Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПРОЦЕС ЛЮДСЬКОГО НАВЧАННЯ. ДИДАКТИЧНОГО ПРОЦЕСУ, Ч.1

Ми вчимося все життя, Крім десятка років, проведених у школі.

(Габріель Лаубе)

1. На півдорозі зупинитися, озирнутися ...

2. Процес, який ніколи не закінчується.

3. Поняття про дидактичному процесі.

3.1. Мотивація навчання.

3.2. Процес вчення.

3.3. Гіпотези процесу людського вчення.

А) спілкування;

б) асоціативна теорія;

в) бихевиористической теорія;

г) гештальт-теорія;

д) теорія поетапного формування.

4. Структура універсального алгоритму функціонування.

Синопсис

Традиційна педагогіка розглядає процес навчання гранично спрощено: «Учитель повідомляє учню знання, учень їх засвоює». Цей підхід до розуміння складних систем отримав в кібернетиці назву «метод« чорного ящика ». В освіті «чорний ящик» - це мозок людини, що має безліч «входів». «Виходом» цього ящика є команди мозку людині на виконання різних дій. Так, учитель, повідомляючи учням різного роду інформацію, - візуальну, аудіо, сенсорну - приводить в дію «чорний ящик» учня. У «ящику» скупчується відповідна інформація, яку учень може при необхідності використовувати. Як показує кожному вчителю його досвід викладання, ця найпростіша схема не працює автоматично і вчителю доводиться винаходити різні хитрощі, щоб хоч якось привернути учнів до навчальної роботи.

264

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 26H5

Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1

У той же час протягом останнього століття особливо пожвавилися дослідження психологів, медиків та інших фахівців у науці про людину, спрямовані на більш докладне вивчення внутрішніх механізмів роботи людського «чорного ящика» , особливо в процесі засвоєння ним знань і дій. Психологами сформульовано деякі правдоподібні гіпотези («теорії»), що пояснюють процес людського вчення і інтенсифікують його, при їх систематичному використанні.

Нетрадиційна педагогіка на основі цих «теорій» розробляє різні навчальні («дидактичні») процеси, дотримуючись яких учні швидше, міцніше і ефективніше вчаться, а вчителі більш усвідомлено викладають свої предмети.

Дана лекція присвячена першій половині дидактичного процесу - тому, як людина вчиться. У наступній лекції розглядається питання про те, як учитель керує вченням учнів.

Lecture № 8. Didactic process (part 1 - Learning)

We are learning the whole our life, Excluding a decade That we spent at school.

(Gabriel Laub)

1. Halfway stop for a look back ...

2. Process, which never ended.

3. Concept of the didactic process.

3.1. Motivation to learn.

3.2. Process of learning.

3.3. Hypotheses of the process of human learning:

a) dialogue;

b) associative theory;

c) behaviorism theory;

d) gestalt theory;

e) theory of the step-by-step learning.

4. Structure of the universal algorithm of learning.

Synopsis

The traditional pedagogy considers training in an extremely simplified manner: «The teacher presents the pupils with knowledge, the pupils acquire it". This approach to understanding of the functioning of complex systems has received in cybernetics the name «Black Box method». In education the brain of a person can also be considered as a «Black

265

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 26 ^ 6

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

Box »with a set of« inputs »and« outputs ». Through the inputs of this box came the learning information and, after being somehow processed in the box, it came out through the outputs of the box as commands to the person's organs to perform of various actions. So the teacher, submitting to the pupil of different sorts of information - visual, audio, sensual - actuates his «Black Box» in such a way that the corresponding information can be accumulated for future use when necessary. As shows each teacher's experience, this primitive scheme does not work properly in education and every teacher invents by himself various kinds of dodges that somehow activate the «Black Box» in the right direction to involve the pupil in active study. In other words the «Black Box» without the pupil's own learning activity remains a «Dead Box».

At the same time, during the last century different researches: psychologists, physicians and other experts in human science, have been directed on more detailed studying of the internal mechanisms of the «Black Box» functioning, discovered its special features that allowed substantially to quicken the process of knowledge acquisition. Some hypotheses («theories») have been created explaining this process and able to intensify it, at their regular use.

The nonconventional pedagogy on the basis of these «theories» develops various educational («Didactic») algorithms, by following of which pupils are more likely will study the subject matters more easily and more effectively, and teachers will more consciously perform their classroom work.

The given lecture is devoted to the first half of the Didactic process - to the process of pupil's learning.

In the following lecture the question on how the teacher manages the learning process will be considered.

1. На півдорозі зупинитися, озирнутися ...

Навколишній світ складається з багатьох об'єктів, які можна для зручності вивчення умовно розділити на три великі сукупності: природа, суспільство і людина. Бурхливе зростання наукового знання породив розгалужену диференціацію (спеціалізацію) наук, в результаті якої з'явилося багато окремих наук, що поділили той чи інший об'єкт на предмети свого вивчення (спеціалізації). Людини вивчають багато науки, і кожна з них виділяє в цьому складному об'єкті свій предмет вивчення. Предметом педагогіки є виробництво і керування

266

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 2 ^ ^ 7

Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1

функціонуванням штучних систем, в яких здійснюється навчання та виховання людей. Ці системи називаються педагогічними системами (ПС).

Отже, педагогіка - це наука про педагогічні системах і її головний закон такий: яка педагогічна система, таке і якість освіти. Педагогічні системи проектуються людьми, втілюються в реальні освітні установи і людьми ж управляються. Добре, якщо ці люди досягли глибокого розуміння сутності педагогічних систем, їх можливостей і обмежень і навчилися ними керувати. Погано, якщо вони роблять це інтуїтивно. У традиційній педагогіці не існує навіть поняття педагогічна система, а тому всі освітні установи, що функціонують на базі традиційної педагогіки, працюють неефективно, породжуючи освітній кризу в країні.

На відміну від цього нетрадиційна педагогіка в центрі розгляду теорії та методології освіти і виховання ставить побудову оптимальних педагогічних систем, в рамках яких тільки й можна отримати ефективний процес утворення.

На якому етапі ми зараз знаходимося після вивчення попередніх семи лекцій в оволодінні цією майстерністю? Для більш точного і наочного відповіді на це питання, розгляньте схему структури педагогічної системи, як вона склалася в освіті за минулі тисячоліття (див. рис. 19).

-О-

Соціальні (державні) вимоги 2. Мета навчання 4. Дидактичний процес Абітурієнти 1. Учні - № - 6. Засоби навчання (вчитель / підручник)

5. Орг. форми навч. Випускники 3. Зміст обуч. Дидактична Технологія завдання навчання Рис. 19. Схема структури педагогічної системи

У попередніх семи лекціях була розглянута теорія і методологія формулювання дидактичної задачі. Педаго-

267

-о-

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 26 ^ 8

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

гически і психологічно коректна постановка дидактичної задачі - це половина успіху всього процесу утворення.

В освіті особливо легко декларуються недосяжні цілі, на кшталт «всебічного і гармонійного розвитку особистості», оскільки це, по-перше, створює приємні ілюзії в суспільстві про наш «кращому в світі» освіту і уявний престиж працівникам освіти, а по-друге, абсолютно безпечно для містифікаторів, оскільки від неминучого освітнього фіаско ніхто ще не вмирав, а нещасні учні самі добре приховують своє невігластво (див. підсумки ЄДІ), що не звинувачуючи ні в чому своїх невмілих наставників.

У сучасному загальну освіту ніякі цілі не ставляться діагностично. Навчання починається з відкривання першої сторінки підручника і закінчується його останньою сторінкою. Що при цьому досягнуто, ніхто толком не знає. Це дуже чітко показав ЄДІ, Кіми якого будуються і оцінюються абсолютно довільно і легко підганяються під традиційно суб'єктивну п'ятибальну шкалу.

Положення може і повинно бути радикально змінено: цілі повинні ставиться діагностично в термінах об'єктивних характеристик процесу навчання за системою розділених параметрів, описаних у лекції № 3. Тільки в цьому випадку всі ми, працівники освіти, будемо знати, чого від нас чекає суспільство, а суспільство буде знати, що воно отримає на кожному етапі освіти, і на що воно витрачає свої гроші. Пора вже покінчити в освіті з ейфорією міфічних декларацій про цілі освіти («всебічне», «гармонійне», «творче», «гуманістичне» тощо) і чітко, чесно і об'єктивно ставити реально досяжні цілі на кожному етапі навчання для кожного, окремо взятого учня.

З цілями освіти і навчання тісно і неподільно пов'язані методи контролю ступеня їх досягнення. При діагнос-тичном целеобразовании контроль також природний, як і навчання. Його зміст, методи та інструменти повинні бути загальнодоступними, тобто доступні для використання вчителю, учню, батькам і всім, кого цікавить якість освіти окремої особистості або в окремому навчальному закладі. Вимоги відкритості, валідності, простоти і надійності контролю застережуть нас від суб'єктивізму в оцінках і шахрайства в його результатах. Показана в лекції № 4 методика розробки-

268

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 26 * 9

Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1

ки та застосування тестів успішності навчання є таким інструментом.

У лекції № 5 показано, що цілям об'єктивного контролю не служать відомі зарубіжні комерційні тестові системи SAT і TOEFL, так що і нема чого ними захоплюватися і їх запозичувати.

У лекції № 6 ми прийшли до тих же висновків щодо Єдиного державного іспиту, впроваджуваного в Росії. У лекції показано, що ЄДІ є педагогічно некоректною, марною і тоталітарної затією, яка, крім шкоди освіті, нічого не принесе. Отримана за допомогою ЄДІ інформація, щонайменше, є недостовірною, а за великим рахунком просто помилковою, оскільки створює ілюзію успішності освіти (всього 7-10% двійок у всіх без винятку предметах, хоча насправді їх більше 90%!).

Заключний етап аналізу дидактичної задачі - розгляд методології формування змісту навчання. Тут, як це вже добре відомо, каменем спотикання є допустимий обсяг інформації в навчальному предметі, який може бути успішно (відповідно мети) засвоєно учням за час, відведений на вивчення предмета за навчальним планом. У лекції № 7 вперше в педагогіці запропонований кількісний метод визначення ступеня навантаження учня. Приблизні розрахунки показують «жахливу» перевантаження учнів. Що з цим робити? Вихід тільки один: розвантажувати до допустимих величин. Ось тут-то і необхідно справжнє педагогічна творчість, щоб на гранично скороченому і згорнутому змісті предмета сформувати в учня усвідомлене розуміння сутності і можливостей даної галузі знання («предметне свідомість»). Це завдання може бути вирішена тільки адекватним структуруванням навчального предмета і добором з науки необхідного і достатнього числа УЕ на кожному етапі навчання. Ця робота в педагогіці ще навіть не починалася: тиск предметників все ще дуже велике, щоб перейти від екстенсивного побудови предметів до їх інтенсивного проектування, як це показано в лекції № 12.

2. Процес, який ніколи не закінчується

Дійсно, процес навчання починається з першим криком дитини і триває до останнього подиху людини.

269

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 2к0

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

 У цьому процесі беруть участь всі, з ким зустрівся на своєму життєвому шляху людина, від кожного він почерпнув якусь частинку життєвого досвіду. Це відбувається тому, що кожна людина є природженим вчителем і в той же самий час природженим учнем, який використовує свої вроджені педагогічні здібності завжди і скрізь і часто зовсім несвідомо. Те, що природа подарувала людям задатки здібностей до передачі досвіду один одному, це чудово і для виживання людства на Землі, і для розвитку кожної окремої людини, як розумної істоти. Але не треба забувати, що ці педагогічні задатки людини обслуговують його найпростіші і безпосередні потреби в знаннях і уміннях, пов'язані з його елементарної адаптацією до життя в сучасному світі. Дослідження педагогічних задатків людини показує, що стихійно формуються на їх базі педагогічні здібності не піднімаються вище першого рівня засвоєння (К1 ~ 0,3-0,5). При такому рівні педагогічних умінь вдається передавати і засвоювати досвід лише на феноменологічної щаблі абстракції і з невисоким ступенем автоматизації. Для передачі складнішого досвіду стихійного формованих педагогічних здібностей виявляється далеко не достатньо, і людині потрібна спеціальна педагогічна підготовка для досягнення більш високих цілей навчання. Аналогічно будь-який інший вродженої людської здатності: музичної, спортивної чи математичної, педагогічна здатність для досягнення успіху вимагає спеціального формування, навчання та тренування. На жаль, так і не вважають дуже багато при обговоренні педагогічної спеціальності, сподіваючись в основному на вроджені педагогічні задатки і забуваючи, що на їх основі ще слід сформувати відповідні педагогічні здібності. Останні можуть досягати досконалості, якщо вони сформовані на базі сучасної педагогічної науки і педагогічної технології (методології). Без такого формування педагогічних здібностей учителя забезпечити досягнення його учнями високих рівнів засвоєння (а2; а3; а4) сучасного людського досвіду майже неможливо.

 Мало хто підозрює, що: 

 - (А2) не досягають 99,99% випускників школи, - (а3) не показують 99,99% випускників навіть вищих навчальних закладів, 

 270 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 21 

 2231 

 Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1 

 - А на рівень (а4) не піднімаються 99,99% здобувачів вчених ступенів. 

 Звідси і відчуття освітнього кризи у споживачів освітньої продукції, але, зауважте, не у її виробників (!). Останні перебувають у своєрідній зоні «недосяжності» для критиків, оскільки критика освіти не стосується його вихідних причин і вимагає «того ж, але побільше». А це вже абсолютно неможливо і все залишається на своїх колишніх місцях і в тому ж стані, включаючи і горезвісний освітній кризу. 

 Вибухнув в сучасному світі освітній криза характеризується, головним чином, невідповідністю між вимогами до рівня і якості освіти трудящих і фактичним рівнем освіченості розташовуваних кадрів. Споживачі інтуїтивно висловлюють свої вимоги у виразах, які можна інтерпретувати, як рівень «експерта» (а3) або «творця» (а4), а утворення постачає їм ледь підготовлених випускників на (а1). Ця невідповідність, на жаль і зі зрозумілих причин, все ще не виражено в діагностично термінах, але і виражене на природній мові («успішність», «відсів») воно досить красномовно. Однією з причин освітнього кризи в сучасному світі (можливо, навіть головною його причиною) є той факт, що навчальні у вирішенні освітніх проблем покладаються на свої вроджені педагогічні задатки, ігноруючи педагогічну науку. Це було можливо і навіть неминуче на зорі розвитку людства. Але зараз, при гигантски збільшений рівень людських продуктивних сил і незмірно зрослий науково-педагогічному знанні, яке підняло людські навчальні здатності досить високо над їх вихідним «здоровим глуздом», залишатися в полоні педагогічного здорового глузду не має ніякого «здорового глузду». 

 Матеріал попередніх лекцій, я сподіваюся, зміг переконати мого читача, що «прості», на перший погляд, питання освіти супроводжуються далеко не простими відповідями. Наприклад, радикальний питання про те, що таке «хорошу освіту», до цих пір не має однозначної відповіді, якщо розглядати його з позицій «здорового глузду». Адже «здоровий глузд» бачить ситуацію в тому вигляді, як вона виступає на поверхні явищ, у той час як сам механізм явищ буває зазвичай прихований глибоко 

 271 

 -Е- 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 2 ^ ^ 2 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 під їх поверхнею. Так і з питанням про «хороше освіту». Поверхня цього явища полягає в тому, що освітою називають вивчення «купи» перевантажених навчальних предметів, які чомусь мають бути засвоєні, можливо, більш якісно і міцно всіма учнями. І чим краще і міцніше ці предмети засвоєні учням, тим краще, вважає «здоровий глузд», утворення цього учня. Це було відносно близько до істини ще років триста тому, але не сьогодні. Понад півтора століття тому К.Д. Ушинський точно помітив основні вади такої освіти. Він говорив, що не пов'язані між собою навчальні предмети вкладаються в голові учня довгими низками фактів, «як ластівки в холоднечу", не стикаючись один з одним і тому, «вимерзають». Точно так само і довгі вервечки ізольованих один від одного УЕ в голові людини поступово «вимерзають», не утворюючи інтелектуальної системи, здатної до успішної життєдіяльності, не кажучи вже про марнотратства життєвих і матеріальних ресурсів і учнів, і суспільства. Багаторічна утворення «в нікуди». Що може бути більше витрачають? Тільки спалювання асигнацій. 

 Якщо ж звернутися до самого механізму освіти, то «хорошою освітою» можна назвати тільки таке, яке націлене на діагностично поставлену мету майбутньої життєдіяльності учня і побудовано відповідно до його природним механізмом розвитку. Механізм ж будь-якого освіти завжди втілений в використовуваної педагогічній системі, сенс якої зрозумілий з малюнка 19. Питання про «хороше освіту», таким чином, трансформується в питання про якісні особливості тієї педагогічної системи, через яку пройшов учень. Така трансформація є коректною з тієї причини, що кожна педагогічна система володіє строго визначеними дидактичними можливостями щодо формування досвіду учня. Звідси зрозуміло, що «хороша» педагогічна система дасть своїм учням «хорошу освіту». І, навпаки, «погана» система зробить «погану освіту». 

 Яка ж педагогічна система може бути названа «хорошою»? Відповідь на це питання очевидна. 

 Доброю педагогічною системою є система, в якій: 

 а) діагностично поставлена загальна мета освіти (соціальне замовлення), тобто чітко і точно, користуючись Диагностичность па- 

 272 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 2 ^ 3 

 Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1 

 метрами, сказано, якого випускника ми хочемо отримати в результаті навчання; 

 б) відповідно меті відібрано і побудовано неізбиточное і посильну зміст навчання (навчальний план і програми); 

 в) спроектований дидактичний процес, який гарантує досягнення спільної мети освіти; 

 г) створені адекватні дидактическому процесу засоби та організаційні умови навчання; 

 д) працюють кваліфіковані педагоги та / або адекватні технічні засоби навчання. 

 Перші дві вимоги до «хорошою» педагогічній системі нами розглянуті в попередніх лекціях. Тепер на черзі розгляд методології проектування навчального (дидактичного) процесу. 

 3. Поняття про дидактичному процесі 

 Розділ педагогіки, в якому розглядаються наукові основи побудови навчального процесу, названий ще древніми греками «дидактикою», що має означати: «вчення про навчання». Трохи не по-російськи, але по-грецьки нормально. 

 Під терміном «дидактичний процес» розуміють науково-педагогічне опис процесу навчання. Природно, коли згадується словосполучення «дидактичний процес», то мається на увазі, що мова піде не про життєвому розумінні процесу навчання, а про його науково-педагогічному описі. При життєвому розумінні сутності процесу навчання, звертається увага на зовнішню його видимість: учитель, клас, підручник, пояснення вчителем, опитування учнів і пр. При науково-педагогічному розгляді процесу навчання головна увага звертається на аналіз внутрішнього механізму процесу засвоєння учням загальнолюдського досвіду і тієї навчальної діяльності самого учня, через яку цей процес «запускається», оскільки тільки в результаті власної діяльності учня відбувається процес навчання. Не останню роль у цьому процесі має і діяльність вчителя, але знову ж таки не в життєвому її розумінні: розповідає, показує, дисциплінує, закликає і пр. Специфіка діяльності вчителя в дидактичному процесі розглядається в наступній лекції. 

 273 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 24 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 З численних досліджень процесу навчання, виконаних у віках поколіннями педагогів і психологів, до теперішнього часу склалося наступне узагальнене уявлення про те, як люди вчаться жити і трудитися в середовищі собі подібних. Насамперед людське навчання завжди прямує бажанням учня вчитися, оволодіти знаннями та вміннями певної людської діяльності. Ще біблійні наставники відзначали, що без бажання учня процес навчання не може відбутися. Це бажання вчитися називають навчальною мотивацією. З давніх же часів вчителя шукали способи збудження навчальної мотивації у своїх «недбайливих» учнях, але їхні зусилля часто залишалися безуспішними і вони губилися в здогадах про причини того, що одні учні проявляли інтерес до навчання, а інші його винахідливо уникали. Сучасна психологія пояснює це явище тим, що мотивація навчання - це складний психологічний процес, керуючий спрямованістю інтересу учня до предмету вивчення. Цей процес виникає або гаситься у свідомості людини спонтанно при зустрічі з об'єктом чи діяльністю. Якщо предмет вивчення відповідає інтелектуальним або фізичним задаткам людини, виникає мотивація до його вивчення, а якщо ні, так ні! 

 Наявність мотивації активізує поведінку людини на взаємодію з даним об'єктом або виконання відповідної навчальної діяльності. Відсутність мотивації гальмує або повністю виключає навчальний процес. На щастя, подібні крайності проявляються в надзвичайно рідкісних випадках: зазвичай інтенсивність навчальної мотивації можна характеризувати за умовною шкалою «більше - менше», в межах якої можна намагатися кілька інтенсифікувати інтерес учня до навчання. 

 Процес навчання повинен починатися зі створення умов для виникнення навчальної мотивації, і ця частина навчального процесу називається його мотиваційним етапом (М). 

 Наступною особливістю людського вчення є власна навчальна активність учня. Без власної навчальної активності учня ніякої процес навчання відбутися не може. Від виду навчальної активності учня залежить швидкість (С) процесу навчання і ступінь усвідомленості (у) засвоєння досвіду. До цих пір не знайдено ніяких інших шляхів перекладу зовнішньої інформації, що міститься в об'єктах оточуючого нас світу та фіксованого певним чином у досвіді 

 274 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 2 ^ 5 

 Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1 

 людства, у знання індивідуального учня, окрім як через його власну навчальну діяльність. Час від часу в пресі з'являються сенсаційні повідомлення про якихось чудодійних способах навчання, що дозволяють одномоментно (симультанно) переводити величезні масиви інформації ззовні в голову учня. Це і навчання у сні, і під гіпнозом, і за допомогою ліків, та іншими шаманськими способами, що не витримали випробування ні практикою, ні часом. На сьогоднішній день твердо встановлено, що єдиним каналом для переходу зовнішньої інформації в мозок людини є її власна навчальна діяльність. Частина дидактичного процесу, зайнятого навчальною діяльністю учня, називають етапом навчальної діяльності (УД). 

 В останні роки під впливом науки кібернетики була по-новому зрозуміла роль способу управління навчальною діяльністю учня, обмеженого раніше «керівною роллю вчителя». На перший план виступає визначальна роль зворотного зв'язку учню (інформації про результат його навчальної діяльності) у безпомилковому, якісному і усвідомленому формуванні його досвіду. У зв'язку з цим істотно переосмислена загальна структура навчального процесу, а також роль вчителя і підручника в класі. Етап процесу навчання, зайнятий управлінням навчальною діяльністю учня, називають етапом управління вченням (УУ). 

 Якщо позначити дидактичний процес абревіатурою Дпр, то: Дпр = М + УД + УУ. 

 Цією символічною формулою записаний найважливіший педагогічний закон, який може бути сформульовано таким чином: процес навчання може бути ефективним лише за умови, що учень має позитивної навчальної мотивацією до досліджуваного предмета, самостійно і повноцінно виконує адекватну цілі навчання навчальну діяльність і ця діяльність управляється методами, що гарантують досягнення цілей навчання. 

 Розглянемо пильніше компоненти дидактичного процесу. 

 3.1. Мотивація навчання 

 Загальне поняття мотивації інтуїтивно зрозуміло для будь-якої людини як деяке прагнення до задоволення визна- 

 275 

 -Е- 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 2 ^ к6 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ленній потреби. Розрізняють два види людських потреб: біологічні та психологічні. До перших відносяться так звані органічні або первинні потреби, пов'язані з природною життєдіяльністю організму. Це потреба в їжі, воді, повітрі та відправленні різних природних потреб. Задоволення цих потреб дозволяє підтримувати життя організму. Цілком зрозумілі тут первинні мотиваційні механізми, що керують поведінкою тварини взагалі і людини зокрема: голод спонукає людину до пошуку і прийому їжі, також як спрага направляє пошуки людиною води та ін З моменту народження людини виникає і до його смерті існує автоматична взаємозв'язок: первинна потреба - цілеспрямована дія. Як тільки цей зв'язок обривається з якихось причин, смерть індивіда неминуча. 

 Первинні потреби людини та їх механізми досить докладно і глибоко вивчені біологічної і медичної науками, і ці знання використовуються, як для організації нормальної життєдіяльності людини, так і для лікування його численних захворювань. 

 Набагато менш чітка картина все ще існує в розумінні психологічних потреб людини. Їх життєво важливе значення для людини і суспільства все ще мало зізнається: вони частіше придушуються, ніж задовольняються. На жаль, школа будує свою діяльність більше на придушенні природних психологічних потреб учнів, ніж на їх задоволенні. Увага до них психолого-педагогічної та соціологічної науки також все ще занадто поверхневе і недостатньо пильну. 

 Психологічні потреби поки ще відкриті тільки у людини. Це потреба насамперед у свободі, в найширшому сенсі цього слова; потім в інформації (вченні), спілкуванні, діяльності (працю), оцінки та самооцінки і, нарешті, у визнанні. Прагнення до задоволення цих потреб спонукає людину до певної спрямованості її поведінки, тобто мотивує його на пошук способу задоволення цих потреб. Одним із прикладів придушення свободи учнів є як би обнесене колючим дротом «єдиний освітній простір», з якого в учня немає виходу, і педагогічне прокрустове ложе - «Освітній стандарт», 

 276 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 2 ^ ^ 7 

 Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1 

 під який гнуть і пресують учня. І те й інше пригнічує навчальну мотивацію учня в самому її зародку. 

 Ми будемо розглядати нижче тільки одну психологічну потребу людини - потреба в інформації, тобто механізм навчальної мотивації. 

 Який механізм виникнення мотивації до вивчення одного предмета і відсутності мотивації до вивчення іншого? Мабуть, як і у випадку з біологічними потребами, повинен існувати природний механізм виникнення диференційованих психологічних потреб у різних людей.

 За аналогією з біологічними потребами, що виникають як природний результат функціонування організму, психологічні потреби виникають як природний результат функціонування мозку. Механізм функціонування організму є вродженим атрибутом організму. Він складається в поглинанні певних речовин і виведенні з організму утворилися шлаків. Важливо підкреслити, що природа зробила людський організм не всеїдних: тільки поглинання певних речовин (продуктів) забезпечує його нормальне і довголітнє функціонування. Ця істина отримує кожен раз все нові підтвердження, коли різні шарлатани і шаманство лікарі захоплюють деяких легковірних людей на сумнівні експерименти з власним організмом. Так було з різними дієтами, голодуванням, сироїдінням, які не тільки ламали здоров'я їх численним, але неосвіченим шанувальникам, а й забрали життя їх нелічених жертв. 

 З навчанням, на щастя, таких прямолінійних фатальних наслідків безграмотного поведінки вчителя і поганого підручника не спостерігається. Однак масове «виробництво» недоучок веде до руйнування культури, різних хвороб соціуму і торжеству різних маніяків і диктаторів з усіма витікаючими звідси згубними наслідками для держав і народів. А це куди як більш страшно, ніж нетравлення шлунка у якого-небудь прихильника сирої їжі («сироїда»). 

 Який же природжений механізм функціонування мозку? Очевидно, він полягає в тому, що органи чуття людини більш чутливі до інформації певного роду, і мозок засвоює її легше і швидше, ніж інформацію іншого роду. Це означає, що мозок людини на основі сприйняття і переробки сприятливої інформації видає через нервову систему адекват- 

 277 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 2 ^ ^ 8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ві команди на настільки ж певну діяльність і не робить цього при сприйнятті і переробці невластивою структурі даного індивідуального мозку інформації. Багатовіковий досвід освіти вчить, що ні будь-яку інформацію і з однаковою готовністю поглинає індивідуальний людський мозок, і це позначається на відповідній успішності кожного окремого учня. Найбільш грубий приклад цієї інформаційної вибірковості - це відмінності в інтересах у чоловіків і жінок, що виражаються у відношенні до спорту, політиці, моді, сенсацій і пр. Що ж є тим регулятором в людському мозку, який сортує надходить до органів почуттів людини інформацію: що прийняти , а що відкинути? Єдиним регулятором такого роду можуть бути тільки унікальні інтелектуальні задатки, притаманні кожній особистості та здійснюють вибір специфічної інформації для переробки. При збігу виду інформації та налаштованих на неї природних задатків індивіда виникає мотивація до сприйняття і переробки цієї інформації. Це і є поясненням феномена психологічної мотивації взагалі і навчальної мотивації зокрема. І тут повною мірою виявляються павловські типажі «артистів» і «мислителів» в їх відношенні до інформації, викладеної на різних щаблях абстракції. 

 З викладеного розуміння психологічної мотивації не слід робити висновку про фатальної зумовленості навчальної спрямованості учня в засвоєнні лише строго певної інформації. Просто кажучи, учень відчуває вельми диференційоване мотиваційний потяг до різного роду інформації про діяльність (див. рис. 7, лекцію № 3). 

 Враховуючи такі важливі характеристики людської психіки як усвідомленість діяльності і здатність до цілеспрямованих вольовим зусиллям, можна говорити про можливе прояві мотиваційних процесів як би в двох формах: мимовільною і довільною. 

 Мимовільна форма мотивації безпосередньо пов'язана з домінантними інтелектуальними задатками особистості і є її постійним і несвідомим внутрішнім фактором, що регулює спрямованість поведінки і діяльності. Так, «артисти» (найчастіше жінки), незважаючи на будь-які життєві колотнечі, постійно і несвідомо прагнуть до діяльності, втіленої в гуманітарних професіях, таких, як художній- 

 278 

 -Е- 

 Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 2 ^ ^ 9 

 Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1 

 ве творчість (журналіст, письменник, поет), акторська гра (актори, драматурги, режисери), або медична, педагогічна та релігійна практика. Прикладів на цей рахунок можна навести безліч, особливо з історії радянського дискримінаційного освітнього режиму, коли талановитим «артистам» за національними або соціальними ознаками ставилися штучні бар'єри на шляху до їх вродженим видами діяльності. З цього все одно нічого не виходило: отримуючи «дозволене» освіту, вони все одно потім, у дорослому житті, проривалися до «своєї» артистичної діяльності. 

 Те ж саме можна сказати і про природжених «мислителях» (в основному чоловіки), які спонтанно воліють професії продуктивного, науково-теоретичного та конс-Торський-винахідницького профілю. При збігу змісту досліджуваної діяльності з мимовільної мотиваційної спрямованістю особистості жодних проблем у навчанні не виникає і успішність учнів не викликає ніяких тривог. У цьому випадку і мотиваційний етап дидактичного процесу може бути представлений в гранично згорнутої і скороченій формі. Чітко сформульована мета і ясна формулювання шляхи її досягнення (утримання і методика навчання), а також добре організований навчальний процес, що веде до успішного оволодіння майстерністю, досить повно виконують функцію мимовільної мотивації учнів на весь час оволодіння предметом вивчення. 

 У разі гетерогенних (змішаних за здібностями) груп учнів, як це нині типово у всіх без винятку навчальних закладах сучасного світу, мимовільна мотивація навчальної діяльності може спостерігатися лише в окремих учнів, кожен раз у інших і кожен раз в інших навчальних предметах. Це дуже наочно відображено в підсумкових матеріалах ЄДІ: в кожному предметі 5-10% учнів сходять на вершину піраміди успішності, і в кожному предметі це інші учні, мимоволі мотивовані до даного виду діяльності 

 Інша ситуація виникає при необхідності створення довільної мотивації діяльності взагалі та навчальної діяльності зокрема. Під довільній мотивацією розуміється усвідомлене, подкрепляемое вольовим зусиллям прийняття учням навчальної діяльності в даному предметі або способу по- 

 279 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 28 * 0 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ведення в даній ситуації. Довільна мотивація не виникає спонтанно, вона не підкріплена домінантними інтелектуальними задатками особистості і усвідомлюється нею як невідворотна необхідність. Вчителю у традиційному навчанні і автору підручника необхідно створювати відповідні умови для виникнення у більшості учнів довільної мотивації навчання. Часто вчителі пояснюють погані успіхи учнів у навчанні їх небажанням вчитися. Це пояснення треба розуміти як невміння вчителя збуджувати у цілком певних учнів довільну мотивацію навчання. 

 Чи не шкідливо тут вказати, що дресирування тварин побудована на використанні їх фізіологічних потреб для вироблення у них умовних рефлексів. Умовний рефлекс - це жорстка зв'язок між зовнішнім сигналом і внутрішнім спонуканням до дії, що задовольняє фізіологічні потреби тварини. Ні про яку мотивації діяльності тут мови не йде. 

 Розглянемо деякі відомі шляху створення довільної мотивації навчання. В освіті вже з самого початку його існування в століттях і тисячоліттях вчителя спостерігали різне ставлення різних учнів до різних навчальних предметів. У разі, коли в учня проявлялося негативне ставлення до якого-небудь навчального предмета, що супроводжується низькою успішністю, вчителі застосовували різні заходи примусу, часто набувають форму жорстоких, в тому числі тілесних покарань і беззастережних відрахувань з навчальних закладів. Такі методи створення довільної мотивації навчання свідчать про нерозуміння вчителем цього феномена, особистісного прийняття ним ситуації та психолого-педагогічної неграмотності вчителя. 

 У педагогічному арсеналі сучасної педагогіки та психології є кілька інструментів створення довільної мотивації навчання, які з відомою ймовірністю можуть допомогти опанувати увагою учня до предмету, що знаходиться за межами його домінантних інтелектуальних задатків. Одночасно сучасна психолого-педагогічна наука визнає свою безпорадність перед хоча і рідкісними випадками, коли довільна мотивація навчання не може бути створена взагалі, будучи фатально придушенні потужної мимовільної мотивацією діяльності. У біографіях геніїв науки, таких, як 

 280 

 Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 28KL 

 281 

 Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1 

 І. Ньютон, А. Ейнштейн, Б. Гейтс, або видатних артистів, таких, як А.С. Пушкін, Дж. Леннон та інших, згадуються їхні освітні проблеми, породжені тим, що їхні вчителі не розуміли своїх учнів, хоча самі учні прекрасно розуміли, що з ними відбувалося. Вважаю нешкідливим ще раз процитувати Джона Леннона, як він реагував на цю ситуацію: 

 «Люди, подібні до мене, впевнені у своїй так званій геніальності вже в десяти-, восьми-, дев'ятирічному віці ... Я завжди дивувався: «Чому ніхто не відкрив мене? Невже в школі ніхто не помічав, що я більш здібний, ніж будь-хто інший? Що, вчителі настільки дурні? Все, чим вона володіє, це інформація, в якій я не потребую ». Для мене все це було очевидно. Чому вони не помістили мене в школу мистецтв? Чому вони не навчають мене в цьому напрямку? Я був іншим, я завжди був іншим. Чому ніхто не помічав мене? »(Цит. за: Armstrong, Т., 1991, p. 192). 

 Напевно, до цього, глибоко емоційному здивуванню могли б приєднатися багато і багато по-різному талановиті люди, змушені проводити багато років у гетерогенних класах, пригнічуючи свої таланти і «задалблівая» предмети, які їх не цікавили і до яких в житті вони ніколи більше не поверталися. І це відбувається в рівній мірі і з «артистами», і з «мислителями». Однак не будемо категоричними: не все те, що учням не подобається вивчати, для них марно. І часто вони самі це розуміють, але ... «Вже дуже не хочеться!» Ось тут-то і може істотно допомогти справі вміння створювати довільну мотивацію навчання. 

 Найпростіший і доступний кожному вчителю і автору підручника підхід - це зацікавити учня цікавими ситуаціями, подіями або рішеннями, в яких знання даного предмета зіграло важливу роль у вирішенні конфлікту, або, навпаки, його незнання спричинило трагічні наслідки через елементарну безграмотність. Як це сталося з п'ятьма молодими французами, що вирішили відзначити одруження своїх друзів автомобільним круїзом по екзотичних просторах Африки. Вони були прекрасно оснащені всім необхідним для тривалого турне на новенькому всюдиході, за винятком знання найпростіших методів орієнтування на місцевості, вважаючи, мабуть, що в пустельній і просторою Африці також ретельно розставлені дорожні покажчики, «розрахований- 

 281 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 28 * 2 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 ві на дурня », як в тісній і обжитий Європі. В результаті весела компанія заблукала, швидко витратила запаси води і пального і загинула всього в декількох кілометрах від невеликого, але рятівного населеного пункту. Мали б невдачливі і нещасні мандрівники карту, компас і вміння користуватися тим і іншим, вони б не потрапили в настільки безвихідну ситуацію. 

 Думається, що і місцеві події з походами в безкраї ліси Росії, час від часу згадуються в пресі, можуть послужити хорошою підмогою для створення мотиваційних ситуацій при вивченні географії, фізики, хімії та ін дисциплін. 

 Якщо такі епізоди ілюструвати наявними в архівах фотографіями, то їх мотиваційний заряд для вивчення відповідних розділів різних наук може виявитися досить корисним інструментом створення довільної мотивації навчання. 

 Створення довільної мотивації навчання завжди пов'язане з чітким усвідомленням учням дійсної потреби у вивченні даного предмета. У цій справі не допоможуть голослівні вмовляння про те, що, мовляв, «кожна культурна людина повинна знати ...» або «в майбутньому вам буде корисно знати ...». Ця корисність має бути показана конкретно і переконливо, щоб механізм довільної мотивації включився і запрацював на повну силу. 

 На жаль, в сучасному перевантаженому змісті загальної середньої освіти не завжди можна знайти шляхи і способи створення довільної мотивації в учнів, що не володіють відповідними задатками. У цьому випадку потрібні більш серйозні заходи для створення, наприклад, довільної мотивації артиста до «вирішення ірраціональних, тригонометричних, показових і логарифмічних рівнянь», а мислителя до вивчення історії «воцаріння династії Романових на російський престол». Один з таких заходів диктується відомим психологічним законом, керуючим мотивацією діяльності, - законом успіху. Успішна діяльність сама по собі захоплює до її продовження і досягненню ще більшого успіху. У разі навчання успішне засвоєння предмета мотивує учня на продовження його вивчення та досягнення ще більшого успіху. Проте вчителі тут підстерігає своєрідне замкнене коло: немає довільної мотивації - немає успіху в навчанні; немає успіху в навчанні - ні 

 282 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 28 * 3 

 Лекція № 8. Процес людського вчення. Дидактичний процес, ч. 1 

 довільної мотивації. Вихідним пунктом в цьому колі є довільна мотивація. Завдання полягає в тому, щоб дати їй початковий поштовх, а для цього необхідно забезпечити початковий успіх учня при зустрічі з новим навчальним матеріалом. Виконання цього завдання вимагає спеціальних підходів у побудові процесу навчання учня, про що мова піде в наступному параграфі. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПРОЦЕС ЛЮДСЬКОГО НАВЧАННЯ. Дидактичного процесу, ч.1"
 1. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
    процесі навчання; доступність; систематичність і послідовність; міцність і циклічність; єдність освітніх, розвиваючих і виховних функцій навчання. Наводиться класифікація методів навчання І.Я. Кернера і М.Н. Скаткина, Ю.К. Бабанського, М.А. Данилова і Б.П. Єсипова, дана їх детальна характеристика. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології.
 2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
    дидактичний матеріал і конспект уроку з обраної теми з його використанням. Методичні рекомендації з виконання завдання: Користуючись навчальними посібниками для початкової школи, виберіть одну з тем шкільної програми з кожного предмету і виконайте логічний аналіз матеріалу. Визначте тип необхідного дидактичного матеріалу та ІТ для його розробки. Складіть ескіз розроблюваного
 3. Радугин А.А.. Історія Росії (Росія у світовій цивілізації): Курс лекцій. - М.: Центр.-352с., 2001
    процесу, роблячи основний акцент на місце Росії в цьому процесі. Призначено для студентів вузів усіх спеціальностей, учнів коледжів, технікумів, ліцеїв, гімназій, шкіл і всіх тих, хто цікавиться проблемами
 4. Федяінова Н.В.. Використання інформаційних технологій в учебномпроцессе початкової школи: Навчальний метод, посібник. - Омськ: Омськ, держ. ун-т, 2004. - 71 с., 2004
    процесі початкової школи зокрема. У роботі наведені приклади використання програмного пакета MS Office для розробки ме-методичних та дидактичних матеріалів, представлені етапи створення навчальних програм з елементами самоконтролю в PowerPoint. Посібник призначений для вчителів початкової школи і може бути використане при підготовці студентів факультету початкових
 5. А.В. Захаров. Дидактичні матеріали курсу "Філософія", 2001
    У цілі курсу входить сприяння вироблення власного уявлення студентів на дозвіл філософських проблем, формування у них активної громадянської позиції, навички застосування категоріального апарату філософії до конкретних життєво-важливим
 6. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
    Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 7. 1.3. Основні напрямки використання ІТ у навчальному процесі
    процесу та організувати різні види діяльності учнів: інформаційно-навчальну; навчально-ігрову; експериментально-дослідницьку; самостійну. Ці види діяльності орієнтуються на активне використання ІТ вчителем і учнями в якості інструмента пізнання і самопізнання, на самостійне представлення та вилучення знань, вчинення «мікрооткритія» в процесі вивчення
 8. Література
    процесі / / Застосування сучасних інформаційних технологій в освіті: Зб. тр. 4-го учеб.-метод, семінару (20 вересня 2003 р.). - Омськ: Изд-во ОмГПУ, 2003. - С. 14-17. Федяінова Н.В. Розробка навчальних програм для молодших школярів засобами PowerPoint / / Актуальні питання сучасної освіти: Зб. ст. Вип. 2: Методологія, педагогіка, психологія, методика. - Омськ: Изд-во ОмГПУ,
 9. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    процесу, конкретізіруемая в навчальному плані та навчальних програмах. Наведено класифікацію способів отримання освіти і форм організації освітнього процесу. Дана історична довідка про структуру освітньої системи Росії, особливу увагу приділено принципам сучасної освіти. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Показаний історичний процес формування структурних ланок
 10. Методика проведення занять в освітніх установах початкової та середньої професійної юридичної освіти
    процесі є урок, різновиди і методи проведення якого представлені в табл. 8.9. Таблиця 8.9 Різновиди уроку і методи його проведення Для викладачів навчальних центрів (ліцеїв) і середніх професійних навчальних закладів становлять інтерес: уроки-лекції, уроки рішення «ключових завдань», уроки-консультації та залікові уроки. Для викладачів
 11. Програмні тези
    процесу. Макро-і мікроізмеренія його аналізу. Політичний процес як функціонування макросистеми політичних інститутів суспільства і як сукупність політичних микропроцессов, інтегральна активність соціально-політичних акторів. Концептуальні підходи до інтерпретації політичного процесу. Груповий плюралізм Д. Трумена, А. Бентлі та системно-функціональний холізм Д. Істона і Г.
 12. Гомбоева Л.В.. Індивідуальні контрольні завдання за логікою з методичними вказівками щодо їх вирішення, 2003
    процес пропоновані індивідуальні завдання практично по всьому курсу логіки. У посібник включено 40 завдань з 25 варіантів. Завдання розділені на три тематичні частини: «Поняття», «Судження», «Умовиводи і аргументація». Для студентів, з яких-небудь причин не засвоїли навчальний матеріал в аудиторний час, пропонуються методичні вказівки до самостійного вирішення завдань. Методичні
© 2014-2021  ibib.ltd.ua