Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

СУТНІСТЬ І ДЖЕРЕЛА ЗМІСТУ ОСВІТИ

Зміст загальної середньої освіти являє собою суму знань, умінь і навичок, в основному відповідну сучасному стану наукового знання, педагогічно перероблену в загальні основи наук, суспільних відносин, виробництва. Ці загальні основи забезпечують підростаючому поколінню можливість свідомого ставлення до світу, участі у праці та суспільного життя, вибору професії, розвитку сутнісних людських сил, здійснення безперервної освіти, самостійного збільшення знань в мінливій обстановці суспільного прогресу і науково-технічної революції.

Існує кілька основних, діалектично і органічно взаємопов'язаних джерел змісту освіти, матеріал яких піддається психолого-педагогічної переробці, після чого стає предметом вивчення в школі. Це: наука, виробництво матеріальних благ і культура; досвід суспільних відносин; духовні цінності, вміст різних форм громадського со-. знання. Спочатку зміст середньої освіти комплектується з урахуванням соціальних, конкретно-історичних вимог. Наприклад, у міру розвитку виробництва на науковій основі, ускладнення виробничих відносин, розширення охоплення освітою самих різних верств населення в зміст освіти стали включатися політехнічні знання. В умовах науково-технічної революції своє законне місце в системі загальної освіти займає комп'ютеризація.

Зміст соціального досвіду піддається також педагогічної переробці, перш ніж стати предметом вивчення в школі.

Весь науковий, виробничий, культурний, соціологічний досвід у реальному житті існує як цілісність. Але ціле пізнається через окреме і особливе. Тому весь досліджуваний школярами досвід на початкових етапах навчання оформляється в. Вигляді окремих навчальних предметів. На заключному етапі учням необхідні синтетичні, узагальнені, інтегративні загальноосвітні курси, що показують світ таким, яким він є насправді, в його взаємозв'язках і опосредованиях. Синтетичні курси знімають умовне дроблення наук, показують світ в єдності і суперечностях, звертають мислення учнів до діалектики.

Зміст освіти наводиться також у відповідність з психологічними вимогами. Дозрівання психіки школярів - складний і тривалий процес, суперечливо єдиний з процесом засвоєння ними змісту освіти. Подолання перешкод і труднощів на шляху засвоєння навчального матеріалу тягне за собою прискорення психічного дозрівання дітей. Тому відбір змісту освіти проводиться одночасно з позицій його цінності та потрібності для активної участі в житті і для вирішення завдань розвитку психічних властивостей і якостей дитячої особистості.

Нарешті, при формуванні змісту загальної середньої освіти враховуються вимоги індивідуально-особистісного розвитку дітей, їх здібностей, обдарувань та інтересів. Крім засвоєння обов'язкових загальноосвітніх предметів школяру повинна бути надана можливість обрати для себе один або кілька споріднених курсів, до яких він проявляє підвищений інтерес.

Це сприяє поглибленому пізнанню й розвитку професійної спрямованості учнів старших класів.

Такі основні загальнонаукові вимоги до відбору змісту загальної середньої освіти для вивчення в школі. У конкретно-історичних умовах розроблялися класово-обумовлені підходи до формування змісту освіти. Наприклад, теорія формальної освіти, віддавати перевагу інтелектуальному формальному розвитку дитини перед засвоєнням реальних знань. Їй протистояла теорія матеріальної освіти, зосереджує увагу на засвоєнні фактичного матеріалу. Донині мають ходіння в усьому світі різні педоцентрі-етичні концепції, які виходять у визначенні змісту загальної середньої освіти зі спрямованості дитячих інтересів і конкретно проявляються здібностей. Прагматичні підходи до відбору освітнього матеріалу характеризуються спробами пристосування дитини до соціальних умов шляхом навчання досягненню життєвого успіху. Навчальна робота в цьому випадку зводиться до оволодіння навичками практичного «поділу» відповідно з проявляються природними можливостями.

В умовах змін в нашому суспільстві педагогіка формує такий зміст освіти, яке одночасно відповідає інтересам всього суспільства і разом з тим направлено на інтенсивний розвиток здібностей та обдарувань кожної окремої особистості.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " СУТНІСТЬ І ДЖЕРЕЛА ЗМІСТУ ОСВІТИ "
 1. Характеристика письмового джерела
  джерело. Визначення дійсності джерела і достовірності подій у ньому викладених. Джерело зберігся полнлстью або тільки в окремих частинах? Як, він зберігся до нашого часу або в яких інших джерелах (документах) онбил знайдений або відновлений. Ким, коли і за яких обставин дане джерело знайдений. Ким, коли і як дане джерело введений в сучасну науку. З яких частин
 2. ВСТУП
  джерел різних авторів. Дане навчально-методичний посібник пропонує студентам допомогу з трьох дисциплін: - Педагогіка; - Природокористування; - Концепції сучасного природознавства. Студент, маючи перед собою питання до заліку чи іспиту, підбираючи літературу для виконання контрольної, курсової, дипломної робіт, наукового проекту і т. п. за темами перерахованих дисциплін, може
 3. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  сутність освіти як відображення єдності розвиваючої та виховно-формуючої функцій навчання. Підкреслюється, що знання як предмет засвоєння мають три взаємопов'язані сторони: теоретичну, практичну і миро-воззренческо-моральну. В цілому, сутність педагогічного процесу розкрита слабо. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Проблема
 4. Запитання длc підготовки до заліку з дисципліни «Природокористування» 1.
  Сутність і основні інструменти. 34. Екологічна експертиза: поняття, принципи, види. 35. Природні кадастри: поняття, предмет, види. 36. Оцінка впливу на навколишнє Середу: зміст, цілі. 37. Основні поняття про моніторинг. Види моніторингу. 38. Сутність еколого-економічного стимулювання, методи, рівні. 39. Оподаткування як інструмент еколого-економічного
 5. План
  джерел з історії слов'ян. Лінгвістична теорія походження слов'янських мов. Археологічна теорія походження слов'ян. Східні слов'яни за даними археології. Письмові джерела про слов'ян, їх суспільному устрої та релігії. а). Античні джерела про венедів. б). Візантійські джерела про антів і слов'ян. в). Арабські джерела про слов'ян. «Повість временних літ», як найважливіший
 6. Повідомлення.
  Джерелах Русі, Заходу і Сходу. Русь: варяги або слов'яни? Походження і значення слова «Русь». Освіта давньоруської держави. Історіографія
 7. Муніципальної-правові відносини: система, суб'єкт і об'єкт
  змісту можна поділити на три групи: 1) відносини, пов'язані з організацією місцевого самоврядування (освіта, об'єднання, перетворення муніципальних утворень, утвердження символіки муніципальних утворень, визначення структури органів місцевого самоврядування); 2) відносини, що характеризують муніципальну діяльність з безпосередньому життєзабезпечення населення муніципальних
 8. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
  зміст діяльності суб'єктів освітнього процесу, конкретізіруемая в навчальному плані та навчальних програмах. Наведено класифікацію способів отримання освіти і форм організації освітнього процесу. Дана історична довідка про структуру освітньої системи Росії, особливу увагу приділено принципам сучасної освіти. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Показаний
 9. ПЕРЕДМОВА
  джерела з історії Стародавньої Русі, насамперед договорами Русі з греками, аналізу Руської Правди, проблем становлення російської православної церкви, соціально-економічному розвитку руських земель. Посібник містить теми, питання, завдання, теми повідомлень, літературу, методичні рекомендації, документальні та розповідні джерела з найбільш важливих проблем соціально-економічної та
 10. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
  вмістом кваліфікаційної характеристики. Сутність і макроструктура педагогічної системи Керуючись теоретичними положеннями загальної педагогіки, педагогічну систему будують з урахуванням специфіки підготовки фахівців певного освітнього рівня (освітнього цензу). В її основу покладено принципи державної політики в галузі освіти, які
 11. 6. КОНСТИТУЦІЯ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, ФОРМА І ФУНКЦІЇ
  сутності конституції випливають її основні функції: 1) соціальна - є тим соціальним компромісом, якого досягло суспільство (суспільним договором), 2) політична - відображає основоположне вплив конституції на політичну сферу суспільного життя (надає державі правову форму); 3) юридична - висловлює соціальний компроміс у загальнообов'язкових основоположних правових
 12. Повідомлення
  джерелах. Проблема слов'ян і антів в Візантійських джерелах. Слов'яни на
 13. Джерела арбітражного процесуального права
  джерел арбітражного процесуального права віднесені міжнародні договори Російської Федерації. Таке коло джерел норм арбітражного процесуального права відображає характерну особливість, притаманну процесуальним галузям права - в якості основного джерела норм будь-якої галузі процесуального права виступає закон. Разом З тим, в ряді випадків в якості джерел норм арбітражного
 14. 1. Визначення форм і джерел права, їх співвідношення
  джерела права »є одним з найдавніших в правознавстві - йому більше двох тисяч років. Як вважають, його вперше використав Тит Лівій для позначення XII таблиць. Сенс, який він вкладав у цей термін, навряд чи відповідає сьогоднішній концепції. А ось термін зберігається і продовжує породжувати дискусії знову і знову про його зміст. Сучасна теорія права традиційно використовує таке
 15. 10. УПРАВЛІННЯ освітньої системи
  сутність організації та контролю за якістю навчально-виховної роботи. С.А. Смирнов. Педагогіка. Педагогічні теорії, системи, технології. Дана характеристика різних типів управління: адміністративного, демократичного, ринкового. До функцій управління належать: аналіз, планування, організація, контроль, розкривається їх зміст. Наводяться приклади різних концепцій
© 2014-2022  ibib.ltd.ua