Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство
ЗМІСТ:
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003

Викладаються теоретико-методологічні та практичні питання за програмою курсу. Глави й розділи підручника за структурою і змістом відповідають державному об ¬ разовательной стандарту по дисципліні «Правознавство». Ре ¬ рекомендували Навчально-методичною радою РАГС для слуша ¬ телей різних форм підготовки, перепідготовки та підвищення ¬ ня кваліфікації, які вивчають навчальний курс «Правознавство». Видання відповідає Державному освітньому стандарту вищої професійної освіти за специ ¬ альності «Державне та муніципальне управління».

Введення
РОЗДІЛ I ПРАВО І ДЕРЖАВА
Глава 1 Сутність і соціальне призначення держави
1 . Основні концепції сутності держави
2. Роль держави в житті суспільства
3. Державна влада
Система державної влади, її правова основа та юридичне закріплення
Взаємозв'язок державної влади і державного управління. Поняття і сутнісна основа взаємозв'язку державної влади і державного управління
Взаємодія державної влади і державного управління через право, закон, нормативну юридичну систему
Єдність системи державної влади Російської Федерації. Поняття і об'єктивна необхідність єдності державної влади та способи її забезпечення
Основні тенденції розвитку державної влади в сучасному світі
4. Функції держави. Функції сучасної російської держави
5. Механізм держави. Співвідношення держави, державного апарату та державної служби
Характеристика і співвідношення понять «держава», «державний апарат» і «державна служба»
Контрольні питання
Глава II Форма держави
1. Поняття форми держави
2. Форма правління: поняття і види
3. Форма державного устрою: поняття та види
Унітарна держава
Сучасні риси унітарної держави
Федеративна держава
Складне держава
4. Державний (політичний) режим: поняття і види
Контрольні питання
Глава III Правова і соціальна держава
1. Поняття та ознаки правової держави
2. Соціальні функції держави в історії його розвитку. Поняття «соціальна держава»
Контрольні питання
Глава IV Сутність і походження права. Роль права в житті суспільства
1. Поняття права
2. Право в системі соціальних норм
Види соціальних норм. Співвідношення права та інших соціальних регуляторів.
Контрольні питання
Глава V Джерела (форми) права
1. Визначення форм і джерел права, їх співвідношення
2. Види форм права
3. Судовий прецедент. Судова практика
4. Нормативні правові акти
Види нормативних правових актів
5. Нормативний договір як форма права
6. Інші види форм права
Контрольні питання
Глава VI Норма права
1. Поняття норми права
2. Структура норми права
3. Види норм права
Контрольні питання
Глава VII Система права
1. Поняття і структура системи права
Предмет і метод правового регулювання
2. Публічне і приватне право. Основні галузі російського права
Основні галузі російського права
Співвідношення національного і міжнародного права
Контрольні питання і завдання
Глава VIII Правотворчество
1. Правотворчість і процес утворення права. Види правотворчості
Види правотворчості
2. Законодавчий процес, його зміст і стадії
Контрольні питання
Глава IX Правомірне поведінка, правопорушення та юридична відповідальність
1. Характеристика правомірної і протиправної поведінки
2. Основні ознаки (юридичний склад) правопорушення
3. Види правопорушень
4. Поняття та види юридичної відповідальності
Принципи юридичної відповідальності
Контрольні питання
Глава X Законність, порядок, громадський порядок
1. Законність і правопорядок в системі політико-правових цінностей сучасної правової життя
Законність і правопорядок в правовій державі
2. Законність і її ознаки
3. Основні принципи (вимоги) законності
Законність, доцільність, справедливість
Контрольні питання
Глава XI Основні правові системи сучасності
1. Класифікація правових систем сучасності
2. Загальна характеристика окремих правових систем
3. Розвиток системи права в Росії
4. Міжнародне право як особлива правова система.
Суб'єкти міжнародного права
Норми і принципи сучасного міжнародного права
Джерела норм міжнародного права
Міжнародний договір - основне джерело міжнародного права
Співвідношення і взаємодія міжнародного і внутрішньодержавного права
Контрольні питання
РОЗДІЛ II ОСНОВИ РОСІЙСЬКОГО ПРАВА
Глава I Конституція Російської Федерації - основний закон держави
1. Поняття конституційного права Росії як галузі права і його предмет
2. Поняття та значення Конституції Росії
Контрольні питання
Глава II Росія як федеративна держава
1. Конституційні принципи державного устрою Російської Федерації
2. Договірне регулювання федеративних відносин
3. Питання статусу суб'єктів Російської Федерації
Контрольні питання
Глава III Система державних органів Російської Федерації
1. Президент Російської Федерації
2. Федеральне Збори Російської Федерації
3. Уряд Російської Федерації
4. Організація державної влади в суб'єктах Федерації
Законодавчі збори суб'єктів Російської Федерації
Органи виконавчої влади в суб'єктах Російської Федерації
5. Судова влада Російської Федерації
Контрольні питання
Глава IV Основи цивільного права Російської Федерації
1. Предмет, метод і принципи цивільного права
2. Основні джерела цивільного права
3. Цивільне правовідношення: поняття, суб'єкти, зміст, об'єкти
Види правовідносин
Угоди й інші підстави правовідносини
4. Громадяни як суб'єкти цивільного права
5. Юридичні особи та публічно-правові утворення як суб'єкти цивільного права
Права учасників (засновників) на майно юридичної особи
Контрольні питання
Глава V Загальні положення про зобов'язання в Російській Федерації
1. Поняття цивільно-правового зобов'язання. Види зобов'язань
3. Відповідальність порушення зобов'язань
4. Припинення зобов'язань
Контрольні питання
Глава VI Основи трудового права Російської Федерації
1. Трудове право: поняття, предмет, метод і основні джерела
2. Трудові правовідносини
3. Трудовий договір
Контрольні питання
Глава VII Правові основи професійної діяльності державних службовців
1. Державна служба
Поняття і класифікація державних посад та державних службовців
Права державного службовця
Основні обов'язки державного службовця
Відомості про доходи державного службовця і про майно, що належить йому на праві власності
Проходження державної служби
2. Законність як основа професійної діяльності державних і муніципальних службовців
3. Нормативно-правові акти у галузі інформації для державної служби
Державний службовець як споживач інформації
Державний службовець як джерело інформації
4. Правові засади захисту державної таємниці та іншої інформації обмеженого доступу
Контрольні питання
Глава VIII Основи кримінального права Російської Федерації
1. Кримінальне право: поняття, система
2. Завдання і принципи кримінального права
3. Кримінальний закон: поняття, структура
4. Злочин: ознаки, склад, види
5. Поняття кримінальної відповідальності
Контрольні питання
Глава IX Основи екологічного права Російської Федерації
1. Поняття і джерела екологічного права
2. Правові екологічні вимоги
3. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
Контрольні питання
Правознавство:
  1. Губаева Т. В.. Мова і право. Мистецтво володіння словом в професійної юридичної діяльності. - М.: Норма. - 160с. - 2004
  2. А.В. Мазуров. Правознавство. Короткий курс лекцій. МОСКВА.ЮРАЙТ - 2003
  3. С. В. Бошно. Правознавство. Навчальний посібник для неюридичних вузів - М.: Право і закон. - 416 с. - 2002 рік
© 2014-2022  ibib.ltd.ua