Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

ПІДРУЧНИК

Книга - це духовний заповіт одного покоління іншому, порада вмираючого старця юнакові, починаючому жити ...

А.І. Герцен

1. Учитель і підручник.

2. Загальне визначення поняття «підручник».

3. Відбір і організація змісту підручника.

4. Відображення в підручнику дидактичного процесу.

5. Варіанти застосування підручника в навчальному процесі.

6. Дидактична класифікація підручників.

7. Якість підручника.

8. Паспорт підручника.

Синопсис

Книгодрукування було винайдено лише близько п'ятисот років тому. Сучасна людина може лише дивуватися, як людство могло жити й розвиватися мільйони років без книг. Може бути, саме з причини відсутності друкарства воно розвивалося так повільно і мільйони років в масі своїй влачило гранично примітивне існування. Саме останнє п'ятсотліття, завдяки масовій доступності до мудрості людської, дозволило людству зробити величезний стрибок до справжньої цивілізації. Цією доступності ми, в першу чергу, зобов'язані масового утворення, що став можливим завдяки масовому підручнику.

Сьогодні, однак, ми відзначаємо величезне відставання масової освіти від рівня розвитку світової цивілізації і, більше того, відчутне гальмування її подальшого розвитку. Значну частку провини за наявний стан в світі освіти треба віднести на примітивне побудова сучасного підручника: він практично не змінив свого «обличчя» за ті п'ятсот років, що він з'явився під преса І. Гутенберга, хоча вже в той час найбільш обдаровані педагоги (Я.А. Коменський) розрізняли поняття «книга» і «підручник».

422

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 42 ^ -3

Лекція № 13. Підручник

За ті ж п'ятсот років наші уявлення про процес навчання отримали значний розвиток, але вони залишаються за межами обкладинок сучасних підручників: останні все ще створюються як прості книги для читання, а не для навчання. Завдання полягає в тому, щоб підручник гарантовано вчив відповідно наперед заданим цілям навчання. Це завдання може допомогти авторам і редакторам вирішувати нетрадиційна теорія підручника, короткий виклад якої міститься в цій лекції, а повністю вона опублікована в книзі автора «Підручник» (М.: Народна освіта, 2006).

Lecture № 13. The TEXTBOOK

A book is a will, submitted By one generation to another, An advice of a dying sage To a young man, beginning to live ...

A.I. Gertsen

1. The Teacher and the textbook.

2. The General definition of concept «Textbook».

3. Selection and organization of the textbook content.

4. Display in the textbook of the didactic process.

5. Variants of application of the textbook in educational process.

6. Didactic classification of textbooks.

7. Quality of the textbook.

8. The Passport of the textbook.

Synopsis

Printing process had been invented only about five hundred years ago. The modern man can be surprised only, how the mankind could live and develop millions years without books. Perhaps, owing to absence of book-printing it developed so slowly and millions of years were dragged on with extremely primitive existence. Just the last five hundred years, owing to mass availability to human wisdom, has allowed the mankind to make a huge jump to the contemporary civilization. This availability we, first of all, are obliged to the mass education which has become possible, owing to the mass printing of textbooks.

Today, however, we mark a huge backlog of mass education from the level of development of the world civilization and, moreover, a sensitive braking of its further development. The significant share for the fault and the state of affairs in the world of education should be counted on

423

-e-

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 42 * 4

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

primitive construction of the modern textbooks: they practically have not changed their didactic «faces» for those five hundred years, when they first appeared from under I.Guttenberg 's press. This primitive stability of the textbook looks even stranger, despite that at that time the most advanced teachers (YAKomensky) already distinguished the concepts «book» and «textbook», and gave obvious examples of what a real textbook have to look like.

Our knowledge about the process of training have received significant development for the same five hundred years, but they remain outside the covers of modern textbooks: the last are still created as simple books for reading, instead of being books for training. The difference consists in that the textbook has to teach with a guarantee to achieve set in advance purposes of training while an ordinary book do not have that obligation. This problem can be solved by authors and editors following the nonconventional theory of the textbook, summary of which contains in this lecture. Completely the Theory is published in the book of the author «Textbook» (M.: Narodnoe obrasovanie, 2006).

1. Учитель і підручник

Освіта - це організований процес підготовки підростаючих поколінь до життя в даних конкретних умовах. Змінюються умови життя - має змінюватися і освітній процес. У житті так і відбувається, але зміни в освітньому процесі йдуть надзвичайно повільно, у випадковому порядку, з великою кількістю помилок і зигзагів. Це зауваження особливо характерно для розуміння співвідношення вчителя і підручника в навчальному процесі. Тисячі років люди твердо знали, що якість навчання залежить від кваліфікації вчителя, оскільки вчитель був єдиним джерелом навчальної інформації і єдиним організатором і керівником процесу навчання. Це уявлення про роль вчителя в навчальному процесі вбралося у свідомість людей «з молоком матері» і залишилося непохитним навіть з масовим поширенням у світі навчальної книги. Цьому вчила і досі вчить традиційна педагогіка, стверджуючи, що підручник є лише допоміжним засобом у руках педагога. Навіть великий російський педагог і психолог К.

Д. Ушинський вважав, що при «хорошому підручнику і розсудливою методі і посередній учитель може добитися успіху». У цій фразі великого педагога підручник все ще відділяється від «розсудливою методи», залишаючи її толь-

424

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16:15 Раді 42И5

Лекція № 13. Підручник

ко вчителю. Такому уявленню про співвідношенні вчителя і підручника в навчальному процесі об'єктивно сприяла та обставина, що при написанні навчальних книг їх автори не керувалися ніякої педагогічною теорією створення підручників. Вони розробляли їх за своїм житейському поданням, яке вимагало від підручника тільки точного уявлення наукової інформації та мінімальної турботи про її засвоєнні учням. Крім того, подібного погляду на роль підручника в навчанні сприяло й те, що практично до середини ХХ століття основною метою утворення було просвітництво (а1), а якщо тебовал-ся більш високий рівень навчання, то він досягався за рахунок екстенсивного тренаж.

Лише в середині ХХ століття ця педагогічна аксіома підручника похитнулася винаходом програмованого навчання і створенням перших програмованих підручників. Їх застосування наочно показало, що використовувати підручник лише в ролі служниці вчителя абсолютно невірно: підручник може виступати в ролі автономного засоби навчання, необхідного при призначенні цілей засвоєння учням предмета на рівнях вище рівня знайомства. При цьому, однак, і процес створення підручника повинен відрізнятися від звичного і рутинного його написання, все ближче стаючи проектуванням, конструюванням, виробництвом і коректним випробуванням.

Якщо звернутися до формули дидактичного процесу, наведеної в лекції № 8 (Дпр = ОД + АФ + АУ), то найбільш сприятливе поєднання вчителя і підручника в навчальному процесі може здійснитися, якщо вчитель в умовах групового навчання навчиться оптимально, з опорою, головним чином, на геш-тальт-теорію навчання, створювати загальну орієнтування учня в предметі (К1 ~ 0,3 - 0,5). А підручник продовжить навчальний процес індивідуалізовано до більш високих цілей навчання. Але для цього підручник має бути побудований як підручник, а не як монографія.

2. Загальне визначення поняття «підручник»

У попередньому параграфі вже міститься достатньо прозорий натяк на наше уявлення про те, що є підручник, а що їм не є в строго педагогічному сенсі цього поняття. Звичайно, в нестрогому педагогічному сенсі будь-яка книга

425

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 42 * 6

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

може вчити і бути корисною для навчання. Як кажуть, краще хоч щось, ніж нічого.

У строго ж педагогічному сенсі визначення поняття підручник склалося в середині минулого століття, багато в чому завдяки зусиллям колишнього в той час директором видавництва «Просвещение», а нині академіка Російської академії освіти Д.Д. Зуєва. Під його керівництвом видавництво протягом 15 років публікувало єдиний у світі спеціальний проблемний збірку під назвою «Підручник». За п'ятнадцять років було випущено двадцять томів цього дуже корисного збірника. На його сторінках опубліковані висловлювання практично всіх скільки-небудь значних вчених педагогів, творчих вчителів і діячів освіти з проблем створення підручника. З цих висловлювань не могла вийти сама собою строга теорія підручника. Для цього ще належить провести на базі змісту збірок серйозні дослідження з синтезу окремих глав такої теорії. Однак наш специфічно спрямований аналіз з питання розуміння педагогами і психологами сутності підручника, як спеціальної книги для навчання, виявив достатню одностайність у цьому питанні практично всіх учасників збірки. Це дозволило нам сформулювати наступне визначення підручника на мові традиційної педагогіки:

Підручник - це спеціальна книга для навчання, що містить інформацію з деякого навчального предмета та завдання щодо ееусвоенію.

У цьому визначенні під поняття підручника може бути підведена будь-яка книга, в якій після кожної глави будуть приведені контрольні запитання та завдання. Такі підручники давно вже стали типовими, і настільки ж давно вчителю доводиться істотно допрацьовувати те, що цими підручниками не робиться в навчальній їх функції.

Це ж визначення підручника, перекладене на мову нетрадиційної педагогіки, звучить так: підручник - це автономне технічний засіб навчання, призначене для індивідуального управління пізнавальною діяльністю учня, відповідно діагностично поставленим цілям і гарантує досягнення цих цілей за розрахункове час навчання.

Розглянемо це визначення за складовими його елементам.

По-перше, відповідно до приведеної в лекції № 9 класифікації систем управління пізнавальною діяльністю

426

Bespa1ko1.qxd 28.02.2008 16 : 15 Раді

4223

Лекція № 13. Підручник

учнів (дидактичних систем), книга на сьогоднішній день вже не є єдиним штучним засобом навчання. Зараз у розпорядженні вчителя є й інші технічні засоби, які по суті своїй також є підручниками, але з іншими носіями тієї ж інформації. Це аудіо-візуальні засоби (від найпростіших проекційних апаратів до сучасної відеотехніки і комп'ютерів), це також різні навчальні комплекси, які використовують у своїй роботі сучасну комп'ютерну техніку. Тому в нашому визначенні підручника підкреслено, що підручник - це автономне технічний засіб навчання, яке повністю заміщає вчителя на деяких етапах навчального процесу. А тому в підручник повинен бути закладений гарантує успіх навчання навчальний процес. Права була Н.К. Крупська, коли писала, що нам потрібен такий підручник, який би виключав постійна присутність вчителя для роз'яснення учневі змісту підручника. Якщо читач пам'ятає, дідахографія Я.А. Коменського якраз вимагає того, щоб учитель на самому уроці читав разом з учнями текст підручника і роз'яснював б його. Як узгодити ці два суперечать один одному висловлювання? Швидше за все, як два послідовних етапи в розвитку теорії підручника: у часи Коменського підручник - це все ще звичайна книга для читання, в часи Крупської педагогічна наука вже дозріла до рівня розгляду підручника як «спеціальної книги для навчання» і почала поступово формулювати вимоги до його якістю.

І одним з перших педагогів, що звернули увагу на педагогічний сенс поняття «підручник», була Н.К. Крупська. Саме в 20-30-х роках минулого століття відзначається активне експериментування в радянській педагогіці в пошуках оптимальної конструкції підручника. Створюються різні види підручників: робочі книги, газети-підручники, практикуми та ін На жаль, ентузіазм новаторів і їх інновації, подібно багатьом сучасним інноваторам та інновацій, не можуть в принципі бути успішними, оскільки ними заміщаються одні «кустарні» і саморобні сурогати настільки ж примітивними саморобками. Але якщо незрілі досліди авторів 20-30-х років можна пояснити і пробачити незрілістю педагогічної науки того часу, то сучасні «а-педагогічно» творіння в області створення підручника свідчать лише про небажання їх авторів дружити з психолого-педагогічною наукою.

 427 

 -Е- 

 ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 42 * 8 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

 Важливе значення у визначенні поняття підручника має і вказівка на гарантоване досягнення диагностич-ної мети навчання за розрахунковий час навчання. Перевірка підручника на відповідність цій вимозі застереже нас від неконтрольованої перевантаження підручника (і програм навчання) та уявної неуспішності учнів, яка в даний час, немов жупел, терзає педагогічні звіти і тероризує учителів та учнів. 

 3. Відбір і організація змісту підручника 

 Результати Єдиного державного іспиту (ЄДІ) в Росії, фінального тесту в США і нещодавно опубліковані результати подібного тесту в Німеччині показують гнітючу картину загальної неуспішності школярів: на цих тестах провалюються від 50% до 90% піддослідних. Не краще йдуть справи і в інших цивілізованих країнах. Що це означає, якщо не катастрофу світової освіти? Але катастрофа ця уявна і я бачу її як результат некерованого процесу наповнення навчальних предметів, як висловився б академік А.Н. Леонтьєв, «іррелевантние» інформацією з великої науки. Переглядаючи сучасні шкільні підручники, створюється уявлення, що їх автори прагнуть в єдиному підході «пересадити» в голову учня всю подану ними науку і зробити своїх учнів у єдиному пориві сучасними енциклопедистами. В одній з передач «Очевидне - неймовірне» (29 травня 2007) два вельми шанованих професора-математика на чолі з постійним і всезнаючим ведучим, професором С.П. Капицею, обговорювали проблему математичної освіти школярів і гірко нарікали на те, що в школі відводиться на вивчення цієї найважливішої дисципліни занадто мало часу - всього 20 тижневих годин. Вони вважали, що треба довести вивчення математики в школі до 30 годин на тиждень! Шановні професори, будучи математиками, не спромоглися порахувати, скільки всього навчальних годин міститься в шкільній тижня. Якби вони це зробили, то, ймовірно, зрозуміли б, що після реалізації їх пропозиції всі інші навчальні предмети треба було б попросту виключити з навчального плану! Якщо навіть допустити таку фантазію і дати математикам 30 тижневих годин, то за нинішньої розвиненості математичної науки і відсутності діагностично мети її 

 428 

 -Е- 

 Bespa.lko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 42 * 9 

 Лекція № 13. Підручник 

 вивчення в школі програма навчання була б все одно перевантажена як мінімум в десяток разів проти можливостей учнів, і проблема їх математичної неуспішності стояла б не менш гостро. 

 Де ж вихід із кризового стану сучасного загального шкільної освіти? Вихід полягає в розумному відборі змісту освіти, що забезпечує формування необхідного обсягу математичного свідомості, при ненадлишкових обсязі навчального предмета. Слід відразу ж сказати, що це завдання нездійсненне при просвещенческом підході до цілей загальної середньої освіти, оскільки такі цілі в просвещенческом освіті просто не існують. Для чого, наприклад, в цьому утворенні вивчається математика? І будь-який діяч і не діяч народної освіти без довгих роздумів відповість: «Для забезпечення математичної грамотності людини». Але на питання, яка математична грамотність необхідна «пересічному» сучасній людині, зрозумілу відповідь отримати не вдасться - це будуть спогади опитуваного діяча і не освітнього діяча про те, чому його вчили в школі і що він давно і успішно забув. При такому підході до визначення змісту освіти немає ніяких критеріїв відбору предметів навчання в навчальний план школи та змісту відібраних предметів. 

 Створюється уявлення, що люди, відповідальні за вирішення цієї найважливішої проблеми і називають себе фахівцями-методистами відповідних навчальних предметів, забувають про те, що жодній людині не вдасться осягнути неосяжність жодної з сучасних наук, якщо він все своє життя, «з пелюшок до могили »займатиметься« закваскою вікової »(І. Гете« Фауст ») навіть в одній з наук. 

 Ми говоримо, що для вивчення математики метою навчання є формування необхідного обсягу математичного свідомості при ненадлишкових обсязі навчального предмета. Те ж саме відноситься і до інших предметів загальної середньої освіти та це дидактичний принцип. У цьому принципі побудови змісту навчального предмета містяться три невідомі: психологічний сенс «математичного свідомості», дидактичний зміст «його необхідного обсягу» і знову дидактичний сенс «ненадлишкових обсягу навчального предмета». Розглянемо кожну з цих невідомих окремо. 

 429 

 -Е- 

 Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 43 * 9 

 В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПІДРУЧНИК"
 1. Література
    Арановський К.В. Державне право зарубіжних країн: Підручник для вузів. Вид. 3-е, доп. і перераб. М.: Форум-Инфра-М, 1998. Баглай М.В., Туманов В.А. Мала енциклопедія конституційного права. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право: Підручник для студентів юрид. вузів і факультетів / Відп. ред. проф. В.В. Лазарєв. М.: Изд-во БЕК, 1998. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник для
 2. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998
    підручник являє собою друге, кардинально перероблене і доповнене видання підручника з цивільного права, вперше вийшов у Видавництві БЕК (Москва) в 1993 р. Попереднє видання підручника з'явилося в період докорінного оновлення російського цивільного законодавства, пов'язаного з початком соціально-економічних реформ і переходом від одержавленого , планово-централізованого
 3. Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том II. Напівтім 1: Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 2000. -704с., 2000
    підручника цивільного права разом з попереднім йому першим томом є переробленим і доповненим виданням підручника цивільного права, підготовленого авторським колективом кафедри цивільного права юридичного факультету МГУ і вперше вийшов у Видавництві БЕК в 1993 р. Він заснований на тих же вихідних положеннях, які висвітлені в передмові до першого тому, і слід систематиці
 4. Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008
    підручника з цивільного права являє собою стабільний університетський курс цієї основоположної юридичної дисципліни, зміст і структура якого випробувані багаторічною практикою її викладання на юридичному факультеті Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова. Підручник підготовлено авторським колективом кафедри цивільного права МГУ відповідно до
 5. Список рекомендованої літератури
    Гетманова А.Д. Підручник з логіки. - М.: Черо, 2000 - 304 с. Іванов Є.О. Логіка. - М.: Изд-во БЕК, 1996. - 309 с. Івлєв Ю.В. Логіка для юристів. - М.: Справа, 2000. - 264 с. Кирилов В.І., Старченко А.А. Логіка. Підручник для юридичних вузів. М, 1998. Кузьмін А.В., Очиров Д.-Д.Е. Логіка. - Улан-Уде: Вид-во ВСГТУ, 1999. - 72 с. Никифоров А.Л. Загальнодоступна і захоплююча книга про логіку. М,
 6. Відп. ред. проф. Б.А. Страшун. Конституційне (державне право) зарубіжних стран.В 4 т. Тома 1-2. Частина загальна: Підручник. - 3-е изд., Оновл. і дораб. - М.: Видавництво БЕК. - 784 с., 2000
    підручника наведено докладний алфавітно-предметний покажчик. Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів і факультетів. Підручник може бути використаний депутатами та працівниками представницьких, виконавчих і судових
 7. В.А.Колосов, Н.С. Мироненко. Геополітика та політична географія: Підручник для вузів. - М.: Аспект Пресс, - 479 с, 2001
    підручнику вперше представлена загальна картина розвитку двох генетично взаємопов'язаних дисциплін - геополітики та політичної географії. Автори аналізують їх проблеми, напрямки, теорії, концепції, моделі і гіпотези, включаючи новітні досягнення світової географічної думки, майже невідомі в нашій країні. Підручник відрізняється поєднанням глибокого теоретичного аналізу з багатим і ретельно
 8. Омельченко О.А.. Загальна історія держави і права: Підручник у 2 т. Видання третє, виправлене. Т. 1-М.: ТОН - стожища. - 528 с, 2000
    підручник - це допомога в розумінні коренів розвитку сучасних правових традицій і походження сучасної політичної та правової культури, в тому числі переважно європейської політичної та правової культури, в якій сьогодні протікає професійна юридична
 9. ПРОГРАМА КУРСУ "ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО"
    підручника, внесені необхідні зміни та доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу громадянського
 10. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
    підручнику на основі новітніх досягнень природознавства і суспільствознавства популярно викладено курс філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 11. Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003
    підручника за структурою і змістом відповідають державному об ¬ разовательной стандарту з дисципліни «Правознавство». Ре ¬ рекомендували Навчально-методичною радою РАГС для слуша ¬ телей різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення ¬ ня кваліфікації, які вивчають навчальний курс «Правознавство». Видання відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти
 12. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Ибатуллин У.Г.. Екологія Башкортостану: Підручник для середніх професійних навчальних закладів. Вид. 2-е, додатк. - Уфа., 2005

 13. Список літератури
    Алексєєв С.С, Держава і право, М. 1996. Венегеров А. Б. Теорія держави і права. Ч. 1. - М., 1995. Каутський К. Матеріалістичне розуміння історії. Т. 2: Держава і розвиток суспільства. М.; Л., 1968. Корельський В. М., Перевалов В. Д. Теорія держави і права. - М., 1997. Комаров С.А. Загальна теорія держави і права - М., 1998. Лазарєв В. В. Загальна теорія держави і права. - М.,
 14. І.Я. Козченко, З.А. Незнамова .. Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для вузів / Під ред. І.Я. Козченко і З.А. Незнамова. М., 1997., 1997
    Кримінальне право. Загальна частина. Підручник для
 15. Передмова.
    підручника «Філософія: Підручник для студентів технічних вузів / І.Я. Копилов, В.В. Крюков, Г.А. Антипов і ін; Під ред. І.Я. Копилова, В.В. Крюкова. - М.: ИНФРА-М; Новосибірськ: Изд-во НГТУ, 2002. - 256 с. - (Серія «Вища освіта»), який зайняв призове місце на Всеросійському конкурсі підручників і навчальних посібників для технічних вузів в Ростові-на -Дону (2000 р.) і отримав грант на видання та гриф
 16. С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с., 2002
    підручнику досить докладно (і в той же час коротко) розглядаються основні юридичні інститути: право, закон, державність, відповідальність, покарання і багато інших. Для кращого засвоєння матеріалу кожна тема ілюструється прикладами (наприклад, актами судової практики) і тлумаченнями законів. Кожна тема закінчується контрольними питаннями для самоперевірки. Книга призначена
 17. ПЕРЕДМОВА
    підручник ", присвяченій 250-річчю Московського університету. Серія включає понад 150 підручників і навчальних посібників, рекомендованих до видання вченими радами факультетів, редакційною радою серії і видаваних до ювілею за рішенням вченої ради МДУ. Московський університет завжди славився своїми професорами та викладачами, виховане не одне покоління студентів, згодом внесли
 18. ВСТУП
    підручнику. Досвід показує, що характеристика змісту тем, на які робиться акцент в Державному стандарті освіти, повинен проводитися на прикладі не менше 3-4 джерел різних авторів. Дане навчально-методичний посібник пропонує студентам допомогу з трьох дисциплін: - Педагогіка; - Природокористування; - Концепції сучасного природознавства. Студент, маючи перед
© 2014-2021  ibib.ltd.ua