Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка → 
« Попередня Наступна »
Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001 - перейти до змісту підручника

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Середня школа є загальноосвітньою і загальнорозвиваючих-щей , що закладає основи всебічного розвитку, первісної професійної підготовки, здатність до безперервної освіти і освоєнню будь-якій професії кожною дитиною. Професійні інтереси учнів складаються вже в школі. Разом з тим для кожного школяра повинна зберігатися можливість широкого вибору та зміни профільної та професійної орієнтації. Зміст загальної середньої освіти в школі визначається: загально методологічні принципами формування змісту середньої освіти; спеціальними принципами формування змісту з області науки, формування змісту з області мистецтва, формування змісту з областей праці та фізичного розвитку.

До загальнометодологічні принципам формування змісту загальної середньої освіти належать:

- загальноосвітній характер навчального матеріалу;

- громадянська і гуманістична спрямованість змісту;

- зв'язок навчального матеріалу з практикою змін у нашому суспільстві;

- основотвірна і системоутворюючий характер навчального матеріалу;

- інтегративність досліджуваних курсів ;

- гуманітарно-етична спрямованість змісту освіти;

- розвиваючий характер навчального матеріалу;

- взаємопов'язаність і взаємозумовленість суміжних предметів;

- естетичні аспекти змісту освіти. Розглянемо вищезгадані принципи більш докладно. Зміст навчання у середній загальноосвітній школі спрямована на забезпечення всебічного розвитку особистості дитини, на отримання ним загального уявлення про реальний світ, необхідного для соціальної орієнтування. Загальна освіта сприяє дозріванню духовних сил дитини, її переконань і моральності, закладає духовно-ціннісні основи людської особистості. Воно виробляє здатність самостійного підходу до оцінки явищ дійсності, активну життєву позицію, розвиває сутнісні сили індивідуальності. Поступове збагачення дитини знаннями і загальними навичками породжує інтереси, залучає в діяльність творчі сили і задатки.

Головне протиріччя формування змісту загальноосвітньої школи полягає в тому, що кількість нової наукової, технічної, культурної інформації, у світлі якої розширюється, уточнюється, переглядається зміст загальної середньої освіти, постійно наростає, а час на її засвоєння якщо й не зменшується, то залишається незмінним. Тому педагогіка виходить з необхідності створення стабільної системи основ наук, її постійного вдосконалення, заміни застарілих узагальнень новими, більш повними і ємними. Критеріями загальноосвітнього характеру знань, умінь і навичок є: типовість, узагальненість, різнобічність інформації; взаємопов'язаність суміжних навчальних предметів, їх інтегративність; общеразвйвающій характер досліджуваного матеріалу; залученість учнів у різноманітну пізнавальну практичну діяльність; пробудження загальних і спеціальних інтересів; обізнаність дітей в оцінці доступних їх розуміння явищ і ситуацій.

Громадянська і гуманістична спрямованість досліджуваних фактів і узагальнень - головне і основне умова формування наукового світогляду школярів. У зміст загальної середньої освіти відбирається матеріал, переконливо розкриває єдність світу, його розвиток в нескінченному русі і протиріччях. Кожен загальноосвітній предмет формує у школярів діалектико-матеріалістичні уявлення в своїй області, а всі разом вони створюють в дитячій свідомості загальну наукову картину реального світу. Гуманізація викладання таких наук,-як математика, хімія, фізика, біологія, полягає в тому, що їх досягнення розглядаються крізь призму інтересів людини. Суспільні та гуманітарні навчальні дисципліни виконують ціннісно-орієнтаційну функцію, формують свідомість.

У процесі отримання загальної середньої освіти дитині необхідно знайомитися не тільки з «ідеальним світом», але і з тим який йому реально відкритий, повний протиріч, негативних явищ і боротьби. Освоюючи зміст загальної освіти, формуючи на його духовно-ціннісній основі свої погляди і переконання, учень вчиться оцінювати явища дійсності з ідейних позицій і робить свідомий вибір поведінки.

Зв'язок освітнього матеріалу з життям, з практикою оновлення нашого суспільства зумовлена одночасно прагненням дітей до діяльності, самореалізації і бажанням суспільства включити дітей в реальне життя. Цей зв'язок забезпечується життєвої значимістю засвоюваних учнями загальноосвітніх знань, їх здатністю пояснити світ і стимулювати дитину на активну практичну діяльність.

Теоретична зв'язок з життям, з практикою для предметів суспільно-гуманітарного циклу здійснюється на основі пояснення дітям сутності процесу розвитку суспільних відносин і форм суспільної свідомості. Для предмета природничо-математичного циклу цей зв'язок здійснюється за допомогою ф9рмірованія наукового та морального ставлення до природи: розуміння законів її розвитку і дбайливого використання її багатств. Практична зв'язок змісту загальної середньої освіти з життям здійснюється декількома шляхами: застосуванням знань у навчальній практиці, в обробці умінь і навичок розумової і фізичної праці. Частина теоретичних знань у змісті освіти матеріалізується в практичних уміннях і навичках. Так, правила граматики сприяють виробленню навичок грамотного письма; частину знань з фізики, хімії, математики утворюють навички вирішення завдань, поводження з електрикою, реактивами і приладами; знання трудових процесів і техніки переходить в навички суспільно корисної трудової діяльності. Не менш важливо і застосування знань учнями у продуктивній праці «разом з робітниками і селянами»: у роботі на верстатах, у виробничих, будівельних, підрядних бригадах.

Осново-і системоутворюючий характер досліджуваних знань, узагальнень, умінь і навичок обумовлений тим, що шкільний предмет являє собою їх науково-педагогічно перероблену систему. Вона відповідає можливостям певного віку дітей і підводить їх до розуміння сучасної науки. У кожному навчальному предметі школяр пізнає і міцно засвоює кілька провідних ідей, які пронизують всі його зміст, пов'язують його найбільш великі факти і узагальнення в єдину логічну систему. Наскрізні провідні ідеї, у міру освоєння предмета дітьми, стають їх власними ідеями. Навколо них групуються деталі, приватні факти, події, оцінки. Подібна логіка побудови навчального предмета вимагає граничного узагальнення навчального матеріалу, відмови від дрібних і несуттєвих відомостей, пошуку взаємозв'язку з провідними ідеями суміжних предметів.

Провідні ідеї можуть бути як органічно притаманними змісту навчального предмета, так і привхідними, в нього, привнесеними з інших галузей знань. Ними об'єднується матеріал у загальні теми, на їх основі структурується. Так, в курсі літератури в якості ведучих виступають такі привносяться з педагогіки в цей навчальний предмет наскрізні ідеї, як необхідність осягнення дітьми літературного твору як явища мистецтва; розтин різноманітних творчих літературних напрямів та їх зв'язку з тенденціями суспільного розвитку; розкриття передового ідейно-естетичного ідеалу і розвиток високого Художнього смаку. Ці наскрізні ідеї допомагають відібрати освітній матеріал і структурувати весь навчальний курс. У навчальному предметі географії ведучими і наскрізними ідеями виступають положення про роль географічного чинника в розвитку суспільства; про охорону навколишнього середовища; про розміщення продуктивних сил та їх раціональному розвитку. У курсі фізики - ідеї єдності та взаємозв'язку матеріального світу, його пізнаваності і нескінченності пізнання; використання фізичних закономірностей в сучасних технологіях та організації виробництва. У курсі математики - ідеї математичної символіки як засобу пізнання об'єктивного світу, способів розвитку логіко-математичного мислення школярів. Сенс загальної середньої освіти в тому, щоб діти виходили зі школи з багажем системно збудованих, основоположних ідей, визна-ляющих-світогляд і допомагають оперативно користуватися ними в оцінці дійсності, що забезпечують можливість безперервної освіти.

Сутність інтегративності шкільних загальноосвітніх курсів полягає в органічному поєднанні найбільш великих ідей, чинників, узагальнень суміжних та споріднених наук в єдиному навчальному предметі. Так, интегративность курсу історії полягає в тому, що він включає в себе факти і теоретичні узагальнення з археології, етнографії, мистецтвознавства.

Ці дані підкріплюють історичні узагальнення і розширюють уявлення школярів про суміжні, родинних історії науках. Навчальний предмет географія вбирає в себе як узагальнення суспільних наук: політології, економіки, суспільствознавства, так і наук природних: геології, грунтознавства. Курс літератури об'єднує мистецтво слова, історію літератури, літературознавство і мистецтвознавство. Завдання укладачів цього курсу в тому, щоб поряд з мистецтвом слова зберегти навчальному предметі найважливіші духовно-ціннісні узагальнення літературознавства та мистецтва. В результаті застосування принципу інтегративності можуть створюватися нові шкільні навчальні курси, ще більш глибокого ступеня узагальненості і широти охоплення даних суміжних наук: суспільствознавства, природознавства, основ виробництва і технології.

Формування змісту загальної середньої освіти покликане забезпечити гуманізацію, посилення гуманітарно-естетичного аспекту викладання всіх шкільних предметів. Суспільствознавство, історія, література, музика, образотворче мистецтво, право покликані-найбільш яскраво Відбити глибоко гуманістичний характер нашого суспільства. Не менш значну роль у гуманістичному вихованні школярів можуть зіграти і предмети природно-математичного циклу. Перед вченими-природничників не раз вставали моральні проблеми у зв'язку з деякими науковими відкриттями. Всі сучасні засоби масового знищення людей з'явилися результатом відкриттів в галузі фізики, хімії, біології. Зі шкільної лави дітям необхідно прищеплювати морально-гуманітарне, гуманістичне ставлення до природних знань і їх використання. Гуманітарно-естетичний зміст природничо-наукового знання полягає ще і в тому, що ставлення до наукового пошуку вимагає від людини повної самовіддачі, чесності і самовідданості. Образ вченого-подвижника, історія його боротьби-важливий засіб гуманітарно-етичного виховання дітей та юнацтва.

Зміст загальної освіти націлене на різнобічне психічний розвиток дітей, формування у них різних типів мислення. Вивчення каждого.учебного предмета дозволяє створювати посильну для дітей психічну напруженість, активизирующую процеси осмислення матеріалу, його запам'ятовування, емоційного сприйняття, удосконалює його пам'ять, розвиваючу мислення, мова і уява. Наприклад, усний виклад - процес напруженого мислення, пам'яті, творчої уяви, мови.

Особливо важливо розвиток в учнів різних типів мислення, які нерозривно пов'язані між собою в єдиному процесі пізнання.

Емпіричне мислення історично відігравало роль «живого со-зерц9. ^ Ия», накопичення вихідного матеріалу для узагальнень і висновків. Воно вчить дітей бачити реальні факти, явища, фіксувати і накопичувати їх. Абстрактне мислення, вміння розгледіти, виявити у відібраних явищах, фактах їх істота, відволіктися від випадкового і несуттєвого. Це вміння узагальнювати піднімає дитину на новий щабель пізнання та психічного розвитку. На його основі міцніє і розвивається формально-логічне мислення, вміння бачити і встановлювати очевидні зв'язки і залежності між різними фактами, явищами, подіями. Формально-логічні способи пізнання дають можливість дитині підійти впритул до діалектичному мисленню, вмінню розуміти протиріччя реальної дійсності, заперечення, єдність і боротьбу протилежних начал. Він вчиться виявляти і оголювати протиріччя, правильно розуміти тенденції розвитку та знаходити шляхи їх своєчасного вирішення. Діалектичне мислення органічно і нерозривно пов'язане з конкретно-історичним, умінням бачити суспільні явища у всіх їхніх зв'язках і опосередковуваннях, виділяти найбільш суттєве, загальне. Розвиток у кожної дитини здібності конкретно-історичного підходу до розгляду подій і явищ реального світу, розуміння ненауковість абстрактних історичних оцінок - важливий момент у формуванні світогляду і переконань. Нарешті, художнє мислення об'єднує в органічній єдності суще - загальне, одиничне і особливе. Воно утворює в людині здатність ідейно-емоційного, художньо-естетичного ставлення до дійсності. Художнє мислення є своєрідний синтез, діалектичну єдність всіх типів мислення, постійний рух в пізнанні від загального до конкретного і від конкретного до загального.

У формуванні змісту загальної середньої освіти важливе значення має встановлення міжпредметних зв'язків. Педагогічний досвід переконує, що навчання без глибокого проникнення в одиничне і особливе веде до дилетантизму, неможливості підготувати дітей до практичної діяльності. Організація дитячого пізнання, процесу навчання розвивається від подання ^ про єдність світу і суспільства до поглибленого, диференційованому предметного розгляду змісту загальної освіти, а від предметного освоєння через встановлення найтісніших міжпредметних зв'язків та інтегративні курси до пізнання світу в його природному стані єдності і взаємозв'язку. Наскрізні основообразующие ідеї проходять через суспільствознавство - історію - літературу; ботаніку - зоологію - анатомію - біологію - географію; математику - фізику - хімію - астрономію. Вони утворюють у свідомості. Дітей єдину картину світу, забезпечують формування цілісного світогляду.

 Розкриття в змісті загальної середньої освіти його естетичних аспектів забезпечує емоційне ставлення дітей до роботи, полегшує їм процес пізнання, спонукає до творчості, формує їх естетичне ставлення до дійсності і мистецтва. Природно-математичний цикл розкриває школярам красу природи, показує шляхи її збереження та екологічно грамотної діяльності. Діти вчаться вибирати найбільш раціональні способи вирішення завдань, керуючись не тільки логічними, але й естетичними міркуваннями. Вони творчо, з естетичних позицій осмислюють організацію розумової праці, діяльність людини в природі, розуміють необхідність поєднання економічної доцільності, природоохоронних заходів і дизайнерських рішень. Суспільно-гуманітарний цикл забезпечує можливість вичленування естетичних явищ у суспільному житті, формує ідейно-естетичний суспільний ідеал. У складний, суперечливий час змін у нашій країні особливо важливо, щоб діти ясно уявляли собі, які явища суспільного життя і історичні події оцінюються сьогодні як прекрасні, піднесені, героїчні, благородні, а які - як трагічні, потворні, огидні, огидні. Естетична оцінка суспільних явищ створює емоційний фон морального впливу на дітей. 

 Художньо-естетичний цикл формує естетичне ставлення до мистецтва, розвиває здібності дітей до естетичної діяльності. Утилітарно-практичний цикл предметів розкриває дітям красу практичної людської діяльності, фізкультура показує в єдності красу активної, гармонійної діяльності та розвитку людського тіла. Праця переконує дитини в красі суспільних цілей, процесу та результатів суспільно цінною роботи. 

 Серед спеціальних принципів формування змісту предметів науки можна назвати: принцип співвіднесення навчального матеріалу in рівнем розвитку сучасної науки; политехнизма; єдності і протилежності логіки науки і навчального предмета. 

 Середня загальноосвітня школа закладає основи знань, що забезпечують дітям можливість осягнення будь-якої науки в майбутньому. Навчальний предмет містить стабільні, фундаментальні основи науки, підводить до розуміння сучасної наукової інформації, сприяє розвитку розумових здібностей. Для загальноосвітньої школи сучасно і необхідно не тільки те, що відкрито в наші дні, а й перш за все те, що складає вихідну методологічну, теоретичну позицію науки, являє собою ключ до пізнання частковостей, деталей, тонкощів. 

 Крім того, кожен загальноосвітній предмет покликаний розкрити школярам політехнічний характер навчального матеріалу з урахуванням потреб народного господарства. Дані науки, її положення і закони складають фундаментальну, принципову теоретичну основу сучасного виробництва. Учні образно, наочно, реально усвідомлюють сенс ідеї перетворення науки в безпосередню продуктивну силу. Політехнічна зміст усіх навчальних предметів, зв'язок з життям виводить школярів на участь у продуктивній праці, на оволодіння навичками поводження з основними, найпростішими знаряддями сучасного виробництва. Цим закладаються глибокі основи інтенсивного загального розвитку, справді політехнічного суспільного виховання, вибору професій.

 Ідея єдності і протилежності логіки науки і логіки конструювання навчального предмета обумовлена тим, що наука розвивається в протиріччях. Вона пробиває собі дорогу крізь товщу забобонів, здійснює скачки вперед, топчеться на місці і навіть відступає. Педагогічна логіка побудови змісту навчального предмета враховує логіку розвитку "основних категорій, понять даної науки. Водночас педагоги і психологи керуються необхідністю врахування вікових особливостей освоєння матеріалу школярами, організовують його на основі як сходження від абстрактного до конкретного, так і від конкретного до абстрактного. 

 Природа мистецтва обумовлює специфіку принципів формування змісту загальної середньої освіти в цій області. 

 Серед них: принцип єдності ідейного змісту і художньої форми; гармонійного культурного розвитку особистості; ідейної спільності і взаємозв'язку мистецтв; врахування вікових особливостей. Ці принципи тісно пов'язані із загальними принципами формування середньої освіти. Вони доповнюють і збагачують їх. 

 Зміст загальної середньої освіти в галузі мистецтва включає в себе твори, які становлять зразки єдності ідейного змісту і досконалої художньої форми. Твори, слабкі по художній формі, що не відповідають правді життя за ідейним змістом, не можуть впливати на емоційну сферу дітей, їх свідомість, будити почуття, стимулювати уяву і мислення, формувати уявлення про прекрасне і потворне. Специфіка мистецтва - в образному відображенні світу. Кращі твори справжнього мистецтва включають школярів у процес сприйняття і свідомості найбільш типових життєвих явищ, тенденцій у розвитку складних, різноманітних суспільних відносин. Для справжнього художника однаково важливими і значними є допити: що і як зображувати, навіщо створювати художній твір. Уміння бачити ідейно-естетичне багатство життя тягне за собою у талановитого майстра-творця вміння яскравого, соковитого і багатоколірного зображення. Облік справжньої художності, єдності форми і змісту при відборі творів мистецтва для роботи з дітьми-найсуттєвіший момент здійснення принципу духовності і народності. 

 Спрямованість змісту шкільної освіти в галузі мистецтва на гармонійне загальнокультурний розвиток дитячої особистості обумовлена тим, що, как.ізвестно, культурним стати можна лише тоді, коли збагатиш свою пам'ять знанням всіх тих багатств, які виробило людство. З метою всебічного розвитку особистості для вивчення в школі відбираються художні твори, які формують гуманістичні ідейно-естетичні ідеали; справді художній смак; глибоку потребу в насолоді мистецтвом і пізнанні через нього життя суспільства і природи. Особливо виховно цінні такі твори літератури і мистецтва, які розбурхують уяву, активізують емоційні переживання і разом з тим будять думку, вимагають роздуми, критичного осмислення художньої реальності. У спілкуванні з ними учні набувають вміння самостійно розбиратися в потоці художньої інформації і давати їй грамотну ідейно-естетичну оцінку. 

 Для змісту загальної середньої освіти важливо підбирати твори мистецтва, що володіють духовно-історичною спільністю у висвітленні епохи і змістовно доповнюють один одного. Такі твори різних видів мистецтва, взаємодіючи і взаимодополняя, вводять дитину в духовне життя епохи. З різних боків і в різноманітних специфічних образах вони показують типові життєві явища і події, створюють повнокровну картину минулих часів і відгримілих баталій. Ось чому настільки важливе значення в середню загальну освіту має здійснення взаємозв'язку і взаємодоповнюваності літератури, музики, образотворчого мистецтва, які вивчаються на уроках профільно, факультативно і в процесі позакласної роботи. 

 Вікові особливості сприйняття та засвоєння дітьми різних творів мистецтва не перешкоджають осягнення ними на своєму рівні складних образних узагальнень. Будь-яке справжнє художнє твір мистецтва може стати для учнів об'єктом глибокого сприйняття та аналізу. Вікові особливості морального становлення дітей вимагають відбору таких творів мистецтва, які підтримують у них властиві їм риси особистості. Особливої уваги заслуговує прагнення до правди і щирості, справедливості і дружбі, до романтики і любові. 

 Свою специфіку має і відбір змісту загальної середньої освіти в галузі трудового навчання. Вона визначається принципами: суспільно-економічної доцільності і необхідності дитячої праці, його включеності у виробничу діяльність; зв'язку праці з наукою; відповідності дитячої праці вимогам сучасних професій. Педагогічна ефективність дитячої праці прямо пропорційно залежить від суспільно корисної цінності та економічної ефективності їх суспільно корисного, в першу чергу продуктивного, праці. Усвідомлення школярами серйозності праці, його важливості для суспільства психічно полегшує їм входження у виробництво, формує почуття відповідальності, стимулює працю, сприяє ефективній відпрацювання навичок і готує до участі в суспільному житті. Такий зміст і організація дитячої праці забезпечуються плановими еаданіямі на підприємствах, навчально-виробничих комбінатах, в цехах і на будмайданчиках, в орендних та підрядних бригадах і лісництвах. Все це сприяє збільшенню суспільного багатства, а головне, всебічному розвитку та моральному вихованню особистості дитини, підведенню його до вибору професії. 

 Можливо більш тісний зв'язок праці з наукою, з досліджуваними в школі навчальними предметами, а також навчально-творчий характер праці забезпечуються реальною практикою використання наукових знань у справі, в процесі застосування знань у практичному творчості. У процесі суспільно корисної праці Перед учнями необхідно ставити завдання застосування знань на практиці. Знайомлячись з верстатами і механізмами на заводі, навчально-виробничому комбінаті, будівництві, у виробничій бригаді, учні переконуються в значенні інформатики, математики, креслення, в практичній дії законів фізики. Роботу школярів на селі треба пов'язувати з послідовною діяльністю дослідної станції, з їх власним дослідництва. Зв'язки дитячої праці з їх знаннями активно сприяє розвиток технічної творчості, експериментування в Юннатський гуртках. 

 Нарешті, зміст і організацію дитячої праці необхідно 'привести у відповідність до вимог сучасних професій, спираючись на конкретне місцеве виробництво, на потреби народного господарства. Така праця знайомить учнів із загальними трудовими і конкретними фаховими навичками, забезпечує можливість наукової організації праці, переходу від однієї спеціальності до суміжній. Такі професії, як наладчик потокової лінії, механізатор, слюсар-ремонтник, тваринник, рільник, виводять школярів до цілого ряду сучасних професій, сприяють загальному розвитку хлопців і формуванню у них психології робочої людини. 

 Такі загальні і специфічні принципи формування змісту загальної середньої освіти. 

 ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ: 

 1. Які основні історичні та сучасні тенденції розвитку змісту середньої загальної освіти? 

 2. Розкрийте зміст загальних принципів формування змісту загальної середньої освіти. 

 3. Розкажіть про специфічні принципи формування змісту науки, мистецтва, праці та фізичного розвитку. 

 ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ: 

 1. Тимчасовий державний освітній стандарт. Загальна середня освіта: Пояснювальна записка. М., 1993. 

 2. Тимчасовий державний освітній стандарт. Загальна середня освіта: Базисний навчальний план середньої загальноосвітньої школи. М., 1993. 

 3. Ледньов B.C. Зміст освіти. М., 1989. 

 4. Лихачов Б. Т. Виховні аспекти навчання. М., 1982. С. 49-110. 

 5. Структура змісту безперервної освіти та навчальні плани загальноосвітньої школи. Тимчасовий державний освітній стандарт / Под ред. B.C. Леднева. М., 1993. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОГО СЕРЕДНЬОГО ОСВІТИ "
 1. Вміст загального майна в комунальній квартирі
    принципові положення ст. 39 Кодексу, що регулює вміст загального майна в багатоквартирному будинку, стосовно до утримання спільного майна в комунальній квартирі. Власники кімнат у комунальній квартирі несуть тягар витрат на утримання спільного майна в даній квартирі. Частка обов'язкових витрат на утримання спільного майна в комунальній квартирі, тягар яких
 2. 4. ОСВІТНЯ СИСТЕМА
    принципам сучасної освіти. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Показаний історичний процес формування структурних ланок освітньої системи. Дана детальна характеристика факторів розвитку системи освіти: рівня розвитку суспільного виробництва, інтересів різних соціальних груп і класів, національних особливостей освітньої системи, психолого-педагогічних
 3. 1.4. Валовий охоплення населення освітою
    принципі, також надається ЮНЕСКО), пояснюється тим, що його простіше розрахувати і він може бути оцінений для всіх країн, що входять в цю організацію, в тому числі для найменш розвинених. У Росії показник валового охоплення населення освітою в 1999 р. становив 78%, що вище середнього показника для III групи країн, що включає Росію (73%), але на 7 процентних пунктів нижче середнього
 4. Повноваження органів мсу у сфері освіти
    утримання будівель і споруд муніципальних освітніх установ, облаштування прилеглих до них територій; 5) облік дітей, які підлягають обов'язковому навчання в освітніх установах, що реалізують освітні програми початкової загальної, основної загальної та середньої (повної) загальної освіти; 2. У суб'єктах Російської Федерації - містах федерального значення Москві і
 5. 2.4. Верхній рівень вторинного освіти (табл. 9-10)
    принципі, підвищуватися, що потребують серйозного аналізу і, мабуть, реформування системи початкової та середньої професійної освіти. Аналогічні закономірності спостерігаються для «коефіцієнтів випуску» (graduation rates) - показників ставлення числа закінчили той чи інший рівень освіти до чисельності населення відповідного віку. Для верхнього рівня вторинного
 6. 3.3. Очікувана тривалість навчання
    середнього очікуваного числа років навчання для дітей у віці 5 років (Табл. 11). Це показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охоплених цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної
 7. 3.4. Форми навчання (табл. 22)
    зміст відмінностей між різними формами навчання («учні, які навчаються повний час» і «учні, які навчаються неповний час»). Інтегральну оцінку співвідношення різних форм навчання дає показник середньої очікуваної тривалості навчання за очною і неочной формі. У Росії середня очікувана тривалість навчання по неочной формі становить 2,8 року - один з найбільш високих
 8. 1.5. Індекс людського розвитку
    середньодушового ВВП за паритетом купівельної спроможності, середньої тривалості життя, частки грамотного населення і валового охоплення населення освітою. За індексом людського розвитку Росія відповідає середньому показнику для своєї дохідної групи (78,1 у Росії при середній 78,4 для III групи). Іншими словами, подушний ВВП і валовий охоплення населення освітою відповідають
 9. П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007
    середніх професійних навчальних
 10. Процес формування особистості
    принципи організації процесу формування особистості, тобто вихідні педагогічні положення, що визначають зміст, організацію і методи цієї роботи. У їх числі принципи: - різнобічного, гармонійного формування особистості в інтересах її самовизначення й самореалізації в житті; - цілеспрямованості та науковості у формуванні особистості, відповідно до рівня досягнень
 11. 4.1. Рівень освіти (табл. 25-26)
    середнього) і більш низьких рівнів, і рекордно високі - за часткою населення з третинним освітою. При цьому в розвинених країнах рівень освіти чоловіків у цілому вище, ніж у жінок, а в Росії навпаки, жінки в середньому мають більш високий рівень освіти (табл. Т2). Таблиця Т2 Розподіл населення у віці 25-64 року за рівнями освіти,% Нижня вторинне і нижче У тому числі
 12. 4.1. Освітні інститути
    середні школи і ПТУ) становить нікчемні 0,4-0,3%, в установах третинного рівня щаблі 5B (установи середньої професійної освіти) - 2,2%, у вищих навчальних закладах (щабель 5A) - 9,7%. У середньому ж в країнах III групи (але без урахування Росії) в недержавних навчальних закладах первинного рівня навчається 11% учнів, нижчого вторинного рівня (початкове і загальна середня
 13. Загальноосвітня школа в Росії
    формування соціально значущих якостей особистості, рис особистості, що поєднують соціальну спрямованість і здатність задовольнити особисті потреби; на подальший розвиток культури; на прилучення підростаючих поколінь до загальнокультурних і національних цінностей; на виховання у молоді емоційної культури, гуманістичних установок, громадянськості і любові до Батьківщини. Діяльність
 14. 2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8)
    середнього) і послесреднего освіти. Нагадаємо, що відповідно до МСКО в Росії до вторинного освіти відноситься навчання в загальноосвітній школі, а також у учебнигх закладах початкової та середньої (перші два роки) професійної освіти на базі основної школи, до третинного - навчання в середніх спеціальних учебнигх закладах на базі повної школи й у вищих учебнигх закладах.
 15. 8.4. Педагогічна система юридичної освітньої установи
    принципи державної політики в галузі освіти, що забезпечують реалізацію вимог державних освітніх стандартів з таким напрямами підготовки (спеціальностями), як юриспруденція, правознавство, правоохоронна діяльність, управління, та вимог кваліфікаційних характеристик за спеціалізацією, які визначають кваліфікацію спеціаліста - юрист, організатор
 16. 4.2. Учні (табл. 2728)
    середньому нижче, ніж у чоловіків, взагалі кажучи, важко пояснити. Може бути це пов'язано з освітньою структурою населення старших вікових груп, що ж стосується сучасного стану справ у сфері освіти, то тут ситуація виглядає прямо протилежною. У середньому жінки виявляють більшу схильність до утворення, і у всіх групах країн середня очікувана тривалість навчання для жінок
 17. Педагогіка радянського часу
    принципи свідомості, з'єднання освіти насилу, виховання в колективі і через колектив, в умовах жорсткої організації та управління педагогічним процесом. Від вчителя потрібна була особиста приблизно і педагогічну майстерність. Створювалися умови і можливості для маніпулювання умами учнів. Водночас безкоштовна, загальнодоступна радянська школа, при обов'язковості загальної
 18. 2.2. Очікувана тривалість навчання (табл. 7)
    середнє очікуване число років навчання для дітей у віці 5 років. Цей показник, що розраховується на основі поточного стану системи освіти, аналогічний показнику середньої очікуваної тривалості життя. Очікувана тривалість навчання по кожному типу освіти розраховується як сума часток охваченнигх цією освітою у всіх віках. Загальна оцінка очікуваної тривалості
 19. О. В. Акулова, С. А. Писарєва, Е. В. Піскунова, А. П. Тряпіцина,. Сучасна школа: досвід модернізації: Книга для вчителя. - СПб.: Изд-во РГПУ ім. А. І. Герцена. - 290 с., 2005
    змісту шкільної освіти, заснованих на ідеї досягнення учнями компетентностей в різних сферах діяльності. Запропоновано підходи до проектування варіативних навчальних планів, вибору освітніх технологій, організації контрольно-оцінної діяльності сучасного
 20. 8.1. Система юридичної освіти в Росії і принципи її побудови Система юридичної освіти та її структура
    зміст навчальних дисциплін, що визначають підготовку фахівців юридичного профілю залежно від рівня професійної освіти (початкова, середня, вища). Обсяг змісту освітніх програм однорідних навчальних пісшшлін кожного освітнього рівня забезпечує спадкоємне! ь від нижчого рівня до середнього, а від нього до вищого. Цим досягається безперервність у системі
© 2014-2021  ibib.ltd.ua