Головна
ГоловнаЕкологіяСоціальна екологія → 
« Попередня Наступна »
А.А.Горелов. СОЦІАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ - М. - 275 с., 1998 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ І ЗАКОНИ ЇЇ РОЗВИТКУ

На підставі аналізу екологічної ситуації можна зробити висновок, що на здійснення цілей людства накладають обмеження

фундаментальні закони природи. До таких відноситься, наприклад, 2-е початок термодинаміки. Надії на подолання екологічних труднощів пов'язують, зокрема, з розробкою і введенням до експлуатації замкнутих технологічних циклів. Створені людиною цикли перетворення матеріалів вважається бажаним робити так, щоб вони були подібні природним циклам кругообіга речовин. Тоді водночас вирішувалися б і проблема забезпечення людства непоправними ресурсами, і проблема охорони природного середовища від забруднення, оскільки нині лише 1-2% ваги природних ресурсів утилізовано в кінцевому продукті.

Теоретично замкнуті цикли перетворення речовини можливі. Однак повна й остаточна перебудова індустрії по принципу кругообіга речовини в природі нереальна. Порушення (хоча б тимчасове) замкненості технологічного циклу практичні неминуче, наприклад, при створенні синтетичного матеріалу з новими, невідомими природі властивостями. Ясно, що така речовина спочатку всебічно апробується на практиці і тільки після цього можуть бути розроблені способи його розкладення з метою запровадження складових частин у біогеохімічні кругообіги.

Замкнутість ж виробничих циклів по енергетично-Ентропійний параметру і теоретично неможлива, оскільки протягом енергетичних процесів (згідно з другим початком термодинаміки) супроводжується деградацією енергії та

113

підвищенням ентропії природного середовища. Дія другого початку термодинаміки виражається в тому, що «перетворення енергії йдуть в одному напрямку на відміну від циклічного руху речовин».

Ми є свідками того, що підвищення рівня організації та різноманітності культурної системи зменшує її ентропію, але збільшує ентропію природного середовища, викликаючи її деградацію. В якій мірі можна елімінувати ці неминучі слідства другого початку? Існують два шляхи. Перший полягає у зменшенні втрат використовуваної людиною енергії при її різних перетвореннях. Цей шлях ефективний у тій мірі, в якій не призводить до зниження стабільності систем, через які проходить потік енергії (як відомо, в екологічних системах збільшення числа трофічних рівнів сприяє підвищенню їх стійкості, але в той же час зростання втрат енергії, що проходить через систему) . Другий шлях полягає в переході від підвищення впорядкованості культурної системи до підвищення впорядкованості всієї біосфери. Людина в цьому випадку підвищує організованість прилеглої природного середовища за рахунок зниження організованості тієї частини природи, яка знаходиться за межами біосфери Землі.

Ще одним принципово важливим конкретно-науковим положенням, що накладає обмеження на людську діяльність, є сформульований в кібернетиці «закон необхідної різноманітності». Відповідно до нього ефективне управління можливо тільки в тому випадку, коли внутрішня різноманітність керуючої системи не поступається внутрішньому різноманітності керованої системи. Людство ставить перед собою завдання управління природою, і для цього воно повинно або зменшувати

114

різноманітність у зовнішній природі, або збільшувати своє внутрішнє розмаїття (шляхом розвитку науки, культури , вдосконалення розумових і психосоматичних характеристик людини).

Перший шлях видається більш легким, і людство часто віддає перевагу саме його. Але легкість його оманлива, і він може призвести до колапсу, оскільки зменшення різноманітності в природі зменшує стабільність екосистем. Якщо культура починає спрощувати природу, то природа відповідає тим же. Приватним прикладом є руйнування культурних пам'яток під впливом погіршення екологічної обстановки, забруднення атмосфери і т.д.

Обидва зазначених вище шляху начебто б корисні для цілей управління, однак лише другий шлях - розвитку людської культури - представляється надійним способом вирішення протиріч між людиною і природою. На жаль, сучасна наука і практична пріродопреобразовательная діяльність замість того, щоб виконувати НЕГЕНТРОПІЙНОЇ роль по відношенню до природного середовища, найчастіше сприяють зменшенню різноманітності в природі.

Зазначені термодинамічні та кібернетичні закономірності є фундаментальними. Їх облік має величезне значення для вироблення пріродопреобразовательной стратегії людства. Намагаючись обійти ці обмеження найбільш «легким» шляхом, людина порушує фундаментальні принципи функціонування екологічних систем, підриваючи тим самим природні основи свого існування.

На думку Ю.Одума, одне з найбільш важливих властивостей екосистем - «відставання гетеротрофною утилізації продуктів автотрофного метаболізму». Людина «починає прискорювати процеси розкладання в

115

біосфері, спалюючи органічна речовина, запасене у вигляді викопних горючих речовин (вугілля, нафти, газу), і інтенсифікуючи сільськогосподарську діяльність , яка підвищує швидкість розкладання гумусу »13. Редуцирующая діяльність людини починає перевершувати продуцирующую діяльність

біосфери - в цьому ще одна з причин загрози екологічної катастрофи.

Сучасна екологічна ситуація показує, що вплив природи на людину залежить від об'єктивних закономірностей її розвитку, і це змушує звертати пильну увагу на вивчення механізмів її цілісного функціонування. Так як у природі «все пов'язано з усім», неможливо вплив на частину системи без наслідків для всієї системи (для біосфери, як і для окремого організму). Відсутність або пошкодження декількох зв'язків система може компенсувати, але якщо їх буде порушено багато чи будуть порушені найбільш істотні з них, система припиняє існування. Чим вона складніша, тим більше у неї скомпенсованих зв'язків, що і дозволяє її довго безкарно руйнувати. Але потім, коли пройдено поріг адаптації, наступають незворотні зміни, що і відбувається з біосферою у наш час. Наскільки відповідальні за це наука, покликана пізнавати закони природи, і техніка, перетворююча природне середовище? Цим питанням присвячена наступна глава.

Одум Ю. Основи екології. М., 1975. С. 75. Фешбах М., Френдлі А. Екоцид в СРСР. М., 1992. С. 2. Царегородцев Г.І. Соціально-гігієнічні проблеми науково-технічного прогресу / / Діалектика в науках про природу і людину. Т. 4. М., 1983. С. 412.

Толба М. Людина і довкілля: причини і наслідки / / Здоровье світу. 1978. С. 3.

116

Людина і середовище її проживання / / Зап. філософії. 1973. № 3. С. 55.

Миколаїв Н.І. Землетруси, пов'язані з технічною діяльністю людини. Бюл. МОИП. Від. геол., 1971. Т. 26. № 5. С. 148.

Сміт Р.Л. Наш будинок планета Земля. М., 1982. С. 188.

Холдрен Дж.П., Ерліх П.Р. Людина і екологічні аномалії

/ / Кур'єр ЮНЕСКО. 1974. Серпень-сент. С. 25.

Кротков Ф.Г. Забруднення навколишнього середовища і проблема

гігієни / / Природа. 1975. № 4. С. 64.

Холдрен Дж.П., Ерліх П.Р. Цит. соч. С. 21.

Одум Ю. Основи екології ... С. 55.

Там же. С. 41.

Там же. С. 47.

117

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДИ І ЗАКОНИ ЇЇ РОЗВИТКУ"
 1. ПРИРОДНІ УМОВИ
  Людина живе на Землі. Його життя, господарство і культура тісно пов'язані з навколишньою природою. Середа проживання людини помітно змінюється в результаті його діяльності. Природні умови - це сукупність властивостей навколишнього нас природи, які суттєво впливають на життя людини. Раціональне ведення господарства на тій чи іншій території, правильне розміщення промислових підприємств,
 2. Взаємозв'язок понять раціональне природокористування і охорона природи
  Погіршення стан природного середовища в процесі взаємодії людського суспільства і природи викликає необхідність раціонального природокористування та охорони природи. Раціональне природокористування та охорона природи дуже тісно пов'язані між собою. Це видно з визначень цих понять. Раціональне (розумне) природокористування - господарська діяльність людини, що забезпечує
 3. Завдання 25. Побудувати безпосередні умовиводи - звернення, перетворення, протиставлення суб'єкту і протиставлення предикату.
  Теорія: Безпосередні умовиводи - це умовиводи з однієї посилки. Звернення - перетворення простого судження шляхом перестановки його суб'єкта і предиката місцями. При цьому якість його не змінюється, а кількість може змінитися. Приватно-негативні судження не звертаються. Перетворення - це перетворення судження шляхом введення подвійного заперечення - перший раз перед зв'язкою, а другий
 4. Китайська Народна Республіка. Політичний режим і державний устрій. Особливості конституції.
  1949 р. - основа гос. влади - "китаизированную марксизм" - демократична диктатура народу (НЕ пролетаріату) завдання компартії: завершення народно-визвольної боротьби, завершення об'єднання країни, ліквідація привілеїв імперіалістичних країн у Китаї, здійснення аграрної реформи, наиціоналізація бюрократичного капіталу, захист інтересів всіх основних верств суспільства конституція 1954 м.
 5. ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЇ
  Метою соціальної екології як науки є створення теорії еволюції взаємин людини і природи, логіки і методології перетворення природного середовища. Соціальна екологія покликана усвідомити і допомогти подолати розрив між людиною і природою, між гуманітарним і природничо знанням. Соціальна екологія виявляє закономірності взаємовідносин природи і суспільства, які настільки ж
 6. Праця
  - процес, що відбувається між людиною і природою, робота по її перетворенню, що має на меті створення споживчої вартості . Терміном "суспільно-корисну працю" традиційно називається суспільно корисна діяльність, яка веде до зміцнення суспільства. Діяльність, наносящая суспільству або іншим людям збиток, ведуча до відчуження власності, ослаблення або руйнування суспільства
 7. Відгук депутата, члена виборного органу МС, виборного посадової особи
  1. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування проводиться з ініціативи населення у порядку, встановленому федеральним законом і приймається відповідно до нього законом суб'єкта Російської Федерації для проведення місцевого референдуму, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом. 2.
 8. Мета, в яку хочеться вірити.
  У 1957 р. соціальний психолог Стенфордського університету Леон Фестінджер опублікував роботу, в якій викладав свою теорію когнітивного дисонансу. Когнітивний дисонанс - це хворобливий стан психіки, що виникає у людини, якщо його переконання розходяться з його діями; хрестоматійний приклад - невіруючий священик. Фес-тінджер виявив у учасників своїх експериментів глибинну
 9. 49. Державна рада в першій половині XIX ст.
  У 1810 Олександром I за поданням М.М. Сперанського було створено Державну раду, який проіснував в Росії аж до 1917. У Державного ради спочатку були законодорадчих функції. Державна рада ділився на наступні департаменти: департамент закону, департамент цивільних і духовних справ, військовий департамент, фінансовий департамент. Після польського
 10. ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
  Якщо розглядати всю сукупність впливу господарства на географічну середу, в тому числі освоєння її ресурсів, охорону і перетворення природи, ми будемо говорити про надзвичайно складному і багатогранному явище в житті суспільства, яке називається природокористуванням. У процесі виробництва природокористування може бути раціональним і нераціональним. У першому випадку воно забезпечує
© 2014-2021  ibib.ltd.ua