полягає в тому, що ми, на відміну від інших істот, вміємо пізнавати її закони і правильно їх застосовувати »5.

У марксової концепції єдність людини і природи - це суперечлива єдність двох

9

щодо незалежних, але нерозривно пов'язаних між собою компонентів. Обидва компоненти активні, перебувають у постійній зміні і взаимообусловливают один одного. Зміна природи людиною виступає як существеннейшей і найближчої основи людського мислення, а природа постає як людська чуттєва діяльність, практика. «Для того щоб привласнити речовина природи у формі, придатній для його власного життя, він (людина - А.Г.) приводить в рух належать його тілу природні сили: руки і ноги, голову і пальці. Впливаючи допомогою цього руху на зовнішню природу і змінюючи її, він у той же час змінює свою власну природу »6. Марксова концепція єдності людини і природи враховує вплив людини на природу та вплив природи на людину. Єдність розуміється не як одностороннє тиск чи якесь статичне ідеальний стан, а як двосторонній процес взаємовпливу.

У роботах дослідників природи-біологів і географів XIX століття неодноразово наводилися дані про негативні наслідки впливу людини на природне середовище.

На початку XX століття з'являється відповідна термінологія. У 1922 році Х.Берроуз звернувся до Американської асоціації географів з президентським адресою, який називався «Географія як екологія людини». Пропозиції наблизити екологічні дослідження до людини ставляться до 20-30 років XX століття. Починаючи з робіт так званої «чиказької школи» з екології людини, під якою розумілося вивчення взаємних відносин людини як цілісного організму з його цілісним оточенням, екологія та соціологія прийшли в тісну взаємодію. Екологічні методики стали застосовуватися для аналізу

10

стабільності та змін всередині соціальної системи. Однак для того, щоб соціальна екологія чітко оформилася як фундаментальна галузь наукового знання, знадобилося кардинальна зміна самої екологічної ситуації.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Предмет, методи, етапи та завдання соціальної екології "
 1. А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998

 2. Некос В.Е.. Основи загальної екології та неоекології: навчальний посібник. Програмні та проблемні лекції для студентів спеціальності 7.0708 Екологія Частина I, - Харків., 1998

 3. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 4. Н. М. ЧЕРНОВА. Лекції з загальної екології. Довідкові матеріали до курсу «Екологія Москви і сталий розвиток». - М., 2009

 5. Воронков Н. А.. Екологія загальна, соціальна, прикладна: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Посібник для вчителів. - М.: Лгар. - 424 с., 1999

 6. Висновок.
    методи зменшення і запобігання шкоди, 8 завдається природі людиною. І якраз для більш тонкого розгляду цих проблем нам допоможе популяционная екологія та екологія спільнот. Екологія на наших очах стає теоретичною основою поведінки людини та індустріального суспільства в природі. Література. 1. Радкевич
 7. Далекосхідний державний технічний Університет (ДВПИ ім. В.В. Куйбишева. Контрольна робота / Екологія популяції, екологія співтовариств (сінекологія), 2008

 8. 2.1 Лекційний курс.
    екологія роду людина. 2 лютого Кр 3. Еволюція виду людина розумна. 2 лютого Кр 4. Соціальні та біологічні аспекти двостатеві людини. 2 лютого Кр 5. Вплив людини на природу. 2 лютого Кр 6. Глобальні проблеми людства. 4 квітня Кр 7. Актуальні питання екології людини.
 9. 4.1.Программная лекція 4.1 по модулю 4 "Основи неоекології" -Концептуальні засади неоекології.
    предмета дослідження неоекології. 9.Знать пріоритети в неоекологіческіх дослідженнях. 10.Центральний метод неоекологіческіх досліджень. 11.Традіціонние методи, використовувані в неоекологіческіх дослідженнях. 12.Понятійно-термінологічний апарат неоекології. Визначення "понятійно-термінологічної системи". 13.Актуалізація поняття "жива речовина".
 10. ВСТУП
    методи, використовувані цими та іншими науками, але не зводиться до жодної з них. Гострота і масштабність проблем, що вирішуються екологією, робить саме її відповідальною за розвиток абсолютно нового світогляду, мислення та досвіду. Так, наприклад, підраховано, що існуючі природні ресурси Землі можуть забезпечити середній (для США) рівень життя за різними оцінками від 1 до 3 млрд. людей
 11. Рекомендована література
    екології. - М., 1997. 7. Коммонер Б. замикає коло. - Л., 1974. 8. Лапо A.B. Сліди колишніх біосфер. - М., 1987. 9. Міллер Т. Життя у навколишньому середовищі. Т. 1-3. - М., 1993. 10. Моїсеєв H.H. Людина і ноосфера. - М., 1990. 11. Моїсеєв H.H. Екологія і освіта. - М., 1996. 12. Небел Б. Наука про навколишнє середовище. Т. 1-2. - М., 1993. 13. Одум Ю. Екологія. Т. 1-2.-М., 1986. 14. Навколишнє
 12. ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА
    екологічний словник шкільного вчителя Республіки Башкортостан. - Уфа: Кітап, 1997. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Екологія Башкортостану: Учеб. для 9 кл. - Вид. 2-е. - Уфа: Кітап, 1999. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярний екологічний словник / За ред. А.М.Гілярова. Вид. 2-е, перераб. і доп. - М.: Тайдекс КО, 2003. (Бібліотека журналу «Екологія і життя») Миркин Б.М., Наумова
© 2014-2021  ibib.ltd.ua