Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

2. Правові екологічні вимоги

Охорона навколишнього середовища від негативних впливів людської діяльності та досягнення порядку раціонального природокористування забезпечується шляхом встановлення у законодавстві правових екологічних вимог до поведінки суб'єктів права, застосуванню правових механізмів і процедур, за допомогою яких такі вимоги реалізуються , покладання прав і обов'язків на природокористувачів, визначення компетенції та функцій органів державної влади.

Метою правового регулювання відносин у галузі охорони навколишнього середовища і природокористування є збереження природних багатств і природного середовища проживання людини, запобігання екологічно шкідливого впливу господарської та іншої діяльності, оздоровлення і поліпшення якості навколишнього середовища, зміцнення законності та правопорядку в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь людей.

Правове регулювання екологічних відносин здійснюється на основі принципів екологічного права, які викладені у ст. 3 Федерального закону «Про охорону навколишнього природного середовища» 1. Цією статтею передбачено, що при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності, що надає негативний вплив на стан навколишнього природного середовища, державні органи, підприємства, установи, організації та громадяни, особи без громадянства зобов'язані керуватися такими принципами:

- пріоритетом охорони життя і здоров'я людини, забезпечення сприятливих екологічних умов для життя, праці та відпочинку населення;

- науково обгрунтованим поєднанням екологічних та економічних інтересів суспільства, які забезпечують реальні гарантії прав людини на здорове і сприятливе для життя навколишнє природне середовище;

- раціональним використанням природних ресурсів з урахуванням законів природи, потенційних можливостей навколишнього природного середовища, необхідності відтворення природних ресурсів та недопущення незворотних наслідків для навколишнього природного середовища та здоров'я людини;

- дотриманням вимог природоохоронного законодавства, невідворотністю настання відповідальності за їх порушення;

- гласністю в роботі і тісним зв'язком з громадськими організаціями та населенням у вирішенні природоохоронних завдань;

- міжнародним співробітництвом в охороні навколишнього природного середовища.

Досягнення цілей охорони навколишнього середовища забезпечується шляхом закріплення за громадянами фундаментальних конституційних прав в області охорони навколишнього середовища - права на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан і на відшкодування шкоди, заподіяної його здоров'ю або майну екологічним правопорушенням. Законом «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачаються гарантії та правові механізми реалізації фундаментних конституційних прав громадян у галузі охорони навколишнього середовища. Зокрема, відповідно до ст. 11 право громадян на здорове і сприятливе навколишнє середовище забезпечується:

- плануванням і нормуванням якості навколишнього природного середовища, заходами щодо запобігання екологічно шкідливої діяльності та оздоровлення навколишнього природного середовища, попередження та ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійних лих;

- соціальним і державним страхуванням громадян, освітою державних та громадських резервних та інших фондів допомоги, організацією медичного обслуговування населення;

- наданням кожному реальних можливостей для проживання в умовах сприятливої для життя і здоров'я навколишнього природного середовища;

- відшкодуванням в судовому чи адміністративному порядку шкоди, заподіяної здоров'ю громадян внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та інших шкідливих впливів на неї, в тому числі наслідків аварій та катастроф;

- державним контролем за станом навколишнього природного середовища та дотриманням природоохоронного законодавства, притягненням до відповідальності осіб, винних у порушенні вимог забезпечення екологічної безпеки населення.

Одним з правових механізмів охорони довкілля та регулювання природокористування, широко поширеним у світі і вживаним на території нашої країни ще з кінця 40-х рр.., Є механізм екологічного нормування.

Екологічні нормативи - це встановлені відповідними рішеннями державних органів кількісні та якісні показники, що характеризують допустимий стан природних середовищ - вод, атмосферного повітря та грунтів, а також допустимий вплив на навколишнє середовище з різних джерел.

З метою підтримки поверхневих і підземних вод в стані, відповідному екологічним вимогам, російським законодавством встановлюються нормативи гранично допустимих шкідливих впливів (ПДВ) на водні об'єкти (нормативи ПДВ) і нормативи гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у водних об'єктах і стічних водах (нормативи ГДК). Нормативи ПДВ і ГДК розробляються і затверджуються по басейнах водних об'єктів виходячи з їх цільового призначення. Нормативи ПДВ і ГДК служать основою і критерієм визначення індивідуально встановлюваних для кожного водокористувача - джерела забруднення, нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об'єкти (нормативи ГДС). Показники нормативів ГДС встановлюються на рівні, що не перевищує нормативи ПДВ і ГДК.

Для охорони атмосферного повітря від забруднення діє більш складна система екологічних нормативів. Відповідно до Закону «Про охорону атмосферного повітря» (1999) 1 вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі має відповідати гігієнічним та екологічним нормативам якості атмосферного повітря. З розрахунку неперевищення цих нормативів для джерел викидів забруднюючих речовин встановлюються індивідуально норматив гранично допустимого викиду, технічний норматив викиду або тимчасово узгоджений викид. Шкідливі фізичні впливи на атмосферне повітря здійснюються відповідно до індивідуально встановлюваним гранично допустимим нормативом шкідливого фізичного впливу. Індивідуальні нормативи розрізняються для стаціонарних джерел і пересувних засобів.

Показники нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин для джерел забруднення навколишнього середовища встановлюються в державних дозволах на викиди і скиди і є обов'язковими для дотримання. Перевищення цих нормативів тягне застосування заходів юридичної відповідальності.

Нормативи затверджуються спеціально уповноваженими державними органами Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища і переглядаються в міру розвитку науки і техніки з урахуванням міжнародних стандартів. В даний час діє близько 2000 нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі (гігієнічні та екологічні нормативи) і близько 500 нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин у водних об'єктах (нормативи ГДК).

Правовий механізм державної екологічної експертизи призначений для попередження негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище. Відповідно до Закону «Про екологічну експертизу» 1 документація, що обгрунтовує господарську та іншу діяльність, яка здатна надати прямий або непрямий вплив на навколишнє середовище підлягає перевірці на предмет відповідності правовим екологічним вимогам у порядку проведення державної екологічної експертизи. За результатами перевірки виноситься рішення про допустимість реалізації експертіруемих проекту.

Організація і проведення експертизи покладено на Міністерство природних ресурсів РФ, які для кожного, хто переходив на експертизу проекту, формує експертну комісію з фахівців різних областей знань, що мають відношення до проектованої діяльності. Рішення комісії з розглянутих проектів оформляється висновком, який набирає чинності після його затвердження Міністерством природних ресурсів РФ. Висновок може бути позитивним або негативним. Позитивний висновок державної екологічної експертизи є одним з обов'язкових умов фінансування й реалізації об'єкта експертизи. Правовим наслідком негативного висновку державної екологічної експертизи є заборона реалізації проекту. У разі негативного висновку матеріали по проекту можуть бути представлені на повторну експертизу за умови їх переробки з урахуванням зауважень, викладених у негативному висновку. Висновок експертизи може бути оскаржено до суду.

Державної екологічної експертизі по деяких видах господарської діяльності передує проведення оцінки впливу на навколишнє середовище Її метою є запобігання або пом'якшення господарської діяльності на навколишнє середовище та пов'язаних з нею соціальних, економічних та інших наслідків. Оцінка проводиться особою, відповідальною за проект, в кілька етапів:

- проведення попередньої оцінки і складання технічного завдання на її проведення;

- проведення досліджень і підготовка попереднього варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище;

- підготовка остаточного варіанту матеріалів з оцінки впливу на навколишнє середовище;

- затвердження остаточного варіанту і його подання на державну екологічну експертизу.

Обов'язковими елементами цієї процедури в цілому є інформування громадськості про запланованій діяльності та організація обговорення громадськістю об'єкта експертизи. У процесі оцінки воздествия на довкілля відповідальна особа зобов'язана провести всебічний аналіз впливів запланованій діяльності, вивчити можливі альтернативні варіанти реалізації проекту, а також заходи щодо зменшення або запобігання негативних впливів.

Усі матеріали з даної процедурі разом з іншою проектною документацією підлягають поданням на державну екологічну експертизу.

Екологічний моніторинг або стеження за станом природного середовища має своєю метою своєчасне виявлення небезпечних змін у стані навколишнього середовища та їх оцінку, прогнозування стихійних лих, несприятливих умов для сільського, лісового та водного господарства, енергетики, будівництва, транспорту та інших галузей економіки. Виконання даної природоохоронної заходи покладено на Федеральну службу гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища, Міністерство природних ресурсів Росії і деякі інші державні органи виконавчої влади, які за допомогою спеціальних лабораторій, постів і станцій спостереження ведуть постійне спостереження за зміною хімічного складу та інших характеристик атмосферного повітря, вод , грунтів. Результати екологічного моніторингу дозволяють державним органам своєчасно приймати рішення з попередження небезпечних наслідків забруднення навколишнього природного середовища, виявляти правопорушення і приймати до правопорушників заходи юридичної відповідальності. Дані моніторингу заносяться до Єдиного державного фонд даних про стан навколишнього природного середовища, його забруднення. Інформація фонду є відкритою і загальнодоступною, за винятком інформації, віднесеної російським законодавством до категорії інформації обмеженого доступу.

За допомогою правового механізму державного екологічного контролю здійснюється перевірка відповідності виконуваної діяльності вимогам екологічного законодавства. Державний екологічний контроль проводиться інспекторським персоналом спеціально уповноважених органів екологічного управління у формі регулярних і періодичних перевірок об'єктів природокористування і впливу на навколишнє середовище. Для виконання покладених завдань посадові особи органів державного екологічного управління наділяються повноваженнями інспекторів з відповідних питань. У рамках таких повноважень вони мають право:

- відвідувати підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та підпорядкування, знайомитися з документами, результатами аналізів, іншими матеріалами, необхідними для виконання їх контрольних функцій;

- перевіряти работку очисних споруд та інших знешкоджуючих пристроїв, засобів їх контролю, дотримання нормативів якості навколишнього середовища, природоохоронного законодавства;

 - Видавати дозволи на право викиду, скидання, розміщення відходів; 

 - Вимагати усунення виявлених недоліків, давати вказівки або ув'язнення, що мають обов'язковий характер; 

 - Притягати винних до адміністративної відповідальності, направляти матеріали для притягнення їх до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності, пред'являти позови в суді або арбітражному суді про відшкодування шкоди, заподіяної природному середовищу або здоров'ю людини порушеннями природоохоронного законодавства; 

 - Приймати рішення про обмеження, призупинення, припинення роботи підприємств, споруд та інших об'єктів і будь-якої діяльності, що завдає шкоди навколишньому природному середовищу або здоров'ю людини. 

 Дозвільна система природокористування служить меті попередження можливих негативних наслідків для навколишнього природного середовища господарської та іншої діяльності, забезпечення раціонального природокористування, а також є засобом оперативного екологічного регулювання виробничої і невиробничої діяльності. Вона складається з правових вимог та організаційно-виконавчих заходів, пов'язаних з видачею державних дозвільних документів на природокористування та їх анулюванням. 

 Отримання державних дозвільних документів потрібно у випадках здійснення спеціального природокористування або природокористування, пов'язаного з відокремленням природного об'єкта та його закріплення за конкретним зацікавленим фізичним або юридичною особою. До спеціального природокористування відносяться, наприклад, користування земельною ділянкою для розміщення виробничих і житлових об'єктів, ведення сільського господарства, користування лісом для заготівлі деревини, користування водними об'єктом для іригації, судноплавства, гідроенергетики, користування надрами для видобування корисних копалин, будівництва підземних об'єктів, користування атмосферним повітрям для викиду газоподібних відходів, користування тваринним світом для полювання, рибальства та ін 

 Відокремлення виражається в відмежування природного об'єкта в інтересах потенційного природопользователя від інших природних об'єктів за допомогою спеціальних знаків або іншим чином і поширення на даний об'єкт виключних чи переважних прав такого природопользователя. Відповідно права інших громадян та організацій на цій території обмежуються. 

 Державні дозвільні документи, що видаються в установленому порядку, є підставою виникнення подібного роду виняткових або переважних прав природопользователя. Залежно від виду природного об'єкта, виду користування, цілей і термінів природокористування, умов надання природного об'єкта в користування потрібне отримання різних дозвільних документів. Для більшості випадків природокористування додатково до дозвільних документів передбачається укладення договору на право природокористування. 

 Відповідно до ст. 46 Водного кодексу РФ надання водних об'єктів у користування оформляється спеціальним державним дозволом у вигляді ліцензії на водокористування, яку видає федеральний спеціально уповноважений державний орган управління за використанням та охороною водного фонду на підставі клопотання зацікавленої особи. Дозвільний порядок водокористування передбачає, що відповідно до ліцензії зацікавленій особі також необхідно укласти договір користування водним об'єктом з органом виконавчої влади відповідного суб'єкта РФ. Ліцензія без договору не дійсна. 

 Закон РФ «Про надра» 1 встановлює порядок, відповідно до якого родовища корисних копалин, інші ділянки надр надаються на праві тимчасового, або безстрокового користування для встановлених цілей на підставі ліцензії. Ліцензії надаються за результатами конкурсів або аукціонів і дають право її власникові здійснювати дозволений вид користування в певних межах надр протягом певного часу. Особливий порядок надання надр встановлений Законом «Про угоди про розподіл продукції», відповідно до якого отриманню ліцензії на користування надрами передує укладення договору про розподіл продукції зацікавленої особи з відповідним державним органом. Такий порядок поширюється лише на ті родовища корисних копалин, які законодавчо визначені як об'єкти надрокористування, що надаються на умовах розподілу продукції. Прийнято порядку 15 федеральних законів, що дозволяють надання в користування деяких найбільш цінних родовищ корисних копалин на умовах розподілу продукції. 

 Лісокористування громадян і організацій для заготівлі деревини, заготівлі живиці, збору другорядних лісових матеріалів, побічного лісокористування, користування ділянками лісового фонду для потреб мисливського господарства, для культурно-оздоровчих, туристичних та спортивних цілей здійснюється на підставі договорів оренди, безоплатного користування чи концесії, а також видаваних відповідно до договорів лесорубочних, лісових квитків, а також ордерів. Договір засвідчує право лісокористувача на довгострокове користування ділянкою лісового фонду для певних цілей та встановлює обов'язки в галузі охорони та раціонального використання лісів. Лісорубний квиток встановлює право на рубку і вивіз встановленої кількості деревини в межах ділянки лісового фонду і діє один рік. Лісовий квиток дозволяє ведення побічних видів користування - сінокосіння, пасіння худоби, заготівля грибів, ягід, лікарських рослин, технічної сировини на закріпленому за користувачем ділянці лісового фонду. Ордер видається у випадках дрібного відпуску деревини на корені. 

 Користування земельною ділянкою допускається на праві безстрокового і термінового користування, права оренди та довічного успадкованого володіння. Право безстрокового користування і довічного успадкованого володіння засвідчується свідоцтвом, що видається і реєструється установами юстиції - комітетами з реєстрації права, реєстраційними палатами. Документом, що дозволяє тимчасове користування, або оренду земельної ділянки, є відповідний договір, що укладається зацікавленою особою з власником або постійним користувачем земельної ділянки. Договір визначає терміни, умови користування або оренди, а також порядок внесення платежів. 

 Об'єкти тваринного світу надаються в користування громадян і організацій для цілей полювання, рибальства, включаючи видобуток водних безхребетних і морських ссавців, видобуток об'єктів тваринного світу. не віднесених до об'єктів полювання та рибальства, використання корисних властивостей життєдіяльності об'єктів тваринного світу, вивчення, дослідження та інше використання тваринного світу в наукових, культурно-просвітницьких, виховних та інших подібних цілей. 

 Пріоритет у наданні тваринного світу в користування на конкретній території або акваторії віддається російським юридичним особам і громадянам Російської Федерації. 

 Для отримання права користування юридичним особам належить отримати від відповідних органів довгострокову ліцензію, що дозволяє провадження певного виду користування у встановленому місці та у встановлені терміни. Громадяни реалізують право користування тваринним світом на основі іменних разових ліцензій. У необхідних випадках зацікавленим особам на праві оренди або користування передаються необхідні земельні ділянки, ділянки лісового фонду (мисливські угіддя) або акваторії водних об'єктів. Користувачі тваринним світом зобов'язані дотримуватися правил екологічно коректного користування: забезпечувати гуманне поводження з тваринами, охороняти середовище проживання рідкісних і зникаючих видів. 

 Законом РФ «Про охорону навколишнього природного середовища» передбачається, що скидання і викид забруднюючих речовин у водні об'єкти і в атмосферу, а також захоронення твердих відходів здійснюється на основі дозволу, що видається спеціально уповноваженими державними органами Російської Федерації в області охорони навколишнього середовища. У дозволах встановлюються нормативи гранично допустимих викидів і скидів забруднюючих речовин та інші умови, що забезпечують охорону навколишнього середовища та здоров'я людини. Дозвільний порядок встановлено також для користування джерелами іонізуючого випромінювання, поводження з хімічними та біологічними речовинами, твердими відходами. 

 Параметри та умови користування, обмеження і інші вимоги, встановлені в державних дозвільних документах, є обов'язковими для виконання власниками таких документів. Їх порушення тягне застосування заходів юридичної відповідальності. 

 У російському екологічному праві особлива увага приділяється проблемі відновлення екосистем, які зазнали значної деградації внаслідок несприятливих антропогенних і природних впливів. Такі екосистеми включають території, що зазнали радіоактивного забруднення, зони екологічного лиха і зони надзвичайної екологічної ситуації. Для таких територій передбачаються вимоги щодо їх реабілітації, профілактиці аварій та ліквідації наслідків аварій та стихійних лих, відтворення природних ресурсів, оздоровлення навколишнього середовища. 

 Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища призначений для створення економічної зацікавленості підприємств, установ, організацій та громадян у дотриманні екологічних вимог і нормативів. Економічний механізм включає порядок планування заходів у сфері природокористування і охорони навколишнього середовища, встановлення і справляння платежів за користування природними об'єктами, в тому числі забруднення навколишнього середовища, використання пільгового кредитування, фінансування з державного бюджету заходів з охорони природних об'єктів, екологічне страхування та екологічний аудит. 

 Найбільш важливе практичне значення в системі економічних заходів охорони довкілля та регулювання природокористування має платність природокористування. За загальним принципом спеціальне природокористування в Російській Федерації є платним. За користування кожним видом природного об'єкта встановлена власна система платежів.

 Так, водокористувачі платять водний податок, користувачі лісовим фондом вносять плату за користування лісовим фондом у разі довгострокового користування, або лісові подати у разі короткострокового. Орендна плата стягується власником з орендаря земельної ділянки. У відповідності з Податковим кодексом РФ передбачається введення екологічного податку, який замінить діючу систему платежів за забруднення. Відповідно до Закону «Про охорону навколишнього середовища» внесення платежів за забруднення не звільняє природокористувачів від виконання заходів з охорони навколишнього середовища, а також сплати штрафних санкцій за екологічні правопорушення і від повного відшкодування шкоди, заподіяної забрудненням навколишнього середовища здоров'ю та майну громадян і організацій. Платежі за природокористування надходять до державного бюджету і розподіляються у встановленому законом процентному співвідношенні між федеральним і суб'єктними бюджетами. 

 Планування являє собою діяльність з розробки та прийняття планів і програм природоохоронних заходів і планів природокористування. Планування може здійснюватися всіма зацікавленими суб'єктами з власної ініціативи, але одночасно є функцією державних органів. Водним кодексом РФ встановлено порядок прийняття державних програм з використання, відновлення та охорони водних об'єктів. У розвиток цих положень в 1996 р. прийнята федеральна цільова програма «Внутрішні водні шляхи Росії», розрахована на 1996-2000 рр.. 

 Екологічне страхування - це міра фінансового захисту від можливих екологічних наслідків виробничих аварій, виробничої та іншої діяльності, яка полягає у відшкодуванні збитків спеціально створюваної для цих цілей організацією постраждалої особи, регулярно сплачують їй грошові внески. Передбачається порядок обов'язкового і добровільного екологічного страхування. Відповідно до Закону РФ «Про використання атомної енергії», працівники ядерних установок, радіаційних джерел і пунктів зберігання, відряджені на зазначені об'єкти, а також громадяни, що проживають, здійснюють трудову діяльність або проходять військову службу в межах зони спостереження ядерних установок радіаційних джерел і пунктів зберігання, підлягають обов'язковому безкоштовному страхуванню особистості від ризику радіаційного впливу за рахунок власників або власників (користувачів) об'єктів використання атомної енергії. У всіх інших випадках екологічне страхування носить добровільний характер. 

 Правовий механізм заповідної охорони природи націлений на охорону особливої категорії територій, природних об'єктів і комплексів, які представляють виняткову екологічну, наукову, культурну або естетичну цінність. В інтересах їх збереження в своєму первозданному, незайманому людською діяльністю вигляді. Законом «Про особливо охоронюваних територіях» передбачається вилучення таких територій, природних об'єктів і комплексів частково або повністю з господарського використання і передача їх під особливу охорону держави. Їм надається статус державних заповідників, національних і природних парків, заказників, пам'яток природи, дендрологічних та ботанічних садів, рекреаційних зон, курортів та інших охоронюваних територій. 

 Рідкісні та зникаючі види тварин і рослин заносяться до Червоної книги Російської Федерації або червоні книги суб'єктів Російської Федерації. Полювання, рибальство й інші форми вилучення тварин і рослин, занесених до Червоної книги РФ і червоні книги суб'єктів РФ, допускаються тільки в некомерційних цілях і за спеціальними державними дозволами. Частина особливо охоронюваних територій та об'єктів відповідно до Закону «Про охорону навколишнього природного середовища» утворює природно-заповідний фонд. 

 У межах особливо охоронюваних територій в більшості випадків забороняються спеціальні види природокористування - заготівля деревини, видобуток корисних копалин, полювання і рибальство, будівництво та експлуатація промислових підприємств. Будівництво доріг, стоянок автомобілів, житлових і рекреаційних будівель допускається тільки за певних умов і у встановлених місцях у відповідності з екологічними вимогами. Природні об'єкти особливо охоронюваних територій використовуються для наукових та освітніх цілей, організації відпочинку населення, відновлення популяцій тварин, порушених природних об'єктів. 

 Особливо охоронювані території можуть бути федерального, регіонального або місцевого значення та відповідно знаходяться у федеральній, суб'єктної або муніципальній власності. Вони засновуються рішеннями виконавчих органів влади Російської Федерації відповідних суб'єктів Російської Федерації або рішеннями місцевих органів самоврядування. Переважна більшість федеральних особливо охоронюваних територій (заповідників і національних парків) знаходиться у віданні Міністерства природних ресурсів РФ. 

 З метою захисту особливо охоронюваних природних територій від несприятливих впливів господарської та іншої діяльності на прилеглих землях або акваторіях можуть створюватися рішеннями суб'єктів РФ або місцевими органами самоврядування охоронні зони з обмеженим режимом природокористування. 

 Досягнення цілей і завдань охорони навколишнього середовища та регулювання природокористування забезпечується організаційними заходами, пов'язаними із створенням і функціонуванням системи державного екологічного управління. 

 Під державним екологічним управлінням розуміється організуюча, виконавчо-розпорядча діяльність компетентних державних органів щодо практичного здійснення екологічного законодавства та політики держави в галузі охорони навколишнього середовища та регулювання природокористування. Для організації виконання законодавства відповідні державні органи наділяються необхідною компетенцією і повноваженнями з виконання державних функцій. 

 Функції державного екологічного управління або види діяльності державних органів у певній мірі притаманні державним органами виконавчої влади загальної компетенції - Уряду РФ, урядам суб'єктів Російської Федерації і органам місцевого самоврядування. Так, відповідно до закону «Про Уряді Російської Федерації» Уряд Російської Федерації наділене правом: 

 - Забезпечувати проведення єдиної державної політики в галузі охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки; 

 - Вживати заходів щодо реалізації прав громадян на сприятливе навколишнє середовище, з забезпечення екологічного благополуччя; 

 - Організовувати діяльність з охорони і раціонального використання природних ресурсів, регулювання природокористування та розвитку мінерально-сировинної бази російської Федерації; 

 - Координувати діяльність щодо запобігання стихійних лих, аварій та катастроф, зменшенню їх небезпеки та ліквідації їх наслідків. 

 Одночасно у забезпеченні реалізації екологічного законодавства задіяні спеціалізовані органи екологічного управління - міністерства та відомства, відповідальні за систематичну організаційно-адміністративну роботу у вирішенні завдань охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів. Виконання покладеного на кожне з них мандата забезпечується через функції видачі дозвільних документів на природокористування, проведення експертиз, в тому числі екологічної, облік і ведення кадастрів природних об'єктів, розробки та затвердження екологічних нормативів, планування, інспекційного контролю та притягнення до відповідальності порушників правових екологічних вимог. 

 На федеральному рівні система міністерств і відомств, що володіють повноваженнями щодо організації виконання екологічного законодавства, включає: 

 1) Міністерство природних ресурсів РФ; 

 2) Міністерство охорони здоров'я Російської Федерації, у складі якого діє департамент санітарно-епідеміологічного нагляду; 

 3) Міністерство сільського господарства, в структурі якого є департамент мисливських ресурсів; 

 4) Міністерство майнових відносин РФ; 

 5) Міністерство РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих; 

 6) Державний комітет РФ з рибальства; 

 7) Федеральну службу Росії по гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища; 

 8) Федеральну службу земельного кадастру Росії; 

 9) Федеральну прикордонну службу Російської Федерації; 

 10) Федеральну службу геодезії і картографії Росії; 

 11) Федеральний гірський і промисловий нагляд Росії (Держгіртехнагляд); 

 12) Федеральний нагляд з ядерної та радіаційної безпеки (Держатомнагляд). 

 Відповідно до Положення «Про Міністерство природних ресурсів РФ», затвердженим Постановою Уряду РФ від 25 вересня 2000 р., дане міністерство є федеральним органом виконавчої влади, що проводить державну політику і здійснює управління у сфері вивчення, використання, відтворення, охорони природних ресурсів і навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки, а також координуючим діяльність у цій сфері інших федеральних органів виконавчої влади. У віданні Міністерства природних ресурсів Росії знаходяться надра, водний та лісової фонди, повноваження щодо здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. Воно також є спеціально уповноваженим органом на здійснення державного регулювання в галузі охорони озера Байкал. Міністерство природних ресурсів Росії здійснює покладені на нього повноваження як безпосередньо, так і через свої територіальні органи. У його веденні знаходяться підприємства, особливо охоронювані природні території, спеціалізовані інспекції, лабораторії та станції моніторингу навколишнього середовища, науково-дослідні установи та інші організації. Територіальними органами цього міністерства є комітети з природних ресурсів в суб'єктах РФ, басейнові управління, розташовані в басейнах найбільш великих річок, гірські округу. 

 Компетенція інших органів державного екологічного управління обмежується окремими видами, або областями державної діяльності. Так, Госгортехнадзор і Госатмонадзор виконують переважно контрольні і частково регулюючі повноваження в галузі ведення гірничих робіт і використання джерел іонізуючого опромінення відповідно. Мінсільгосп Росії є спеціально уповноваженим державним органом у сфері меліорації земель, забезпечення родючості земель сільськогосподарського призначення, безпечного поводження з пестицидами та агрохімікатами, спеціально уповноваженим державним органом з охорони, контролю і регулювання використання об'єктів тваринного світу, віднесених до об'єктів полювання та середовища їх проживання. Державний комітет з рибальства, Міністерство природних ресурсів Росії і Федеральна прикордонна служба кожен в рамках своєї компетенції беруть участь у регулюванні рибальства та користування деякими видами тваринного світу. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Правові екологічні вимоги"
 1. Введення
    правових аспектах цивільно-правових, службових, трудових, сімейних та інших відносин. Він повинен сформувати у слухачів стійке уявлення про основоположні проблеми держави і права, зміст, предмет і метод правового регулювання основних галузей російського права. У підручнику відображені сучасні уявлення про походження і сутність права і держави,
 2. 3. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
    правових екологічних вимог тягне застосування заходів юридичної відповідальності. Під юридичною відповідальністю розуміється система примусових заходів, що застосовуються до порушників екологічного законодавства з метою покарання винних, припинення і попередження правопорушень, відновлення порушених прав. Однією з властивостей юридичної відповідальності є те, що вона має
 3. § 3. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення
    правової відповідальності, яка представляє собою обов'язок претерпевания певних позбавлень особистого або матеріального характеру відповідно з санкцією порушеної норми. Законодавством за екологічні правопорушення встановлена дисциплінарна, адміністративна, кримінальна та цивільно-правова відповідальність. Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення,
 4. 2.Крестьяне середньовіччя. Особливості положення і менталітету
    правової, так і з економічної та побутової точок зору. Але при цьому не слід забувати, що боротьба селян за свободу, а також громадську думку різко негативне по відношенню до кріпосного права в значній мірі визначили діяльність уряду щодо його скасування. При визначенні положення селянства слід мати на увазі, що в основі відношення феодала і селянина лежать не тільки
 5. 2. Проблеми науки і культури
    правова державність. На відміну від А.І. Солженіцина, А. Д. Сахаров ні антирадянщиком, він вірив у можливість конвергенції капіталізму шляхом повільного зміни обох систем в процесі взаємного зближення, що видно з складеної А. Д. Сахаровим «Конституції». У цьому академік бачив гарантію збереження миру на землі і вирішення найбільш гострих екологічних проблем. Таким чином, можна
 6. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
    правовими дисциплінами, а також з судовою медициною, судовою психіатрією і психологією; механізм злочину; специфічні аспекти криміналістичного вивчення злочинної діяльності та діяльності з розслідування; взаємодія слідчого та оперативних підрозділів; інформаційна основа розслідування; основи криміналістичної профілактики та прогнозування; криміналістична
 7. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з криміналістики
    правових наук. Система криміналістики. Закони розвитку і принципи криміналістики. Загальні і спеціальні методи криміналістики: їх характеристика та критерії допустимості. Поняття, наукові основи і завдання криміналістичної ідентифікації. Об'єкти криміналістичної ідентифікації: ідентифікуються і ідентифікують, шукані і перевіряються. Види, сфера застосування та форми криміналістичної
 8. Додаток 1 Положення про Офіцерському зборах (Проект)
    правової відповідальності. При першому разі невиконання виноситься письмове попередження про порушення вимог Закону посадовою особою, при наступних - ставиться питання про недовіру посадовій особі і висилається відповідне подання до вищого органу, який повинен в 30-денний термін прийняти узгоджене рішення. Посадова особа або відсторонюється від виконання обов'язків, або
 9. Зміст
    правового регулювання 2. Метод правового регулювання інвестиційної діяльності 3.Управление у сфері інвестиційної діяльності 4. Розвиток правового регулювання інвестиційної діяльності 5. Джерела правового регулювання інвестиційної діяльності 6.Інвестіціонние правовідносини 7. Види інвестицій 8. Правові питання оцінки, визнання і реєстрації інвестицій 9. Правові
 10. § 5. Зміна і розірвання договору
    правовий акт, що володіє юридичною силою закону. Інші правові акти не можуть діяти із другого силою на умови укладених договорів, як це іноді мало місце до введення в дію частини першої ДК. Так, відповідно до п. 2 Указу Президента Російської Федерації "Про регулювання орендних відносин та приватизації майна державних і муніципальних підприємств, зданого в оренду"
© 2014-2022  ibib.ltd.ua