Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ДЕВ'ЯТА. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА


Теорія права і теорія держави. Предмет і методологія теорії права. Теорія права в системі суспільних наук. Загальна теорія права. Спеціальні теорії права. Теорія права і галузеві юридичні науки. Функції теорії права.
У другій частині, присвяченій теорії права, розглядаються з урахуванням сучасного рівня юридичного знання функціонування та розвиток такого яскравого і складного соціального інституту, як право. При цьому головна увага приділяється закономірного і випадковому в праві, основним правовим системам, іншим головним характеристикам права в цілому як соціального інституту. Походження ж права було розглянуто в главі третій цієї книги.
Тривалий час на попередньому етапі вітчизняної юридичної думки право розглядалося в нерозривній єдності з державою як продукт і інструмент держави, як основа здійснення класового панування в державних формах. Наприклад, в 30-і роки стверджувалося, що право - це не тільки сукупність норм (правил поведінки), встановлених або санкціонованих державною владою, але ще й характеризуються тим, що вони здійснюються в примусовому порядку, захищають відносини, «вигідні і угодні панівному класу ». І погляди «про вигідність і угодности дії права» були далеко не без-образливі соціально. При бажанні будь-яке порушення правового припису, яким би воно не було, можна було за таких твердженнях розглядати як виступ проти «державно органі-зованого панування робітничого класу», як «підрив соціалістичного ладу» з усіма витікаючими звідси наслідками, що, на жаль, і отримало, як відомо, широке поширення на практиці в 30-50-ті роки вітчизняної історії.
На цій методологічній основі, що включає положення про єдність держави і права, їх загальної класової природі і була сформована так звана марксистсько-ленінська теорія держави і права. Вона досить успішно забезпечувала теоретичними положеннями та обгрунтуваннями тоталітарна держава, його правову систему, інші державно-правові сторони суспільного життя при соціалізмі сталінського типу.
І, зрозуміло, в умовах панування марксистсько-ленінської теорії держави і права окремі пропозиції про виділення в самостійну область знання теорії права, її самостійному викладанні та навчальних закладах, і навіть деякі спроби, залишалися добрими побажаннями. Та й нині для багатьох представників теоретико-правового знання ці пропозиції також залишаються досить спірними.
Разом з тим виділення теорії права в якості відносно самостійної галузі суспільної знання має, як уже зазначалося, певне підставу й добротні наукові перспективи. Насамперед це означало б методологічний розрив з попередніми догматичними уявленнями, в тому числі з гіперболізацією примусової ролі держави до появі та функціонуванні права.
У сучасній юридичній літературі з'явилися новаторські і цікаві роботи, що прокладають шлях у цьому новому напрямку, розчищають запали головним чином з догматізірованних положень і цитат Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна.
Зрозуміло, формування теорії права в рамках вітчизняного суспільствознавства, її самостійне викладання не веде до «скасування» теорії держави, та й не може вести. Поряд з теорією права обов'язково буде існувати, викладатися і теорія держави, але, можливо, в іншій формі, наприклад, у формі політичної науки (політології, політичної антропології), що сприйняла і багато політичні аспекти державності, які нині так затишно влаштувалися, прижилися в теорії держави (політичний режим, політична система тощо).
Методологічне обгрунтування такого нового підходу - виділення в теорії держави і права двох відносно самостійних областей юридичного знання - теорії держави та теорії права - дійсно спираються на фундаментальні відмінності двох соціальних інститутів-держави і права. І, таким чином, не тільки їх єдність, але і їх відмінності повинні враховуватися теоретичним юридичним знанням.
При такому підході все ніби стає на свої місця. Теорія держави займається в ос-новних тим, як і чому було державно (політично, структурно, територіально) організовує-вано суспільство, як і чому воно існує в державних формах, які перспективи державно-го організованою життєдіяльності людства в цілому, його окремих спільнот, в приватно-сти. А теорія права зосереджується на процесах, способах, формах управління громадської жиз-нью за допомогою права, на місці, ролі, цінності права в самому існуванні людства. Тоді до теорії права буде ставитися і те, як право визначає, формує поведінку людей і діяльність їх колективних утворень в економічній, політичній, духовній, соціальній, науково-технічній, екологічній та інших сферах, як воно при цьому взаємодіє з іншими соціальними регуляторами. Іншими словами і, теорія держави займається державно організованим суспільством, теорія права - юридичними способами і формами організації і діяльності суспільства, складових його індивідів і колективів.
Зауважимо, що це розходження в теоретичному знанні, його практичну корисність, що сприяє також плідній соціальному, правовому навчанню і вихованню підростаючих поколінь на основі двох підходів до переплетеним підчас в реальному житті державно-правових явищ і процесів, розуміли вже в давнину. Наприклад, у багатьох мислителів античності можна зустріти роботи, присвячені окремо «державі» і окремо «закону» (у Платона, наприклад).
Разом з тим це відмінність зовсім не означає, що теорія права в поясненні походження права, подальших процесів створення правових систем, їх функціонування і розвитку не повинна враховувати органічний зв'язок держави і права, розкриту попередньої науковій юридичній думкою , в тому числі на матеріалістичної, класовій основі. Методологічно дуже важливо утримати все те позитивне, що було накопичено на попередніх етапах розвитку вітчизняної юридичної науки, в тому числі дореволюційних, відкинувши все, що мало політично кон'юнктурний чи обмежений у силу рівня знання характер. Особливо це стосується гіперболізації примусового, насильницького, навіть карального характеру права, що забезпечується, за уявленнями прихильників марксистсько-ленінської концепції, всієї державної міццю, прив'язки примусових властивостей права до його класової природі, неврахування і навіть применшення куль-турної значущості і цінності права як регулятивного громадського явища, особливого соціального інституту. Виключити будь-яку вульгаризацію і гіперболізацію з пізнавального (гносеологічного) процесу при описі і поясненні взаємодії держави і права - така благодатна методологічна завдання стоїть нині перед теорією права. І в цьому їй допомагає розрізнення двох гілок юридичного знання - теорії права та теорії держави.
І ще одне зауваження. Як видається, формування і викладання самостійної науки - теорії права - дозволить виправити одне істотне методологічні викривлення, яке проявилося на попередньому етапі - розрив у конструктивній спадкоємності з дореволюційної російської юридичної науковою думкою, багато положень якої стають особливо актуальними саме сьогодні, на новому витку історії Росії .
Хіба ідеї конституціоналізму, виражені в «Декларації прав і свобод російського громадянина» С. Франка, уявлення про правову державу Б. Кістяківського, міркування Н. Коркунова про співвідношення указу і закону, про роль судової практики, унікальний психологічний та соціологічний аналіз права, проведений Л. Петражицким, і навіть положення типового договору на оренду земельної ділянки, що укладається з переселенцем, розроблені за участі П. Столипіна, втратили своє значення? Звичайно, ні.
Вважаю, що взагалі прийшов час саме в рамках вітчизняної теорії права розглянути правовий розвиток російського суспільства як історично тривалої, налічує не менше трьох століть, що має свої етапи, але єдиний процес формування все посилюються правових почав, правової державності, правової культури в житті Росії. І, відповідно, нарешті сфор-рмувати вітчизняну теорію права з урахуванням як власних наукових досягнень, зарубіжного досвіду, так, втім, і провалів, спотворень (про це також не можна забувати), які були характерні для її деяких етапів. При цьому треба здійснити і розумне, що враховує конкретну правову дійсність і міру, включення окремих положень, розроблених попередніми визначними російськими вченими-юристами, у сучасне теоретичне науково-юридичне знання. Можна сподіватися, що нарешті в цьому своєму змісті теорія права виступить і здоровим конкурентом тій сфері юридичного знання, яка відокремилася в рамках історії політичних і правових вчень, штучно сформованого на попередньому етапі курсу, щоб якось зберегти пам'ять про видатних мислителів людства, геть відкидала все тієї ж марксистсько-ленінською теорією держави і права з ярликами «реакційний», «Ідеал-стіческій», «метафізичний», «націоналістичний», «релігійний», «буржуазний» і т.д.
Прийшла пора відновити єдиний »хоча і суперечливий, але він має глибоку спадкоємство-ність і просування до нових політико-правовим знанням, тривалий природний процес теоретичного опису, пояснення і прогнозування права в цілому, права як найважливішого соціального інституту.
Але підкреслю ще раз зберігаючи свою відособленість і відносну самостоятель-ність, і теорія права, і теорія держави входять як дві гілки теоретичного юридичного знання, як дві органічні частини в єдину науку, іменовану традиційно теорією держави і права. Тільки спільно теорія права і теорія держави можуть дати досить повне знання про державного-венно-правових явища і процеси в суспільному житті. У цьому і проявляється відносність відокремлення їх у самостійні розділи юридичної суспільствознавства. Але зате така властивість юридичного знання як самостійність цих двох гілок, що відбиває в загальному реальні процес-си взаємодії держави і права, не тільки їх єдність, але й відмінності, дозволяє дійсно і формувати, і викладати теорію права як відокремлену область юридичного знання, як самостійну науку.
Предметом теорії права (інакше - областю її інтересів) є закономірності та випадковості виникнення, функціонування та розвитку права як соціального інституту, а також деякі суспільні явища, органічно пов'язані з правом як цілісним соціальним інститутом.
Насамперед про закономірності. Як здається, тут все більш-менш ясно. Кожна наука, якщо вона хоче залишатися такою, повинна представляти суспільству систематизовані знання про ті основні причини і чинники, які породжують відповідні суспільні або природно-наукові явища і процеси, визначають їх розвиток, про тих формах, в яких виникають явища або протікають процеси, про причинно-наслідкових зв'язках у відповідній області, а також міркування і досвідчені дані про значення цих знань для можливого використання їх в прикладних цілях. Власне до цього і зводиться вивчення (опис, пояснення, прогнозування) тих закономірностей, які визначають появу, функціонування і розвиток відповідних явищ і процесів, в тому числі і права.
Правда, завжди існував - і в давнину, і в середні віки, і в кінці XX століття - корінний гносеологічний питання: чи реально наявні ці закономірності в тій області, яку вивчає відповідна наука, - і вона лише відкриває ці закономірності? Або ж ці закономірності-лише породження могутнього наукового розуму, який і вносить сформульовані ним закономірності в соціальне і інше буття? І чи не виступають в соціальному бутті інші закономірності взагалі як породження навіть не розуму, а політичної кон'юнктури. Приклад тому наведене вище якесь «класове» визначення соціалістичного права - сукупність норм, які захищають порядки, вигідні і угодні робочому класу?
Але, як відомо, співвідношення суспільного буття і суспільної свідомості, відповідність знання об'єктивної дійсності, практика і теорія як критерії істинності знання та інші, похідні від цих питання, - все це область філософії. І саме на ці питання в різних філософських системах - ідеалістичних, матеріалістичних - даються різні відповіді. Але якими б ці відповіді не були, науки, на щастя, не перестають відшукувати закономірності в областях їхніх інтересів, і прагнуть утилізувати, поставити на службу суспільству здобуті у творчих працях і муках систематизовані знання, здійснити їх можливий практичні застосування.
 Вивчення закономірностей права-їх опис, пояснення, прогнозування - закріплюється теорією права в поняттях, категоріях, юридичних конструкціях. Формується понятійний апарат теоретичного знання, який набуває велику соціальну, культурну цінність. Інше поняття, сформульоване теорією права і відпрацьовано-лишнього реальні правові явища і процеси, не менше значимо для суспільного розвитку, ніж, наприклад, відкриття природничо-наукового характеру.
 Ось чому у всі часи в рамках теорії права йдуть дискусії, наскільки те чи інше поняття, та чи інша категорія є адекватними об'єктивної правової дійсності, яке їх зміст, як їх можна застосувати для викорис-тання в законодавчих актах, судовій практиці.
 Це стосується, наприклад, таких понять, як правова держава, верховенство закону, презумпція невинності, права і свободи людини, право власності тощо
 Закріплення результатів теоретико-правових досліджень в поняттях, категоріях і юридичних конструкціях - це найважливіший аспект наукової діяльності, вивчення предмета теорії права, його специфічне юридична властивість. Тому-то так важливо точно розкривати зміст цих понять, використовувати їх на практиці.
 І вже менш за все закономірності правового буття і розвитку, в тому числі законодавчого процесу, треба розглядати як якісь «правила гри», встановлені довільно, але, нібито, погоджені учасниками економічної, соціальної, політичної та іншої «гри». Ці модні нині термінологічні уявлення про суспільне життя як якоїсь «грі» і про її правила, навіть у метафоричному розумінні, вельми далекі об'єктивної дійсності і вже зовсім недоречні в правовій сфері. Але, що робити! Як право підчас перехльостує у своїх громадських експансіях, вторгаючись підчас не в свої сфери (наприклад, намагаючись регламентувати творчу діяльність), так і поняття, що йдуть з деяких менеджментної, управлінських та інших методик, вторгаються нині в сферу права. Але тут порятунок тільки в одному-в розумінні реального правового буття і властивих тільки йому закономірностей. І вже ніяк не «правил гри»!
 Тепер про випадковості як складової частини предмета теорії права. Тут справа йде набагато складніше, ніж з закономірностями. Здавалося б, яке діло науці до того, що може або не може відбутися, яке відношення вона має до нагоди - події, дії - непередбачуваного за визначенням. Якщо це не постійно повторювана або відтворена послідовність подій і дій, а щось невизначене, несподіване, то чи можуть такі випадкові явища і процеси бути взагалі областю яких наукових інтересів, в тому числі теорії права?
 Не тільки можуть, а й повинні бути такою ж областю наукових інтересів, як і закономірності, - відповідає на це питання нове світосприйняття, яке формується нині під впливом синергетики - науки про самоорганізованих, випадкові процесах. Не тільки об'єктивне (закономірне, детерміноване), а й суб'єктивне (випадкове, непередбачуване, невизначене, розподіл усіх) у праві має вивчатися теорією права, якщо вона передбачає функціонувати на рівні сучасного наукового знання. Це принципове положення, що відноситься до предмету теорії права.
 На попередньому етапі вітчизняної юридичної науки, коли стверджувалося, що марксизмом-ленінізмом пізнані закони суспільного розвитку, в тому числі і в юридичній області (наприклад, класово-регулятивна природа права, обов'язкову наявність державного апарату, здатного примусити до виконання права, «відмирання» права тощо), і справа полягає лише в вмілому використанні, застосуванні цих знань, випадкове попросту відкидалося, заперечувалося взагалі науковою цінністю. Ще б, адже це випадкове могло нести інше знання, що не відповідає догмам і гіпербол марксистсько-ленінської теорії держави і права, могло підчас виявитися не стільки випадковим, скільки законо-мірним, але й іншій системі правового знання, при іншому описі, поясненні та прогнозуванні правових явищ і процесів. Таке випадкове і взагалі могло виявитися здатним підірвати «свя-щенние» істини.
 А з іншого боку, багато реалії правового життя радянського, соціалістичних ського суспільства, наприклад законодавчі акти про прискорену, спрощену процедуру розгляду справ так званих політичних опозиціонерів, «троцькістів», «ворогів народу» або застосування до «куркулям» статті кримінального кодексу про спекуляції (ст. 107 КК), що лягла в основу репресій, навіть ге-ноціда відносно значною працьовитої частини російського суспільства, або фактична ліквідація в 30-ті роки інституту адвокатури, захисту, що дозволила здійснювати жахливий свавілля в розслідуванні сфабрикованих справ, їх розгляді в судах , - це і багато іншого, зрозуміло, не могло б у науці розглядатися як щось закономірне. Навпаки, це могло б свідчити про наявність та торжестві вчинення суб'єктивного, випадкового, довільного в праві, про повний розрив правової системи сталінського тоталітарного держави з попередніми юридичними традиціями, із загальними тенденціями правового розвитку людства, про пристосування Сталіним і його прихильниками права для брудної боротьби за влада, для кривавого терору і геноциду. І як таке піддатися нищівному аналізу і засудження. Але, на жаль, це теж розглядалося як закономірне, соціально корисне, вигідне і угодне робітничому класу, як форми класової боротьби.
 А між тим, якщо терор, свавілля 30-50-х років був все ж випадковим для соціалізму, його правової системи, значить, соціалізм ще не був так безнадійний, якісь його форми (наприклад, соціал-демократичні) могли б існувати, бути суспільно-корисними. Але якщо ж все це-закономірність (а такі погляди теж відстоюються: колективізм, де, зрештою завжди веде до тиранії, деспотії, диктатурі), то тоді соціалізму кінець, він заслуговує, звичайно ж, не суспільного осуду, а смертного вироку.
 Ось чому так важливо було в теоретичному плані виділяти не тільки закономірне, але і випадкове, формулювати його характеристики, значення, його роль як творця того чи іншого напрямку в громадському стані, розвитку, переходу суспільства від стабільності до еволюції, а часом і до революційних змін .
 Прихильників же абсолютного детермінізму не бентежили навіть численні невідповідності «закономірностей», підчас дійсно і насильно внесених, впроваджених ними в суспільне життя, і самим життям російського суспільства в його історично сформованих, мають глибокі духовні корені, традиції та тенденції, реальних формах соціального буття.
 Обнаруживающийся при цьому невтішний розрив між формальними правовими поло-жениями, розкритими «абсолютними детерміністами» як щось закономірне, об'єктивне, наукове, і фактичним правовим станом російського суспільства, особливо в частині прав і свобод людини, по суті ігнорувався теорією держави і права. Але ж які нищівні висновки для всієї соціалістичної правової, і не тільки правовий, системи могли бути зроблені, якби в предмет юридичної науки саме на теоретичному рівні включалося випадкове в праві, які б практичні висновки могли бути зроблені на цій теоретичній і, відповідно, методологічної основі!
 Але ні, не враховувалося, що в правовому житті суспільства в кризових ситуаціях можуть виникати стану невизначеності, нестійкості, і тоді суб'єктивне, випадкове, самоорганизующееся задає іноді найнесподіваніших напрямки розвитку, змін, формує визначальні тенденції, переходи суспільства з одною іранського стану в інший, і ці процеси не можуть не входити в предмет теорії права.
 Нарешті, право як соціальний інститут. Саме в такій якості воно позначено у сформульованому вище визначенні предмета теорії права. Це також принципове положення, що відбиває сучасний рівень теоретичного вивчення права.
 Справа в тому, що право вивчають і інші науки. Що ж при цьому залишається теорії права?
 Філософія, наприклад, вивчає право як одну зі сфер прояву глиб-чайшего протиріччя людського буття - свободи волі (вибору) людини і зумовленості, заданості його поведінки об'єктивними умовами існування: матеріальними, а в релігійних системах - також і духовними (Божа воля, Божий промисел , провиденье, доля).
 Мабуть, не було жодного великого філософа, мислителя (у їх числі Боецій, Абеляр, Кант, Гегель, Маркс, Сорокін і багато інших), хто б не намагався вирішити цю вічну проблему, висловитися з її суті. І право, звичайно ж, самий благодатний пласт суспільного життя для роздумів на цю тему. Бо якщо існує свобода волі людини, свобода вибору, значить, існує і відповідь-ності, в тому числі юридична, за вчинки, в тому числі за порушення правових приписів. А якщо все задано зовнішньої, сторонньої волею, усе визначено, все запрограмовано, все фатально, причому тоді тут людина? Він всього лише щось овеществленное, маріонетка, лялька, виконавець того конкретно-злого або конкретно-доброго, яке з якоюсь метою, а, можливо, і без неї замислило, задумало, здійснює щось могутнє і зовнішнє по відношенню до людини. А якщо уявити, що свобода волі людини нічим не обмежена, нічим не детермінована, то який же тоді свавілля, який егоцентризм, яке пошкодження вдач пануватимуть у суспільному житті. Словом, міцний горішок - і не тільки по частині юридичної відповідальності, - намагається ось вже пару тисячоліть розгризти філософія, розглядаючи проблему свободи людської волі та її співвідношення із зовнішнім, об'єктивним, в марксистській концепції - матеріальним.
 І тут же виникає ще одна філософська проблема: що собою представляє саме право? Не воля чи воно саме - держави, панівного класу, а може бути, правителів, Бога? Чи, щось визначене, об'єктивне в праві, або воно також продукт людської діяльності, вільного вибору, з усіма витікаючими звідси наслідками?
 І ось саме в рамках тих чи інших філософських систем формулюються уявлення про право як про суму природних прав людини - невід'ємних умовах самого його існування і відтворення, і про права (що позначаються як закони), створених або затверджених державою. Під природними правами розуміються знову ж зовнішні по відношенню до людини матеріальні чи духовні начала. Останні в деяких релігійних концепціях взагалі ведуть нібито своє походження від Бога, який створив самої людини одночасно з його природними правами.
 Діапазон природних прав у філософських концепціях поступово все розширюється, але ядро його залишається незмінним: право на життя, на свободу, на власність. Сюди ж в інших концепціях «включається» і особиста безпека людини, покарання «лиходіїв» і т.д. У різних деклараціях про ці невід'ємних, невідчужуваних правах людини список стає вельми об'ємним, він становить і обширну, основну частину багатьох конституцій.
 Права ж, встановлені державою (так зване позитивне право, закони), оголошуються і цих філософських концепціях вже не стільки природними умовами, скільки дарованими, наданими державою можливостями тієї чи іншої поведінки людини, громадянина.
 Але хоча дійсно ця проблема (співвідношення природного та позитивного права) у своїй основі є філософською, вона стає важливою і для теорії права, особливо і своїх практичних додатках. Інакше кажучи, визначення і зміст природного права, його співвідношення з законами, проблема пріоритетів і правових спорах природного або позитивного права і т.п. - Це дійсно сфера перетину наукових інтересів філософії і теорії права. Ряд тем, які будуть розглянуті нижче, присвячені якраз правам і свободам людини і громадянина, їх реалізації в законодавстві та його виконанні.
 І це ще не все. Перетинаються наукові інтереси філософії і теорії права і в деяких інших областях. Так, в деяких вітчизняних філософських роботах попереднього періоду можна було зустріти і твердження, що право - це всього лише форма суспільної свідомості, що право має вивчатися як явище, що входить до духовні начала суспільства. При всій спірність і навіть помилковості такого підходу до права - це все-таки був ще один зріз перетину філософського та теоретико-правового інтересу до права.
 На основі зазначеної вище проблематики - реальної чи ілюзорною - розвивається, і досить давно, науковий напрямок, іменоване філософією права. Але в цілому вододіл між цим напрямком і теорією права (при деякому перетині об'єктів їх досліджень), все ж виявляється досить високим і чітким. Теорії права залишається чимало, вона вивчає право як реальний соціальний інститут, філософія права - прояв в праві лише окремих, хоча і фундаментальних аспектів буття: співвідношення матеріального і духовного, свободи волі людини та її матеріальної, духовної зумовленості (волі людини і божественної волі - в релігійних системах), зміст суспільної свідомості і т.п.
 Ще одна небезпека підстерігає теорію права з боку соціології права - наукового напрямку, яке також виявляє інтерес до предмета теорії права. Соціологія розглядає право як об'єкт впливу різних соціальних чинників. Наприклад, вивчаються фактори, що впливають на появу або виконання тих чи інших законодавчих актів, судових та інших рішень. Враховуються іноді в соціології права навіть побутові подробиці. Наприклад, у своїх крайніх формах (так звана «гастрономічна соціологія») цей науковий напрям прагне вивчити вплив на вирішення того чи іншого конкретного судді навіть його гастрономічних пристрастей і ступінь їх задоволеності (зрозуміло, з позицій його емоційного стану). І це, загалом, актуально в деяких правових системах, де панує так зване прецедентне право, де суд творить право, приймаючи ті чи інші рішення. Але, втім, і при цьому соціологія спирається на якісь реальності, наприклад, на розумне вимогу однієї з мусульманських правових систем: «суддя не повинен розглядати справу натщесерце».
 Проте в цілому для соціології права дійсно стає характерним підхід до права як до суспільного явища, схильному впливу соціальних факторів, що задовольняє реальні конкретні інтереси. І провести при цьому грань між предметом соціології права та теорії права не так-то просто. Невипадково деякі вчені попросту включають соціологію права в теорію права. Але все ж така грань є. Так, дійсно, соціологія права та теорія права розглядають соціальні аспекти права, але відбувається це з різних позицій. Соціологія права вивчає кон-Кретіка взаємодії суспільства і права в різних сферах (судової, законодавчої і т.д.). Теорія права вивчає суспільство як сферу, де право реалізується в цілому, де право існує як соціальний інститут поряд з іншими подібними соціальними явищами - державою, громадськими об'єднаннями, моральними основами і т.п.
 Таким чином, предметом теорії права стає і суспільство, а не тільки право, але суспільство в певному правовому зрізі, важливому для теоретичного вивчення і розуміння права, насамперед у своєму суб'єктному складі, у відносинах індивідів і їх утворень між собою. Чому?
 Відповідь виникає з суспільної природи людини, яка формує багатогранні та численні зв'язки індивідів і їх утворень між собою, то, що позначають як суспільні відносини. Кожна людина обплутаний незліченними явними і прихованими громадськими зв'язками з іншими індивідами, громадськими організаціями, державою, установами, державними органами, навчальними закладами, колективами тощо
 І оскільки організація, упорядкування цих зв'язків, вплив на них - головне в регулятивної природі права, остільки вивчення суспільних відносин стає сферою наукових інтересів теорії права. А соціологія права може виступати при цьому як допоміжна дисципліна, що надає теорії права важливий емпіричний матеріал, але, зрозуміло, що зберігає при цьому і свою теоретичну базу, методологію, методику, наукові прийоми і способи вивчення суспільних станів, громадського, групового, ін-дивидуально свідомості і т. п.
 І в цьому зв'язку ще одне зауваження про чергове об'єкті теорії права - суспільних відносинах і гранях, що відокремлюють їх від інтересів соціології.
 Суспільні відносини - це ж не якісь абстрактні, безсуб'єктні, формалізовані, бездушні зв'язку, це соціальні простори, густо населені людьми з їх темпераментами, стра-стями, інтересами, досвідом, де кожен індивід перебуває у певному співвідношенні з іншими людьми, з різними органами та організаціями. А звідси і нова пекуча проблема - проблема сво-боди людини, але вже в її співвідношенні зі свободами інших осіб.
 Свобода людини, як гро-венною істоти, завжди обмежується свободою іншої людини, і розподіл цих свобод, цих інтересів між індивідами також входить в поняття суспільних відносин. Не випадково, що не тільки юристи, а й філософи (все в рамках тієї ж свободи волі) завжди розглядали проблематику співвідношення свобод та інтересів як одну із самих основних і складних. Не випадково також і те, що деякі спроби сформулювати критерії цього співвідношення увійшли до скарбниці філософського, морального, правового знання людства, насамперед, звичайно, в моральний імператив І. Канта.
 «Роби так, щоб твоя поведінка могло стати зразком, прикладом, загальним правилом (максимою) для інших людей», - цей кантовский згусток моральності, доповнений біблійним «не стався до інших так, як ти не хотів би, щоб вони ставилися до тебе» , зрозуміло, може визначати міру свободи людини, але все ж через свою надмірну узагальненості, абстрактності не в змозі вирішувати цю проблему в усьому різноманітті конкретики суспільного життя, побуту, поведінки конкретної людини в конкретній ситуації. Тут потрібно право, і, відповідно, потужні теоретичні розробки, прогнози, пропозиції, словом, інструментарій теорії права.
 Саме в цьому контексті деякі вчені пропонують визначати право взагалі як міру свободи і формальне рівність людей - як умова існування і використання міри свободи, тобто якогось метричного (вимірювального) визначення свободи (набір прав і обов'язків, склад правомочностей, зміст юридичної відповідальності і т.п.).
 Але все ж право не зводиться до якоїсь метриці (міру) свободи і тому визначення, наведене вище, відображає лише одну із сторін - хоча й найважливішу - права як соціального інституту, що і буде обгрунтовано надалі.
 Таким чином, знову виявляється, що вододіл між соціологією права і теорією права, при деякому перетині їх об'єктів досліджень, безумовно, існує, лежить в існуванні права як цілісного суспільного явища (соціального інституту). І тоді соціології права треба віддати для вивчення деяку, зрозуміло, суспільно важливу соціально-правову конкретику, емпірико (що, до речі, і відбувається на практиці), а теорії права - цілісне, що включає не тільки юридична, а й з-циальное в певних зрізах , суспільне утворення-право як соціальний інститут.
 І оскільки право - це не просто сума складових його частин, а щось більше - ціле, система - воно набуває і нові характеристики, відмінні від характеристик складових його елементів, частин, структур. Ці системні характеристики і вивчаються теорією права, так само як і характеристики складових право елементів, структур, але тільки в тій мірі, в якій це необхідно для пізнання права в цілому.
 Зауважу також, що суспільна природа предмета теорії права (суспільні відносини в їх переломленні для правового впливу) передбачає вивчення не тільки власне Ірану, а й дослідження, знову ж таки в певній мірі, тих граничних областей, які впливають на правові системи, їх функціонування, на ставлення до права. Вивчення цих граничних областей допомагає краще зрозуміти природу права, його соціальну роль і значення. Це, наприклад, взагалі проблема соціального регулювання в людському суспільстві потребу і дієвість, система соціальних регуляторів і їх співвідношення, способи і види регулювання і т.д. Це і проблема впливу глибоких культурних пластів на право - національний (етнічної) психології, співвідношення права і звичаїв і т.д.
 Підлягають теоретичного осмислення також і ті суспільні явища і процеси, які самі відчувають на собі вирішальний вплив права, формуються під його могутнім впливом, представляють соціальні результати дії права як регулятивного соціального інституту. Сюди можна віднести, наприклад, вивчення правосвідомості, проблем створення правової держави, сферу правопорушення як наслідки дії або бездіяльності права, причини та форми правопорушень, соціальні шляхи усунення правопорушень, і особливо злочинів, з життя суспільства і багато іншого.
 Не чужа також теорія права і вивчення проблем взаємодії права і політики, права і моралі, права і релігії, права та економіки. Ці області як сфера теоретичних інтересів Возника-ють все з тієї ж суспільно регулятивної природи права. Теорія права вивчає зазначені вище взаємодії, але також тільки в тій мірі, і в тих аспектах, які дійсно допомагають краще описати, пояснити, спрогнозувати соціально-регулятивна дія права, правовий розвиток людства в цілому і конкретних суспільств особливо.
 Нарешті, предметом теоретичного знання стає і така специфічна сфера, як роль самої теорії права у соціальних процесах, у підтримці тих чи інших політичних, ідеологічних, економічних та інших рухів, реформ, різних прогресивних перетворень.
 При цьому відбувається своєрідне самопізнання теорії права, подвоєння теоретичного знання за рахунок вивчення і права як суспільної реальності, і самої науки як певної системи знань. Але така в загальному природа кожної суспільної науки, органічно пов'язаної з політичними процесами, що бере участь в них, як би це не ховалося за красивими словами про аполітичність наукового суспільного знання, на-наглядових функціях вчених і т.п. Взаємодія права, теорії права і конкретної політики не тільки предмет політичних наук, політології, а й теорії права.
 Тепер стає зрозумілим, який потужний пласт соціально-правових явищ і процесів приховує коротке позначення предмета теорії права як вивчення права і цілому, вивчення його як соціального інституту.
 Але і це ще не все з предметом теорії права. Вище вже згадувалося про науковій, культурній і, звичайно ж, ідеологічної цінності закріплення результатів дослідницької діяльності в понятійному апараті теорії права, який формується на власній основі, а також на основі залучення і пристосування, а часом і трансформації для потреб права понять і категорій з інших наук (наприклад, юридична сила, юридична особа, функції права і т.д.). Теорія права без свого понятійного апарату являла б собою приблизно теж, що і голий чоловік на великосвітському рауті.
 Але розуміючи це, дуже важливо не звести теорію права до так званої енциклопедії права - науковому напрямку, яке своїм основним завданням вважає розкриття, визначення вмісту різних правових понять, категорій та юридичних конструкцій та їх систематичне виклад для освітніх потреб (щось на зразок розширеного тлумачного юридичної словника). Правда, багато дореволюційні великі вчені-юристи у формі «енциклопедії права» викладали, по суті, теорію держави і права, включаючи в цей напрямок багато государствоведческой питання, проблеми суспільної свідомості, ставлення особистості і суспільства, навіть правову психологію (наприклад, Л. Петражицький). Але класична енциклопедія права - це все ж загальноприйняте, систематизоване уявлення тих чи інших правових понять, як раз назавжди встановлених, визнаних, словом, енциклопедичних.
 Однак, прикро, що й деякі сучасні юристи намагаються підмінити енциклопедією права теоретичне вивчення права як реального соціального інституту. Вони зводять таке вивчення до подання якоїсь сукупності нібито вічних, усіма визнаних істин, понять і категорій, Книги під назвою «Енциклопедія права», «Теорія держави і права у питаннях і відповідях» зяявилися на прилавках книжкових магазинів, виконуючи в кращому випадку лише роль досить спірних довідників, а в гіршому - дискредитацію теоретико-правового знання.
 Адже справа в тому, що і на попередньому марксистсько-ленінському етапі теорія держави і права фактично виглядала як енциклопедія права, оскільки основним заняттям її представників було тлумачення різних цитат, дефініцій з робіт Маркса, Леніна, Сталіна (мова, наприклад, йшла про право як волі пануючого класу, зведеної в закон, про нікчемність права, якщо відсутній державний апарат, який забезпечує примусове виконання норм права, про «цілі соціалістичної законності - забезпечення охорони соціалістичної власності і нічого більше», про те, що значить «культурно боротися за законність» і т.п.).
 Здавалося б пішли від цього, здавалося б на сучасному етапі подолали цю методологічну лопушки, загальмувавши на роки розвиток вітчизняної правової думки. Але ні, деякі вчені знову штовхають юридичну науку до абстрактного, відірваного від реальних процесів логіко-семантичному, схоластичному тлумаченню тих чи інших юридичних понять, визначень, категорій і термінів.
 Зрозуміло, теорія права не відкидає розглянуті вище філософські, соціологічні та навіть логіко-семантичні проблеми (за винятком крайнощів), але все ж вивчає право як соціальний регулятор, який грає конструктивну роль у житті суспільства, має свої закономірності та випадковості, а не кік набір якихось понять і категорії, відірваних від реальностей правового життя, тлумачених підчас криво і навскіс, схоластично і наукоподібно.
 Це означає (підкреслю ще раз), що предметом теорії права є вивчення того, чому і як виникло право, що призвело людське суспільство на певному етапі до появи цього соціального інституту, яку роль він грав і грає як соціальний регулятор, яке його зміст, способи і форми впливу на індивідів і їх колективні утворення, а зовсім не довідкове, досить спірне, підчас догматичне, помилкове тлумачення тих чи інших понять, термінів. Занадто важливе значення в житті суспільства, особливо наприкінці XX століття, придбали правові форми організації і діяльності людства для самого його існування, щоб їх вивчення зводити до так званої енциклопедії права.
 І справа, звичайно, не в тому, щоб шляхом перерахувань розкрити зміст предмета теорії права і відстоювати його приналежність «по відомству» теорії права. Головне - уявити собі сферу наукових інтересів цієї самостійної суспільної науки - вивчення права в цілому, що має, зрозуміло, і своє структурний зміст, і форми, і способи функціонування, дії, і сфери взаємодії з іншими громадськими структурами, іншими регулятивними системами. Їх комплексне вивчення і дає в сукупності зна-ня про право в цілому.
 Тільки такий широкий підхід до сфери наукових інтересів теорії права забезпечує дійсну роль і значення теоретичного знання. Але цей підхід також повинен мати свої межі, не бути безмежним, не розпорошуватися в аморфному, безмежному вивченні всього того, що так чи інакше побічно пов'язане з правом або може бути притягнуте «за вуха» до правової проблематики. Такі кордони - це право в цілому, право як реальний соціальний інститут.
 Тепер про методології теорії права, тобто про те, як, за допомогою яких методів і засобів ця наука вивчає виникнення, функціонування і розвиток права, які принципи лежать в основі вивчення, який загальний підхід вона здійснює до цього соціального явища.
 Власне, питання про методологічної стороні теорії права - це питання про достовірність знання, яке дає наука, про те, чи можна довіряти знанням, які несе теорія. Набір способів і засобів не є чимось довільним, він визначається цілями і завданнями наукового дослідження, загальним рівнем наукового знання, його можливостями, але, перш за все визначається самим предметом науки, якому повинен бути адекватний.
 У сучасній методології теорії права виникає завдання, з одного боку, критично розглянути попередню методологічну базу - звільнитися від багатьох догм і пут, що існували на тому етапі, а з іншого - просунутися в бік нових підходів до правового життя суспільства, використовувати як нові методи, так і відновити в своїй корисності старі, але, на жаль, забуті дослідні прийоми, врахувати важливі зміни в методологічній основі суспільствознавства.
 А в методологічної області теорії права дійсно відбулися великі зміни в порівнянні з попереднім етапом вітчизняної юриспруденції. Вони - багатопланові.
 Одні зміни відображають загальний методологічний криза всього вітчизняного суспільствознавства, в основі якого лежить криза так званої матеріалістичної діалектики (звалилася утопічна комуністична ідея, захиталася і її методологічна основа діалектика).
 Інші зміни свідчать про воістину революційні зміни у всій сфері науч-ного знання, а саме ті, які пов'язані з формуванням вже згадуваного синергетичного світосприйняття, що йде на зміну діалектико-матеріалістичним уявленням (втім, але не-яким поглядам - включає в себе ці уявлення як частий випадок). Синергетика - наука про самоорганізованих, випадкові процесах - дійсно, оперує іншими, ніж діалектика поняттями. Вона пропонує і новий погляд на співвідношення необхідності та випадковості, на роль випадку в біологічних і соціальних системах. І в цьому зв'язку треба зробити кілька загальних методологічних зауважень.
 Насамперед, коротко розглянути типову ситуацію, яку описує синергетика. Система (політична, правова, економічна) піддається різним впливам (флуктуацій - відхилень, збурень). І якщо система знаходиться в нерівноважному, нестійкому, кризовому стані, то процес впливу (флуктуації) досягає критичної точки - точки біфуркації, в якій стан системи стає максимально невизначеним, индетерминистские, випадкові. У цьому стані - часом саме випадок штовхає систему в несподіваному, непередбачуваному напрямку. Тут випадкове мале, часом зовсім незначне і навіть непомітне вплив може породжувати у всій структурі системи і для всієї системи колосальні зміни. Система робить новий вибір і вже тільки й новій якості, в новому змісті підпорядковується принципу детермінізму.
 Що це означає для теорії права, я постараюся показати нижче, при розгляді багатьох теоретичних проблем.
 Зазначу лише, що при вивченні права, насамперед його регулятивної природи, ми вже стикалися з подібними явищами, зокрема коли відбулося становлення кібернетичного знання. Кібернетика претендувала на загальнонаукове значення в пізнанні управлінських процесів, що протікають в механічній, біологічної та соціальної, в тому числі правової, середах, і, підкреслю, відстояла його. Синергетика замахнулася на незрівнянно більший. Вона виступає вже як нове світобачення, світосприйняття, докорінно міняє розуміння необхідного (закономірного, детер-міновані) і випадкового і самих основах світоустрою. По-новому починають трактуватися причини і форми розвитку неживої матерії та історичних процесів в економічній, політико-соціальної, правової та інших сферах людської життєдіяльності. Виникає нове розуміння випадку як самостійного фактора біологічної та соціальної еволюції, визнання його ролі і самоорганізованих процесах.
 «Детермінізм, пише один з основоположників синергетичного світосприйняття І. Пригожин, - представлявся неминучим наслідком раціональної моделі динаміки, зводиться нині до властивості, проявляющемуся лише в окремих випадках» *.
 * Пригожий І. Перевідкриття часу / / Питання філософії. 1989. № 8. С. 4.
 Словом, мова, очевидно, йде - не більше і не менше - про зміну парадигми суспільних наук, про відмову від попереднього розуміння і визнання детермінізму і, можливо, про відкриття нових видів детермінізму, а у вітчизняній науці ще й про переосмислення матеріалістичної діалектики як основного методу наукового пізнання дійсності *.
 * Див, напр.: Ахундов М.Д., Бажанов Л.Б. Природознавство і релігія в системі культури / / Питання філософії. № 12. Автори пишуть: «На наш погляд, ніякої особливої діалектичної логіки, яка протистоїть звичайної формальної логіки, просто не існує. Це ... звичайне раціональне мислення, яке взялося міркувати про досить складні матерії »(с.50-51).
 Мабуть, нова парадигма в методології суспільних наук, крім усього іншого, або буде включати діалектику як приватний метод синергетики, і то лише для деяких областей, або взагалі замінить її принципово новими підходами до дійсності.
 Крім того, треба, нарешті, визнати, що багато витоки кризи ідеології та практики марксистської теорії, в тому числі і її політико-правового сегмента, знаходяться в глибинах діалектики, на якій базувалася ця теорія. Мабуть, ма-лістіческая діалектика з її приматом необхідного над випадковим і іншими постулатами під напо-ром нових знань кінця XX століття і нового історичного досвіду вичерпала в основному свій познава-вальний і прогностичний потенціал, принаймні в соціальній сфері. Не можна забувати і про те, як майстерно, хоча багато в чому, зрозуміло, і штучно, він був пристосований для антигуманних, а часом і геноцидних політичних цілей у нашій країні, особливо в 20-30-х роках. Чого коштувало, на-приклад, тільки одне обгрунтування політичного виведення «про загострення класової боротьби в міру перемоги соціалізму» посиланнями на діалектичне положення «про боротьбу протилежностей як джерело розвитку»!
 І не треба думати, що з подібним гипертрофированием діалектики вже покінчено, що діалектика і нині не використовується як натурфілософія, коли який-небудь вірний або спірний постулат діалектики кладеться в основу реальних політико-правових процесів. Вже в 1993 році читаємо в книзі В. Лазарева «Теорія держави і права» (до речі, хорошій книзі за іншими критеріями): «В силу закону заперечення заперечення держава і право своєю появою не просто замінюють органи і норми первісного суспільства, а й успадковують, вбирають у себе щось від «підірваних» інститутів родового ладу »*. Такий ось сильний цей діалектичний закон, що і в політико-правовій сфері все визначив і пояснив раз і назавжди!
 * Лазарєв В.В. Теорія держави і права. М., 1993. С. 30.
 Наведена таблиця дасть, принаймні, схематичне уявлення про ту глибині відмінностей, яка вже виникла між діалектикою і синергетикою.
 Таблиця зіставлень *
 * Складено автором. - А.В.
  Розвиток (ді-наміческіх процес) Діалектика Синергетика 1 2 3 Причини Єдність і боротьба протилежностей; суперечливість; заперечення заперечення; перехід кількості в якість Неравновесность; нестабільність; кризи; еволюція і коеволюція Форми прерії поступовості: «стрибки»; «по спіралі» («зняття»); від нижчого до вищого Накопичення флуктуації (відхилень); біфурація; фазові переходи; мимовільні переходи системи в новий стан; нелінійність, лавиноподібні процеси; самоорганізація 1 2 3 Властивості Детермінованість; випадкове - форма прояву необхідного Імовірнісна випадковість; ворожильні випадок (поява віяла можливостей і їх відбір); детермінованість (окремі області універсуму) Фактори Об'єктивні; суб'єктивні; законо-мірності; тенденції Малі впливу; випадок; атрактори; параметр порядку; вплив процесів на мікрорівні через мезоуровне на макрорівні Результати Необхідне в кінцевому рахунку; віз-Вратна рух; зміна (у тому числі вплив зміненій середовища на суб'єкта динамічного процесу) Поява багаторівневого цілого - нерівного суми частин; нова неравновесность; незворотність; невідповідність задумом; ускладнення Способи пізнання та перевірки результа-тов Сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного Раціоналізм; редукціонізм; коеволюціонізм; непередбачуваність 
 Звичайно, ця схема, як і будь-яка інша, досить умовна. Але проте така схема, благо-даруючи її наочності і структурованості, має певну пізнавальну цінність.
 І з часом синергетическими поняттями доведеться опановувати кожному грамотній людині, як овла-діли ж у XX столітті, наприклад, «запереченням заперечення», «сходженням від абстрактного до конкретно-му», «переходами кількості в якість», «єдністю і боротьбою протилежностей» і тому подоб-ним. Більш докладно про зміст понять, що використовуються в синергетики, можна дізнатися з спеціаль-ної літератури. Автор припускає обговорити проблеми, позначені вище, в підготовлюваної роботі «Право і синергетика». Фрагмент з цієї роботи (Венгеров А. Політика і синергетика) опублікований в журналі «Суспільні науки і сучасність», 1993, № 4.
 Поширення цих методологічних нововведень в науковому правовому знанні - не данина моді, чи не переодягання в нові, «синергетичні одягу» старих, звичних положень. Стосовно до вивчення права в його цілісності ця синергетична методологія являє собою не кон'юнктурне механічне запозичення, а означає органічну потребу вивчати право в його нових формах існування наприкінці XX століття, адекватних переходу людства в общепланетарном масштабі до ринкових, саморегульованим процесам в економічному житті, до формування потужної інформаційної сфери людства, до політичного поліцентризму (появи декількох потужних центрів) і спонтанним початків в сучасного міжнародного життя і т.д.
 А стосовно до правового життя методологічно важливими виявляються, наприклад, такі положення: ціле - це не сума складових його частин, а щось більше. Характеристики цілого відрізняються від характеристик складових його елементів, хоча і пов'язані з ними. Ось чому, зокрема, не слід зводити право тільки до складових його нормам (правилам поведінки), іншим структурним елементам. Характеристики права в цілому володіють великою своєрідністю, відрізняються від характеристик окремих його елементів, зокрема норм права. Про це і йшла мова вище.
 Або проблема складного і простого. Складне не перебуває з масиву простих процесів і явищ. Воно самостійне, самобутнє стан відповідних об'єктів, станів, зокрема стану суспільства. Воно має свої власні сутнісні характеристики - стійко рівноважний або неравновесное, стабільне або хаотичний стан.
 Неважко побачити методологічне значення цього при вивченні правових об'єктів або, навпаки, при його ігноруванні.
 Саме в цьому зв'язку стають зрозумілими твердження про соціальної цінності таких станів суспільства, як стабільність, сталий громадське політичну рівновагу і т.п. І навпаки, неврахування все посилюються процесів ускладнення суспільного життя, їх штучне спрощення привели в свій час марксистсько-ленінську теорію до помилкового, утопічному сприйняттю і прогнозу соціального буття. Саме цим страждали її багато методологічні положення, наприклад, про «відмирання» класів, держави, права, заміні правової організації і регулювання праці - простою звичкою до праці, про самосудних усунення правопорушень, «ексцесів» в майбутньому, про розподіл продуктів за працю за квитанціями та інші аналогічні положення, почерпнуті з праць авторитетів марксизму.
 Про роль випадку в суспільному і пра-разі виникнення правової життя мова вже йшла. Тут особливо яскраво може проявити себе зв'язок синергетики і теорії права. Теорія права завжди вивчала випадок в цивільному та кримінальному праві, в останньому як «казус», тобто вона розглядала випадок як підстава для звільнення від юридичної відповідальності. Тепер же треба зробити ще один новий крок - перейти від вивчення випадку в галузевих науках до повномасштабного вивчення випадку як характеристики права в цілому (в тому сенсі, про який йшлося вище).
 Необхідно приділити увагу ролі малих впливів, що породжують часом перебудову всієї системи відносин у суспільстві, зміни на найвищому рівні. Заслуговує увагу феномен «навпаки», коли задум розходиться з результатами тих чи інших дій, дає протилежне задуманому стан. Останнє особливо актуально в правотворческом процесі при прийнятті законів.
 Дуже важливо відзначити, що колективний розум народу давно вже у фольклорі в образній формі відбив ці синергетичні становища. Притча про мишці, яка бігла, хвостиком махнула і яйце розбилося, і до цього дід бив-бив, баба била-била - якраз і є прекрасною метафорою про роль випадку, малого впливу в життєдіяльності людини. Або притча про те ж саме впливі, коли тягнули ріпку і дід, і баба, і собачка, і кішка («тягнуть-потягнуть - витягнути не можуть»). І тільки зусилля маленької мишки допомогли вирішити цю творчу і фізичну задачу. Про те ж і балада про цвяху. Не було цвяха, що не підкували кінь, та закульгала, вбили командира, розбили його військо. Або феномен «навпаки» - важливий синергетичний висновок про те, як часто задум розходиться з результатом. Інший раз до такого ступеня, що виникає щось протилежне тому, що було задумано. На Сході навіть кажуть: «Мудрець дивиться в задум, а не у виконання». А у нас цей висновок також набуває фольклорне значення в крилатою фразою «хотіли як краще, вийшло як завжди» (точніше, «навпаки»).
 Словом, синергетика дійсно вже давно в образній формі характеризує багато боку обшественного свідомості і важливу справу суспільствознавчих наук, у тому числі теорії права, опанувати не тільки цими образним, емпіричним її відображенням, а й використовувати її науковий потенціал (до речі, давно вже використовується в сфері природничих наук).
 Синергетика суттєво збагачує методологію теорії права і виникає найгостріша потреба рушити від словесних тверджень до важливості синергетики для пізнання права до зміни всієї методологічної парадигми і застосуванню її положень в необхідних і допустимих областях юридическою знання.
 Нарешті, третій методологічні зміни йдуть від внутрішнього розвитку самої теорії права, її нового наукового рівня, зняття шор і обмежень попереднього етапу, в тому числі і на сприйняття позитивного методологічного досвіду дореволюційних теоретико-правових досліджень. Поява і розвиток властивих теорії права методів і засобів пізнання і прогнозування правових форм життя людства в цілому, різних товариств зокрема - це також новий етап у методології теорії права. Розглянемо його докладніше.
 Насамперед йдеться про принципи наукових досліджень, які реалізуються у сфері інтересів теорії права, і, в першу чергу, про принцип історизму.
 Слід зауважити, що нині в деяких великих роботах (наприклад, К. Поппера) з'явився так званий принцип історизму, під яким розуміється все той же формаційний підхід марксизму-ленінізму, зумовленість зміни соціально-економічних формацій і т.п.
 Принцип історизму підданий нині нищівній критиці, його взагалі намагаються прибрати з методологічної бази сучасного наукового суспільствознавства, а заодно з теоретико-правового знання.
 Але його не слід змішувати з принципом історизму. Громадські явища взагалі повинні розглядатися в історичному ракурсі і перспективі, тільки тоді вони виступають у систематизованому знанні у всій своїй повноті. Відноситься це і до правових явищ.
 Але, зрозуміло, принцип історизму не зводиться тільки до розгляду того, як, чому і коли виникає те чи інше правове явище. Звичайно, це важливий методологічний підхід до вивчення процесів походження права, він більш детально буде розглянуто і надалі. Але принцип історизму обгрунтовує потребу вивчення не тільки послідовно і невблаганно повторюваних подій і процесів та історії права, а й правових явищ одиничних і проте саме в силу своєї одиничності, а не універсальності, дуже важливих для розуміння і визначення права.
 Нарешті, принцип істо-ризма важливий і для пояснення еволюційних і революційних змін в правових системах, зокрема вітчизняної, що сформувалася, як зазначалося, па протягом тривалого періоду, зберігаючи відому наступність з попереднім правовим станом російського суспільства, і в той же час характерною своїм оновленням змісту та форм на радянському, соціалістичному етапі існування російської правової системи.
 Принцип історизму у вивченні права тривалий час, в рамках все тієї ж марксистсько-ленінської теорії права, трактувався як обгрунтування наукових досліджень, орієнтованих на вивчення революційних змін у правових системах. Ці системи оголошувалися надбудовними явищами, що піддаються корінної ломки при революційних переходах від одного суспільного ладу до іншого, від однієї суспільно-економічної формації до іншої. Були сформульовані у зв'язку з цим і уявлення про типах права, відповідних типам держави, типу суспільно-економічної формації. Словом, панував так званий формаційний підхід до права.
 І в цьому сенсі принцип історизму у вітчизняній науці дуже зближувався з принципом історизму, нині так жорстко критикованим і відкидаємо.
 Ядром рабовласницького права оголошувалося право повної власності на раба, феодального - кріпосне право, буржуазного - право приватної власності. Соціалістичному праву відводилася роль права неексплуататорской типу.
 Не кажучи вже про те збіднінні, спрощення та вульгаризації, навіть примітивізації правових знань, які супроводжували подібні «вчення» (студенти, наприклад, лише добре засвоювали з так званого «рабовласницького права», що в цьому суспільстві вільний громадянин міг продати і вбити раба, а от у феодальному - лише продати кріпосного), за бортом досліджень і викладання залишалася вся барвиста реальна палітра еволюції правових систем, їх великого самостійного культурного, соціального значення. Наприклад, історичне культурне значення і багатство римсько-го приватного права - це несподіване відкриття, своєрідне винахід і велике досягнення римських юристів, просунули людство до нових форм правового гуртожитку, - зводилося в теорії держави і права лише до відбиття, «опосредованію» цим правом топарно -грошових відносин, причому рабовласницьких. Товарно-грошовими відносинами і пояснювалася подальша спадкоємність римського права, його рецепція у правові системи періоду ста-новлення буржуазного «товарно-грошового» суспільства в Європі ХVIII-ХIХ століть.
 Із так званого феодального права виганяли договірно-правові відносини «васалів і сеньйорів», міське право, торгове право, канонічне право, словом, стиралися всі правові фарби, майже всі правові реалії тривалого історичного періоду. І справа була не тільки у спрощенні, і недостатній рівень знань, змісту навчальних курсів на юридичних факультетах.
 На попередньому етапі принцип історизму виконував негативну методологічну роль, наповнювався догматичними, діалектичними уявленнями про «скачках», розривах в правовій історії, про «правових революціях», про протиставлення нового типу «соціалістичного права» всім попереднім типам права і т.п. Ідеї ж про відносно самостійному утриманні та розвитку правових систем, що визначаються культурними, релігійними пластами, глибинними традиціями, побутом етносів, а не тільки економічними чи соціально-економічними («базисними») явищами, як правило, були відсутні в історичному підході до вивчення права. І це було великою методологічною помилкою попереднього періоду.
 Разом з тим, звичайно, неприпустима і апологетика цього принципу. Так, принцип історизму не повинен трактуватися як обгрунтування можливості виводити майбутнє з минулого. Майбутнє багатоваріантно, підчас воно дає свої знаки і знамення, підчас - непередбачувано, в тому числі і в правовій сфері. Прямі (лінійні) залежності між минулим і майбутнім тут відсутні. Тому на принцип історизму накладаються певні синергетичні обмеження. Але ці ж синергетичні положення збагачують принцип історизму, змушують по-іншому поглянути на його утримання, значення.
 Так, одне з важливих положень синергетики пояснює і обгрунтовує таку властивість часу як необоротність. Але це означає і незворотність всього того соціального, в тому числі правового, «нанизаного» на вісь часу. Положення, що має принципове значення, особливо для тих, хто ще плекає ідеї реставрації попередніх правових систем.
 Принцип системності. Це також один з важливих принципів наукових досліджень права, що відображають основні характеристики права.
 Право постає перед дослідником як системне утворення.
 Насамперед це стосується структури права, яка досить складна: це і взаємопов'язані структура права в цілому, і структурні утворення підрозділів права - галузі, підгалузі, правові інститути, норми (правила поведінки). Не менш структурно, взаємопов'язане і законодавство як форма вираження права: у кожному нормативному акті (законі, указі, постанові і т.д.) свої взаємопов'язані розділи, глави, статті, параграфи і т.д. Всі ці особливості права будуть розглянуті нижче, у відповідних розділах - тут же треба лише відзначити системність права як одну з характеристик права в цілому, яка визначає і об'єктивно вимагає реалізовувати принцип системності при вивченні, позна-ванні права.
 Але не тільки право в цілому як система диктує відповідний методологічний підхід. Системність пронизує і кожну структурну одиницю права. Наприклад, при виникненні спорів про право, окрім «матеріальних» норм права (правил поведінки про те, як і що треба робити), необхідно мати і відповідні норми процедурні, процесуальні, що визначають як власне треба розглядати спір про «матеріальної» нормі в який суд звертатися, як суд повинен розглядати цей спір, які виносити рішення тощо
 Всебічне, системне вивчення структурних підрозділів права - також обов'язкове методологічне вимога для теорії права.
 Системність повинна стати і непохитним умовою законопроектної роботи. Зокрема, потребують такій якості закони, що забезпечують економічні реформи в Росії, політичний устрій, місцеве самоврядування, та й все законодавство в цілому. Правова реформа, яка проводиться в нинішній Росії, також може бути здійснена тільки на системній основі.
 У цьому зв'язку слід тільки вітати такі акти, як, наприклад, Указ Президента Російської Федерації про правову реформу (від 6 липня 1995 року), де ідеї, питання системності зайняли належне місце.
 Ще один і дуже важливий зріз системності права - це забезпечення відповідності правових систем федерації загалом, і передусім конституцій, і правових систем її суб'єктів (у державі, влаштованому на федеративній основі).
 Словом, з усіх причин, зазначеним вище, принцип системності і повинен пронизувати методологічну базу теорії права, визначати комплектність наукових досліджень, реалізовуватися у викладанні теорії права.
 Принцип об'єктивності. Під найменуванням об'єктивізму цей принцип виганяли з теорії права на попередньому етапі як принцип буржуазної науки і замінювався принципом партійності - обов'язком суспільної науки виступати з позицій забезпечення інтересів робітничого класу, відстоювати цілі комуністичної перспективи, захищати комуністичні ідеали.
 Оголошувалося, що оскільки інтереси робітничого класу прогресивні, мають загальносоціальні характер, остільки і принцип партійності забезпечує об'єктивний характер наукової діяльності, зливається з вимогами адекватності наукових положень об'єктивної дійсності.
 Зрозуміло, вся ця конструкція, все це побудова валиться, якщо тільки відмовитися від догми наявності особливих інтересів робітничого класу, нібито їх розуміння і вираження якоїсь політичної елітою (комуністичною партією), злиттів цих інтересів з загальносоціальними інтересами. Звичайно, багато положень теорії права мають політичне значення, але їх свідоме орієнтування на ті чи інші конкретні партійні інтереси яв-ляется методологічно невірним.
 Для сучасної теорії права принцип об'єктивності стае вельми значущим, що виключає з науки в плюралістичному демократичному суспільстві кон'юнктурність наукових висновків і пропозицій, послужливість тій чи іншій політичній структурі.
 Цей принцип передбачає методологічне вміння в дослідженні поєднувати власні вітчизняні досягнення і вивчення зарубіжного досвіду. В умовах процесів модернізації, які йдуть у соціально-економічній і правового життя сучасної Росії, стає необхідним знання світових стандартів прав і свобод людини, їх творче Застосування па вітчизняної соціальної грунті. Наприклад, потребують компетентної перевірки на відповідність світовим правовим стандартам всі законопроекти в галузі прав і свобод людини, в тому числі шляхом проведення закордонних експертиз.
 Але це зовсім не означає механічного запозичення зарубіжних правових стандартів або бездумного поклоніння цим експертизам. Облік культурних і духовних пластів, традиції Росії вимагає творчого, вдумливого ставлення до всіх запозичень.
 Крім того, треба враховувати, що так звані світові стандарти права, які іноді помилково іменують західними, сприйняли в свій час і великі духовні досягнення XIX - початку XX століття у творчості російських письменників, філософів, юристів, збагачувалися саме російськими досягненнями у сфері моральності і гуманізму .
 Методологія теорії права сприйняла всі ті способи (методи) і засоби наукових досліджень-ний, якими оволоділо сучасне вітчизняне суспільствознавство, але має в своєму науковому доробку і ряд своїх власних, специфічних методів (прийомів) дослідницької діяльності.
 Такі загальнонаукові методи пізнання, використовувані у всіх суспільних науках, як діалектичний (з зазначеними вище застереженнями, переставший бути основним, головним методом), соціологічний, статистичний, кібернетичний, історичний, синергетичний, збагачують теоретичні знання про право.
 А до власне теоретико-правовим методам слід віднести формальнологіческіх метод, порівняльний метод, метод вивчення ефективності дії правових норм, метод правового експерименту.
 Розглянемо коротко методи, властиві, головним чином, теорії права.
 Формально-логічний метод призначається для аналізу формалізований-них правових явищ, наприклад правових актів: їх несуперечності, ієрархії, адекватності соціальним замовленням, запитам. За допомогою формально-логічного методу перевіряється відповідність правової форми політичним, економічним, духовним і іншим вимогам, домаганням соціальних груп, верств, рухів. Цей метод застосовується не тільки в наукових дослідженнях. Як добре розроблений прийом він застосовується і на практиці, в тлумаченнях, роз'ясненнях нормативних актів у судовій, арбітражній практиці.
 Порівняльний метод в теорії права став найпотужнішим інструментом пізнання правових явищ, процесів, систем. Шляхом порівнювання однотипних норм, інститутів, юридичних конструкцій у вітчизняному та зарубіжному правовому досвіді встановлюється не тільки схожість, але і перевагу одних підходів над іншими, їх понятійному (мовному) втіленні і т.п.
 На порівняльному методі виросла ціла наука - компаративістика - зі своєю теорією, методикою, дослідною базою.
 Компаративістика не тільки несе позитивне знання, почерпнуте із зарубіжного досвіду, а й містить вимоги до відбору для порівняння понятійних зразків, юридичних конструкцій, а також виключення кон'юнктурних, «притягнутих за вуха» іноземних правових явищ. Компаративістика веде до зближення правових систем (наприклад, європейських і російської, але тільки в тій мірі, в якій 'УДО необхідно, допустимо, корисно). Втім, тенденції до зближення правових систем, до утворення єдиного світового правового простору, що відображають процеси формування загальнопланетарного економічного, інформаційного, науково-технічного та іншого єдності людства, потреби саме таким способом відповісти на виклик XXI століття, є нині визначальними, і не дивно, що саме в цих умовах так розквітла компаративістика як павука, та порівняльний метод, який лежить в її основі.
 Метод вивчення ефективності дії правових норм деякі вчені відносять до різновиду соціологічних досліджень права. Але, думаю, він заслуговує окремого розгляду.
 У 70-ті роки, коли цей метод, долаючи ідеологічне опір, став широко розроблятися і застосовуватися в теорії права, вперше з'явилася можливість не тільки якісного, але й кількісного знання про правові явища, з'явилася можливість їх соціального виміру.
 Ідеологічні заперечення з боку затятих представників догматичної теорії держави і права зводилися до наступного. Як можна вимірювати ефективність дії правових норм після того, як вони прийняті і використовуються державою, адже ці норми, в сукупності складові право, є класовим регулятором, виражають волю панівного класу?! Як так, комуністична партія підготувала і провела відповідний закон, державний орган прийняв його, а якісь вчені будуть міркувати потрібен чи не потрібен був цей закон, діє він чи не діє, в якій мірі і т.д.
 Автору, який бере участь у формуванні цього методологічного спрямування, поряд з ви-дає радянськими юристами І.С. Самощенко, В.І. Нікітінський та іншими, доводилося брати участь у гострих дискусіях з ортодоксами від догматичної юриспруденції, відстоювати не лише допустимість, а й необхідність кількісного, а не тільки якісного знання про дію права, і тому числі соціалістичного. І, звичайно, сталося те, чого так побоювалися ортодокси - дійсне знання про ефективність права дуже розходилося з формальними, утопічними уявленнями про те чи іншому законі.
 Особливо вражаючими при цьому виявилися знання про реальну правової та економічної дійсності соціалізму («тіньовій економіці»), яка загонялась під позаправові простору утопічними уявленнями про можливість за допомогою права вигнати (максимально обмежити) товарно-грошові відносини (ринок) із соціалістичного виробництва та обміну, підпорядкувати планом договір, організувати розподільний суспільство, створити адекватну політичну систему.
 Формувалося знання ефективності права на досить розроблений методологічній основі. Визначалися цілі правової норми (її соціологічна структура). Цій меті задавалося операціонально визначення (вона переводилася і набір визначень, що дозволяють використовувати вимірювальні процедури). Наприклад, зміцнення трудової дисципліни на виробництві розглядалося як цілі деяких норм трудового законодавства і передбачалося досягти цих цілей через скорочення числа порушень трудової дисципліни - запізнень, прогулів. Або, наприклад, ефективність закріплення кадрів на Крайній Півночі передбачалося перевірити шляхом вивчення матеріальних та інших стимулів, а вимірювати ефективність цих стимулів - шляхом зіставлення числа від'їжджаючих на Крайню Північ і повертаються.
 У таке ж відповідне операціонально визначення переводився і результат дії норми, тобто встановлювалися шляхом вивчення статистичних даних, опитувань, реальних відомостей про дію конкретної правової норми.
 Співвідношення результату і мети, взятих у своїх операціональних визначеннях, кількісних даних, і показувало ефективність дії правових норм. Іншими словами, ефективність визначалася як співвідношення мети до результату дії норми.
 При цьому, природно, автори прагнули уникнути вульгаризації, дилетантизму, були розроблені методики, які при дослідженні виключали впливу на результат інших факторів, визначалися побічні результати дії права і т.п.
 Наприклад, одне з досліджень призвело до чіткого знанню, що незначні за розмірами премії (так звана «13-та зарплата»), які в той час вводилися для інтенсифікації праці, не дають результатів, і навіть, навпаки, ведуть до порушень трудової дисципліни. А це ж була вічна й актуальна проблема соціалізму - як підвищити продуктивність праці, і шлях тут був пройдений чималий: від трудповінності в 20-ті роки, до каральних, кримінально-репресивних заходів в 40-ті роки, до ідей матеріального стимулювання в 60 - 70-і роки. Малі розміри премій: 5-10 рублів у тодішньому масштабі цін - після їх отримання відразу ж штовхали працівника не до верстата, а в пивну, де ці малі премії пропивалися, не сприяючи інтенсифікації праці, підвищенню виробничої дисципліни і культури, а, як вже згадувалося, вели зовсім до інших результатів.
 Підсумком цього дослідження з'явилися досить обгрунтовані пропозиції про підвищення розмірів матеріального стимулювання, що загалом-то мало прогресивне значення з урахуванням тяжкого становища трудящих.
 Зрозуміло, вивчення ефективності дії права не могло дати нищівних для адміністративної системи висновків. Обмеженість дослідних тем, недоступність багатьох статистичних даних, їх фактична відсутність (наприклад, з'ясувалося, що в країні не ведеться моральна статистика) стримувало розвиток цієї методології. Але вже одне те, що в 70-ті роки вчені задумалися над реальною дією права, ставили під сумнів необхідність прийняття тих чи інших законів, створювало досить потужний критичний заряд по відношенню до всієї правової системи соціалізму.
 З часом цей напрям, методологічно добре, добротно розроблене в теорії права, але методично досить обмежене, зійшло майже нанівець, і зараз не чутно, щоб десь проводилися великі правові соціологічні дослідження, до тому числі з вивчення ефективності дії права. А потреба - і велика в них мається на новому витку історії Росії. Низька якість багатьох законів, прийнятих Федеральними Зборами, законодавчими органами суб'єктів федерації, і пояснюється в тому числі недостатністю їх соціологічної, емпіричної опрацювання.
 Правовий експеримент не є чимось новим для вітчизняної юридичної думки. Ще в 20-ті роки минулого століття (XIX ст.) Микола I вводив деяких законів в дію, спочатку випробувавши їх у певній сфері і терміни. Наприклад, указом Миколи I закон, спочатку випробуваний експериментально в сфері торгівлі між Росією і Бухарою, вводився в дію «по розумінню досвіду оного».
 На жаль, догматична методологія попереднього етапу виключила правовий експеримент з законотворчості в 20-70-ті роки вітчизняної історії. Більш того, багато законів цього періоду вводилися в дію спонтанно, несподівано і несли на собі похмуру друк свавілля і суб'єктивізму. Перед сучасною методологією і коштує зараз завдання відродити експериментальну основу правотворчості (зрозуміло, знову ж тільки там і тоді, де і коли це можливо і доцільно), особливо враховуючи хиткість народжується правової системи нової Росії. Втім, формули деяких указів Президента Російської Федерації «до прийняття відповідного закону» дають можливість експериментальної перевірки «указної» правового рішення, врахування його виконання при підготовці та прийнятті закону.
 Своєрідним правовим експериментом з'явилися запровадження зони економічного сприяння в Інгушетії. Однак постановою Уряду РФ № 821 від 3 липня 1997 цей експеримент був припинений через недоцільність. У постанові зазначалося: «вважати недоцільним створення зон економічного сприяння, що припускають зниження доходів федерального бюджету чи бюджету інших суб'єктів РФ, як механізм фінансування програм соціально-економічного розвитку регіону».
 Таким чином, в цілому методологічна база теорії права знаходиться нині в сприятливому розвитку, наповнюється новими ідеями, змістом, може активно служити становленню сучасної теорії права як сфери потужного і корисного суспільного знання.
 І в цьому зв'язку в «візитну картку» теорії права, якої по суті і є перша тема (традиційно прийнято насамперед знайомити читача з тим, які наукові знання йому пропонують, як вони будуть добуватися і використовуватися), входить і ще один сюжет - розгляд місця теорії права в системі суспільних наук.
 Питання про співвідношення теорії права та теорії держави, теорії права та соціології, філософії вже був розглянутий. Можна лише додати, що ніякі інші науки, в тому числі і філософія, не є якими-небудь директивними, визначальними для теорії права. Про це доводиться нагадати, так як на попередньому етапі вважалося, що марксизм-ленінізм, особливо така його частина, як історичний матеріалізм, визначає фундаментальне зміст теорії держави і права. А вже політична економія, особливо соціалізму, і взагалі формує підходи теоретико-правового знання до базисних і надбудовних явищ.
 Насправді все зовсім інакше. Актуальним якраз є роль теорії права та її значення для інших суспільних наук - економічної, політичної наук, екологічн-ського знання, науки управління і деяких інших суспільствознавчих наукових напрямів.
 Тривалий час у деяких, але, на жаль, провідних вітчизняних представників еконо-вів знань існувало отаке нехтування по відношенню до теорії права. Воно йшло историче-скі від «визначальної ролі економічного базису» по відношенню до «надбудові», до якої, нібито, входило право, від тверджень Маркса «право не може бути вище економіки», від уявлень про право як просто формі економіки («Ми , економісти, обгрунтуємо і приймемо рішення, а ви, юристи, його оформите », - заявив мені одного разу видний економіст), про пріоритет економіки над правом, політикою, про те, що в автори економічної роботи треба всього лише« взяти одного юриста для перевірки формулювань », як заявив Сталін і т.п. І навіть коли Ленін у 20-ті роки якось прохопився, що політика має пріоритет над економікою, було зроблено все, щоб у цьому затвердження звести поняття економіки до простим господарським рішенням і оперативної, господарської діяльності, де дійсно іноді необхідний був спочатку облік політичних аспектів того чи іншого господарського рішення, а не розглядати економіку в цьому висловлюванні як всю систему економічних (виробничих) відносин. Але, може бути, марксист Ленін це і мав на увазі.
 Звідси дійсно на попередньому етапі вітчизняного суспільствознавства тривалий час до теорії права було отаке поблажливе ставлення, вона навіть часом не включалася до переліку суспільних наук у доповідях на партійних з'їздах, коли кожен раз перед суспільними науками ставилися величні та історичні завдання. А перед юридичною наукою тільки в останні роки «керівництва» комуністичною партією російською державою ставилися завдання посилити наукові основи законодавства, зміцнення законності, боротьби з правопорушеннями.
 На жаль, багато представників економічного знання не враховували системність права, а також та обставина, що економічні рішення, зодягнені в неопрацьовані правову форму або в форму правового рішення, що суперечить іншим правовим рішенням, а найгірше - системності права, працювати не будуть і, навпаки, можуть зірвати всі благі економічні наміри і очікування.
 Два історичних прикладу. Існують різні припущення, чому зірвалася господарська реформа, замисленню в 1965 році одним з найбільш визнаних радянських економістів тодішнім Головою Ради Міністрів СРСР О.М. Косигіним. У той період вся правова система працювала на розподільну економіку - кримінальними та адміністративними заходами забезпечувалося планове виробництво, розподіл, обмін, в тому числі постачання і збут, навіть наявність грошових коштів у касах підприємств, так званий касовий план (щоб позбавити підприємства можливості самостійно оперувати грошовими засобами). І от, не враховуючи правову систему, міцно закріпила по суті розподільну систему цього етапу соціалізму, була зроблена спроба розширити госпрозрахункові, тобто товарно-грошові початку в економіці соціалізму. Насамперед, ввести оплату підприємством фактично отриманої за договором продукції свого партнера, постачальника. Таке економічне рішення, замисленню і як засіб поліпшити якість продукції, було прибраний в форму постанови Ради Міністрів СРСР і, звичайно ж, ЦК КПРС. Передбачалося посилити договірні відносини, роль договору як конкретизатора плану, вплив споживача на якість одержуваної продукції (оплата - тільки після фактичного отримання продукції, перевірки її якості). Передбачалося, що встановлена кримінальна відповідальність за поставку недоброякісної продукції буде доповнена, навіть замінена контролем рубля. Але це відразу ж прийшло в протиріччя з усією правовою системою, закреп-лявшего інші механізми господарювання.
 І незабаром була зроблена Міжвідомчою комісією з проведення реформи, що складається з представників Держплану, Держпостачу, інших відомств, невеликі-Шая правова коректування реформи. Під приводом виниклої масової затримки платежів було встановлено в методичних вказівках до проведення реформи (!), Що оплаті підлягає відвантажена за планом, а не тільки отримана за договором продукція. Тим самим, по суті, знову згорталися товарно-грошові відносини, знову затверджувався пріоритет плану над договором, виключалася фактична контролююча роль одержувача у впливі на якість, кількість продукції, взагалі на необхідність тієї чи іншої поставки, відновлювався витратний, а не госпрозрахунковий механізм в економіці і т.п.
 Так «мале правовий вплив» (невелика поправка в методичних матеріалах) цілком по-синергетически пустило під укіс всю реформу 1965 року. Так, зрозуміло, в цій «маленькій» поправці були і соціальні корені: у ній складався величезний інтерес розподільників - чиновників, інших осіб, від яких знову стали залежати постачання і збут продукції, обсяги плану, умови та можливості його виконання, а значить, і премії, та інші престижу.
 Нехтування правовою наукою призвело до краху і «романтичні» економічні очікування Є.Т. Гайдара і його прихильників в 90-ті роки, коли припущення про достатність економічних рішень без їх правового оформлення взяли гору в рамках так званого «економічного детермінізму».
 Передбачалося, що конкуренція, притаманна ринку, сама собою приведе до зниження цін при наповненні ринку товаром, що економічні відносини самі по собі стануть стимуляторами виробництв. І тільки тепер ясно, що без правового забезпечення, вельми потужного і багатостороннього, а не просто оформлювального, реформи не йдуть.
 Словом, теорія права не є слухняною служницею економічної теорії та її значення тільки тепер починає усвідомлюватися технократами та економістами, які прийшли в Росії до влади. Думається, що пріоритет прав і свобод людини, розуміння його гідності як найбільшої соціальної цінності висувають фактично теорію права взагалі на передній край перетворень Росії. Співпраця представників економічної та теоретико-правової наук в розумних межах - стає необхідною умовою прогресивного суспільного розвитку. Але це співробітництво передбачає і певні економічні знання у представників юридичної науки, вміння їх використовувати в дослідницькій діяльності.
 Не чужа теорія права взаємодії з наукою управління, соціальної кібернетикою, іншими науками, інтереси яких зосереджені на пізнанні управлінських процесів, співвідношень управління та самоврядування.
 Особливі відносини існують між теорією права та історичними науками. Теорія та історія співвідносяться між собою як логічне узагальнення конкретних історичних процесів і знання про ці процеси. По-цьому і тут не повинно бути, з одного боку, наукових експансій, а з іншого - взаємних бар'єрів. Важливо відзначити, що інші історичні знання (НЕ кон'юнктурні, що не фальсифіковані) ведуть і не можуть не вести до відповідного розвитку і зміни теоретичного знання. Однак ці про-процес, які ведуть до зміни змісту теоретичних знань, повинні бути обгрунтовані, що не-спішно, обдумані. І все ж історія це і є той фундамент, на якому зводиться нове теорети-чеський будівлю або відбувається його перебудова.
 В даний час нові історичні знання зробили вплив і на нові теоретичні положення про походження права, з якими читач був уже ознайомлений. Торкнулося це взаємодія історії та теорії і знання про реальні процеси наступності в праві. Зрозуміло, вони лягли і в основу нових уявлень про зміст і судь-бе так званого соціалістичного права, про зв'язок права з культурним, духовним розвитком тих чи інших етносів, відносно права і релігій і т.д.
 Особливу увагу в теорії права звертається на історію правового розвитку Росії, на розвиток власне вдачі (як уже зазначалося, на посилення правових початків державності, правової культури, прав і свобод громадян) протягом тривалого періоду і на еволюцію теоретико-правових знань про ці процеси, їх впровадження в суспільну свідомість росіян, у тому числі на зв'язок цих процесів з національними психологіями народів, що населяють Росію.
 Власне, так і має бути, історія і повинна складати потужну основу вітчизняної теорії права.
 Можна зробити і більші висновки. У тій мірі, в якій будуть посилюватися правові початку державності Росії, розвиватися правова культура, права і свободи громадян, правова освіта, в тій мірі буде взагалі зростати значення теорії права, і взагалі всіх інших юридичних наук у всій системі суспільних наук. Юридичне світогляд громадян Росії має прийти на зміну правовому нігілізму, нехтування правом, традиційному сваволі, уявленням типу «була б людина, а стаття знайдеться», «закон - що дишло, куди повернув туди і вийшло», уявленням про пріоритет доцільності над законністю, про пануванні так званого духу закону над буквою закону і т.п. Вище вже зазначалося, чому це так важливо в соціально орієнтованої ринкової економіки, в демократично організованою державного життя, в новій політичній системі Росії.
 Співвідношення теорії та історії як логіки і емпірії, як абстракцій і досвіду, призводить до формування загальної теорії права і спеціальних теоретичних наук.
 Поняття загальної теорії права вживається у двох сенсах. Перший - це наявність і розвиток теорії, формує знання про право як соціальному інституті, існуючому в рамках общепланетарной цивілізації, про знання, придатному з тією чи іншою корекцією для дослідження права в усіх спільнотах. У цьому сенсі загальна теорія права містить фундаментальні положення загальні для всіх правових систем, узагальнення правового розвитку всього людства. Походження права, його структура, ідеї правової держави, юридична відповідальність, теорія доказів - це і багато іншого входить у загальну теорію права, є предметом її описів і пояснень.
 Друге, юрідізірованное поняття загальної теорії права, сформулював ще в XIX столітті видатний англійський юрист Д. Остін. На його думку, загальна теорія права повинна сприйняти і на своєму рівні узагальнити і проаналізувати деякі положення, характерні для галузевих наук. Вона повинна виступити синтезатором всього того загального, що містять галузеві юридичні науки, за-кріпити їх у загальних поняттях і категоріях, і головне, повернути свій борг цим галузевим наукам, давши їм добротне тлумачення, розкриття цих загальних понять, надати їм хорошу методологічні-ську основу. У цьому другому сенсі теорія права повинна дійсно стати методологічною нау-кою для всіх галузевих наук, перш за все на понятійному, категоріальному рівні, стати тео-ської та методологічною основою юридичної науки в цілому.
 Поставлений Д. Остіном питання про співвідношення теорії права з галузевими науками - що не тільки питання про методологію, використанні галузевими науками базових понять і способів дослідження, це взагалі питання про існування теорії права. Чи потрібна вона взагалі, якщо є й успішно розвиваються галузеві науки?
 Юридичну науку, дійсно, поряд з теорією права складають галузеві науки зі своїми теоріями, методами дослідження, поясненнями, прогнозами, пропозиціями. Так от, чи потрібно це «поряд»?
 Мова йде про такі галузевих науках, як наука цивільного (приватного) права, наука кримінального права, процесуальні науки, науки адміністративного права, міжнародного права та інші! Відбуваються процеси становлення таких нових областей юридичного знання як наука космічного, екологічного, інформаційного права та деяких інших.
 І все ж об'єднує в юридичну науку всі галузі юридичного знання саме теорія права, надаючи галузевим наукам загальне знання про право в цілому, його призначення, ролі, цінності в суспільстві, вибудовуючи своєрідний теоретичний каркас юридичного знання, будучи методологічною основою юридичної науки. У цій сфері відбувається взаємодія, взаємозбагачення теорії права і галузевих наук.
 Слід, однак, застерегти від однієї помилки. Точно так само, як натурфілософія не могла замінити конкретні завдання у сфері тих чи інших наук, вела своїх прихильників у глухий кут метафізики, точно так само і теорія права не повинна, не в змозі вирішувати проблеми, характерні для спеціальних областей правового знання - тут сфера діяльності галузевих наук зі своїми спеціальними теоріями. Так, наприклад, процесуальні науки розвивають теорію доказів, деякі основні положення якої вивчає і теорія права. Наука цивільного права розробляє, зокрема, теорію зобов'язального права, інтелектуальної власності, юридичної особи, майнової відповідальності і т.д.
 Однак без використання загальнотеоретичних положень ці наукові знання можуть стати примітивним позитивізмом, простим описом тих чи інших законодавчих актів, їх окремих статей. На жаль, так часто і буває, коли в наукових роботах, юридичних наукових журналах ми зустрічаємося з плоским, і додамо, вельми нудним описом тих чи інших актів і нічим не обгрунтованими припущеннями типу, а «давайте приймемо ще такий-то акт», а « давайте приймемо, доповнимо зміст такого-акта такий-то статтею »і т.д.
 Але в цілому взаємодія загальної теорії права з галузевими науками є взаємно корисним, об'єктивним і характеризує сучасну теорію права.
 Слід враховувати, що спеціальні теорії права можуть формую-тися і на іншій, не галузевий основі, а на узагальненні правового досвіду того чи іншого етносу, іншими словами, на національній основі. У цьому сенсі можна говорити про теорію російського права, теорії європейського права і т.п.
 Така теорія може займатися вивченням правової системи в тривалому процесі її розвитку, характерному для тих чи інших народів, суспільств, держав (наприклад, романську, англосаксонську, мусульманську системи).
 Така теорія, зрозуміло, враховує (зобов'язана враховувати) загальправові закономірності, але повинна приділяти основну увагу особливостям правових систем, трансформації їх у відповідних суспільствах. Для таких спеціальних теорій є вельми важливим вивчення культурних, навіть побутових пластів, особливостей життєдіяльності народів, товариств, що роблять вплив на правові форми, правову культуру конкретного суспільства.
 Ці спеціальні теорії не менш значущі, ніж загальна теорія, просто у спеціального юридичного знання є свої наукові інтереси, предмет дослідження, методи вивчення правових явищ і процесів. Словом, можливо і навіть необхідно мати органічне з'єднання загальнотеоретичного знання і спеціальних теорій права, робити акценти в теорії права на ті або інші особливості правового розвитку відповідного суспільства. Нема чого пояснювати як важливо зараз це положення для Росії.
 Цікаве становище склалося в цьому відношенні на попередньому етапі. Хоча марксистсько-ленінська теорія держави і права претендувала на роль загальної теорії (у першому значенні), проте в ній розглядалися головним чином радянські, соціалістичні особливості функціонування, розвитку права. Наприклад, вплив права на суспільні відносини розглядалося в рамках «соціалістичних правовідносин», питання зміцнення законності - в рамках «соціалістичної законності» і т.п.
 Сучасна вітчизняна теорія права включає як загальне теоретичне знання, так і теоре-тичні знання специфіки розвитку правових почав Росії. Саме ця якість теорії права надає їй статус сучасного великого і корисного суспільного знання.
 Цьому ж сприяють і функції, які виконує теорія права. Їх декілька: пізнавальна (гносеологічна), прогностична, прикладна, ідеологічна, виховна.
 По суті питання про функції теорії права - це питання про те, як і що робить юридична наука, принаймні її теоретична частина, для суспільства, для формування правової культури, для зміцнення правових засад державності, фундаменталізації прав і свобод людини.
 Пізнавальна (гносеологічна) функція включає в себе опис і пояснення правових явищ і процесів. Наприклад, опис і пояснення змісту юридичної відповідальності: що це означає, які види юридичної відповідальності виділяє теорія (кримінальну, майнову, адміністративну і т.д.), ніж юридична відповідальність відрізняється від інших видів соціальної відповідальності (моральної, політичної), які форми набуває кримінальна відповідальність (позбавлення волі, штраф, тощо), яка ефективність юридичної відповідальності в тому чи іншому стані суспільства, як її використовувати розумно і т.п. Словом, гносеологічна функція включає цілу програму досліджень - опис і пояснення всіх значних правових явищ і процесів.
 Варто звернути увагу, що гносеологічна функція включає в себе опис і пояснення в комплексі, так як один опис (наприклад, конкретного закону - мета, дія але часі, просторі і по особам - що, втім, теж важливо) без аналізу, пояснення закону (навіщо прийнятий, потрібен чи не потрібен, кому і чому може послужити, яким соціальним силам і т.д.) навряд чи, як зазна-чалось, є наукою.
 Не випадково, що деякі так звані практики від права (судді, прокурори, адвокати і т.д.), роблячи акцент на корисності саме позитивістського знання, перш за все знання законодавства, що має, на їх думку, пріоритетне значення, іноді не дуже поважних тельно ставляться до представників юридичної науки, нібито зайнятих, головним чином, абстрактні-ми міркуваннями про право. Це реальне протиріччя, але воно не змінює положення - аналіз, поясню-ня є основним завданням теорії права.
 Підчас свої висновки вона являє у вигляді так званих коментарів, глосс (в європейській традиції), які купують велику цінність і для практики як доктринальне (наукове) знання. Коментарі, глоси (доктрина) - та частина поясни-котельної діяльності вчених-юристів, яка, загалом-то, орієнтована на практику. І в цьому за-ключается і специфіка теорії права, практичне значення пізнавальної функції. Зрозуміло, багато «пояснення» теорії права адресуються законодавцям, політичним діячам та іншим полі-тичні, економічним структурам суспільства.
 Зовсім новою сферою для реалізації гно-сеологіческой функції стають процеси зближення правових систем Росії і Заходу, взаємна гармонізація законодавства. Викликані економічним співробітництвом, партнерством, політичними акціями (вступом Росії до Ради Європи), ці процеси визначають необхідність вивчення світових стандартів права, нового етапу взаємин міжнародного та національного права, коли в національне право включаються загальновизнані принципи і норми міжнародного права. Сюди ж відноситься і з'явилася у російського громадянина можливість оскаржити в міжнародну організацію за певних умов неправомірні дії влади, посадових осіб.
 Загалом йдеться про вивчення фундаментального явища в житті Росії, яке можна позначити як правова модернізація, маючи на увазі два взаємопов'язаних аспекти: модернізацію (осучаснення) самої правової системи (цей аспект визначають як правову реформу) і використання права для соціально-економічної, політичної і духовної модернізації життя російського суспільства.
 Відтепер теорія права не може бути осторонь від вивчення процесів більш глибокого просування Росії в загальнопланетарну цивілізацію, інтеграції багатьох сторін життєдіяльності російського суспільства із західними та азіатськими країнами. У цьому сенсі посилюються зв'язку теорії права з наукою міжнародного права, та й сама теорія повинна більш активно включати міжнародно-правові аспекти та тканину своєї дослідницької діяльності. Словом, теорія права, використовуючи порівняльний метод та інші методи дослідження, все більшою мірою стає сферою знань, що охоплює різні міжнародно-правові аспекти, але, головним чином, з позицій їх взаємовпливу з національними правовими системами, причому пріоритет тут за вивченням світових стандартів прав і свобод людини.
 Прогнозна функція загальної теорії права, з одного боку, тривалий час базувалася на уявленнях про цінності права, зміцненні правових почав демократії та ринкової економіки, плюралізму, в тому числі у сфері свободи масової інформації. З іншого боку, вітчизняна теорія на попередньому етапі і своїх прогнозах спиралася тривалий час головним чином на концепцію «відмирання права». Вірним виявився перший прогноз.
 Прогнозна функція надає певний вплив на правовий стан суспільства. Так, про-гноз на «відмирання права», так само як і на відмирання держави, які б не були його обоснова-ня, об'єктивно вів до правового нігілізму, применшення цінності правових засад у житті радянського суспільства, сприяв сваволі, беззаконню.
 Правові прогнози охоплюють як фундаментальні процеси, так і приватні, хоча і важливі можливості правового розвитку. Наприклад, прижи-вется чи в Росії суд присяжних, до чого може привести скасування смертної кари, чи буде «працювати» конструкція так званої довірчої власності, запозиченої з західних систем права, які з світових стандартів прав і свобод людини слід сприйняти сучасному російському праву і чи відбудеться при цьому суміщення з національними правовими традиціями, звичками, системністю права (наприклад, свобода пересувань, вибору місця проживання і пропісочная систе-ма, спроби обмежити притоки в міста «небажаних» соціальних елементів). Адже такі про-гноз стають дуже важливими для підтримки одного з сучасних потужних російських соці-ально-правових перетворень - правової модернізації.
 Гносеологічна і прогнозна функ-ція сучасної теорії права не замикається на проблемах виключно Росії. Діапазон її заня-тий значно ширше. Так, актуальними стали проблеми взаємодії правових систем СНД, інших країн і співтовариств. Та й взагалі вся світова правова дійсність, особливо вплив правових реалій на російське право, - це предмет спрямованості теорії права.
 Особливі прогнози тре-бують та сфері перетину економічних і правових начал. Наприклад, чи будуть інвестуватися в сферу виробництва зарубіжні капітали, якщо земельні ділянки під приватними підприємствами, офі-самі не можуть перебувати у приватній власності, не мають правового закріплення. Якою мірою орендні відносини в землевладельческих справах можуть замінити право приватної власності, в тому числі право купівлі-продажу землі (прогнози ситуацій, при яких відсутній єдиний "господар" і на підприємстві, і на землі, а також до чого ведуть психологічні непевності при такому правове становище).
 Правові прогнози повинні бути орієнтовані і на паростки майбутнього, які вже починають входити в життя.
 Так, наприкінці XX століття в загальнопланетарна масштабах відбувається становлення інформаційної інфраструктури людства, виникає загальноцивілізаційна інформаційна сфера (поряд з ноосферою) - супутниковий зв'язок, телебачення як вирішальний фактор впливу на суспільство і т.д.
 Виникають і інформаційні суспільні відносини з приводу реалізації права громадян на інформацію: з приводу виробництва інформації, її збору, зберігання, розповсюдження, з'являється новий інститут - свободи масової інформації, а не лише свободи слова, друку. Тут же зловісно виникає антипод свободи масової інформації - зловживання свободою масової інформації, наприклад, розпалювання національної ворожнечі, пропаганда фашизму і т.п. в засобах масової інформації.
 У зв'язку з цим з'являються інформаційні суперечки з приводу доступу до інформації, її достовірності та об'єктивності, рекламні спори, спори з приводу захисту у засобах масової інформації моральних інтересів дитинства та юнацтва, політичного плюралізму, суперечки про свободу масової інформації та зловживанні цією свободою і т. д. Ці суперечки мають інший зміст, ніж майнові, трудові спори, хоча іноді і переплетені один з одним (наприклад, суперечки про ефірну власності, про захист честі та гідності).
 Оскільки з'являються специфічні інформаційні спори (між журналістами і владою, громадянами та журналістами), остільки повинна з'явитися і адекватна цим суперечкам процедура їх дозволу (інформаційне судочинство), а звідси недалеко вже й до появи нової галузі права - інформаційного права. Словом, від визнання інформаційних відносин до інформаційних спорів, від них до інформаційного судочинству, а від нього до інформаційного праву - таким може бути один із сучасних правових прогнозів.
 Весь цей комплекс інформаційно-правових питань є-ється сферою правових прогнозів: що встоїть, що не отримає соціальної підтримки, який вплив цих процесів на життя суспільства, на правову систему і т.д. Але головне, цей прогноз практично означає, що під інформаційну інфраструктуру всієї цивілізації і окремих спільнот буде підводитися потужна законодавча база, у тому числі отримає розвиток і міжнародно-правове регулювання, враховуючи транскордонні можливості засобів масової інформації, особливо телебачення.
 Однак процес цей буде важким і болісним. Вже перші спроби правової регламентації інформаційних відносин зустріли опір прихильників традиційних цінностей - свободи слова, права особи на інформацію і т.п. Крім того, виникає при цьому і колізія правових систем різних держав.
 Так, «Акт про благопристойність в телекомунікаціях», що передбачає суворі покарання для поширення «непристойної інформації» в Інтернеті наказав «довго жити» але велінням Верховного Суду США.
 Як наголошується в спеціальній літературі, прийняття знаменитого акта свершилось на хвилі політичної істерії, породженої страхом перед цілком реальною проблемою. Складалася вона в наступному: підлітки, підключившись до Інтернету, отримували можливість надивитися на просторах мережі не цілком пристойних картинок (простіше кажучи, поринути в порнографію). (Взагалі, треба відзначити, що розвиток телекомунікацій зриває останні покриви з людського тіла).
 Закон цей в США нікому ніколи і в голову не приходило оцінювати як гідне доповнення до Білля про права (перші 10 поправок до Конституції США, прийняті в 1789 році і захищають основні, за тодішніми поняттями, громадянські свободи). Але все ж його значення в зміцненні моральності оцінювалося високо. І ось наприкінці червня Верховний суд США визнав його не відповідає американської Конституції, «загрозливим свободі слова» і зачіпає інтереси «значної частини мережевого суспільства».
 У перший раз суд вищої інстанції на американській батьківщині всесвітнього Інтернету зайнявся розглядом статусу Мережі, визнавши її основою спілкування людства в прийдешньому столітті, а не тільки засобом масової інформації.
 Тепер, після рішення Верховного Суду було визнано, що припинення спроб дітей сунути ніс в мережеву «полуничку» - турбота батьків, а зовсім не уряду.
 «Те, що сталося, можна порівняти з видачею офіційного свідоцтва про народження», - зауважив адвокат Брюс Енніс, що представляв під час слухань у Верховному суді численну групу позивачів, - від американської асоціації бібліотек до захисників прав людини.
 «Акт про благопристойність» був запропонований сенатором Джеймсом Ексон в якості поправки до Білля про телекомунікації 1996 року. Акт поставив поза законом поширення та отримання неповнолітніми «непристойної інформації». Крім того, він передбачив чималі штрафи та інші серйозні покарання для тих, хто все ж наважився б порушити закон.
 Конгрес, приймаючи «Акт», спочатку виходив з розумного припущення, що не потрібно поставляти дітям непристойну інформацію. Проте контролювати - хто і як переглядає розміщувану і Мережі інформацію виявилося неможливо - і Верховний Суд визнав Акт про благопристойність неконституційним.
 «Свобода слова завжди цінніше, ніж будь-які вигоди від введення цензури» - цей принцип отримав втілення у рішенні Верховного Суду *.
 * Див: Стівен Леві. Інтернет реабілітований / / Підсумки. 1997. 8 липня.
 Прикладна функція - це практичне використання теоретико-правових знань у соціальному, правовому, економічному, політичному та іншому просторі суспільства, у міжнародно-правовій сфері.
 Це одне з заме-чательних, життєствердних якостей теорії права. Вона не тільки згусток і система глибоких абст-РАКЦ, що закріплюють знання про правову життя суспільства, але ще й інструмент якісної право-творчої роботи, обгрунтувань і практичного формулювання тих чи інших законодавчих ак-тов.
 Давно помічено, що ніяка соціальна група, жодна політична партія, ніяке по-літичної рух не в змозі прийти до влади, здійснювати її, не переведе свої соціальні домагання, свою політичну програму на мову конкретних правових вимог. «Свобода, ра-венство, братство», - було написано на полотнищах Французької революції. Але поки ці домагання молодої, енергійної, прогресивної буржуазії не було перекладено чіткий життєстверджуючий мову Декларації прав і свобод людини, Конституції Франції, важко було згуртувати народ під цими полотнищами. Тільки тоді, коли полотнища наповнилися правовими формулами: дозволено все, що не заборонено, свобода слова, скасування станових привілеїв, недоторканність приватної власності, рівність всіх перед судом і законом - і багатьма іншими, ці полотнища стали знаменами, під якими і почався успішний штурм абсолютистської монархії, її бастилий і палаців.
 Та й в Жовтневу революцію переклад домагань більшовиків на владу в зрозумілі правові вимоги - націоналізації землі, світ, 8-годинний робочий день, робочий контроль та інші правові вимоги - створив великі умови для захоплення більшовиками влади. І не мало вже великого значення, - процитуємо Гоголя, - хто перший сказав «А-а», яка політична сила почала, наприклад, націоналізацію землі (А.Ф. Керенський і очолювана ним демократична група, зокрема, вже пропонувала передати землю тим , хто її обробляє, ліквідувати поміщицькі землеволодіння, а конкретну програму націоналізації землі підготувала, як відомо, група есерів на чолі з В. Черновим, більшовики її просто привласнили). Головне - політичні домагання більшовиків були зведені в чіткий набір зрозумілих правових вимог, і зібрали під свої прапори могутні народні сили. Цією азбучної істини - переклад соціальних, економічних та інших домагань в конкретні правові вимоги для реальної боротьби за владу - не розуміють або не знають багато сучасні російські політичні сили, в тому числі й ті, хто входять в демократичний рух. Його представники уповають на економічні, соціальні формулювання. Це важливо, але чи не звідси випливають розбрід, аморфність, розмитість, відома слабкість демократичного руху сучасної Росії. Втім, на щастя, таке ж становище склалося і у деяких інших політичних сил, що оперують поки, що ідеями державності, націонал-патріотизму, соборності, відродження та іншими важливими, але не отримують поки правового оформлення домаганнями.
 Прикладна функція теорії права і полягає, головним чином у тому, щоб забезпечувати переклад домагань у правові вимоги. Весь історико-правовий досвід свідчить про це. Так було тоді, коли французькі просвітителі підготовляли буржуазну революцію XVIII століття Руссо - ідеї і конкретні формули свободи особистості, захисту приватної власності, народовладдя, Монтеск'є - поділ влади, суспільно-значимий «дух законів», Дідро, Вольтер свобода совісті і свобода слова. Так було і тоді, коли американські просвітителі Франклін, Пейн, Джефферсон, Вашингтон та інші готували правові положення про незалежність США від британської корони, насамперед звільнення від податкового та іншого тягаря, твердження про необхідність охорони життя,-пеки особистості, захисту свободи та власності, готувалися не тільки - конкретні правові вимоги, а й правові форми, в яких вони повинні були бути закріплені Декларація про незалежність, Білль про права, Конституція, що містяться вимоги. І знову ж саме просвіти-тітелі, з їх глибоким знанням теоретико-правових положень, які вже лягли в основу Французької революції, дали потужний поштовх американської революції, створили правовий потенціал для її успіху.
 Які б не були сучасні оцінки поглядів Леніна і його прихильників на державу і право, не слід забувати, що саме в переджовтневий період були розроблені багато теоретичні положення та сформульовані на їх основі практичні правові вимоги, які лягли вже в основу успішного захоплення влади партією більшовиків (про народовладдя у формі диктатури пролетаріату, про право громадянина оскаржити до суду дії чиновника - це вимога містилася ще в першій програмі РСДРП, про 8-годинний робочий день, про національну рівноправність, про розподіл продуктів, а не торгівлі товарами). У голодний, нищівний для народу через громадянську війну 1918 це останнє положення виявилося вельми привабливим, зрозумілим через ідеї уравнительности, справедливості в конкретній обстановці того часу, та й рятівною для багатьох громадян, соціальних груп, колективів.
 І які б нині не стали негативними оцінки прикладної функції, що сформувалася марксистсько-ленінської теорії держави і права, важливо підкреслити, що переклад домагань більшовиків на владу до 1917 року був здійснений на основі теоретико-правового знання.
 У сучасних умовах потреба в перекладі соціальних домагань у правові вимоги означає, що прикладна функція теорії права повинна реалізовуватися перш за все в якісному розвитку російського законодавства. Про прикладну функції слід зробити ще одне зауваження.
 У XXI столітті в силу розвитку гуманітарного та науково-технічного знання, інформаційної, космічної, ядерно-енергетичної та іншої інфраструктури все більш буде зростати значення інтелектуального знання, роль інтелігенції. У соціально-економічній і правовій сфері це відбудеться на основі зростання інтелектуальної власності - результатів творчої праці, творчої діяльності. Правові баталії XIX і XX століть навколо «речової» власності (права приватної власності на заводи, фабрики, землі, житла і т.п.) зміняться баталіями навколо інтелектуальної власності, що включає в себе насамперед знання, їх використання. Навколо прав вченого, програміста, винахідника, художника, артиста, журналіста, словом, прав автора, творця, творця об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі колективних, і йтимуть соціальні битви. Їх зачатки можна спостерігати вже і зараз.
 На цій основі поняття інтелігента з моральної та освітньої категорії перетвориться на характеристику члена певної соціальної групи, а інтелігенція перетвориться і значиму соціальну політичну силу зі своїми інтересами, домаганнями, які нині в зародковій формі існують лише в деяких закликах і гаслах. Але тільки чіткий переклад домагань інтелігенції як соціальної групи на мову правових вимог, і перш за все щодо основної цінності сучасності - інтелектуальної власності (з отменяющих, звичайно, і значення речової власності), може перетворити стан і людства, і співтовариств в нові і по- новому справедливі форми життєдіяльності.
 І тут також буде незамінною прикладна функція теорії права. Словом, її здійснення стає однією з благодатних цілей, досягнення якої домагається сучасне, модернізований-ве самостійне теоретико-правове знання.
 Ідеологічна функція теорії права - це багатопланова роль теоретико-правових уявлень у формуванні суспільної свідомості. Так, в XVIII столітті ідеї природного права, розвинуті французькими філософами і юристами, стали потужним чинником формування прогресивного, демократичного, буржуазного суспільної свідомості. Це свідомість мало яскраво забарвлене юридичний зміст, чому і отримало визначення як юридичний світогляд.
 Тривалий час у Росії марксистсько-ленінська теорія держави і права формувала ідеологічні уявлення у державно-правовій області. Ідеї диктатури пролетаріату, державно-регульованого планового народного господарства, державного захисту соціалістичної власності та інші входили як базові в ці подання.
 У комплексі сума цих ідей повинна була забезпечувати правову сферу соціалістичного суспільної свідомості, перспективу їх переростання в комуністичні ідеали, ідеологічну підтримку комуністичної моральності та інших цінностей цієї уто-пической ідеї.
 Крім того, теорія держави і права на попередньому етапі «допомагала» і так званому науковому комунізму формувати утопічне комуністичне громадське созна-ние.
 На сучасному етапі теорія права формує ідеологічні правові уявлення про перетворення і відродження Росії на шляху економічної, соціальної та правової модернізації, про можливості сприйняття світових правових стандартів розквіту особистості, поліпшення якості життя, інших цінностей.
 Але ідеологічна функція теорії права повинна мати межі накладаються принципами історизму, системності, об'єктивності.
 Однією з ідеологічних завдань сучасної вітчизняної теорії права стає формування юридичного світогляду в Росії, адекватного новому демократичному, економічному (ринковому) станом в життєдіяльності російського суспільства. Цей напрямок буде більш детально розглянуто в розділі про правовій свідомості.
 Нарешті, виховна функція. Її не слід розуміти тривіально як якісь менторские, повчають мотиви теоретичної діяльності. Звичайно, виховання законослухняного громадянина і посадової особи - важливе завдання, що стоїть перед теорією права, умова, яку тільки й зможе зміцнити правові початку державності, розвинути правову культуру, забезпечити нормальне функціонування правової системи, становлення правової держави.
 Але оскільки ця функція здійснюється і через викладання, є ще одне не менш важливий напрямок реалізації цієї функції. Йдеться про формування сучасного юриста, ерудита, активного захисника закону, знавця правової системи. Історично кожна правова система могла діяти тільки тоді, коли її забезпечувало адекватне юридичну освіту, формування корпусу юристів.
 Римське право не могло б мати настільки потужним потенціалом впливу на римське суспільство, якби це суспільство не підготувало відповідні «кадри», попросту - не забезпечила б адекватну юридичну підготовку спеціально навчають, юристів. І не випадково багато ідеї, висловлювання римських юристів - Павла, Ульпіана, Гая та інших - увійшли вже як законодавчий матеріал до Кодексу Юстиніана і через багато століть до Цивільного кодексу Наполеона та інші аналогічні акти.
 Знову ж освіту юристів на базі марксистсько-ленінської теорії формувало юриста, адек-ватного потребам радянського суспільства: чи не дуже грамотного взагалі і юридично, зокрема, зашореної догмами, цитатами, покликаного охороняти головним чином соціалістичний лад і громадську державну власність, а ніяк не права людини. Вельми сприяло це-му розвиток юридичної заочної освіти - справжнього бича і сучасної освітньої діяльності.
 Словом, роль юриста - підкреслимо ще раз - в усі часи була однією з соці-ально значущих. Адвокати готували і здійснили Французьку революцію, диспути між юри-стами займали уми і серця громадян того часу. Зараз рівень юристів-учасників змін - дещо зріс: тепер великі правові перетворення готують, як правило, доктора юридичних наук, вони ж змагаються, сперечаються між собою в Конституційному суді Росії, у Федеральному Зборах (наприклад, в дискусії щодо Указів Президента про «наведення в Чечні конституційну порядку »).
 І, нарешті, треба згадати і про таку важливу частини виховної функції, як виховання поваги до права, перш за все, до Конституції, до суду. Це також умова нормальної соціально-правового життя в Росії. Більш докладно цей напрямок у здійсненні виховної функції теорії права буде розглянуто в темах про правосвідомості, про застосування права, інших темах.
 Такою постає перед нами у всьому своєму різноманітті і барвистості предмет і методологія теорії права, сама ця наука, до викладу основних положень якої і переходить автор.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА"
 1. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    теорія держави як частина теорії держави і права. Еволюція вітчизняної теорії держави і права. Сучасна методологія теорії держа-ви і права. Значення теорії держави і права для формування сучасного юриста. Наука, як важлива область людської діяльності, що має на меті отримання і систе-матизацію об'єктивних знань про дійсність, володіє складною
 2. Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ
    теорія держави розглядає два тісно взаємопов'язаних, протяжних в часі процесу в державній організації людства - процес походження держави і процес його існування, функціонування та розвитку. Раніше другий процес у вітчизняній теорії держави і права позначався як опис, пояснення і визначення сутності держави. Саме поняття «сутність
 3. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    глава держави, представник народу, «батько» нації, особа, яка згуртовує громадян, об'єднує їх в державу. Не випадково один з монархів-королів Франції заявляв: «Держава - це я». Але це означало лише юридичну персоніфікацію держави, а не фактичний стан справ. Як правило, монархи мали завжди своє палацове господарство, свою персональну власність: землі, рабів,
 4. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
    розділах, присвячених державі - його основними ознаками, влаштуванню, розглядалася статика держави, тобто то постійне, стабільне, стійке, що характеризує державно організоване суспільство. Визначалися соціальне призначення і пристрій держави, його якісні характеристики як політичної, територіальної, структурної організації суспільства, форма правління,
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    главах про походження дер-жави, права - вже зазначалося, що чим більше часовий діапазон теоретичного осмислення по-політико-правової дійсності, тим глибше проникає юридична думка в суть цієї дійсності. Одне теоретичне знання дає діапазон в 80 років, інше в 300 років, і вже зовсім марними і поверхневими виявляються спроби осмислити державно-правовий розвиток
 6. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
    теорія зазнала справедливої критики вже в дореволюційній-ної юридичній літературі, зокрема Л. Петражицким. А на практиці і 30-50-ті роки вона лягла в основу і жахливого свавілля, і геноциду, і терору, та інших негативних явищ, характерних для правової системи соціалізму сталінського типу. Сталін і його оточення вважали, що вони формують і виражають волю панівного класу,
 7. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
    глава держави, керівники багатьох ланок виконавчої влади, їх численні прихильники рвуться до подальших перетворень, відродження Росії, її прориву в сучасні форми цивілізаційного існування. Але без правового забезпечення цих соціально-політичних устремлінь, без системи необхідних законів справа не йде, конфлікт у сфері правотворчості між різними со-соціальними
 8. Глава дев'ятнадцята. Правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    теорія права традиційно звертається насамперед до характеристики поведінки, виробляючи критерії, які дозволили б оцінити конкретну поведінку. Адже саме поведінка виступає підсумком, результатом реалізації права, і тільки ці оцінки можуть відповісти на питання - чи відповідає поведінка правовим вимогам або, навпаки, відхиляється від цих вимог, чи правомірно воно, протиправно. І,
 9. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
    теорія права *. * Детальний аналіз доповіді Вишинського А.Я. в 1933 році див кн.: Венгеров А.Б. Законність як її розумів Вишинський / / Інквізитор. Сталінський прокурор Вишинський. М.: Республіка, 1992. На сучасному етапі теоретичного знання боротьба за законність змінилася боротьбою проти організованої злочинності, корупції, мафії і т.п. Принаймні саме так у багатьох теоретичних
 10. 1.Економіка і соціальна структура
    теорія, історія і сучасність. - М., 1987. Питання історії капіталістичної Росії. Проблеми м7ного-укладние. - Свердловськ, 1972. Донгаров А.Г. Іноземний капітал в Росії і СРСР. - М., 1990. Дякин B.C. Буржуазія, дворянство і царизм в 1911-1914 рр.. - Л., 1988. Дьяконова І.А. Дослідження з історії російського імперіалізму (економіка і політика царської Росії) / / Історія СРСР. - 1993. - №
© 2014-2022  ibib.ltd.ua