Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
Венгеров А.Б.. Теорія держави і права, 2000 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ЧЕТВЕР-ТАЯ. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ

Питання про сутність держави. Держава як політична, структурна і територіальна організа-ція класового суспільства. Общесоциальное і класове в сутності держави. Зв'язок державного-ва з соціально-економічним ладом. Типологія держави. Формаційний і цивилизацион-ний підходи та їх сучасна оцінка. Рабовласницька, феодальна, буржуазна, социалисти-чеський держава. Держава азіатського способу виробництва. Зміна типів держави. «Че-ловеческое вимір» як критерій прогресу державності.
Визначити і пояснити основні характеристики держави, тобто вказати його головні ознаки і, тим самим, розкрити природу держави, сформувати його розуміння (поняття), - одна з основних задач теорії дер-жави. Пізнати природу держави - означає виявити головне і визначальне в його функціонуванні та розвитку, в його соціальній цінності і призначення. Це означає зрозуміти держава в єдності всіх різноманітних і суперечливих властивостей, сторін і форм, як самостійний і цілісний соціальний інститут. У розділі другому вже розглядалася характеристика держави як політичної організації ранньокласового суспільства, тобто розглядалося це властивість на етапі виникнення і становлення держави. Розкриття природи держави на етапі його існування, функціонування і розвитку вимагає подальшого теоретичного просування в цьому напрямку, передбачає аналіз держави як політичної організації зрілого, сформованого класового суспільства. Таким чином, сучасна теорія держави розглядає два тісно взаємопов'язаних, протяжних в часі процесу в державній організації людства - процес походження держави і процес його існування, функціонування та розвитку.
Раніше другий процес у вітчизняній теорії держави і права позначався як опис, пояснення і визначення сутності держави.
Саме поняття «сутність держави» стало широко використовуватися на попередньому етапі оте-чественной теорії держави і права, що спиралася на матеріалістичну інтерпретацію платонівської і гегелівської діалектики. У рамках цієї інтерпретації стверджувалося, що наукова думка не повинна зупинятися на сприйнятті лише зовнішніх, поверхневих, позитивістських сто-рон держави, а проникати вглиб будь-яких явищ і процесів, в тому числі і держави. І під сутністю держави розумілися його класова природа, використання держави для затверджений-ня влади пануючого класу. Держава розумілося як машина, знаряддя для насильства одного класу над іншим, для забезпечення експлуатації (крім соціалістичної держави). Стверджуючи-лось, що відкриття класової природи держави і тим самим його сутності - це велика наукова заслуга марксистської теорії держави і права, а характеристики форми держави, її функцій - це хоча й важливе, але все ж вторинне для пізнання держави позначення. Ці характеристики визначаються сутністю держави.
При такому теоретичному розумінні сутності держави стають зрозумілими і ті практичні наслідки, висновки, які були покладені в основу діяльності влади на соціалістичному етапі російської державності. Це і використання державного примусу, насильства для ліквідації попереднього суспільного ладу, в тому числі його персонофіцірованних прихильників, і насильницькі форми соціалістичних перетворень. Та й вся страхітлива механічна система уявлень про державу - машина, знаряддя, механізм - працювала виключно на панування, влада однієї партії, а потім і її лідерів - генеральних секретарів.
За бортом міркувань про сутність держави залишалися багато інші його характеристики.
У першу чергу це стосується того общесоциального змісту, який укладено в державної організації суспільства, тієї соціальної цінності порядку, стабільності, яке несе з собою держава. Цей культурологічний підхід до держави додає і оцінку ролі держави як зберігача прав і свобод людини і громадянина, демократичних процесів, що дозволяють етносу вижити і відтворюватися в сучасних умовах глобальних криз: екологічного, демографічного, енергетичного, сировинного та ін
Тому в рамках сучасної теорії держави стає актуальним не стільки догматичне і вульгаризували опис класової суті держави, скільки всебічне розкриття його багатогранного соціального призначення, струк-турної та територіальної організації, інших важливих сторін життя сучасної держави. При цьому важливо враховувати, що і сама-то класова природа сучасних держав змінювалася вельми зри-мо в напрямку вираження і забезпечення загальносоціальних цілей та інтересів суспільства.
Саме всебічна характеристика держави, а не тільки зведення її до класової «сущно-сти» веде до необхідного розуміння і визначення держави. Тільки такий підхід дозволяє відмовитися від попередніх застиглих визначень держави, які удосталь є у багатьох філософів, юристів і політиків.
Ось чому, незмінно враховуючи «класовий слід» у природі держави, стає необхідним розглядати й інші його характеристики, такі як, полити-чний, структурну, територіальну організацію, взаємозв'язок з етнокультурними пластами, традиціями , духовним життям і т.п. Держава виявляється не тільки машиною, знаряддям, механізмом примусу, насильства, по і великою соціальною і культурною цінністю, об'єктивної організацією на етапі формування ранньокласових товариств, «міської революції» (міста-держави), ста-новлення цивілізації. І сутність його не зводиться тільки до класової природі.
Існування держави як політичної організації в суспільстві пов'язано насамперед з тим, що воно є особливою організацією політичної влади. Політична влада характеризується здатністю впливати на напрямок діяльності людей, соціальних груп, верств, класів за допомогою економічних, ідеологічних та організаційно-правових впливів, а також за допомогою авторитету, традицій, насильства. Це потужний фактор організації та регулювання спільної діяльності людей, засіб упорядкування їх взаємовідносин, спосіб забезпечення порядку і стабільності в суспільстві.
Політична влада володіє концентрованої силою, що перетворює її на дієвий фактор соціального буття. Такою силою виступають різні інститути держави, організаційно оформляють владу і надають їй постійно функціонуючий і загальнообов'язковий характер. Цими інститутами є державні органи влади з їх матеріальними придатками у вигляді армії, каральних органів, в'язниць, суду, а також правових норм.
Іншими словами, головна відмінність політичної влади від влади взагалі корениться в її нерозривної зв'язку з тією або іншою формою і ступенем розвитку державності.
Політична влада, по суті справи, отримує матеріальне втілення в системі органів і установ, що утворюють її механізм. Будучи втіленої в державно-правові інститути, політична влада стає державною владою. Ось чому ці два поняття, по суті, є ідентичними і в якості таких застосовуються в юридичній літературі.
Політичну (державну) владу відрізняє від соціальної влади і те, що перша висловлює потреби, інтереси, волю не просто різних груп суспільства, а таких соціальних груп, домінуюче положення серед яких протягом довгих століть займали і продовжують займати класи. Вираз в першу чергу саме класових інтересів надавало і надає сьогодні владі, а разом з нею і державі політичний характер. Але це зовсім не означає, що якщо в ході історичного розвитку раптом зникнуть класові відмінності, то, як стверджується в марксистській літературі, публічна влада повністю втратить свій політичний характер.
Політичний характер держави обумовлений не тільки тим, що воно виступає регулятором класових відносин. Держава так чи інакше регулює відносини між усіма соціальними групами, включаючи і класи. Політика - це насамперед сфера відносин між соціальними групами, а вони існували й існуватимуть завжди. Класи виникли лише на певному етапі розвитку суспільства, коли сталося велике поділ праці і на його основі майнове поділ членів суспільства.
Соціальні групи не перестануть існувати після гіпотетичного зникнення класів, теоретично допустимого в майбутньому (наприклад, гіпотезою комуністичного суспільства). У суспільстві завжди буде мати місце диференціація інтересів у різних індивідів і їх різноманітних груп. Ці інтереси були і будуть різними у різних поколінь суспільства, у чоловіків і жінок, представників різних професій, регіонів, релігій, національностей і т.д. Регулювання цих інтересів і є політика. А політика потребує позовом арбітра, авторитеті, тобто влади, немислимою без певної сили, нехай демократично контрольованої або навіть представленої самим населенням. Організацією ж цієї сили є та чи інша форма державності, яка існує реально або в потенції (зародку).
Політика і та чи інша форма державності - практично постійні супутники соціального життя суспільства на певних етапах його існування.
Свого часу Ф. Енгельс правильно зауважив: «До держави стихійно сформовані групи одноплемінних громад в результаті свого розвитку прийшли спочатку тільки в цілях задоволення своїх спільних інтересів (наприклад, на Сході - зрошення) і для захисту від зовнішніх ворогів. Тільки після того, як стався розкол на протилежні класи, у держави з'являється ще одна, принципово нова функція - за допомогою насильства охороняти умови існування та панування правлячого класу проти класу пригнобленого ».
Надалі, проте, в працях К. Маркса, Ф. Енгельса, В. Леніна панувала інша концепція генезису держави. Відповідно до неї держава не може зародитися на грунті, вільної від класів і класових антагонізмів, держава - продукт і головне знаряддя класової боротьби. І це була помилкова концепція, сформована на попередньому рівні історичних знань в умовах гострої політичної боротьби. Наприклад, підкреслюючи, що в класовому суспільстві політична влада, як і держава, має не просто вольову, а класово-вольову природу, основоположники марксизму і їх послідовники гіпертрофували класово-насильницьку природу політичної влади, стверджували, що політична влада у власному розумінні слова - це організоване насильство одного класу для придушення іншого. Звідси і марксистське визначення держави як засобу, знаряддя, інструменту та навіть машини в руках панівного класу для придушення опору пригноблених класів. А В. Ленін писав, що держава є машина для пригноблення одного класу іншим, машина, щоб тримати в покорі одному класові інші, підлеглі класи. У цьому марксизм бачив сутність держави.
Зрозуміло, взагалі відкидати положення про класову функції держави було б невірно. Особливо коли мова йде про переломних періодах в людській історії, наприклад в епоху становлення капіталізму. Тоді домінантою суспільного розвитку дійсно була жорстка соціальна ломка людського суспільства за класовими параметрам. Протягом довгих сторіч все різноманіття типів і модифікацій політичної влади і відповідно держави мало загальний джерело - співвідношення інтересів не взагалі соціальних груп і прошарків, а саме класів з інтересами суспільства в цілому.
Сьогодні ж класи як соціальні угруповання людства в багатьох випадках поступово починають втрачати свої всепроникні, що детермінують державну владу здібності. У першу чергу це відноситься до розвинених країн Заходу, по відношенню до яких трактування марксизмом держави як знаряддя політичного панування одного класу над іншим вимагає переосмислення, але, зрозуміло, без зряче заперечення. І це не дивно.
Зокрема, К. Поппер зазначав, що «сучасна приватна власність на засоби виробництва виступає головним чином в акціонерній формі, а в число найбільших власників акцій на Заході входять пенсійні фонди, що розпоряджаються частиною заощаджень мільйонів робочих, які таким чином стають маленькими «капіталістами» ».
Обрання в якості основної детермінанти класу ставлення до засобів виробництва, та й взагалі принцип аналізу суспільства, коли в основу кладеться виробнича діяльність людей, в наші дні важко, якщо взагалі неможливо застосувати до аналізу сучасних розвинутих суспільств, де лише близько 1/3 громадян зайняті цією діяльністю і де володіння інформацією, кваліфікацією, талантами приносить більше статус і влада, ніж володіння упредметненими засобами виробництва, якщо взагалі таких володарів сьогодні можливо вичленувати в окрему групу.
 Таким чином, зі сказаного можна зробити висновок, що політична влада і сьогодні повинна розглядатися в якості конституирующего загальної ознаки держави. Саме буття держави як основного знаряддя цієї влади надає їй характер політичної організації. Нове ж в цій характеристиці полягає в тому, що політичний характер держави не пов'язаний винятково лише з його класовою природою. Ні, політичний характер держави не в меншій мірі обумовлений його буттям в якості регулятора відносин між усіма індивідами, соціальними групами, верствами, а не тільки відносин між класами.
 Більш того, характеризуючи державу як політичну організацію суспільства, необхідно багато в чому переглянути такі постулати марксистської теорії, як «клас - основна одиниця суспільства і головний суб'єкт історії». У сучасних умовах стає все більш очевидним, що чим сильніше роль ідеального фактора і слабкіше (або опосередкованим) базисна роль виробничих відносин, тим вже об'єктивні осно-ви буття класу як головної структурирующей одиниці суспільства. Відповідно звужується і позна-вательная сила поняття «клас», що стає ясно, якщо цю категорію зіставити з реальними процесами, що розгортаються в сучасному суспільстві - і всередині класових спільностей, і за їх межами. Стосовно до самим класам дане поняття вимагає модифікації для вивчення шарів, побічно беруть участь у створенні додаткової вартості (наука, просвітництво, інформатика). При дослідженні осіб найманої праці, що входять до складу власників, застосування поняття «клас» стає проблематичним, бо в найманій праці даних груп зняті риси класової полярності.
 Ця проблематичність різко зростає, коли досліджується феномен классоподобних утворень, тобто спільностей, природа яких визначена не тільки і навіть не стільки їх зв'язком із суспільним виробництвом, а й іншими факторами (влада та громадські функції). Подібна освіта є клас в одному відношенні і некласс - в іншому, що і виражається в антиномії: «і клас і некласс».
 Природа держави як політичної організації особливо яскраво проявляється в його сопоставлен-нії з громадянським суспільством. Поняття «громадянське суспільство» - одне з основних у теоретичній спадщині класиків державно-правової думки - було довгий час забуто у вітчизняній юридичній науці і практично зведено до поняття «виробничі відносини». Насправді ж «громадянське суспільство» - категорія набагато ширша, ніж ці відносини. І вона буде розглянута в спеціальній главі. Тут же важливо підкреслити, що вона включає в себе все багатство суспільних відносин за межами політичної держави: економічні, соціальні, ідеологічні, моральні, релігійні, культурні, сімейні та ін Саме громадянське суспільство складає реальну основу держави.
 І в цьому зв'язку в пізнавальному відношенні цінним є положення про те, що держава і громадянське суспільство постають як єдність форми і змісту, в якому форма представлена політичним державою, а зміст громадянським суспільством. Як політична форма, політична оболонка суспільства держава розглядається в працях, наприклад, Гегеля, який вважав, що політичний устрій суспільства «є організація держави і процес його органічного життя у співвідношенні з самим собою».
 Таким чином, держава взагалі і сучасна держава зокрема являють собою політичну організацію суспільства. Політичний параметр держави глибоко розкриває природу держави, хоча і далеко не вичерпує її. Не менш важливо для розуміння природи держави знання його інших важливих якостей.
 Так, не менш важлива характеристика держави полягає в тому, що воно являє собою особливу структурну організацію. Це знаходить своє вираження, як вже зазначалося вище, в наявності у нього спеціального апарату в особі особливого розряду людей, що володіють публічно-владними повноваженнями і професійно займаються виконанням функцій управління та керівництва, охороною економічного, соціального і політичного ладу суспільства, в тому числі шляхом примусу . Саме ця характеристика держави як організації публічної влади поряд з деякими іншими його специфічними рисами робить держава не просто політичною організацією класового суспільства, а його особливої політичною організацією. Адже держава не єдине знаряддя здійснення політичної влади. Поряд з ним є й інші досить ефективні засоби реалізації цієї влади, які носять недержавний характер. Серед них політичні партії та рухи, профспілки, трудові колективи, релігійні установи і т.д. Від них держава відрізняється чітко структурованою системою спеціальних державних органів, що здійснюють його різноманітні внутрішні і зовнішні функції, що представляють те, що позначають як механізм держави.
 До тих нір поки суспільство було економічно нсдіфференціровано і поділялося тільки соціально, насамперед з точки зору статевовікових, регіональних, етнічних, ре-лігіозние та інших відмінностей, тобто на етапі присвоює економіки, важливі функції цього товариства - оборона від зовнішніх ворогів і підтримку внутрішнього порядку - могли значною, хоча і неповною мірою, здійснюватися колективними зусиллями без свідомого створення численних спеціально виділених соціальних інститутів. Положення змінилося в умовах виробляє економіки, коли в результаті розвитку продуктивних сил, поділу праці та накопичення майна в руках окремих осіб і груп сталася глибша диференціація суспільства і воно розділилося на класи та інші соціальні утворення, коли виникли міста-держави.
 Після цього, як вже було показано у другому розділі, відбулося остаточне відокремлення існували раніше, в ранніх етапах розвитку суспільства, в основному лише в зародку особливих інститутів. Відтепер вони стали здійснювати не просто потестарной влада, а політичну публічну владу, причому на певних етапах свого подальшого розвитку, насамперед (але не виключно), в інтересах пануючого класу. Її різноманітні структури і ставали поступово державою, надаючи йому вигляду структурної організації класового суспільства. Основні органи держави - це урядовий апарат, адміністративна і фінансова системи, збройні сили, поліція, суд каральні установи.
 Систему цих органів деколи називають власне державою. Держава зводиться саме до такого виділеного з людського суспільства апарату управління, писав В. Ленін. І хоча таке розуміння природи держави, безумовно, неповно і однобічно, воно схоплює все ж важливий аспект його соціального призначення, підкреслюючи структурний характер його організації, наявність розгалуженої системи найрізноманітніших і тісно взаємопов'язаних між собою державних органів. Ще однією принциповою характеристикою держави виступає його існування як територіальної організації. Маються на увазі поділ населення за територіальною ознакою і територіальна цілісність держави. Якщо недержавні організації в стані об'єднувати людей за світоглядом, політичним прагненням, роду занять, професійним інтересам і т.д., то специфічна риса державної організації полягає в об'єднанні на-селища певній території з наступним поділом останньої на адміністративно-територіальні одиниці. Іншими словами, ця риса полягає в строгому обмеженні державного-вом своїй території. На цю територію поширюються влада, правові норми держави, тобто його юрисдикція.
 Як вже зазначалося, до виникнення держави люди об'єднувалися не настільки-ко на основі проживання на певній території, скільки за ознакою спорідненості. Проте з време-ньому зв'язок членів громад з певною територією посилювалася, а при переході до землеробства стала основною. Вихідним пунктом організації суспільства стало територіальний поділ, і громадянам надали здійснювати свої громадські права і обов'язки там, де вони оселялися, вже, як правило, безвідносно до споріднених відносин. Організація населення за місцем проживання стала основною у всіх державах.
 З характеристикою держави як особливої організації по-літичної влади, як структурної і територіальної організації тісно пов'язаний і цілий ряд інших принципово важливих специфічних рис держави, які докорінно відрізняють його від інших елементів політичної системи суспільства. Найважливішими серед них є:
 - Монопо-лія на примусову влада щодо населення. Ніяка інша організація товариства не має права на застосування сили, у всякому разі, без санкції держави;
 - Суверенітет державного-кої влади, тобто її верховенство і незалежність від будь-якої іншої влади, право і можливість здійснювати внутрішню і зовнішню політику від імені всього суспільства всередині і поза країною;
 - Видання законів і правил, обов'язкових для всього населення, для всіх, без вилучення, громадян цієї держави;
 - Справляння податків і зборів з населення даної території для утримання дер-жавного апарату, формування загальнонаціонального бюджету.
 Говорячи про перерахованих ат-рібутах держави, багаторазово описаних в юридичній літературі, разом з тим дуже важливо не допустити формування помилкового стереотипу держави, уявлень про нього як тільки про ком-плексу різних установ публічної влади, як адміністративного апарату, відокремленого від суспільства і зверху керуючого їм, як механізму, що здійснює примусовий владу. Для теорії держави така абстракція мало придатна, хоча вона і виникла не на порожньому місці. Дер-ству дійсно притаманна кардинальна риса - бути публічною владою, безпосередньо з населе-ням яка не співпадає і складається не тільки з чиновників, але і їх речових придатків - раз-особистих установ, у тому числі примусових.
 Але як справедливо підкреслюється в сучас-них юридичних виданнях, схоплюючи дійсність держави лише частково, ця абстрак-ція помилково претендує па повне відображення держави у всій його багатовимірності. Тим часом таке відображення неможливо також без характеристики держави як певної колективно-сти, асоціації, интегрируемой публічно-владними відносинами та інститутами.
 Іншими словами, коли мова йде про державу, в першу чергу треба мати на увазі не стільки державу як особливий апарат влади, скільки державно організоване суспільство, або, інакше, політико-територіальну і структурно організовану форму суспільства. Якщо узагальнити різні погляди багатьох філософів і теоретиків держави і права, то можна схематично подати такі підходи до розуміння природи держави.
 Держава - це союз, об'єднання людей для забезпечення їх благоденства, захисту тощо Основа цього союзу, об'єднання може мати різні форми правові, моральні, організаційно-трудові і т.д. З філософським обгрунтуванням такої позиції виступав ще І. Кант. «Держава, - писав він, - це об'єднання безлічі людей, підпорядкованих-наних правовим законам». Благо держави, з точки зору І. Канта, полягає в узгодженості державного устрою з правовими принципами, об'єднуючими людей загальною мірою їх свободи за допомогою категоричного імперативу.
 Держава - це певна колективність, асоціація, створювана публічно-владними відносинами та інститутами. Так, у трактуванні Гегеля, держава як моральне ціле виступало не в якості агрегату атомізованих індивідів з їх відособленими правами, не мертвий механізму влади, а живого суспільного організму. Тому Гегель передбачає єдність волі, з одного боку, індивіда, громадянина, а з іншого - держави, не протистояння їх автономних і незалежних прав і свобод, а органічну цілісну свободу - свободу державно організованого народу (нації), що включає в себе свободу окремих індивідів і сфер народного життя.
 Інша позиція визначає державу як апарат, особливий шар людей, покликаних керувати іншими людьми.
 Існують позиції, що визначають державу як інструмент, машину, призначену для здійснення справедливості. Причому під справедливістю розуміли в різні часи, починаючи з Платона, самі різні соціальні цінності - від влади сильного, влади мудрого, від панування еліти, розподілу людей по кастам, станам, стабільності до рівності в розподілах, рівності у виборі, рівності у стартових можливостях, у забезпеченні свободи особистості і т.д.
 Визначалося держава і як дійсність моральної ідеї, живої розвивається організм. А по «протекціоністської» концепції К. Поп-пера держава - це інститут для захисту громадян.
 Марксистська концепція визначає державу як знаряддя панівного класу, для придушення класових супротивників.
 Мабуть, кожен підхід відображає ту чи іншу характеристику держави і тільки в сукупності ці підходи дозволяють сформувати розуміння держави як цілісного соціального інституту.
 Разом з тим на чітких позиціях по відношенню до держави як в першу чергу політично, структурно, територіально організованого суспільства стояли багато видатних теоретики держави і вдачі. Вони також виходили з того, що держава слід розглядати кік певну асоціацію, члени якої інтегруються в єдине ціле публічно-владними структурами і відно-шениями.
 Такий підхід, як справедливо підкреслюється в сучасній вітчизняній політи-ко-правовій літературі, полегшує проникнення в саме глибоке розуміння держави. По-перше, він дає можливість відобразити один з найважливіших аспектів дійсної структури цього соціального інституту. По-друге, завдяки йому полегшується усунення застарілого політичного забобону, ніби тільки службовці держапарату і є справжня держава, а всі інші члени суспільства суть лише пасивні об'єкти, які відчувають вплив даного апарату. І, нарешті, по-третє, такий підхід створює плацдарм для наступу на ще один забобон - віру в патерналізм держави, нібито займається мудрою опікою і батьківським облагодетельствованія своїх громадян. Адже саме звідси беруть початок ще недавно нескінченно повторювалися славослів'я на адресу держави: «держава піклується», «держава забезпечує», «держава повинна дати» і т.п.
 Такі самі загальні, відправні характеристики держави. У своїй єдності вони представляють ту вихідну теоретичну конструкцію, яка дозволяє думки рухатися далі, до все більш повного, всебічного і цілісного відтворення розглянутого предмета. Рух теоретичної думки, спрямоване в кінцевому рахунку на з'ясування справжньої природи держави, передбачає і виявлення протиріч, що характеризують державу.
 Як і будь-яке явище соціального життя, держава містить суперечливі сторони і тенденції. Одне з протиріч полягає в тому, що держава одночасно виражає класові і загальносоціальні інтереси. Само це протиріччя випливає з того, що придушення опору пригноблених класів на певних етапах розвитку держави аж ніяк не єдине завдання держави. Будучи офіційним представником всього суспільства, завідуючи його загальними справами, воно виражає і загальнонаціональні інтереси. Тому можна говорити про державу як про носія якоїсь «загальної функції», тобто публічної влади, яка належить не пануючому класу, а всьому суспільству і здійснюється з метою його підтримки.
 Інакше кажучи, соціальну природу держави можна охарактеризувати тільки з урахуванням суперечливих завдань держави, то, що воно є сполучною силою цивілізованого суспільства, а не тільки машиною придушення пригнобленого класу.
 Зазначене протиріччя в діяльності держави, що виражає в один і той же час класові і загальносоціальні інтереси, реально існує у вигляді протиріччя між державою і громадянським суспільством. Як політична форма цього товариства держава є вираз спільності, тоді як громадянське суспільство, навпаки, - вираз відмінності. Метою всякого держави виступає загальний інтерес. Взаємовідносини між державою і суспільством характеризуються конфліктом між загальним інтересом і приватним інтересом, розколом між політичним державою і громадянським суспільством, що, однак, не виводить їх за рамки єдності. Тісно переплітаючись, обидві сторони єдності можуть перетворюватися на якийсь час і політичну спільність, в якій державне стає не відрізнятись від про-громадської.
 Громадянське суспільство і держава знаходяться в стані безперервного проти-речівого взаємодії) характер якого багато в чому залежить від ступеня розвитку суспільства та його інститутів, від можливості останнього контролювати дії державної влади. В умовах недостатньої розвиненості громадянського суспільства держава може проковтнути його, узурпувавши права і свободи громадян.
 Ось чому держава як форма має відповідати своїм змістом-внутрішнім потребам громадянського суспільства. Про це писав ще І. Кант. «Громадянську свободу не можна скільки-небудь значно порушити, не завдаючи шкоди всім галузям господарства, особливо торгівлі, а тим самим не послаблюючи сил держави в його зовнішніх справах ...». Щоб функція держави як вираження спільності поєднувалася з його роллю як інструменту класового панування, воно змушене брати на себе місію відомого компромісу між різними суспільними силами і їхніми інтересами, тобто кожен раз знаходити форму дозволу своїх протиріч.
 Таким чином, аналіз одного з протиріч держави показує, що воно, будучи формою організації суспільства, втілює у своїй особі як загальні інтереси (інтереси нації чи суспільства в цілому), так і інтереси спеціальні (інтереси панівного класу). У різні історичні періоди різні співвідношення та пріоритетність тих чи інших. З'ясування цього співвідношення передбачає в кожному окремому випадку конкретно-історичний аналіз.
 Але в будь-якому випадку держава виступає не тільки бездушною машиною класового придушення, а й інструментом підтримки громадського порядку, виконання спільних завдань. Звідси про-грессірующее в XX столітті зростання регулятивної ролі держави, розростання всієї системи відповідних механізмів, покликаних максимально обмежити сферу класового примусу і насильства.
 Подальше, більш глибоке виявлення природи держави передбачає розгляд як питання про його співвідношенні з соціально-економічним ладом, так і особливо проблеми типології держави. Рішення того й іншого питання у вітчизняній теорії держави раніше традиційно спиралося на марксистське вчення про суспільно-економічних формаціях, тобто на формаційний підхід.
 Відповідно до марксистськими положеннями про формаційному підході класова сутність держави, як і інших соціальних інститутів, в кінцевому рахунку визначається економічним чинником, станом виробничих відносин, способом виробництва в цілому, а сама держава є лише надбудовою над економічним базисом. Інакше кажучи, і по суті, і за формою держава обумовлено економічним ладом суспільства. Воно вдруге, економіка первинна. Економічна структура суспільства кожної даної епохи, підкреслював Ф. Енгельс, утворює ту реальну основу, якої і пояснюється в останньому рахунку вся надбудова правових та політичних установ. Звідси похідний характер держави від соціально-економічного ладу.
 Сьогодні поряд з формаційним підходом до вирішення питання про співвідношення держави і соціально-економічного ладу широко застосовується й інший, напів-чівшіх в суспільних науках назву цивілізаційного підходу.
 Поняття «цивілізація» утвердилося в європейській науці в епоху Просвітництва і з тих пір набуло такої ж багатозначність, як і поняття «культура». З урахуванням цієї багатозначності і розробляється сьогодні цивілізаційний підхід вченими Заходу і Сходу. У своїх дослідженнях вони спираються на праці таких найбільших представників філософсько-соціо-логічної думки, як О. Шпенглер, А. Тойнбі, М. Вебер, С. Ейзенштадт, П. Сорокін, М. Зінгер та ін У самому загальному вигляді поняття « цивілізація »можна визначити як соціокультурну систему, що забезпечує високу ступінь диференціації життєдіяльності відповідно до потреб складного, розвиненого суспільства і разом з тим підтримуючу його необхідну інтеграцію через створення регульованих духовно-культурних факторів і необхідної ієрархії структур і цінностей.
 Цивілізаційний підхід до вирішення питання про співвідношення держави і соціально-економічного ладу виходить з прагнення покінчити з абсолютизацією матеріально-економічного початку, з погляду на державу з гранично широких позицій визначального впливу на нього насамперед духовно-моральних і культурних чинників суспільного розвитку. На відміну від формаційної теорії, що обгрунтовує наявність тотальної детермінації держави економічними причинами, цивілізаційна теорія доводить поряд з нею і існування настільки ж загальною детермінації духовними чинниками. Духовно-культурні та моральні чинники можуть блокувати або, навпаки, заохочувати розвиток держави. Але було б невірним в характеристиці і розумінні держави стояти на позиціях визнання «рівноправності» двох підходів, або уявлень, що цивілізаційний вплив на розвиток держави, здійснюється в рамках формаційного, базисно-надбудовних, соціально-економічного підходу.
 Прихильники такого підходу аргументують це наступним. В основі держави лежать, ті, економічні фактори, але вплив на ці економічні фактори досягається виробленням таких стереотипів поведінки, які або сприяють, або заважають продуктивної праці. А стереотипи поведінки, трудова мораль, менталітет людини формуються саме в тій сфері людської діяльності, яка позначається терміном «культура» або «цивілізація». У результаті «цивілізація», її рівень, її цінності впливають і на соціальну, в тому числі державну організацію суспільства. Іншими словами, культурно-ідеологічні принципи життя цілком здатні послабити вплив способу виробництва і тим самим перервати поступальний формаційне розвиток як виробництва, так і обумовленого ним процесу формування і функціонування держави. Свідченням цьому є приклади циклічного розвитку державних форм в країнах арабського світу, Китаї, Америці до IX століття і т.д. І навпаки, соціокультурні, духовні фактори можуть різко посилити формаційний прогрес економіки і державно-правової сфери. Класичним прикладом останнього є Європа, в якій, наприклад, протестантська церква з її культом праці та трудової етики зіграла роль каталізатора капіталістичної еволюції регіону та визрівання адекватних їй державно-правових почав, а також сучасна Японія.
 Кожне окреме держава стає полем боротьби двох видів впливу на нього: формаційного, тобто матеріально-виробничого, і культурно-духовного, цивілізаційного. Яка з них переможе навіть у кінцевому рахунку, заздалегідь сказати не можна. Саме з цим пов'язані альтернативність і багатоваріантність розвитку у державній та інших сферах суспільного життя. Сказане дозволяє зробити висновок про те, що правильне розуміння співвідношення держави із соціально-економічним ладом передбачає використання обох підходів: формаційного і цивилизацион-ного. Однак історичний досвід державності, узагальнений на теоретичному рівні, показує, що жорстка прив'язка природи тієї чи іншої держави до соціально-економічної формації, ще не дає відповіді на багато питань, що виникають у середовищі державності.
 Тут лежить і потужний пласт цивілізаційних, соціокультурних, національних чинників і традицій, поряд зрозуміло і з економічними чинниками.
 У роботах А. Тойнбі, С. Хантінгтона та інших виділяються ті культурні та цивілізовані критерії, які дозволяють класифікувати різні види держав, розуміти події співпраці, протистояння, навіть потужного протиборства між ними. Наприклад, у С. Хантінгтона виділяються християнські, особливо православні, і мусульманські цивілізації, які за прогнозом С. Хантінгтона вже увійшли в протистояння.
 Такий підхід наповнює певним, конкретним політико-правовим і економічним змістом такі категорії, як «Схід-Захід», «Північ-Південь». Формаційні критерії мало що пояснюють в сучасних державних протиборствах, внутрішньому розвитку конкретної держави. Але, зрозуміло, неправильним було б виключати і роль соціально-економічного ладу в існуванні, функціонуванні та розвитку державності.
 У формаційної теорії велике значення має типологія держави. Це пов'язано з тим, що по мені-нию прихильників цієї теорії природа держав різних історичних епох відрізняється принциповими особливостями. Поняття «тип держави» дуже ємко виражає історично змінюється соціальну природу держави, дозволяє досить точно визначити характер держави найрізноманітніших епох історії. Тип держави являє собою строгу систему його найважливіших сторін і властивостей, породжуваних відповідної історичної епохою. У рамках цієї теорії стверджується, що всім державам певної історичної епохи властиві одні й ті ж сутнісні риси.
 З позицій формаційної теорії, як вона традиційно трактувалася у вітчизняній марксистсько-ленінської теорії держави, тип держави, тобто фактично головне і вирішальне в його природі, визначається тим, якого класу (класам) воно служить, а значить, в кінцевому рахунку якого економічного базису даного суспільства, формує ці класи. Іншими словами, тип держави з цих позицій є сукупність тісно взаємопов'язаних рис держави, відповідних певній класовій структурі суспільства, яка в свою чергу обумовлена економічним базисом суспільства.
 Інакше вирішується питання про тип держави (і відповідно типології держав) в рамках цивілізаційного підходу. Згідно цивілізаційної теорії тип держави, її соціальна природа визначаються в кінцевому рахунку, як уже підкреслювалося, не так об'єктивно-матеріальними, скільки ідеально-духовними, культурними факторами. Як пише, наприклад, у своїй фундаментальній праці «Розуміння історії» відомий англійський історик і філософ А. Тойнбі, «культурний елемент являє собою душу, кров, лімфу, сутність цивілізації; в порівнянні з ним економічний і тим більше політичний плани здаються штучними, несуттєвими , пересічними створіннями природи і рушійних сил цивілізації ».
 Цивілізаційний підхід виділяє три важливих принципи співвідношення держави духовно-культурного життя суспільства.
 1. Природа держави визначається не тільки реально існуючим співвідношенням сил, але також накопиченими в ході історичного процесу і переданими в рамках культури уявленнями про світ, цінностями, зразками поведінки. Розглядаючи державу, необхідно враховувати не тільки соціальні інтереси і діючі сили, але й стійкі, нормативні зразки поведінки, весь історичний досвід минулого.
 2. Державна влада як центральне явище світу політики може розглядатися в той же час як частина світу культури. Це дозволяє уникнути схематизації держави і особливо проведеної ним політики як результату абстрактній гри сил і, навпаки, розкрити зв'язок державної влади і престижу, моралі, ціннісних орієнтації, сформованого світогляду, символіки і т.д.
 3. Різнорідність культур - у часі та просторі - дозволяє зрозуміти, чому деякі типи держав, відповідні одним умовам, зупинялися у своєму розвитку і інших умовах. У сфері державного життя особливе значення надається відмінностей, що випливають із своєрідності національних культур і рис національного характеру.
 Відповідно ж до догматизированной марксистської формаційної теорією типологія держав своєю підставою має суспільно-економічні формації. Кожна така формація викликає до життя певний історичний тип держави. Оскільки в історії людства таких формацій виділялося п'ять: первіснообщинна, рабовласницька, феодальна, буржуазна і комуністична (соціалістична), і з кожною з них, крім першої, пов'язувався певний тип держави, був сформульований в рамках марксизму основна теза, який проголошував, що історія знає чотири історичних типу держави: рабовласницький, феодальний, буржуазний і соціалістичний.
 З точки зору традиційно тлумачиться догматизированной формаційної теорії, рабовладель-чеський держава - це перший історичний тип держави, що виник в результаті розкладання первіснообщинного ладу і представляв собою політичну організацію економічно гос-подствующего класу рабовласників. Економічний базис рабовласницького суспільства становить повна власність рабовласників не тільки на знаряддя і засоби виробництва, а й на працівників виробництва - рабів. Рабовласницька власність є першою формою приватної власності. Рабовласницька держава створена з метою охорони, зміцнення і розвитку власності рабовласників, як знаряддя їх класового панування, знаряддя їх диктатури.
 Держава необхідно рабовласникам для утримання в покорі величезних мас рабів, придушення їх опору. За своєю сутністю воно є машиною організованого насильства рабовласників, головним засобом охорони, зміцнення і розвитку рабовласницького економічного базису. Формаційних теорія, в її переважно сталінської інтерпретації, відносить до рабовласницького типу держав крім античних держав - Афінського і Римського - численні держави Стародавнього Сходу: Єгипет, Вавилонське держава, Ассирію, Хетське царство, Індію та Китай. Як різновидів рабовласницького типу держави називають, наприклад, міста-держави Стародавньої Греції, що отримали назву полісів. Римську імперію, що виникла в I ст. до н.е., і Спарту. Як було показано у другому розділі, такий підхід є помилковим з точки зору нових історичних даних.
 Чи не раби були основною продуктивною силою в державах Єгипту, Близького Сходу, інших регіонах, і не було рабовласницьким і господарство в цих державах. Основним соціально-економічної силою були общинники-землероби.
 Ці товариства знали різні форми залежності між людьми, в тому числі і такі, при яких в силу тих чи інших причин людина потрапляла в повну залежність від іншої людини, був обмежений в правах, був його рабом. Історія знає патріархальне рабство, колективні форми праці рабів на шкідливих і важких роботах (рудниках, фарбувальний і т.п.). Але тільки в Древній Греції і Древньому Римі праця раба склав економічне життя суспільства, визначив сутність цих товариств та їх державні утворення як рабо-власницькі.
 Одне наявність рабської праці ще не дає підстави будь-яке суспільство зараховувати в розряд рабовласницьких. Інакше довелося б зарахувати до рабовласницького суспільству США у XVIII - XIX століттях (праця негрів-рабів на плантаціях), СРСР в XX столітті (ГУЛАГ з мільйонами заклю-чинних на рудниках, лісоповалах, «будовах комунізму» і т.п.).
 Зрозуміло, це питання залишається-ся дискусійним. І однією з спроб зберегти старі уявлення про рабовласництво як соціально-економічної сутності первинного держави є прагнення уточнити поняття «рабство». Мета такої спроби очевидна - зберегти за первинним державою характеристику рабовласницького, відстояти формаційний підхід.
 Для цього прагнуть, з одного боку, розширити саме поняття «рабство», а з іншого - дати рабству не юридичну, а виключно економічну характеристику. У першому випадку вводиться поряд з індивідуальним рабством поняття «колективне рабство», в рабів зараховують всіх общинників раннеклассового держави, громади визначаються як організації колективного рабства. У другому випадку при економічній характеристиці на рабів зараховують, по суті, всіх залежних людей, всі форми залежності, характерні для ранньокласового суспільства, визначаються як рабські. У рабів зараховують всіх тих, хто з тих чи інших причин був позбавлений економічних засобів існування, і насамперед землі.
 Рабство - це, звичайно, економічний і юридичний стан, що виступає у своїй єдності. Воно мало місце і на певних наступних етапах розвитку раннеклассового держави, але не було соціально-економічною основою в процесі становлення цієї держави, не становила ре-зультатом розкладання первіснообщинного ладу. Не було такого розкладу, а відбулося переростання первісного суспільства в перші держави. Що ж до виникнення рабства на наступних етапах розвитку державності в Афінах і Римі, що призвів до їх становлення як рабовласницьких міст-держав, то це дійсно унікальний процес, характерний для конкретно-історичних умов цих міст-держав.
 Відповідно до традиційної трактуванням формаційної теорії феодальна держава є другим історичним типом держави. Це особлива політична організація класу феодалів. Економічний базис феодального держави, основу виробничих відносин феодального держави, основу виробничих відносин феодального суспільства становить власність феодалів на землю як головний засіб виробництва в епоху феодалізму, сочетавшаяся з власністю особисто залежних від них селян на необхідні для обробки землі сільськогосподарські знаряддя праці та їх працею на власників землі - феодалів.
 Феодальна держава, знову ж таки з позицій марксистського формаційного підходу, є знаряддя організованого насильства над кріпаками, орган диктатури феодалів, найважливіший засіб охорони, зміцнення і розвитку феодального економічного базису. У диктатурі класу феодалів полягає сутність феодальної держави. Політична влада у феодальному суспільстві, його політична організація - ні що інше як атрибути феодального землеволодіння. Такими вони були на всіх етапах розвитку феодального суспільства.
 До основних різновидів феодального історичного типу держави, наприклад в Європі, цей формаційний підхід відносить ранньофеодальні держави (князівства, герцогства, графства), що прийшли їм на зміну абсолютистські держави і, нарешті, вільні торгові міста, типу Венеції, Генуї, Новгорода та ін Сучасні уявлення про феодальній державі є значно глибшими. Наприклад, виділяється договірна взаємозалежність сеньйорів і васалів, взаємна система прав і обов'язків, у тому числі обов'язок сеньйора захищати своїх васалів, обов'язок васалів утримувати своїх сеньйорів і т.п.
 Буржуазна держава - третій історичний тип держави, що передбачається формаційного-ної типологією держав. Як надбудова над економічним базисом воно закріплює і захищає буржуазний економічний лад. Капіталістична держава охороняє умови буржуазної експлуатації, і насамперед її основу - приватну власність на знаряддя і засоби виробництва. Не-залежно від своєї форми воно виступає як знаряддя панування капіталу над працею. Суть цього типу держави в тому, що воно являє собою диктатуру буржуазії, комітет, керуючий її спільними справами, машину в руках капіталістів, щоб тримати в покорі робітничий клас і інші трудящі класи і шари.
 Разом з тим виникнення буржуазної держави і буржуазної демократії означає рух вперед в порівнянні з середньовіччям. Воно є частиною політичної надбудови над таким економічним базисом, який передбачає особисту свободу працівника, його незалежність як особистості від капіталіста. При капіталізмі не застосовуються позаекономічні засоби примусу до праці, як це було в умовах рабовласницького та феодального держав. На перший план тут виходить економічний примус. На наступних етапах розвитку капіталізму посилюється регулююча роль держави у всіх сферах суспільного життя. На стадії імперіалізму відбувається переростання капіталізму в державно-монополістичний капіталізм, що означає безпосереднє втручання держави в процес капіталістичного відтворення.
 У рамках формаційної теорії це держава постає складним соціальним організмом, не виключає, наприклад, протиріччя між державою як політичною організацією панів-ствующего класу в цілому і тими чи іншими його шарами і групами. Під тиском трудящих воно здатне обмежувати їхні інтереси. Все ширше держава застосовує метод лібералізму, робить кроки в бік розвитку політичних прав, здійснення реформ і поступок. Про це ж говорять реалі-вуються державою широкі соціальні програми. Однак при всіх обставинах у цілому капіталістична держава залишається знаряддям правлячого буржуазного класу, комітетом з управління справами монополістичної буржуазії. Головними різновидами буржуазного типу держави є домонополістичний буржуазно-демократичні держави, імперіалістичні держави державно-монополістичного капіталізму і, нарешті, со-тимчасові держави Заходу.
 Нарешті, ще один історичний тип держави, що виділяється в рамках формаційної теорії, про яку йде мова, - соціалістична держава. Соціалістична держава апологізіруется в формаційному підході, стверджується, що воно являє собою вищий і останній історичний тип держави. Марксистська формаційних теорія держави визначала його сутність як організацію політичної влади трудящих на чолі з робочим класом, найважливішу організаційну форму економічного і соціально-культурного керівництва суспільством в умовах будівництва соціалізму і комунізму, знаряддя захисту революційних завоювань народу. Згідно формаційної теорії, на відміну від перерахованих історичних типів держав, соціалістична держава виявляє свою сутність в наступних принципових рисах.
 По-перше, економічну базу соціалістичної держави становлять суспільні соціалістичні форми власності і соціалістична система господарства. Всі перераховані вище типи держав грунтувалися на приватній власності.
 По-друге, соціалістична держава з моменту свого народження стає знаряддям знищення всякої експлуатації та причин, що її породжують. Добуржуазні і буржуазні держави, навпаки, - це держави гнобителів, засіб підтримки експлуатації людини людиною, придушення і гноблення трудящих.
 По-третє, соціалістична держава має набагато ширшу соціальну базу, ніж будь-яке назване держава. У соціалістичному суспільстві на противагу досоциалістічеських державам державою керують не представники привілейованого експлуататорського меншини, а трудящі маси.
 По суті, стверджує формаційних теорія, соціалістична держава вже не є держава у власному розумінні, бо воно не є знаряддям влади експлуататорського меншини над трудящими масами. Фактично воно «полугосударство», яка виражає волю й інтереси абсолютної більшості членів суспільства: робітничого класу і всіх інших трудящих. У майбутньому комуністичному суспільстві воно відімре, поступившись своє місце комуністичному суспільному самоврядуванню.
 Кожен наступний тип держави є вищими порівняно з попереднім. Мається на увазі, що на сходинках соціального прогресу феодальна держава стоїть вище рабовласницького, буржуазне - феодального, соціалістичне - буржуазного. Досліджуючи сутність держави, формационная торію відмежовує експлуататорські держави від неексплуататорской. До перших відносяться рабовласницьке, феодальне і буржуазне держави, до другого - соціалістичне. Виникло навіть поняття «експлуататорський тип держави» в оглічіе від «неексплуататорской» (соціалістичного) типу держави. Зміна одного історичного типу держави іншим відбувається закономірно, в результаті соціальної революції.
 Говорячи про основні історичні типи держави, як вони виглядають з позицій традиційного формаційного підходу, формаційних теорія стверджує, що в рамках одного і того ж історичного типу держави, як правило, існують його різноманітні конкретні різновиди. Їх виникнення при однаковій економічній базі і класової природі пояснюється наявністю специфічних конкретно-історичних умов їх народження та функціонування. До цих умов відноситься співвідношення класових сил в країні, кліматичні умови, зовнішні загрози і т.д.
 Такі різновиди держав в рамках одного і того ж історичного тина зазвичай носять проміжний (перехідний) характер. Перехідні держави, як правило, представляють собою держави, влада в яких належить не одному, а коаліції двох або декількох класів. Цей вид держав тому не вкладається в рамки поняття «історичний тип держави», що поєднує в собі риси різних типів державності. Як приклад перехідного держави формаційних теорія призводить держави, що виникали в період переростання буржуазно-демократичної революції в соціалістичну. У такі періоди виникали і хоча недовго, але все ж функціонували держави революційно-демократичної диктатури пролетаріату і селянства. У перші роки після другої світової війни природу мали східно-європейські держави народної демократії, які пізніше, як правило, мирно еволюціонували в ту чи іншу різновид соціалістичної держави. Необхідність ввести в формаційних теорію поняття «різновид держави» випливає з того фундаментального обставини, що в рамках формаційного підходу виявляється скрутним описати, пояснити, спрогнозувати розвиток конкретної державності у конкретного народу. Але і поняття «різновид держави» не рятує обмеженість, догма-тичность формаційної теорії держави, її малозмістовні, абстрактний характер.
 Сьогодні на порозі XXI століття стають очевидними недостатність і відома обмеженість такого підходу до осягнення соціального субстрату держави, неможливість його використання в якості єдиної методологічної та філософської основи пізнання державно-правових форм суспільного буття. Які ж, якщо їх систематизувати, основні недоліки цього подхо-да?
 Першим недоліком викладеного формаційного підходу до типології держави і взагалі до держави є його догматизація. В основі цього підходу лежить знаменита «пятічленку» - членування історії на п'ять суспільно-економічних формацій: первіснообщинний, рабовласницьку, феодальну, буржуазну, соціалістичну (ком-муністіческую).
 Таке членування історичного процесу набуло чинності незаперечного закону після виходу в 1938 році сумнозвісної «Історії Всесоюзної комуністичної партії (більшовиків). Короткий курс ». У четвертому розділі книги в параграфі «про діалектичний і історичний матеріалізм», написаному Сталіним, була дана фактично офіційна періодизація світової історії. «Історії відомо, - писав Сталін у властивому йому лапідарному стилі, - п'ять основних типів виробничих відносин: первіснообщинний, рабовласницький, феодальний, капіталістичний і соціалістичний». І хоча сам Сталін термін «формація» тут не вживає, саме звідси бере свій початок поділ історії на п'ять суспільно-економічних формацій, що збереглося до сьогоднішнього дня.
 Тим часом в первинному формаційному підході, висловленому, до речі, самим Марксом, основу наукової періодизації історії і відповідно державно-правового життя людського суспільства со-ставлять інше членування світової історії, а саме натри макроформаціі: первинну (архаїчну), вторинну (економічну) і теоретичності (комуністичну). Ці макроформаціі отримали на-звання громадських (а не суспільно-економічних) формацій.
 Основними критеріями ви-ділення названих формацій виступають наявність або відсутність: а) приватної власності; б) класів; в) товарного виробництва. При наявності цих ознак наявності економічна суспільна формація, яка не може обійтися без тієї чи іншої форми державності. При їх відсутності перед нами архаїчна або комуністична суспільна формація, тобто бездержавні (за Марксом) епохи людської історії. У гранично стислому вигляді суть справжньої формаційної теорії Маркса викладена в «Передмові до критики політичної економіки» (1859 р.). «У загальних рисах, - пише Маркс у цій роботі, - азіатський, античний, феодальний і сучасний, буржуазний, способи виробництва можна позначати як прогресивні епохи економічної суспільної формації».
 Як видно з наведеної витримки, Маркс виділяв, по-перше, в якості самостійного способу виробництва азіатський спосіб (і відповідний йому тип держави - східну деспо-тію), ставлячи його перед античним і феодальним. По-друге, поняття способу виробництва у нього не збігається ні хронологічно, ні тим більше змістовно з поняттям формації. Звідси необхід-ність перегляду типології держави, прийнятої в рамках формаційної теорії: її основою поса-ни бути не формації, а спосіб виробництва. По-третє, всередині економічної формації, по форма-ційної теорії Маркса, змінюється щонайменше чотири способи виробництва і відповідних типів держави: азіатський, античний, феодальний, буржуазний. За Марксом, по-четверте, світова історія - це процес зміни трьох загальних для всіх народів формацій і набагато більшого числа спосо-бов виробництва, що не володіють в більшості своїй характером універсальності.
 Тому шляхи розвитку державних утворень різні тоді, коли здійснюється перехід від зрілого стану однієї суспільної формації, якою для архаїчної формації є позднеродовой громада, до зрілого станом іншої формації, якою для економічної формації є капи-талізм з його державністю. І тільки зрілі форми вираження закономірностей тієї чи іншої суспільної формації суть історичні різновиди товариств і відповідно держав, властиві всьому людству. Ось чому в строгому сенсі слова тільки буржуазна держава, являє собою історичну різновид держави, що має універсальний характер. Що ж до держави, породженого азіатським способом виробництва, рабовласницького, феодального і соціалістичного держав, то вони таким характером не володіють і повинні розглядатись як типів держави, які не отримали загального поширення на Землі. Так, рабо-власницькі держави в їх чистому вигляді існували практично тільки в Греції і Римі. Фео-віддалені держави в класичному вигляді знала лише Європа. В інших регіонах типові були чи змішані державні утворення, або (на незмірно більшій території Землі) державного-венность, що виникла на фундаменті азіатського способу виробництва. В основі всіх цих держав, і особливо останнього роду, лежало позаекономічний примус, і лише після промислового пе-реворот виникає буржуазна держава, засноване на економічній залежності.
 Наступним недоліком формаційної теорії держави є відсутність в «п'ятичленці» азіатського способу виробництва і покоїться на його виробничих відносинах як на своєму базисі держави.
 Як відомо, в нашій країні десятиліттями ігнорувалися принципово найважливіші думки Маркса про азіатському способі виробництва. Спроби провести на цю тему наукові дискусії припинялися адміністративним шляхом. Тим часом ці думки проливають яскраве світло не тільки на генезис і природу держав Сходу, а й на сутність соціалістичної держави.
 Азіатський спосіб виробництва і засноване на ньому держава охоплюють епоху всесвітньої історії фактично від розкладання первісного суспільства до встановлення капіталістичного ладу. Найбільш повного розквіту азіатський спосіб виробництва досяг в давньосхідних цивілізаціях, але багато його суттєві риси збереглися до сьогоднішнього дня в країнах Азії, Африки, Латинської Америки, а ще недавно в СРСР і країнах Східної Європи. Цей спосіб виробництва являє собою своєрідну систему землеробських громад, об'єднаних державою, що має своїм базисом суспільну власність на землю і колективна праця. Стягуючи натуральну ренту, держава привласнює додатковий продукт, фактично захоплюючи таким чином верховну власність на землю і воду, ці основні засоби виробництва. Панівний клас збігався з ієрархією, що здійснює управління та очолюваної деспотичним правителем. Тому можна стверджувати, що при азіатському способі виробництва в певному сенсі не класи створюють державу, а навпаки, держава, яка захопила засоби виробництва, і насамперед землю, створює в особі чиновництва панівний клас.
 На відміну від античної Європи, де держава була знаряддям управління в руках суспільства, уособленого класом приватних власників, на Сході - як стародавньому, середньовічному, гак в Через Вестн сенсі і сучасному, - держава, організоване в апарат примусу, само панувало над підданими. В якості останніх, по суті, виступало все населення країни. Володіла вищої і абсолютною владою, контролювати всі надбання країни, що позбавила все своє населення приватної власності, держава, в якості верховного власника не могло не приймати деспотичного характеру. Саме в цьому один з яскравих проявів азіатського способу виробництва, на якому, загалом, застряг Схід, так і не знав суворого і послідовного сходження по лінії рабовласництво - феодалізм - капіталізм - соціалізм.
 Підкреслюючи відміну ранньої марксистської теорії формації від її догматизированной сталінської версії, разом з тим треба зафіксувати і той факт, що в останніх працях основоположників марксистського вчення термін «азіатський спосіб виробництва» і поєднане з ним поняття «східна деспотія» вживалися досить рідко. Однак навряд чи в цьому зв'язку можна погодитися з К.А. Вітфогель, який стверджував, що Маркс і Енгельс наприкінці життя відмовилися від поняття «азіатський спосіб виробництва» через те, що воно могло наштовхнути на думку про неминучість деспотизму при соціалізмі, оскільки він передбачає відсутність приватної власності на засоби виробництва, і в першу чергу на землю, що на Сході послужило економічною базою тиранії держави по відношенню до суспільства. Але що, мабуть, слід вважати безперечним, так це відмова Сталіна саме з цих мотивів від згадки «азіатського способу виробництва», тому склалося в СРСР до кінця 30-х років держава убивчо і недвозначно нагадувало найлютіші східні деспотії.
 Істотним недоліком догматизированной формаційної теорії як наукової основи дослідження сутності держави є і апологетика соціалістичної держави, уявлення про нього як про вищу неексплуататорской типі держави, «відмираючому» державі. Ця вада обумовлений вихідним положенням даної теорії, яким виступає принцип послідовного, із залізною необхідністю здійснюваного сходження від одного строго певного типу держави до іншого, більш прогресивному. Черговість появи таких типів держав з надр бездержавного суспільства встановлюється практично раз і назавжди: рабовласницький, феодальний, буржуазний, соціалістичний, причому кожен з них якісно перевершує попередній. Більш того, послідовне поява на авансцені соціального життя подібних типів держав розглядається в якості чи не головного прояви історичного прогресу.
 Що передбачається формаційним підходом до осягнення природи держави неухильне стадіальне сходження держав передбачає наявність загального єдиного початку первіснообщинного самоврядування - і счастливою загального кінця - комунізму, до якого і покликане підвести соціалістичну державу. Цінність і роль кожного історичного типу держави в кінцевому рахунку визначаються його відповідністю і ступенем наближення до комуністичної надцілі. Звідси уявлення про соціалістичну державу як про вищу і останньому типі держави, як позовом беззастережно позитивному державному утворенні.
 Всі інші типи, загалом, третируються як неповноцінні і підлягають максимально швидкому видворенню з історичної сцени. Причому ця залізна схема послідовного сходження зі сцени предсоціалістіческіх типів держави реалізується без всякого підкреслювати цивілізаційним підходом участі суб'єктивного фактора - виключно завдяки дії «історичної необхідності», якогось закону обумовленості, нібито, відкритого марксизмом. Тим часом реальне соціалістичне державного-під виявилося нічим не переважаючим попередні історичні типи держав, а в багатьох істотних відносинах явно їм поступалося. Соціалістичні принципи в економічному базисі соціалістичної держави уживалися з найжорстокішим свавіллям і єдиновладною деспотією, з посиленою експлуатацією трудящих. Чудові ідеологічні гасла про експропріацію експропріаторів і знищенні експлуатації людини людиною поєднувалися з поневоленням дер-дарства сотень мільйонів своїх громадян. Фактично соціалістична держава освячувало і за-щіщают рабовласницькі і кріпосницькі форми поневолення праці, хоча його економічного фундаменту - суспільної власності на знаряддя і засоби виробництва - не можна було відмовити в соціалістичний характер. В цілому соціалістичний тип держави багато в чому виявився одним з різновидів східних деспотій, породжених «азіатським способом виробництва».
 Все це ще раз говорить про те, що не можна уявляти собі, ніби економічна «вісь» - єдиний вектор суспільного і відповідно державного розвитку, предопределяющий прогрес усіх інших суспільних інститутів. Прогрес в одному секторі соціальної дійсності (суспільна власність на знаряддя і засоби виробництва) зовсім не означає прогресу всієї сис-теми, і зокрема державно-правової сфери. Навпаки, такий прогрес, якщо його взагалі можна вважати прогресом, може супроводжуватися регресом в інших областях. Головне ж полягає в тому, що реальна історія соціалістичної держави, як і держави взагалі, являє собою складний результат взаємодії різних факторів, і в конкретних умовах кожен з них може зіграти вирішальну роль.
 Що ж до цивілізаційного походу до типології держави, то для його з'ясування надзвичайно важливо мати на увазі наступне. Історичний процес привів до складання понад двох десятків цивілізацій, що відрізняються один від одного не тільки усталеними в них системами цінностей, панівною культурою, але і характерним для них типом держави. У своєму розвитку цивілізації проходять кілька етапів.
 Перший - локальні цивілізації, кожна з яких має свою сукупність взаємопов'язаних соціальних інститутів, включаючи державу (давньоєгипетська, шумерська, індська, Егейського та ін.) Другий - особливі цивілізації (індійська, китайська, західно-європейська, східно-європейська, ісламська та ін.) з відповідними типами держав. І, нарешті, третій етап - сучасна цивілізація з її державністю, яка в даний час тільки складається і для якої характерно спільне існування традиційних і сучасних соціально-політичних структур.
 Існують самі різні підстави для типологізації цивілізацій і їх державності: хронологічні, генетичні, просторові, релігійні, за рівнем організації і т.д. Для розуміння типології держав з цивілізаційної точки зору найбільший інтерес представляє класифікація цивілізацій і відповідних державно-політичних інститутів за рівнем їх організації. Подібна класифікація означає поділ цивілізацій (а отже, і їхніх держав) на первинні та вторинні. Держави в первинних і вторинних цивілізаціях різко відрізняються один від одного за своїм місцем у суспільстві, виконуваної ролі, соціальної природі. Первинні цивілізації приймають державно-страновой, хоча нерідко і імперський характер. Зазвичай до них зараховують давньоєгипетську, шумерську, ассиро-вавилонську, іранську, бірманську, сіамські, кхмерською, в'єтнамську, японську та інші цивілізації. Їх науково-історичний аналіз показує величезну роль держави як обсягів по-диня і організуючої сили, не визначається, а визначальною соціальні та економічні структури. Відмінною особливістю цих товариств було поєднання держави з релігією в по-політико-релігійному комплексі, де держава - більш ніж держава, тому що воно пов'язане з духовним виробництвом. Релігія ж прямо в себе обожненого правителя, тобто держава в куль-ті вождя, фараона, діва-раджі, божественного мікадо і т.д. У первинних східних цивілізаціях держава було складовою частиною не тільки політичної надбудови, а й базису, що було пов'язано із забезпеченням ним як політичного, так і господарського соціального функціонування суспільства.
 Інше місце займає держава у вторинних цивілізаціях: західноєвропейської, північноамериканської, східно-європейської, латиноамериканської, буддійської та ін Тут проявилося розходження між державною владою і культурно-релігійним комплексом. Влада виявлялася вже не такий всемогутній і всепроникною силою, якою вона була у первинних цивілізаціях. Але й тут з цивілізаційної точки зору держава була компонентом, багато в чому підлеглим культурно-релігійної системі.
 У вторинних цивілізаціях становище правителя, що уособлював держава, було подвійним. З одного боку, він засіб утвердження сакральних принципів і заповітів і як такий гідний всілякої покори. А з іншого - він сам не має права порушувати ці заповіти, а інакше його владу незаконна. Його влада - служіння, належне відповідати ідеалу, і тому вторинна.
 Так виглядає типологія держав в узагальненому вигляді з точки зору формаційної та цивілізаційної теорій. Нагадаємо, що ще недавно викладене розуміння формаційної теорії вважалося фактично єдиним науковим фундаментом всієї вітчизняної науки про державу і право і створеної нею картини державно-правового життя людського суспільства. Незважаючи на Догматизація багатьох її положень, в її рамках були досягнуті певні результати в дослідженні соціальної природи держави.
 Сучасне розуміння прогресу державності висуває на перший план «людський вимір», тобто то якість життя, то становище особистості, що забезпечує держава. Свобода особистості, сприятливі матеріальні умови, можливість творчого самоствердження, наявність прав - ці та інші складові «людського виміру» перетворюють його в основний критерій оцінок прогресу держави. Як відомо, положення про те, що саме «людина - міра всіх речей» висунув давньогрецький філософ Протагор. У цьому гуманістичному затвердження полягає глибокий соціальний зміст, потужний імпульс громадського, в тому числі державно-правового розвитку: оцінку всієї організаційної, діяльної боці держави можна давати лише після зіставлення з тим якістю життя, яке створює або забезпечує, або підтримує держава.
 При цьому мова йде про конкретні, реальних умовах життєдіяльності людини з його набором цілей, потреб, способами їх задоволення, з тим, яке реальне становище людини у взаємодії з дер-дарства.
 Підкреслю, що «людський вимір» - це не лозунговість, декларативна катего-рія, а цілком конкретний напрямок у визначенні прогресу державності, вимірюваний набо-ром і якістю прав і свобод, іншими умовами життєдіяльності людини.
 І людина ця - НЕ якась абстракція, а цілком реальна особа, більш конкретна, ніж ті «класи» з їх ставленням до засобів виробництва, до власності, які «населяють» формаційних теорію.
 У сучас-менной теорії держави з'являється, нарешті, конкретної критерій прогресу державності. Боротьба за якість життя наповнює реальним змістом існування багатьох колективних образо-ваний, конкретних особистостей. Як зазначив К. Поппер, три століття тому почався рух за перетворення вання у суспільному житті, наповнене гуманістичним змістом. «Цей рух був стремле-ням величезної безлічі безвісних людей звільнити себе і свій розум від влади авторитетів і забобонів. Воно з'явилося спробою побудувати відкрите суспільство, що відкидає абсолютний авто-ритет традиційного і одночасно намагається встановити і підтримати традиції - старі чи нові, які відповідали б стандартам свободи, гуманності та раціонального критицизму ».
 Дійсно, поряд з економікою факторами, що визначають той чи інший розвиток государ-ственности, є характер ідеології, соціокультурні параметри суспільства, рівень духовності народу, його традиції, національний характер, географічне середовище, міжнародне оточення і т.д. Саме з цього виходить цивілізаційний підхід до виникнення і розвитку держави взагалі і соціалістичного держави зокрема.
 Реальне соціалістичне держава не мала і не має нічого спільного ні з передбаченою К. Марксом соціалістичної державністю, ні з капіталістичною державою. Воно виявилося знаряддям, апаратом в руках нового панівного класу - політичної бюрократії, номенклатури. Той факт, що номенклатура привласнює прибавоч-ний продукт, вироблений трудящими, не відносить її неодмінно до буржуазії - так робили всі панівні класи. А ось те, що номенклатура женеться насамперед за владою, а не за економі-чеський прибутком і охоче жертвує останньої заради навіть незначного приросту своєї влади, по-показувала: номенклатура капіталістичний, а якийсь інший клас, заснований на владі, а не на власності і відповідно діючий методом позаекономічного примусу.
 Панував в реальному соціалістичному суспільстві «азіатський спосіб виробництва» з-варто в застосуванні методу тотального одержавлення, причому правлячий клас - номенклатурна бюрократія - регламентує все життя суспільства, деспотично управляючи їм за допомогою потужної державної машини. Підпорядковане йому держава проникло в усі пори соціального тканини, від-Равів її продуктами свого розкладу, і насамперед всепроникною неефективністю і корупцією. Якщо зіставити сучасне капіталістичне і соціалістичне держави, то саме перший виглядає етапом на шляху до суспільства без держави і класів, а ні в якому разі не друге.
 Не витримує критики і кваліфікація соціалістичної держави як «відмираючого» держави, напівдержави. Ідея зміни в майбутньому держави громадським самоврядуванням, як добре відомо, була висунута Сен-Симоном і підхоплена згодом класиками марксизму. Вона з'явилася як би відсутньою ланкою в розробленій ними концепції соціалізму і комунізму. Відповідно до цієї концепції, держава - лише знаряддя класового панування, але, оскільки класів в комуністичному суспільстві немає, в ньому немає місця і державі. Останнє допускалося тільки на перший період після революції для захисту її завоювань.
 З вадами колишнього розуміння формаційної теорії пов'язані і не зовсім точні уявлення про зміну типів держав. Відповідно з подібним розумінням зміна цих типів здійснюється в результаті революції. І повинна була б мати певну послідовність і постійність.
 Проте історична епоха переходу від позднеродовой, сусідської громади до первинної раннеклассовой державності, а потім до азіатських, античним, феодальним її формам, супроводжувалася появою безлічі змішаних типів держав. Це було результатом їх конвергенції, взаємного впливу і взаємопроникнення.
 Звідси полілінейность розвитку державних форм, їх багатоваріантність. Але в пануючої раніше вітчизняної ідеології утвердилася монолінсйная картина історії еволюції державних форм, прогресу державності, що зробило її малосопоставімой з реальним ходом історії. Для періодів між громадськими формаціями характерно постійне зростання багатоваріантності державно-правових форм. У подібні періоди можлива реалізація найрізноманітніших шляхів і форм державного розвитку, і в загальному немає підстав вважати одні з них переважно інших.
 Малоприйнятні і вульгарні уявлення про експлуататорських і неексплуататорской типах держав. Досить згадати, які люті форми експлуатації людини зберігало социали-стическое держава. Адже в такій державі - різновиду держави при азіатському способі виробництва - над суспільством (по суті великою громадою) підноситься шар керуючих їм осіб - бюрократія, - поступово стає панівним класом. Тут відбувається інверсія: це не власність породжує владу, а навпаки, влада - власність.
 У сучасних умовах потрібне і інше розуміння процесу взаімосменяемості буржуазного і соціалістичного держави.
 Так, переглянутий тезу про те, що не можна йти від капіталізму (і відповідно буржуазної держави) вперед, не йдучи до соціалізму (соціалістичній державі). За теорією Маркса, капіталізм з його державністю - вища точка економічної формації. Хоча «важливо однак те, - зауважив К. Поппер з цього приводу, - що« капіталізм »в тому сенсі, в якому Маркс вживав цей термін, ніде і ніколи не існував. На такій прекрасній планеті Земля - він реальний не більше, ніж дантовский Пекло ». І немає ніяких підстав вважати, що саме в цій точці він повинен зазнати краху. За капіталізмом і його державними формами починається інша фаза раз-розвитку, що отримала назву постіндустріального суспільства. Але це зовсім не рівнозначно занепаду про-вин, виробництва та державної сфери життя. Саме стабільність спостерігається сьогодні в суспільного і державного життя постіндустріальних країн Заходу. Саме існування со-тимчасового західного суспільства та його держави закономірно, бо після досягнення свого розквіту багатоваріантність суспільного та державного розвитку об'єктивно зростає. Тому з-часові західні суспільства та їх держави - не пережиток минулого, а принципово нова сис-тема. Крім того, і це вже доведено практикою, існує можливість зворотних процесів при зміні типів держав. Як показав, зокрема, хід подій в колишніх соціалістичних країнах на початку 90-х років, перехід від буржуазної держави до соціалістичного не носив незворотного характеру. Саме про це свідчить своєрідна реставрація капіталізму і властивих йому форм державного життя в колишньому соціалістичному світі.
 Таким чином, сучасна теорія держави формулює найбільш повне визначення держави, що спирається на його є характеристики і розуміння. Воно може бути тільки таким визначенням, яке йде від гіперболіза-ції класової сутності.
 Це визначення має включати взяту в комплексі політично-владну, структурну, територіальну організацію суспільства, що має соціальне призначення, насамперед виражати і захищати общссоціальние цілі та інтереси, функціонувати і розвивати на правовій основі, використовувати в необхідних випадках примусову силу для забезпечення стабільності, здійснення державної влади та зміцнення правопорядку. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава четвер-тая. ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВИ"
 1. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
    глава «Ремесло», написана Б. А. Колчиним. У монографії виступають з узагальнюючими дослідженнями та інші видатні вчені-археологи: А.Н. Кірпічніков і А.Ф. Медведєв (глава «Озброєння»), В. Л. Янін (глави «Російські грошові системи IX-XV ст.» І «Вісла актові друку»), В.П. Даркевич («Міжнародні зв'язки»). До загальних проблем давньоруського міста у розглянутий період зверталися багато
 2. Поняття вікової неосудності.
    характеристику. Для зазначеного віку характерна: а) сформованість здатності до вольового контролю; можливість усвідомлювати і оцінювати мотив і мета передбачуваних дій, простежуючи можливі варіанти в їх співвідношенні з цінностями і нормами суспільства (що аж ніяк не означає "перемогу" варіанту, заснованого на них), б) розвиненість самосвідомості, використовуваного і в якості складової частини
 3. § 2. Цілі покарання
    поняття, цілі, система, види Разом в тим, не менш значуще і належне виконання призначеного
 4. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
    главах розділу "Право власності". Зате в "Загальних положеннях" значна увага приділена угодам. Більш детально регламентована форма угод, а також підстави і наслідки визнання угод недійсними. Крім того, розділ I доповнено положеннями про представництво і довіреності. Розділ "Право власності" дуже характерний для "законодавства країни, що побудувала соціалізм і
 5. Зміст
    характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання 4 § 2. Принципи цивільного права 14 § 3. Структура галузі цивільного права. Функції цивільного права 16 § 4. Наука цивільного права 19 Глава 2. Джерела цивільного права 21 § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права 21 § 2. Дія цивільного законодавства.
 6. 3. Громадянин як суб'єкт цивільного права
    глава в розділі "Лица" іменується "Фізичні особи". У названому законі вживається поняття "людина", але не в значенні "громадянин". Отже, Німецьке цивільне укладення має на увазі людину взагалі, фізична особа. Поняття "фізична особа" вживається і в законодавстві багатьох інших країн, причому поняття "громадяни" при цьому не вживається. З цієї точки зору являє
 7. Зміст
    характеристика законів та інших нормативних правових актів, що регулюють трудові відносини в Україні? ... ... 36 Що слід розуміти під локальним регулюванням умов трупа? ... ... 39 Чи є джерелом трудового права угоди, укладені на державному, галузевому та
 8. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
    характеристик, також предмет спеціальної уваги і турботи юридичної науки. Як і кожна наука, юридична наука також має своїм завданням отримання нових об'єктивних знань про свій предмет, тобто про державу і право, систематизацію цих знань, опис, пояснення і передбачення на основі відкритих нею соціальних законів різних державно-правових явищ і процесів. Вона
 9. Глава друга. ПОХОДЖЕННЯ ДЕРЖАВИ
    ватажка громади формується шляхом виборності, особливо в період військових дій (під-енних походів, захисту від нападів і т.д.). Вибрати вождя може або вся громада, або дружина, яка формується і згуртовується навколо певної особи. У цих умовах може відбува-дить і відчуження влади від суспільства, дружини, її узурпація обмеженим числом осіб або навіть однією особою. Відбувається перехід
 10. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
    четвертих, право виконує ідеологічну функцію, вводячи в суспільну свідомість набір уявлень про необхідні принципи і правила поведінки, духовних і моральних цінностях. І, нарешті, по-п'яте, право виконує важливу виховну функцію, готуючи молоді покоління, і не тільки їх, до сприйняття правових і моральних цінностей, ідеалів соціального гуртожитку, цілей існування
© 2014-2022  ibib.ltd.ua