Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

ЗмістВведення ... З

РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6

Глава 1. Загальні питання ... ... 6

Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6

Яке місце трудового права в системі права України? ... 8

Що являє собою предмет трудового права? ... ... 10

Що таке трудові правовідносини і чим воно відрізняється

від інших відносин, пов'язаних з працею? ... 11

Який метод правового регулювання трудових

відносин і в чому полягають його особливості? ... ... 13

У чому виявляються єдність і диференціація
трудового права? ... ... 14

Які функції трудового права? ... ... 15

Що являє собою система трудового права? ... 17

Які основні принципи трудового права України? ... 18

Які існують основні види принципів
трудового права? ... ... 20

Хто є суб'єктами трудового права? ... ЇЇ

Що таке Міжнародна Організація Праці і які

її основні функції? ... ... - ... 23

Що слід розуміти під правом на працю? ... ... 25

Які основні гарантінтірава на працю? ... ... ґ.ґ. .27

Що слід розуміти під трудовою функцією? ... ... 29

Глава 2. Джерела трудового права ... ... 31

Що слід розуміти під джерелами трудового права? ... 31

Яке значення Конституції в регулюванні
трудових відносин? ... ... 34

611

Яка загальна характеристика законів та інших

нормативних правових актів, що регулюють

трудові відносини в Україні? ... ... 36

Що слід розуміти під локальним

регулюванням умов трупа? ... ... 39

Чи є джерелом трудового права

угоди, укладені на державному,

галузевому та регіональному рівнях? ... ... 41

Що означає єдність і диференціація '

в трудовому праві? ... ... ... 42

Як здійснюється регулювання трудових
"відносин громадян, які працюють за межами
своїх держав? ... ... ... 47

Чи є джерелами права Постанови Пленуму
Верховного Суду України ? ... ... 48

Яке значення мають рішення Конституційного
Суду України? ... ... ... 50

Що слід розуміти під оціночними поняттями

в трудовому праві? ... З.. ... З. ... 51

Глава 3. Колективний договір ... ... З. ... г ... ЗЗ ... 53

Що являє собою

колективний договір? ... ЗЗ ... ЗЗЗ ... ЗЗЗґЗ З.. ... 53

Яке значення має колективний договір? ... ЗЗ ... ЗЗ .. ґЗ .. З З'53

Якими нормативними актами слід керуватися

при укладенні колективного договору? ... ЗЗ З. .. ЗЗ ... ЗЗ .. З З.55

Де полягають колективні договори? .. ЗЗЗЗЗЗ.ґ .. З З. .. З. .. 56

Який порядок укладення колективного Е

договору на новоствореному підприємстві?. ... З З. .. ЗЗ ... 60

Чи полягає колективний договір '

в акціонерних та кооперативних підприємствах? ... З. ... 60

Чи полягає колективні договори

воб'еціненіях підприємств? ... З, ... З.ЗЗЗЗ ... ЗЗ ... 61

Чи можна укладати колективний договір у структурних
підрозділах підприємств, установ, організацій? ... ЗЗЗ ... 62

Хто є сторонами колективного договору? ґЗ ... 62

На кого поширюється колективний договір? ЗЗЗ.ЗЗЗ ... ЗЗ 64

Який зміст колективного договору? ... ЗЗЗЗЗЗ ... 65

Подлежатлі реєстрації колективні договори? ... З.ЗЗ. 66

612
Могуі чи ("іі . ггі, при пішіїїі недійсними
умо до олліктшчімх договорів? ...

Коїл.і коліісктіїпііьій договір нступаетвсілу?

Сохріїнне попелиці; | г1 | стиіс колдоговір при
| л-о | ч, ііііі і.щііі] підприємства, установи,
орі.щі сичи ее іірц 1.-МС1 іс власника? ...

Глава 4. Трудовий догопор ... ...

К.ік чгуїцгс'іцііщ-тсн праноіюе рсіулірованіе

Ешія іосі і іші-йіінні в Україні? - ... - ... -.

Кік чсущестшінстсн Егрудоустройство іноземних

ІрІІЖЛШІ П КК | 1 |) Щ1Є? ...

4-го ііонімнігся під трудовим договором і яке
сі про зміст? ., ... З. ... зззз

К'пі ніішсі-ся з-юроііімн чрудового договору? . З. ...

Ікцком порядку здійснюється прийом на роботу? ...
'1'1' "слсяус г ічі іім.п і. Під необгрунтованою відмовою
" прийомі на ріГхугу? ... ...-З ... З.З

Як чсущес'гіміяс'і ' ся існьгганіе при прийомі на роботу? ...

І ІІІ кикой термін може бути укладено трудовий договір?
Кікіс особливості має трудовий договір,
мклшчснний з ссхншимі працівниками? ...

Кікнг чсчбсіцості має трудовий договір

г "ремінними |); іботіікамі? ... ... ЗЗ ..

Ч гчкіі здує Н1) щ1матиюд трудовим контрактом?.
Ч'мі слід ноніматиюд сумісництвом? ... ...

Ч'і'о слоіугг шщім.пь під суміщенням професій? ...

Чи) оіедуст ікіііім.і 11 , під временным.заместительством?.
Ччо глсдуст ііонім.ігі, ігод перекладом наіншу роботу?.
У кікіх гли '|; йх р.іботнік має право вимагати
нерснодії іііідруїую роботу? ... З.. З.З..

Ч ее) слсдуег ікііінміїті, під переміщенням працівника?.
Що слід розуміти під зміною істотних
умов Егруда? ... ...

За яких підстав може бути припинений
трудовий договір? ... ...

Кіікоінібіцніі порядок припинення трудового
Д "'" "" Р "але ініціативи власника?.

У яких випадках при розірванні трудового

договору з ініціативи власника не потрібно *

попередньої згоди профспілкового органу? ... 116

Який порядок припинення трудового договору

посогпашенію сторін? ... ... 118

У яких випадках закінчення строку є

підставою розірвання трудового договору

(п. 2ст. 36 КЗоТУкраіни)? ... ...,. - ... ; ... 118

Як відбувається звільнення у зв'язку з призовом

або вступом на військову службу

(п. Зет. 36 КЗоТУкраіни)?. ... ... 120

Як відбувається звільняючи працівника

у зв'язку з переведенням працівника, за його згодою,

на інше підприємство,

в установу, організацію або переходом

на виборну посаду

(п. 5 ст. 36 КЗоТУкраіни)? ... ...; ...: ... ... 121

Як відбувається звільнення працівника у зв'язку з

набранням законної сили вироку суду

(п. 7 ст. 36 КЗоТУкраіни) ? ... ... 122

Які підстави припинення трудових

правовідносин можуть бути передбачені в контракті? ... 123

Як відбувається розірвання трудового договору

з ініціативи працівника? ... ... 124

Як бути у випадку, якщо працівник уклав трудовий

договір, але фактично до виконання трудових

обов'язків не приступив? .. ... ... 126

Як виробляється звільнення в разі змін

в організації виробництва і праці, в тому числі

ліквідації, реорганізації або перепрофілювали?

Підприємства, установи, організації, скорочення

чисельності або штату працівників або банкрутства? ... ... 128

Какіельготи і компенсації надаються,

никам? ... ... 131

Як виробляється звільнення у разі

виявленої невідповідності працівника

займаній посаді або виконуваній роботі

внаслідок недостатньої кваліфікації або

стану здоров'я (п. 2ст. 40 КЗоТУкраіни)? ... 134

Як виробляється звільнення за систематичне
невиконання без поважних причин трудових
обов'язків (п. 3 ст. 40 КЗпП України)? .

Кік іі |) () ігііісідііті.Єі уполі.неніс за прогул

(п. 4 ст. 40 (піт Украічи) 1 ... ... ч. ...

У коком порно 'можна звільнити працівника

при Л) 111'11'л | | | к) (1 (' міпсчні (п. 5 ст. 40 КЗоТУкраіни)? ... ...

Кпкіїм сортом відбувається розірвання трудового

допчюрп при ічк-ітпііоіііеїшн на роботі працівника,

ріііігс І1.11101Н іііішгт цю роботу (п. 6 ст. 40 КЗоТУкраіни)?,

Чи можна уііоліті. работніка'за поява
п.! рібо'гс ее ііч '|> счпом стані

(її. 7 рр.. 40 До чот України)? ... ...

Кік прощ пестить уікчімісінісвсвязн з вчиненням
ні місцем ріботи розкрадання (втом числі і дрібного)
імуїцсспчі власника (п. 8 ст. 40 КЗоТУкраіни)? ...

У кіікііх слухаючи можна звільнити працівника за

однокріп ніс ірубос порушення трудових обов'язків? ...

Кіік год [) оисходітуііуіі> іісніеработнікавсвязі

з втратою до І іему довіри з боку власника
або уповноваженого ним органу

(п. 2 ст. 41 КЗпП України)? ...; ... ...

При Кіікіх услопіях допускається звільнення за

сопсршсніс аморального проступку? ... ...

І кіікііх случиях відбувається розірвання трудового
лотіюрії але ініціативи третіх осіб? ...

Що слід розуміти під відстороненням

рнботнікаотріботи? ... ...

Кік оформляється упольненіе з роботи і

кіікоІІ порядок розрахунку зі звільненим працівником? ...

Що пргдгтінпнст собою трудова книжка працівника? ...

Глінн Я, Гпбочгг час ... ...

Ч ю гііког ріііочсспремя? ... ...

 К.ікоїм тривалість робочого часу? ...

 Чи можна ус'і'ці ііялівать для працівників меншу
 тривалість робочого часу? ...

 Чи має силу на території України Положення
 ИО порядок і умови застосування праці жінок,
 мають дітей і працюють неповний робочий
 нрсмяи, угісрждсііое Постановою Держкомітету
 СРСР з праці та соціальних питань і
 гскрстпрі.ггі ВЦРПС від 29 квітня 1980?.

 168

 Чи можна встановити ненормований рабочійдсньдля працівників,

 Якої тривалості надається відпустка
 особам, які працюють на умовах неповного
 робочого дня? ... ...

 162
 164
 .164

 , 'Ш
 .166

 Для яких категорій громадян встановлюється
 скорочена тривалість робочого часу? .
 Чим відрізняється неповний робочий день від
 скороченого робочого дня? ...

 Що слід розуміти по режимом

 робочого часу? ... и ... ...

 Що таке ненормований робочий день? ...

 зайнятих неповний робочий день? ...

 Для кого може встановлюватися ненормований
 робочий день? ... ...

 Чи може працівник з ненормованим робочим

 вдень відмовитися вийти за межі нормального

 робочого дня? ... - ... З.. ... З. ... З. ...

 Що таке ущільнений робочий день? ...

 Яка тривалість роботи напередодні святкових,
 неробочих і вихідних днів? ...

 168

 , 169
 .169

 .170
 Яка тривалість роботи в нічний час? ... Й ^. Г ... 171

 171
 , 171
 .172
 .174.
 .175
 .176

 177
 , 178
 .178
 .178
 .179
 .180
 .181
 .181

 .182

 Кому заборонено працювати у нічний час? ...

 Як оплачується робота в нічний час? ...

 Які роботи визнаються наднормовими? ...

 Кого заборонено залучати до надурочних робіт? .
 Що таке нормативи робочого часу? ...

 Які види обліку робочого часу? ... ч. ...

 Яку позначку слід ставити в табелі у разі

 відсутності на роботі більше 3 годин без

 поважних причин? ..., ...: ... ...

 Що таке чергування? ... Т. ... ...

 Глава 6. Час відпочинку ... '... ...

 Що означає час відпочинку? ..., З. ...

 Які відомі види часу відпочинку? ...

 У яких випадках дозволяється робота у вихідні дні?.
 Як компенсується робота у вихідний день? ...

 ; Які дні є святковими і неробочими? ...

 Як компенсується робота у святкові
 і неробочі дні? ..., ...> <... ...

 Які види відпусток надаються працівникам? ...

 Яка мінімальна тривалість

 щорічної відпустки? ... ...

 До акой і юний вид соціальної відпустки ввів

 Закон України ИОб отпускахи? ...

 Хто має право на відпустку? ...

 Хто має нрано на творчу відпустку? ...

 Як визначається тривалість відпусток? ...

 У яких друтх нормативних актах врегульовані
 питання "б відпустках? ... ...

 І кііком порядку обчислюється тривалість
 гжстднототнуска? ... ...

 Імскгг чи право ні відпустку сезонні

 і тимчасові працівники? ...? ..., ... ...,

 Якої тривалості надається
 отнугклнцампночрастедо 18 років? ...

 Кіікон.і тривалість відпустки

 у нсдшюгічсскнх і науково-педагогічних працівників? ,

 К.ікон порядок надання щорічних відпусток? ...

 Допускістсн чи поділ відпустки на частини? ... л ..

 Донуї-'кік-ггя чи відкликання з щорічної відпустки? ...

 Допустімії Чи нишштіденежной компенсації за
 нснспільчованний робочий день? ...

 Чи можна отримати грошову компенсацію

 при продовженні роботи? ... .

 Кнкоп порядок надання відпусток

 Ек-1 збереження зарплати? ...

 Хто вважається ветераном праці? ...

 1> кпком и юрядкс можуть надаватися відпустки без
 гчхрпнснін чарнлати або з частковим її збереженням
 при пініс гос підприємства з незалежних
 о] р.іікп пікам причин? ...

 Глаїїіі І. Оішітії праці ...

 Кіікім обрічом здійснюється правове
 рсіу.іііроііііііііошшті.і праці? ...

 Чіи слід розуміти під заробітною платою?.
 Кикоин структура заробітної плати? ...

 Кіікіс сущестності способи регулювання оплати праці?

 616

 Яким чином встановлюється мінімальна
 заробітна плата? .., ...,.; ... - ... ...,.

 Що слід розуміти під тарифною системою

 оплати праці? ... ...

 Що слід розуміти під погодинної системою

 і відрядної системою оплати праці? ...

 Як проводиться оплата праці працівників
 установ та організацій, що фінансуються з бюджету? .
 Як проводиться оплата праці на важких роботах,
 Хю роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці,
 на роботах з особливими природними географічними
 і геологічними умовами та умовами
 підвищеного ризику для здоров'я? ...

 У яких розмірах проводиться оплата праці і:,;,
 за сумісництвом? ... и,. ^ ... ...

 Як проводиться оплата праці при суміщенні
 професій (посад) і виконанні обов'язків
 тимчасово відсутнього працівника? ...

 Як проводиться оплата праці в надурочний час? .. .
 Як проводиться оплата за роботу у святкові,
 і неробочі дні? ..., ... ..., ...;,,

 У яких розмірах проводиться оплата роботи '
 вночное час? ... ... л ^ ґіі.

 Як проводиться оплата роботи по ї '"
 незакінченим відрядним нарядом? ...

 Який порядок оплати праці при невиконанні
 норм виробітку? ...

 Який порядок оплати праці при виготовленні
 продукції, що виявилася браком? ...

 Який порядок оплати часу простою, а також
 при освоєнні нового виробництва (продукції)?
 Які терміни виплати заробітної плати? ...

 Які строки розрахунку при звільненні? ...

 Що слід розуміти під гарантійними виплатами?
 Що слід розуміти під компенсаційними виплатами?
 Які існують гарантії і компенсації при
 службові відрядження? ...

 Як визначається компенсація за зношування інструментів,
 належать працівникам?

 618

 .203

 .204

 .206

 .208

 .209
 .210

 .211
 .212

 .214
 .215

 Які існують обмеження утримань
 із заробітної плати? ... і ... ...

 Що я шіястся підставою для утримання з

 заробітної плати працівника? ...

 Як обчислюється середня заробітна плата працівника? ..
 Глава Я. Матеріальна відповідальність ...

 Що слід ІЮІ іімать під матеріальною

 отпстстпгн] іостьіо працівників за трудовим

 прану України? ... ...

 Що якіястся підставою і які умови
 міггсрішіьіюй відповідальний пості працівників? ...

 У чому полягає відмінність матеріальної відповідальності
 з трудового права від майнової відповідальності
 за нормами цивільного права? ...

 Які ііііііі матеріальної відповідальності працівників
 Передбачені чаконрдательством України? ...

 У яких случного настає обмежена

 мітсріальния відповідальність? ...

 І яких випадках передбачена повна

 матеріали іііяотнстственность? ...

 11 кіікіх случ.щх можлива колективна

 (Г> рігаднця) матеріальна відповідальність? ...

 До ик 01 ірсделястся розмір збитків і

 який порядок його відшкодування? ...

 Гл.пш 9. Трудова дисципліна ...

 11-го слід розуміти під трудовою дисципліною?
 Як забезпечується дисципліна праці? ...

 Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок
 ні підприємствах, в установах, організаціях? .
 Кікопи основні обов'язки працівників
 і чим вони встановлені? ...

 Кікоіиоснонпис обов'язки роботодавця? ...,

 Кікопи заохочення за успіхи у праці і як

 вони застосовуються? ...

Ы

 Кікопи переваги та пільги для працівників,
 успішно і сумлінно виконують свої
 Егрулпниеобнчінності? ...

 Кікопи заохочення 'м особливі трудові заслуги? .

 Де відображаються відомості про заохочення та
 нагородженнях працівників? ...

 Що слід розуміти під порушенням трудової
 дисципліни? ... ...

 Які види дисциплінарної відповідальності?
 Які стягнення передбачені
 законодавством про працю? ...

 Хто має право застосовувати дисциплінарне стягнення?,
 Які терміни встановлено для накладення
 дисциплінарного стягнення? ...

 Який порядок застосування дисциплінарних
 стягнень встановлено законодавством? ...

 У якому порядку можна оскаржити накладення
 дисциплінарного стягнення? ...

 У якому порядку знімається дисциплінарне стягнення? .

 Чи можуть за порушення трудової дисципліни
 застосовуватися заходи громадського впливу?

 Глава 10. Охорона праці ...

 Що слід розуміти під
 охороною праці? ...

 Які встановлено гарантії прав працівників
 . на охранутруда? ...

 Як організована охорона праці на виробництві?

 Який порядок розробки інструкцій з охорони праці? .

 Які види інструктажу слід проводити

 з працівниками? ... ...

 Який порядок проведення медичних оглядів? .

 Які засоби індивідуального захисту
 передбачені в законодавстві? ...

 У якому порядку розслідуються і враховуються
 нещасні випадки, професійні
 захворювання і аварії? ...

 Які встановлено в законодавстві
 спеціальні норми з охорони праці жінок,
 неповнолітніх та інвалідів? ...

 Які органи здійснюють державний
 нагляд і громадський контроль за дотриманням
 законодавства про охорону праці? ...

 Якими правами наділена державна
 інспекція праці?.

 620

 У яких випадках страйк визнається недійсною?
 Які передбачені гарантії для працівників
 під час страйку? ...

 Що являє собою Європейський суд з
 прав людини? ... .

 Чи може громадянин України звернутися
 для вирішення трудового спору до Європейського
 суд з прав людини? ...

 Глава 12. Професійні спілки ...

 Що таке професійні спілки?

 Хто може бути членом профспілки?.

 Чи є профспілки суб'єктом трудового права?

 Які основні права і обов'язки профспілок?

 Якими правами наділені виборні профспілкові
 органи на підприємствах, в установах, організаціях?

 Чи беруть участь профспілки в обговоренні проектів
 нормативних актів? ...

 Які обов'язки несуть профспілки? ...

 У якому порядку здійснюється легалізація
 профспілок, їх об'єднань? ...

 Яка символіка профспілок,
 їх об'єднань? ...

 Які гарантії встановлені для працівників
 . підприємств, установ або організацій
 обраних до профспілкових органів? ...

 Які встановлено обов'язки роботодавця щодо
 створенню умови для діяльності профспілок?

 Глава 13. Трудовий колектив ...

 Що означає трудовий колектив? ...

 Чи всіх працюючих можна вважати членами
 трудового колективу? ...

 Чи є членами трудового колективу особи,
 виконують роботу для даного підприємства,
 установи, організації на підставі договору
 підряду та інших цивільно-правових угод?
 Чи входить керівник підприємства, установи,
 організації в трудовий колектив? ...

 ^ - Чи є трудовий колектив суб'єктом
 трудового права?

 622

 У яких випадках страйк визнається недійсною? ... 329

 Які передбачені гарантії для працівників

 під час страйку? ... ... 331

 Що являє собою Європейський суд з

 прав людини? ... ... 332

 Чи може громадянин України звернутися

 для вирішення трудового спору до Європейського

 суд з прав людини? ...; ... ..., ..,., 333

 Глава 12. Професійні спілки ... .. 334

 Що таке професійні спілки? ... .. 334

 Хто може бути членом профспілки? ... З. ... .. 338

 Чи є профспілки суб'єктом трудового права? ... Г ..; .. г .., ... 339

 Які основні права і обов'язки профспілок? ...;. 340

 Якими правами наділені виборні профспілкові '
 органи на підприємствах, в установах, організаціях? ... Г ... г ... г, 342

 Чи беруть участь профспілки в обговоренні проектів

 нормативних актів? ... ...! .. 346

 Які обов'язки несуть профспілки? ... 347

 У якому порядку здійснюється легалізація

 профспілок, їх об'єднань? ... ... 347

 Яка символіка профспілок,

 їх об'єднань? ... ... 348

 Які гарантії встановлені для працівників
 , Підприємств, установ або організацій обраних до профспілкових органів? ... ... 349

 Які встановлено обов'язки роботодавця щодо
 створенню умови для діяльності профспілок? ... 351

 Глава 13. Трудовий колектив ... ... 352

 Що означає трудовий колектив? ... .352

 Чи всіх працюючих можна вважати членами

 трудового колективу? ... ... 353

 Чи є членами трудового колективу особи,
 виконують роботу для даного підприємства,
 установи, організації на підставі договору И
 підряду та інших цивільно-правових угод? ... 354

 Чи входить керівник підприємства, установи,

 організації в трудовий колектив? ... 355

 '"Е Чи є трудовий колектив суб'єктом

 трудового права? ... ... 355

 622

 У яких формах здійснюються правомочності
 трудових колективів? ... ..

 Чи є виробнича бригада суб'єктом
 трудового права? ... ^ ... ...

 Кікнм чином розподіляється в бригаді заробіток? ...
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Зміст"
 1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ
    зміст; вступ, в якому обгрунтовується вибір теми та її актуальність; літературний огляд; узагальнення слідчої, судової та експертної практики; методику дослідження; висновок, де містяться висновки та рекомендації автора роботи щодо основних положень проведеного дослідження; список літератури. Побудова курсової роботи може змінюватися в залежності від теми дослідження.
 2. Зміст
    Введення 3 Глава 1. Збройні Сили у структурі громадянського суспільства 12 Громадянське суспільство і Армія: політичні, економічні, правові та соціальні правовідносини 12 Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства 18 Наукове обгрунтування вибору методів реформування Збройних Сил Російської Федерації 26 Глава 2. Формування
 3. Зміст
    Передмова Розділ 1. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО 1. Поняття і види підприємницької діяльності 2. Ознаки підприємництва 3. Поняття підприємницького права 4. Поняття і система законодавства про підприємництво 5. Види норм підприємницького права 6. Державне регулювання підприємництва 7. Регулювання перевірок діяльності підприємців 8. Захист прав
 4. Стаття 28. Ліквідація товариства
    змістом коментованого Закону, що пояснюється прагненням авторів виділити саме ключові його положення. Ред .. 4. Детально про особливості створення та правового регулювання акціонерних товариств у сфері банківської, інвестиційної та страхової діяльності див: Шапкина Г.С. Коментарі до глави I Закону "Про акціонерні товариства". / / Законодавство і економіка. 1996. N 9/10, с. 20 - 21.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua