Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

4. Функції держави. Функції сучасної російської держави

У визначеннях поняття держави та державної влади відображені їх сутність і соціальне призначення. Але далі виникає питання про те, як і в чому проявляється сутність держави, що вона має робити конкретно, на чому зосереджуються зусилля його органів і установ в окремі періоди розвитку держави та державної влади.

Відповіді на поставлені питання пов'язані з розробкою понять типу і форми держави, функцій держави, механізму держави і державного апарату. Всі ці поняття тісно пов'язані один з одним і покликані відображати взаємодію окремих сторін і компонентів держави та державної влади, в яких проявляється їх цілісність.

Під функціями розуміють об'єктивно необхідні напрямки в діяльності держави, її реализующиеся властивості.

Кожна держава виконує свої специфічні функції; з цим пов'язані і способи аналізу функцій держави.

У радянській науковій літературі аналізу функцій держави присвячено значну кількість наукових досліджень, серед яких можна виділити і дослідження монографічного характеру. Обгрунтовувалася необхідність розмежування завдань (цілей), що визначають зміст функцій держави і функцій держави як основних напрямків його діяльності. Багато уваги приділялося класифікації функцій, предметного вивчення конкретного змісту та форм, способів їх здійснення. Ю.А. Тихомиров і Л.А. Морозова пропонували включити до визначення функцій держави, поряд з основними напрямками діяльності держави, і механізми державного впливу на суспільні процеси, а до самих функцій підходити з урахуванням генеральної тенденції саморегулювання суспільства, яке бере на себе великий обсяг справ. У держави залишається менший і явно оновлений набір функцій. У способах їх здійснення пропонується також посилити жорсткість при встановленні і стягуванні податків, встановлення правил конкуренції забезпеченні економічної та іншої безпеки і, навпаки, м'яко і гнучко стимулювати виробництво, підтримувати соціально-культурні ініціативи.

У теорії соціалістичної держави питання про функції займав велике місце, що було пов'язано з мали місце одержавленням нашого суспільства. Про це свідчив конкретний набір функцій держави та їх класифікація, які були дані в науковій літературі та представлені численними точками зору з кожного окремого питання.

По-перше, проводилося жорстке розмежування функцій експлуататорських і соціалістичних держав, оскільки функції держави прямо пов'язувалися з його класової сутністю і розглядалися як її безпосереднє вираження. Те, що відбувається нині зміна уявлень про сутність держави, отражаемое в його визначеннях (про що вже говорилося вище), не може не відбитися і на питанні про функції держави.

У радянській юридичній літературі всі функції соціалістичної держави класифікувалися на основі такого загального ознаки, як сфера їх реалізації: всі функції держави поділялися на внутрішні і зовнішні.

До внутрішніх функцій відносили: тимчасову функцію придушення опору експлуататорських класів в перехідний від капіталізму до соціалізму період; господарсько-організаторську функцію, що охоплювала майже повністю все народне господарство величезної країни, яке працювало на основі єдиного народно-господарського плану ; охорону соціалістичної власності, прав, свобод громадян, соціалістичного правопорядку; культурно-виховну функцію, регулювання міри праці і споживання; охорону навколишнього середовища.

Крім того, аналізувалися і зовнішні функції: оборони країни, мирного співіснування і боротьби за мир, підтримки національно-визвольних рухів в зарубіжних країнах, братерського співробітництва і взаємодопомоги держав світової системи соціалізму. Спеціальні дослідження були присвячені майже кожної окремої функції держави. При цьому приділялася увага таким проблемам, як розмежування функцій держави і окремих органів, організаційні та правові форми реалізації функцій держави.

Таким чином, складалася своєрідна теорія функцій соціалістичної держави.

Перераховані вище функції соціалістичної держави були орієнтовані на поетапне здійснення зазначеної вище цілі. Зміна цієї мети передбачає формування нової системи функцій, нові організаційні структури, способи і прийоми здійснення функцій.

Функції державної влади тісно пов'язані з формуванням і розвитком її основ. У сучасних умовах (у тому числі і в Росії) поряд з іншими класифікаціями функцій особливого значення набуває їх підрозділ на загальні та спеціальні. До числа загальних належать:

- економічна - створення умов для розвитку ринкових відносин;

- політична - консолідація суспільства, гармонізація інтересів соціальних суб'єктів; напрямок діяльності з утвердження в суспільстві соціальної справедливості;

- соціальна - соціальна підтримка населення, розвиток сфери соціальних послуг, культурно-виховна діяльність;

- юридична - нормативне регулювання найважливіших сфер життя суспільства, охорона закріплених в законах прав і свобод громадян, форм власності, забезпечення законності та правопорядку;

- екологічна - забезпечення відтворення природи, підтримання закономірних зв'язків між її компонентами;

- оборони, забезпечення миру і підтримки світового порядку, економічного і культурного співробітництва з усіма країнами.

До числа спеціальних функцій відносяться: оподаткування стягнення податків, організація боротьби з тероризмом, контроль, організація боротьби з корупцією та ін

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4. Функції держави. Функції сучасної російської держави "
 1. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Проблема держави, форми політичної влади, характер взаємини його з суспільством в цілому та окремими його складовими сьогодні знову в центрі наукових суперечок. Стосовно до Стародавньої Русі це проблема походження держави та її назви, а також статусу російських князів. У сучасній вітчизняній історіографії звернуто увагу на принципову відмінність і незалежність питань
 2. 4.Питання вивчення народних рухів
  Увага до вивчення боротьби народних мас проти феодального гніту - одна з традицій радянської історіографічної науки. І воно виправдане історично. Народно-демократичні традиції, що йдуть корінням в далеке минуле, вплив релігійних інститутів, а пізніше зародження станового представництва в особі земських соборів в чому обмежили і «облагородили» всевладдя правителів, зіграли
 3. 6.Новое в археологічному вивченні давньоруського міста
  При ознайомленні зі шкільними і вузівськими підручниками з вітчизняної історії стає очевидно, що археологічні дослідження давньоруських міст не знайшли в них, за малим винятком, гідного відображення. Археологічні факти вкраплені в історичний розповідь про міста, але в цих текстах слабо відображена ситуація, дозволяє що навчається зрозуміти, як за останні півстоліття розширилися і
 4. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  Однією з найбільш укорінених догм в історичній науці була ленінська періодизація визвольного руху. Десятки років покоління радянських людей сприймали ленінську схему, що характеризується насамперед двома тезами: 1) визвольний рух - це революційний рух, 2) воно проходить три етапи-дворянський (1825-1861 рр..), Разночинский (18611895 рр..) І пролетарський (1895 -1917 рр..) в
 5. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Так що ж таке революція? Яке її вплив на життя суспільства? Сучасне, на наш погляд, досить змістовне визначення революції як суспільно-історічес-кого феномена дано в філософській праці М.Л. Тузова «Революція і історія» (Казань, 1991). Виходячи з досягнутого у вітчизняній і зарубіжній революціологіі і враховуючи наявні різночитання у визначенні революції, автор під
 6. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 7. Драма «розселянення»
  Дослідження історії колективізації - цього драматичного повороту в житті села - протягом довгого часу грунтувалося на установках, закріплених в партійно-державних документах 30-х рр.., потім в «Короткому курсі історії ВКП (б)», а на початку 50-х рр.., доповнених роботою І.В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР». Тому тематика робіт спочатку зводилася в основному до
 8. 3. Судопроізводственних ПРИНЦИПИ АРБІТРАЖНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
  Принцип диспозитивності. Основним рушійним початком арбітражного судочинства служить ініціатива що у справі осіб. Відповідно З принципом диспозитивності цивільні справи, за загальним правилом, виникають, розвиваються, змінюються, переходять з однієї стадії процесу в іншу і припиняються під впливом, головним чином, що у справі осіб. Принцип диспозитивності арбітражного
 9. 2. ПОНЯТТЯ ПІДВІДОМЧОСТІ, ЇЇ ВИДИ
  У процесуальному законодавстві та практиці його застосування велике значення має питання про підвідомчість спорів тим чи іншим державним чи громадським органам. У науці цивільного процесуального права підвідомчість визначається як належність потребують державно-владному вирішенні спорів про право та інших справ до ведення різних державних, громадських, змішаних
 10. 1. Поняття і види міжнародного комерційного арбітражу
  Одним з найважливіших інститутів сучасного міжнародного приватного права є міжнародний комерційний арбітраж. Маючи тривалу і багатогранну історію свого правового розвитку, міжнародний комерційний арбітраж перетворився до теперішнього часу в широко відомий і часто використовуваний інструмент врегулювання зовнішньоекономічних спорів цивільно-правового характеру поряд із судовою
© 2014-2022  ibib.ltd.ua