Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Варламова А.Я., Агарков Є.В. . Сам зроби вибір навчальної літератури з педагогіки, природокористування та концепції сучасного природознавства: Навчально-методичний посібник. - Волгоград: Вид-во ВолДУ. - 80 с., 2004 - перейти до змісту підручника

ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Досліджувана тема

Інструкція та його автори

Особливості змісту теми в підручнику

1. ПРИРОДНА середу ТА ЇЇ ЗАБРУДНЕННЯ 1.1. БУДОВА І ФУНКЦІЇ БІОСФЕРИ. Кругообіг речовин.

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Коротко викладена історія розвитку поняття «біосфера», є малюнок, що показує зовнішні кордони біосфери. Біосфера трактується як рівноважна система з безперервним кругообігом речовини та енергії. Добре розглянуті великий (геологічний) і малий (біотичний) круговорот речовин. Наводяться схеми кругообігу азоту, вуглецю, фосфору і води.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Тема викладена дуже коротко, особливу увагу приділено питанням переходу біосфери в ноосферу за концепцією В.І. Вернадського. Наведено класифікацію екосистем як основних елементів ноосфери. Кругообіг речовин не розглядаються.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Докладно викладені погляди В.І. Вернадського на значення і структуру біосфери, геологічну роль організмів на планеті. Аналіз теми йде на системній основі, біосфера розглядається як саморозвивається. Найважливішим джерелом розвитку біосфери вважається її неоднорідність. Поняття «Ноосфера» вивчається шляхом порівняльного аналізу ідей В.І. Вернадського і Т. де Шардена. Кругообіг речовин не розглядаються.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Тема біосфери розкрита в підручнику слабо. Під біосферою мається на увазі лише область місцеперебування живих організмів, у той час як для позначення взаємозалежної системи живого і неживого речовини використовується термін «Екосфера». Основна увага приділена загальним питанням екології. Добре розкрито питання сутності кругообігу речовин і енергії, наводяться схеми кругообігу вуглецю, фосфору й азоту.

1.2. АТМОСФЕРА: ЧИННИКИ ЗАБРУДНЕННЯ І ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ ЛЮДИНИ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Детально розглянуто склад і будову атмосфери, сутність атмосферних процесів. Наводяться класифікації забруднень і забруднювачів; статистичні дані за обсягом викидаються в атмосферу шкідливих речовин; аналізуються причини та наслідки виникнення парникового ефекту і інших антропогенно-обумовлених змін клімату. Вказується специфіка впливу на людину різних атмосферних забруднювачів.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Основна увага приділена джерелам забруднення повітря та організації трирівневого моніторингу стану атмосферного повітря. Наводяться дані по найбільш сильно забрудненим містам (дод. 5, 6.).

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Дана тема не розглядається.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Докладно розглянуті функції атмосфери. Наведено класифікацію джерел забруднення атмосфери. Мається характеристика основних категорій забруднювачів, наводяться статистичні дані по викидах забруднюючих речовин в атмосферу в сорока містах Росії. Розглядаються проблеми парникового ефекту, кислотних дощів, озонових дір.

1.3. ВОДА: ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ І ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Дається характеристика фізичних і хімічних властивостей води. Наводяться дані по основних водоспоживачам, джерел забруднення вод. Крім хімічного забруднення поверхневих та підземних вод розглядаються види біологічних забруднюючих речовин. Добре показана залежність виникнення багатьох захворювань людини від складу води. Наводиться діаграма, що показує частку різних галузей промисловості РФ в скиданні забруднених стічних вод.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Наводяться дані по водоспоживанню при виробництві різних матеріалів; по скиданню стічних вод в найбільші річки Росії. Цікавий статистичний матеріал по динаміці скидання забруднених стічних вод наводиться в додатках 3 і 4.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Дана тема не розглядається.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Тема розкрита добре. Розглядаються основні види забруднювачів води. Вказані забруднювачі по різних галузях промисловості. Матеріал зібрано в таблиці, що полегшує сприйняття. Особливу увагу звернуто на нафту і нафтопродукти, як найбільш шкідливі та поширені забруднювачі вод, а також пестициди і важкі метали.

1.4. ГРУНТУ: ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ І підтримки родючості

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Наведено відомості про будову і факторах формування грунтів, статистичний матеріал про темпи ерозії та скороченні площ сільськогосподарських угідь. У підрозділі «Забруднення грунту і його наслідки» є дані про забруднення грунту свинцем, фторидами, нафтою.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Дана тема не розглядається.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Вказані відмітні особливості земельних ресурсів. Проведено територіальний аналіз екологічного стану земель по регіонах Росії.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Детально розглянуті питання формування родючості і будови яочвьлПріводітся статистичний матеріал по структурі використання земель, деградації грунтів. Дається характеристика різноманітних грунтових забруднень із зазначенням джерела надходження їх у грунт. Аналізуються причини процесу опустелювання.

1.5. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗМІСТ НТР

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Проводиться аналіз впливу на природне середовище найбільших галузей промисловості - хімічної, нафтохімічної і металургійного комплексів з залученням статистичного матеріалу. Цікаві дані наводяться за величиною хімічної навантаження на одного жителя Росії за час життя (табл. 5).

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Розглядаються принципові відмінності епохи НТР від попередніх історичних періодів в плані впливу на природу. Показано взаємозв'язок НТР і глобальної екологічної кризи. Виявлено шляхи екологізації техніки і суспільних відносин. Розглянуто проблеми екотехнології.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Інтерес представляє класифікація ефектів науково-тех-нічних прогресу. Загалом тема розглянута слабо.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Дана тема не розглядається.

1.6. ТЕОРІЇ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Дана тема не розглядається.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Докладно розкрито методологічні принципи теорії взаємодії суспільства і природного середовища. Розглянуто основні поняття теми, виходячи з сучасних реалій. Добре виділений філософський аспект проблеми.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Коротко розглянуті принципи охорони навколишнього середовища, особливості сучасної природоохоронної діяльності в США, Росії, Японії, Німеччини.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Дана тема не розглядається.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ ЗА СТАНОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1. РІВНІ, ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Дається поняття «моніторинг», наводиться класифікація за типами забруднень, по способам здійснення і за завданнями.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Тема не розглядається.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Тема розглянута дуже коротко, наводяться лише найзагальніші відомості.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Дано чітке визначення моніторингу, в табличній формі представлені щаблі, об'єкти і характеризуються показники моніторингу. Вказані завдання та етапи моніторингу. Розкрито основа організації державного екологічного моніторингу. 2.2.

НОРМАТИВИ ЯКОСТІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Розглянуто всі основні поняття теми. Дана характеристика трьох основних груп нормативів, наведено кількісні дані по найважливіших ПДН, ГДК, ПДУ, ПДВ.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Тема не розглядається.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Нормативи якості окремих компонентів геосистем розглядаються коротко в розділах 3.6; 3.5. У п. 2.1. дана докладна характеристика екологічного нормування.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Дано визначення якості та нормування якості навколишнього природного середовища. Наведено основні екологічні нормативи; статистичний матеріал для ГДК у воді, повітрі, грунті. 2.3.

МЕТОДИКА МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 2.4. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

У базових підручниках інформації за цими розділами практично немає.

Найбільш повно ці теми розкриваються в книзі «Як організувати громадський екологічний моніторинг». Бажано використовувати періодичну пресу, в т.ч. Волгоградській області.

3. ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 3.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Дається визначення природокористування і виділяється два види природокористування: загальне та спеціальне. У п. 6.1 розглядається два рівня управління природокористуванням.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Розглядаються філософські аспекти даної проблеми.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Аналізуються різні підходи до змісту поняття «природокористування». Дана порівняльна характерістікараціо-пального і нераціонального природокористування. Докладно розкрито завдання природокористування.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Наведено детальна класифікація природокористування з різних систем. Викладено основні принципи раціонального природокористування.

3.2. ЛІМІТУВАННЯ І ЛІЦЕНЗУВАННЯ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Розкриває сутність і значення лімітування і ліцензування споживання природних ресурсів, вказуються умови, що дозволяють раціонально здійснювати економічну діяльність. Представлено аналіз договірних форм природокористування.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Тема розкривається на основі загально методологічні принципів, матеріал не сконцентрований.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Тема розкрита слабо. Основна увага приділяється економічному механізму регулювання природокористування.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Тема розкрита коротко, але основні питання висвітлені - вказано два напрямки природокористування. Представлена характеристика різних видів ліцензій.

3.3. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН І ЕНЕРГОНОСІЇВ

Е.А. Арустамов. Природокористування.

Наведено класифікацію природних ресурсів. Ресурсний цикл представлений у вигляді схеми (рис. 12). Висвітлено питання раціонального використання корисних копалин. Є дані по запасах природних ресурсів.

Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування.

Розкрито динаміка видобутку енергетичних ресурсів до 1995 р. Наведено альтернативні варіанти вирішення енергетичних проблем. Визначено перспективи здійснення ресурсозберігаючої енергетичної політики.

Т.К. Пильнева. Природокористування.

Дана коротка еколого-економічна характеристика природно-ресурсного потенціалу. Наведено відомості щодо методів економічної оцінки ресурсів, щодо складання кадастрів корисних копалин. У додатку 2 є відомості про класифікацію природних ресурсів за джерелами і розташуванню.

Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування.

Мається класифікація природних ресурсів. Розглядається структура енергоспоживання, система енергозбереження. Визначено шляхи розвитку альтернативних джерел енергії. У § 4 дана характеристика стратегії управління споживанням природних ресурсів.

3.4. ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ. ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЗЕМЕЛЬ

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Тема розкрита слабо. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Наведено класифікацію видів родючості, розглянуто аналіз типів відтворення родючості, дано висновки про шляхи сталого розвитку сільського господарства. У таблиці відображені статистичні дані про структуру земельного фонду Росії. Розглядаються способи екологізації АПК. 

 Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Розглядається специфіка земельних ресурсів, стан земельного фонду Росії. Наводиться методика рентної і витратною оцінки земель. У короткій формі перераховані заходи щодо раціонального використання земель. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Тема розкрита слабо. Представлені загальні відомості про грунти. 

 3.5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Основна увага приділяється методам очищення промислових і побутових стоків. Розглядається схема раціонального водного господарства, основні заходи раціонального водокористування. Велике значення надається екології водовідведення. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Розглядається суть раціонального водокористування на реальній проблемі Аральського моря. Наводяться альтернативні варіанти вирішення Аральської проблеми. 

 Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Розглядаються основні показники раціонального використання води, зазначаються види стимулювання екологічно обгрунтованого водоспоживання. Наведено дані з плати за користування водними об'єктами. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Розглядаються основні елементи системи водного господарства та її взаємодія з навколишнім природним середовищем. Аналізуються вимоги до раціонального водокористування, основні заходи. 

 3.6. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Основний упор зроблений на характеристику пиловловлюючого обладнання з великим залученням техніко-інженерних даних, а також способів очищення газових викидів від газо-і пароподібні забруднювачів. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Окремо ці питання в даному підручнику не виділені. Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Тема розкрита слабо. Основна увага приділена питанням забруднення атмосфери та моніторингу цього процесу. Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Розглядаються критерії забруднення. Наводиться характеристика стандартів з охорони атмосферного повітря. 

 3.7. БІОТЕХНОЛОГІЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ПЕРСПЕКТИВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Проводиться аналіз біотехнологій вилучення металів з руд, переробки твердих промислових та побутових відходів, захисту атмосфери, охорони земель, очищення стічних вод, переробки відходів рослинності. Відображена інформація про основні напрямки розвитку охорони природи на основі нових технологій. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 З біотехнологій даних немає. Інформація трактується з общеметодологических позицій. Розглядаються екоідеологія природокористування, необхідні структурні зміни економіки. Велика увага приділена розвитку ресурсозберігаючих і маловідходних технологій. Дається поняття про прямі природоохоронних заходах. Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 З біотехнологій даних немає. Проводиться аналіз перспективних методів раціонального природокористування. Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Дуже коротко розглядається зв'язок біотехнології з геомікробіологіей, вказуються області застосування біотехнологій в охороні природного середовища. 

 4. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК І ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКТОР 4.1. ТИПИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. ТЕХНОГЕННЕ ТИП РОЗВИТКУ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Дана тема не розглядається. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Розкриваються фактори економічного зростання. Дається детальна характеристика техногенного типу економічного розвитку з акцентом на екологічні аспекти. Визначено екологічні наслідки фронтальної економіки. Звернуто увагу на недоліки концепції охорони навколишнього середовища. 

 Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Дана тема н е розглядається. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Дана тема не розглядається. 

 4.2. КЛАСИФІКАЦІЯ екстерналія, ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Розглядається класифікація екстерналій, як позитивних, так і негативних. Дана характеристика теорії соціальних витрат А. Пігу, аналізуються процеси Інтернал-зації витрат. 

 В інших зазначених підручниках дана тема не розглядається. 

 4.3. КОНЦЕПЦІЇ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ З УРАХУВАННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ОБМЕЖЕНЬ 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Звертається увага на два основних екологічних обмеження економічного розвитку. Коротко розглядається концепція екотопії. Дається детальна характеристика концепції сталого розвитку, зазначаються критерії сталого розвитку на тривалу перспективу. Розкривається сутність слабкою і сильною стійкості. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Вказуються причини вибору нової моделі розвитку цивілізації, викладається сутність переходу від незбалансованого розвитку економіки до збалансованою. 

 У підручниках Е.А. Арустамова і Т.К. Пильнева дана тема не розглядається.

 4.4. ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ПЕРЕХОДУ ВІД планової до ринкової економіки 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Наводиться фактичний і статистичний матеріал про техногенної ситуації в Росії останнім часом, вказуються причини частих техногенних катастроф та екологічного наслідки. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Проводиться історичний аналіз впливу держави на екологічну політику при різних типах економіки. Вказується на необхідність розробки концепції еколого-економічного переходу. 

 Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Розглядаються наслідки переходу до ринкової економіки для навколишнього середовища. Аналізується діяльність як великих підприємств, так і дрібних, наводяться відомості по окремих галузях економіки. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Дана тема не розглядається. 

 5. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 5.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Коротко викладені основні положення та сутність економічного механізму охорони навколишнього середовища. Виділено постійно діючі інститути екологічної економіки і нові економічні стимули. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 За основу взято положення про необхідність обліку та оцінки ресурсів при характеристиці ефективності економічної діяльності. Розкривається основа визначення індексу сталого екологічного добробуту. Детальна характеристика механізму дається в п. 10.4. Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Розглянуто адміністративно-правові та економічні методи регулювання взаємовідносин виробництва з природою. Сформульовані завдання економічного механізму охорони природи. Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. Дана тема не розглядається. 

 5.2. ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ природоохоронної діяльності 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Розглянуті не всі методи стимулювання. Основна увага приділена системі податкових пільг, інші прийоми лише згадуються. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Докладно розглянуті основні елементи системи економічного стимулювання. У податковій системі виділено чотири головних аспекти - галузевий, технологічний, регіональний, продуктовий. Проведено аналіз ефективності різних методів економічного стимулювання природоохоронної діяльності. Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Коротко викладені основні відомості по системі екологічного оподаткування, зазначені його переваги і недоліки. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Основні методи стимулювання тільки перераховані без характеристики. 

 5.3. СУТНІСТЬ функціонально-вартісного аналізу (ФСА) 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Розглядається історія застосування ФВА в економіці і при організації природоохоронної діяльності. Виділено основні етапи ФВА, докладно представлена методика досліджень. Особливу увагу приділено сутності аналітичного етапу ФВА. 

 В інших запропонованих підручниках дана тема не розкрита. 

 5.4. ФІНАНСУВАННЯ Природоохоронні заходи. ЕКОЛОГІЧНЕ СТРАХУВАННЯ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Основна увага приділена питанням функціонування екологічних фондів і системі екологічного страхування. Вказана доцільність введення плати за використання природних ресурсів. Дана характеристика законодавчої бази, плати за окремі види природних ресурсів. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Інформація з даної теми зібрана велика, але вона не систематизована, перегукується з темою 5.3. У зв'язку з цим необхідний відбір інформації безпосередньо з фінансування природоохоронних заходів. Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Проведено короткий аналіз основних джерел фінансування природоохоронної діяльності. Основна увага звертається на екологічні фонди, галузеві еколого-еко-кі програми. Аналізується ринок екологічних послуг, система екологічної інвестиційної системи. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Виділено наступні джерела фінансування: бюджет, кредитування, екологічне страхування, екологічні фонди. Коротко розглянута плата за природокористування. 

 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 6.1. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Сформовано основні принципи правового підходу до охорони природи. Розглядається історія правового підходу до охорони природи. Юридичні заходи узагальнені в чотири групи. Наведено відомості про сучасні законодавчих природоохоронних актах. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Дана тема не розглядається. 

 Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Розглянуто горизонтальні і вертикальні системи природоохоронного законодавства РФ, дається аналіз положенням закону «Про охорону навколишнього середовища». Відзначено відповідальність за порушення природоохоронного законодавства. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Дається характеристика системи екологічного законодавства РФ, розглядається його формування. Детально аналізується закон «Про охорону навколишнього природного середовища». 

 6.2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ природоохоронної діяльності 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Розглядаються органи управління охорони природи як загальної, так і спеціальної компетенції. Детально наводяться завдання і функції різних органів управління і контролю. Крім державних органів управління, розглядаються функції громадських організацій. 

 Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Дана тема не розглядається. 

 Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Екологічний контроль розглядається на чотирьох рівнях, наводяться функціональні обов'язки кожного елемента системи контролю. Відмічені види адміністративних екологічних правопорушень і передбачена за них відповідальність. Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 На рис. 63 відображена схема «Органи управління і нагляду з охорони природи». Органи спеціальної компетенції поділяються на комплексні, галузеві та функціональні. Докладно розглядаються органи екологічного контролю, а також застосовувані ним методи в роботі. 

 6.3. ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ І ЕКСПЕРТИЗА 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Вказані мета екологічної експертизи, основні принципи, законодавча основа, суб'єкти та об'єкти експертизи. Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Дана тема не розглядається. Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Інформація наводиться дуже стисло, висвітлені лише найзагальніші моменти. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Докладно розглядається структура екологічних паспортів, завдання паспортизації. Дається чітке визначення екологічної експертизи. Наводяться дані по об'єктах державної екологічної експертизи. Виділяються окремо громадська, наукова, еколого-санітарна, еколого-нормативна, еколого-пра-вовая експертизи. 

 6.4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У ГАЛУЗІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 Е.А. Арустамов. Природокористування. 

 Дається характеристика виникнення та суті міжнародних глобальних екологічних проблем. Наводяться відомості про напрями та форми міжнародного співробітництва. Вказуються найважливіші документи в системі міжнародних природоохоронних відносин, розкриваються основні функції міжнародних природоохоронних організацій та форумів. Е.В. Гірусов та ін Екологія та економіка природокористування. 

 Міжнародне співробітництво в галузі охорони природи розглядається в різних аспектах: політико-правовому, економічному, екологічному, соціальному інформативному. Велику увагу приділено роботі «Римського клубу» та конференції ООН, що відбулася в Ріо-де-Жанейро. 

 Т.К. Пильнева. Природокористування. 

 Обгрунтовується необхідність міжнародного співробітництва в галузі охорони природи. Даються докладні відомості про ЮНЕП, МСОП та ряді інших природоохоронних організацій. Формулюються основні правові принципи міжнародної охорони навколишнього середовища. 

 Т.П. Трушина. Екологічні основи природокористування. 

 Перераховано об'єкти міжнародної охорони навколишнього середовища. Сформульовано принципи міжнародної охорони природи. Вказані положення Всесвітньої хартії природи, рішення конференції ООН в Ріо-де-Жанейро. Коротко розкриваються напрями діяльності міжнародних організацій з охорони природи. Окреме місце відводиться розділу про участь Росії в міжнародному співробітництві. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПОРІВНЯЛЬНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ПО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"
 1. I. Твори класиків економічної думки
    аналіз східнослов'янських обрядів. СПб., 1993. Баранович А.І. Магнатське господарство на півдні Волині у XVIII ст. М., 1955. Бакланова Е.Н. Селянський двір і громада на Російському Півночі (кінець XVIII - початок XVIII ст.). М., 1976. Бенвеніст Е. Словник індоєвропейських соціальних термінів. М., 1995. Бернштам Н.А. Молодь в обрядовому житті російської громади XIX - початку XX в. Половозрастной аспект
 2. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    порівняльний аналіз соціально-топографічної структури древнерус-ських міст; Б. А. Тимощук, який досліджував раніше шляхи виникнення південноруських міст, а в останній книзі «Східнослов'янська громада» приділив увагу раннегородскіе громаді; Г.В. Штихов, що розглядав генезис міст Полоцької землі; М. П. Кучера, який вивчав розміри південноруських міст, та інші. І. В. Дубов присвятив
 3. 1.Економіка і соціальна структура
    аналіз найскладніших економічних, соціальних і політичних процесів доби, а на вишукування і обгрунтування об'єктивних і суб'єктивних передумов Жовтневої революції 1917 року. Тим самим ігнорувався багатофакторний підхід до історії, що призводило до деформації зображення її реальних процесів. Укорінився стереотип прирівнювання і підтягування Росії за рівнем капіталістичного розвитку до
 4. 2. Проблеми науки і культури
    порівняльно-історичного методу вивчення мов. Все це можна було б простити не дуже освіченій вождю, але головна біда - це рабська покірність вчених, студентів та вчителів. Так, в Псковському педінституті в 1951 році було проведено засідання ради інституту з порядком: «Про викладання російської мови в світлі вчення товариша Сталіна про мову». У тому ж році вчителі російської мови
 5. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
    порівняльний метод, метод вивчення ефективності дії правових норм, метод правового експерименту. Розглянемо коротко методи, властиві, головним чином, теорії права. Формально-логічний метод призначається для аналізу формалізований-них правових явищ, наприклад правових актів: їх несуперечності, ієрархії, адекватності соціальним замовленням, запитам. За допомогою формально-логічного
 6. 1. Предмет навчального курсу «Конституційне право зарубіжних країн».
    порівняльному вивченні конституційного права багатьох країн світу (в даний час існує більше 200 держав), а також про навчальної дисципліни. Оскільки в зарубіжних країнах діє безліч актів конституційного права і є велика література, докладне вивчення конституційного права цих країн в рамках даного навчального курсу неможливо. У вищих юридичних навчальних закладах
 7. ГЛОСАРІЙ
    порівняно стабільно вести себе по відношенню до схожим один з одним об'єктам. Ставлення до праці - соціальна, емоційно-вольова установка особистості, що представляє собою сформовану готовність людини діяти певним чином у процесі трудової діяльності, по відношенню до предметів, засобам і результатами праці на своєму робочому місці. Відношення обсягу продажів до чисельності
 8. 1. Моделювання ітеративного навчання: завдання і проблеми
    порівняно нескладним видам навчення і його дослідження розширює уявлення про механізми навчання в цілому. Сталість зовнішніх умов дозволяє проводити кількісне опис ІН у вигляді графіків - кривих навчання (КН), що представляють собою залежність критерію рівня навчення від часу або від числа повторень (ітерацій). Численні експериментальні дані свідчать, що
 9. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    порівняльний аналіз соціально-топографічної структури древнерус-ських міст; Б. А. Тимощук, який досліджував раніше шляхи виникнення південноруських міст, а в останній книзі «Східнослов'янська громада» приділив увагу раннегородскіе громаді; Г.В. Штихов, що розглядав генезис міст Полоцької землі; М. П. Кучера, який вивчав розміри південноруських міст, та інші. І. В. Дубов присвятив
 10. 2.Проблеми науки і культури
    порівняльно-історичного методу вивчення мов. Все це можна було б простити не дуже освіченій вождю, але головна біда - це рабська покірність вчених, студентів та вчителів. Так, в Псковському педінституті в 1951 році було проведено засідання ради інституту з порядком: «Про викладання російської мови в світлі вчення товариша Сталіна про мову». У тому ж році вчителі російської мови
© 2014-2022  ibib.ltd.ua