Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно- розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

Система державної влади, її правова основа та юридичне закріплення

У науковій літературі склалося декілька точок зору щодо складу та взаємозв'язків елементів державної влади. В одних випадках система державної влади розглядається як структуроване єдність властеотношений, що складаються в результаті діяльності держави, державних органів, а також осіб та об'єднань, що реалізують або представляють інтереси держави в різних сферах суспільного життя. При цьому виділяються: суб'єктний склад (органи, особи, спільноти, об'єднання, державні утворення і держава в цілому), предмети ведення, компетенція, повноваження, права та обов'язки, відповідальність, акти і дії, програми і заходи і т.д.; організаційні структури, установи та інститути (президент, парламент, уряд, суди, громадянство, державна служба, військовий обов'язок і т.д.). Всі ці компоненти знаходять своє вираження у властеоотношеніях, системно діють тільки в структурі останніх, тому властеоотношенія слід розглядати як основний інтегративний елемент системи державної влади.

Державна влада визначалася як базове суспільні відносини між людьми, їх спільнотами та утвореннями, що володіє властивостями верховенства, єдності, загальності та універсальності, примусовості і обов'язковості.

При визначенні системи державної влади важливо подолати однобічність, властиву емпіричному і раціоналістичному підходам, а також статичному розуміння державної влади. Необхідно враховувати постійно змінюється склад елементів та їх взаємини, визначати характер єдності зв'язків, відносин між елементами системи, тенденції її розвитку. Тим часом існуючі визначення системи державної влади як раз не враховують цієї обставини, що не розрізняють розвинені і нерозвинені, деформовані і нормальні (правові) стану державної влади.

При новому підході першочерговим предметом аналізу повинно стати розвинуте стан державної влади, яке характеризується як диференційоване за складом елементів (суб'єктів, їх статусу, видами), відносинам, цінностям, цілям, завданням, технологіям і т. п.

Ознаками розвинутого стану державної влади є:

- правовий характер її формування і здійснення (опора на постійно розвиваються традиції, звичаєве право, законодавство, що виражає право - основу наступності та стабільності розвитку державної влади);

- публічне визнання і забезпечення прав і свобод людини, що формуються суспільством;

- закріплення структури і системи державної влади, її заходи, форми і процедури здійснення та відповідальності в законодавстві, виражає право і деталізують його в підзаконних актах;

- включеність державної влади в систему правової культури суспільства.

Розвинуте стан державної влади як поняття може використовуватися як критерій для оцінки інших станів державної влади (у тому числі і при вирішенні питання про вихід з її кризових деформованих станів) з урахуванням рівня розвитку правосвідомості та правової культури суб'єктів державної влади.

Стан державної влади (сутність, форми здійснення і т.п.) - це одночасно вираз правосвідомості громадян держави та її службовців, чиновників, без впливу на яке неможливо змінювати (реформувати) державну владу. Тому важливо при вирішенні питання про систему державної влади визначити насамперед суб'єктний склад, характер взаємин елементів розвиненою державної влади, правові форми здійснення суб'єктами державної влади своєї діяльності.

З точки зору сучасного розуміння державної влади можна виділити:

- первинні суб'єкти державної влади: народ, суспільство, його складові і громадяни, які мають природними, публічними правами, які є основою легітимності засновуваної або змінюваною ними державної влади.

Слід особливо підкреслити, що названі права мають винятковий характер і не можуть належати іншим суб'єктам. Присвоєння їх іншими суб'єктами з точки зору права є злочином, не створює правових підстав владарювання, не створює державної влади і повинно розглядатися як прояв насильства та сваволі;

- вторинні суб'єкти державної влади: органи державної влади (парламент , глава держави, уряд, створювані первинними суб'єктами державної влади, і похідні від них органи - міністерства, відомства, комітети тощо), через які здійснюються конкретні державно-владні повноваження, спрямовані на реалізацію функцій держави.

Важливою умовою, що забезпечує системність державної влади, є те, що кожен її суб'єкт здійснює особливий різновид державної влади. Ця обставина виступає основою для певної субординації здійснюваних ними влади.

Первинні суб'єкти державної влади здійснюють установчу державну владу, вторинні суб'єкти - відповідно законодавчу, виконавчу, судову і контрольну владу.

Коротко розглянемо такий компонент системи державної влади, як різновиду державної влади.

До них у першу чергу слід віднести установчу державну владу.

Установча влада - вища, постійно діюча, влада народу. Її основними функціями є: 1) прийняття та зміна конституції, забезпечення її дії; 2) прийняття рішення про необхідність установи якісно нової влади, 3) організація установи нової влади; 4) періодичне перезаснування влади (організація виборів посадових осіб та контроль за правильним вираженням волі народу), 5) вищий контроль за розвитком і забезпеченням прав людини.

Відповідно з цими функціями народ безпосередньо повинен приймати акти: про конституцію, про референдум, про статус депутатів і порядку їх відкликання, про вибори посадових осіб, про форму держави, статусу та повноважень представницьких органів влади, про права особистості та громадських об'єднань людей, про власність і формах господарювання.

Система установчої влади, що включає її внутрішні різновиди, визначається різними факторами-насамперед соціальним складом конкретного народу. Кожен елемент його соціальної структури має відповідної установчої владою по природному праву, тому слід аналізувати окремі різновиди установчої влади в суспільстві. На основі кожної її окремого різновиду може бути побудована відносно самостійна система влади.

В умовах сучасної Росії установча державна влада належить народу, територіальним регіональним співтовариствам, що створює системи органів влади суб'єктів Федерації. Установа ж місцевої влади є реалізація установчої влади місцевого суспільства. На основі цих різновидів установчої влади створюється відповідно система державної та система місцевої влади. Однак при цьому вельми важливо, щоб всі різновиди установчої влади в суспільстві були узгоджені між собою за змістом і способами здійснення. Це необхідна умова стабільності загальної системи влади в даному суспільстві. Така постановка питання актуалізує проблему класифікації установчої влади, яка поки навіть не поставлена.

Можна виділити два основні різновиди установчої влади (за джерелом і суб'єкту):

1. Установчу владу соціальних спільнот. Вона випливає з природного права соціального суб'єкта на самоорганізацію.

2. Установчу владу органів державної влади та посадових осіб, що випливає з цілей, завдань і функцій, здійснюваних ними. Такий різновид установчої влади носить похідний характер, встановлюється позитивним законом, є реалізацією закріпленого за даним органом або посадовою особою спеціального правомочності.

Ці різновиди установчої влади мають власний зміст, форми здійснення, відрізняються один від одного складом суб'єктів. Звичайно, вони не вичерпують все різноманіття установчої влади. В основу її класифікації можуть бути покладені й інші критерії. Однак важливо показати складний характер установчої влади, необхідно збалансувати її різновиди за змістом, формами (способам) здійснення, враховуючи при цьому, що вона одночасно є один з елементів системи поділу державної влади.

Система установчої влади становить собою внутрішню єдність її історично розвивалися різновидів, збалансоване за їх цілям, завданням, функціям, предметів відання та повноважень. Системність установчої влади, яка спирається на соціальний склад суспільства, - найважливіший показник ступеня розвиненості властеотношений в суспільстві і державі, рівня реального здійснення народовладдя, що представляє собою, згідно з чинною Конституцією Росії, одну з основ її конституційного ладу.

Складовими елементами системи державної влади є: законодавча влада, влада глави держави, виконавча (урядова), судова і контрольна влади. На відміну від установчої влади їх суб'єкти (органи державної влади) є засновуються, але здійснювана ними влада відносно самостійна.

Як вже зазначалося, кожна з влади являє собою досить складне утворення та її повноцінне визначення не може зводитися до основного результату її здійснення. Так, суб'єкт законодавчої влади - парламент як орган держави, як правило, має досить складну структуру: складається з палат, комітетів, комісій, фракцій і т.п., в процесі взаємодії яких реалізуються складні технології законотворчої роботи. Крім того, в цій роботі бере участь глава держави, що володіє правом вето і підпису законів, без якої вони не можуть вступити в дію, а також уряд та інші позапарламентські суб'єкти законодавчої ініціативи.

Таким чином, законодавча влада - це складний комплекс суб'єктів та видів діяльності щодо створення правового фундаменту (законів, що виражають право) нормативного регулювання суспільних відносин і фактично не обмежується діяльністю лише самого законодавчого органу.

Основной суб'єкт виконавчої влади - уряд і підпорядковані йому органи - покликані виконувати закони, проводити їх вимоги в реальне життя. Разом з тим виконавча влада сама активно займається підзаконним нормотворчістю, досить часто виступає суб'єктом делегованого законодавства, яке здійснюється за згодою або за прямим дорученням органів державної влади, є суб'єктом законодавчої ініціативи.

Виконавча влада представляє собою складне комплексне утворення як за складом суб'єктів, їх взаємовідносинам, так і за технологіями її здійснення. У Російській Федерації систему виконавчої влади складають федеральні органи та органи виконавчої влади суб'єктів РФ, між якими складаються, поряд з конституційними відносинами, договірні відносини з приводу розмежування предметів ведення і повноважень між названими двома рівнями організації та здійснення виконавчої влади.

Судова влада представлена Конституційним Судом РФ, Верховним Судом РФ, Вищим Арбітражним Судом РФ, а також судами, діючими в суб'єктах Російської Федерації, спеціальними судами.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Система державної влади, її правова основа та юридичне закріплення "
 1. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  Жовтневі події 1917 року стали подіями світового значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи,
 2. 4. ПОНЯТТЯ підсудності, ЇЇ ВИДИ
    Якщо підвідомчість встановлює коло справ, віднесених до розгляду і вирішенню арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу:
 3. 1. Понітіе та класифікації принципів арбітражного процесуального права
    У кожній галузі права виділяються основні початку, що визначають зміст норм даної галузі права, її місце, роль і призначення в системі права, що характеризують зміст правозастосування та правореалізаціонной процесу в цілому. Такі основні початку галузі права, об'єктивувалися і відбиті у змісті її норм, отримали назву принципів права. Принципи будь-якої галузі права мають
 4. 4. Поняття підсудності, її види
    Якщо підвідомчість встановлює коло справ, віднесених до розгляду і вирішенню арбітражних судів як окремої системи юрисдикційних органів, то інститут підсудності в арбітражному процесі дозволяє розподілити справи, підвідомчі арбітражним судам, між різними ланками арбітражно-судової системи. Залежно від того, який критерій кладеться в основу такого розподілу:
 5. 9. Характеристика принципів державного управління.
    Державне управління здійснюється відповідно до принципів, закріпленими Конституцією України. У сучасній юридичній літературі система принципів державного управління, як правило, не розглядається. Однак необхідно відзначити, що будь-яка діяльність має будь-яку основу, а тим більше управлінська. Конституція України дає можливість віднести до принципів
 6. 46. Правовий статус колективних суб'єктів: поняття і види.
    Правовий статус - складна, збірна категорія, що відображає весь комплекс зв'язків людини з суспільством, державою, колективом, оточуючими людьми. У структуру цього поняття входять такі елементи: а) правові норми, що встановлюють даний статус; б) правосуб'єктність; в) основні права та обов'язки; г) законні інтереси; д) громадянство; е) юридична відповідальність; ж) правові
 7. 55. Реалізація і застосування права. Безпосередня і правозастосовна реалізація права.
    Реалізація права - це здійснення юридично закріплених і гарантованих державою можливостей, проведення їх у життя в діяльності людей і їх організацій. Реалізація права є складний процес, що протікає в часі. У ньому беруть участь не тільки сторони, носії суб'єктивних прав і обов'язків, але і держава в особі різних органів: правотворчих, правоісполнітельного,
 8. 2.1. Реформування як засіб посилення цивільного контролю над силовими структурами
    Одним з основних напрямків діяльності щодо реформування армії та підпорядкування інтересам громадянського суспільства є встановлення громадянського контролю за її формуванням і функціонуванням. Тривалий час, перебуваючи в певних історичних умовах, Росія була змушена виділяти армію як особливий інститут держави. Як у дореволюційній Росії, так і в Радянській Росії армія мала
 9. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
    Незмірно зростає значення забезпечення громадського порядку в умовах виникнення надзвичайних ситуацій (НС) при проведенні заходів по їх ліквідації, таких, як евакуація населення, здійснення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт. Громадський порядок при цьому включає суспільні відносини між людьми, що складаються при проведенні зазначених заходів. Він виражається
 10. Ознаки кримінального закону:
    1. Кримінальний закон - це федеральний закон. Відповідно до Федеративним договором про розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами влади суб'єктів Федерації, текстуально включеним до Конституції Росії, кримінальне законодавство віднесено до відання федеральних органів влади. Згідно ст. 76 Конституції з предметів ведення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua