Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право Україна / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПравознавство → 
« Попередня Наступна »
Г. В. Мальцев. Правознавство: Підручник М.: Изд-во РАГС. - 584 с. Тираж 3000 прим. [36] л. , 2003 - перейти до змісту підручника

2. Законність як основа професійної діяльності державних і муніципальних службовців

Професійну діяльність службовця з юридичної точки зору необхідно розглядати насамперед як процес реалізації правового статусу посадової особи та правового статусу державного або муніципального службовця.

При цьому необхідно мати на увазі, що первинним, вихідним поняттям для визначення вмісту цих статусів є статус самої посади.

Відзначимо, що якщо розглядати професійну діяльність службовця як адміністративний процес, треба чітко і ясно визначити юридичний зміст понять «статус посади», «статус посадової особи», «статус службовця». Вирішення даного питання російським законодавцем просто унікально. Федеральним законом «Про основи державної служби Російської Федерації» державна служба визначається як «професійна діяльність щодо забезпечення виконання повноважень державних органів (ст. 2, ч. 1, абз. 1) а також встановлюється, що« до державної служби стосується виконання посадових обов'язків особами , що заміщають державні посади категорій «Б» і «В» (ст. 2, ч. 1, абз. 2) 1.

Таким чином, державна служба реалізує свою правову природу в першу чергу шляхом реалізації правового статусу посадової особи. Саме ж особа - державний службовець - може реалізувати правовий статус своєї посади тільки на основі юридичного принципу законності. Законність є центральною проблемою в загальній теорії права і держави. Актуальність її очевидна, як в теоретичному, так і в практичному плані. Законність як правове явище характеризує процес реалізації державно-правової форми організації суспільства і реалізації правових ідей шляхом суворого неухильного дотримання та виконання чинного законодавства. За усталеній в юридичній науці визначенням, законність є суворе дотримання і виконання конституції і законів, а також виданих відповідно до них інших правових актів усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, посадовими особами, громадянами та їх об'єднаннями. Законність - основа нормальної життєдіяльності цивілізованого суспільства, вона є загальне вимога, обов'язкове для всіх учасників суспільних відносин, а тим паче правовідносин.

Вимога дотримуватися видані державою закони сформувалося давно. Ще римські юристи говорили про безумовну необхідність дотримуватися закону (закон суворий, але це закон - dura lex, sed lex).

Принцип законності - важливий елемент російської держави. Конституція Російської Федерації закріплює його в ч. 2 ст. 15.

Існує також поняття «режим законності», що включає розвинену систему законів та інших правових актів, а також належну та активну реалізацію в даних актах правових норм.

Законність як якісний стан діяльності самого службовця, може характеризуватися наступними основними ознаками:

1) дотриманням вимоги верховенства Конституції Російської Федерації і федеральних законів над іншими нормативними правовими актами, посадовими інструкціями при виконанні державними службовцями посадових обов'язків і забезпечення їх прав (ч. 1 ст. 5 ФЗ «Про основи державної служби Російської Федерації»);

2) забезпеченням підтримки конституційного ладу і дотриманням Конституції Російської Федерації, реалізації федеральних законів і законів суб'єктів Російської Федерації, в тому числі регулюють сферу його повноважень (ч. 1 ст. 10. Там же);

3) дотриманням верховенства закону (федерального і суб'єктного рівня) по відношенню до всіх інших правових актів, в тому числі відомчим нормативно-правовим актам;

Підзаконні акти всіх видів і всіх рівнів можуть діяти лише в тому випадку, коли які-небудь відносини законодавчо не врегульовані. При цьому посадова особа повинна видавати свій акт в суворій відповідності з законом і на основі закону.

4) виконанням принципу єдності законності. Законність повинна бути єдина для всієї Російської Федерації, для всіх посадових осіб федерального, суб'єктного та муніципального рівня. Єдине розуміння сутності і конкретного змісту законів забезпечує законність правозастосовної діяльності державних органів та їх посадових осіб.

5) реалізацією рівній можливості всіх державних і муніципальних службовців, незалежно від займаної посади, користуватися захистом службового законодавства і рівної обов'язки строго слідувати розпорядженням його правових норм (службовці, що займають різнорівневі посади, мають різні посадові повноваження і можуть бути керівниками вищого рангу, вищестоящими і безпосередніми керівниками інших службовців, фахівцями-виконавцями і співробітниками забезпечує персоналу.

При цьому службове право закріплює рівний захист кожного з них у службово-правові відносини і, разом з тим , як і всяке право, розмовляє мовою повинність, імперативів:

«ти повинен», «ти не повинен», «ти зобов'язаний», «тобі дозволено».

6) виконанням обов'язку забезпечувати у службовій діяльності дотримання і захист прав і законних інтересів громадян (п. 3 ст. 10. там же).

У найзагальнішому вигляді це означає:

- своєчасне видання правових актів, пов'язаних із забезпеченням громадянами своїх прав;

- організацію виконання законів, що мають безпосереднє відношення до прав і свобод громадян;

- надання допомоги і сприяння громадянам у реалізації їх конкретних суб'єктивних прав;

- своєчасний розгляд і прийняття рішень за зверненнями громадян;

- здійснення заходів з охорони прав і свобод громадян.

7) дотриманням принципу неприпустимості протиставлення законності і доцільності.

Протиставлення законності і доцільності не може мати місця вже тому, що правові закони самі володіють вищою суспільною доцільністю. Доцільність закону не може ігноруватися доцільністю життєвої. Крім того, відповідно до норм службового права посадовим особам надається можливість прийняти найбільш доцільне рішення і варіант поведінки стосовно до фактичним обставинам в рамках закону. На жаль, найчастіше свої протиправні дії службовці пояснюють місцевою або індивідуальною доцільністю. Для такого твердження існують конкретні передумови: динамізм розвитку соціальних процесів відображає з законодавче впорядкування, а це веде до виникнення прогалин у праві, аналогії і розсуду у правозастосовчій практиці, формуванню неповаги до закону і навіть витонченому і підступному правовому нігілізму. Але головне полягає в тому, що в сучасному російському суспільстві не позначається необхідне для всякого громадянського суспільства використання двох, здавалося б противоположенних, правових принципів: «дозволено все, що не заборонено» і «заборонено все, що не дозволено».

Звичайно, використання відомого в світовій практиці загальноправового принципу «не заборонене законом дозволено» можливо фізичними та юридичними особами як суб'єктами ринкової, господарської, цивільно-правової діяльності. Але дія цього принципу не повинно поширюватися на державні та муніципальні органи, їх посадових осіб. Тут у абсолютну силу має бути інше правило:

«можна лише те, що прямо дозволено законом». Разом з тим в юридичній літературі справедливо зазначається, що принцип «дозволено все, що не заборонено законом» особливо яскраво висвічує сенс змін у нашій правовій системі. Стосовно до службової діяльності можна обгрунтовано стверджувати, що свою роль він повинен зіграти в подоланні заборонних і перестрахувальних тенденцій. Адже саме на грунті таких тенденцій розквітає ревне виконання команд зверху, навіть якщо ці команди неправомірні, повсюдно затверджуються правила: менше говори і більше слухай, не міркуй, а виконуй; начальству видніше, не бери на себе зайвого; інше - не твого розуму справа; не висовуйся; ініціатива карається та ін При цьому вітається покірність, безвідмовність, чиношанування і одночасно вкорінюється неприязнь до здатним, ініціативним службовцям. Звичайно, у службовій діяльності між «так» і «ні», «можна» і «не можна» є багато відтінків, межі між якими нечіткі, умовні, розмиті. У державних і муніципальних службовців між «можна» і «не можна» повинні, тому, твердо стояти такі поняття як законослухняність, правова культура, внутрішня готовність до самообмеження, совість, честь, обов'язок, політико-правова спрямованість та ініціативність щодо усунення рецедивов командно-бюрократичного стилю. Реальна «життя» цих понять може стати надійною перешкодою на шляху егоїзму, підлабузництва, чиношанування, свавілля і свавілля, поширення «подвійний» і навіть «потрійний» моралі, коли думають одне, говорять інше, а роблять третє.

8) використанням принципу невідворотності покарання за вчинене правопорушення по відношенню до посадової особи будь-якого органу, будь-якого рівня і будь-якого рангу.

Невідворотність покарання характеризує юридичну природу законності і повинна реалізовуватися при будь-яких порушеннях правоустановленій відповідних статей про обов'язки державних і муніципальних службовців.

Відповідно зі службовим законодавством службовці потрапляють під спеціальний правовий режим. Вони не можуть звільнятися від загальногромадянських обов'язків, передбачених Конституцією Росії, але службове право покладає на них особливі обов'язки і обмеження, продиктовані інтересами нормального функціонування державної і муніципальної служб. Порушення цих обов'язків і правообмежень тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність. Невиконання посадових обов'язків, або неповне їх здійснення, недотримання обмежень, пов'язаних із службою, утворюють склад посадового правопорушення-проступка якого злочину. Так, невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, зазвичай квалифицируемое як дисциплінарний проступок, у разі несумлінного або недбалого ставлення до державної служби, якщо це спричинило істотне порушення прав і законних інтересів громадян або організацій, або охоронюваних законом інтересів суспільства чи держави, вже утворює відповідно до ст. 293 КК РФ складу злочину. Перевищення посадових повноважень кваліфікується як дисциплінарний проступок, але, якщо воно заподіяло істотну шкоду державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам громадян, має кваліфікуватися як злочин (ст. 286 КК РФ).

За російським праву юридична відповідальність державних і муніципальних службовців настає на загальних підставах. Разом з тим в регламентації відповідальності державних службовців є і деякі особливості:

- у ряді випадків підвищена відповідальність;

- специфічні санкції, що застосовуються тільки відносно державних службовців.

В цілому здійснення невідворотності покарання на державній службі за допущені правопорушення означає введення відповідальності не тільки за наявністю вини у діяльності посадових осіб (доведеність корумпованості, хабарництва тощо), результатів діяльності, отриманих протиправним шляхом , або приносять суспільну шкоду, але і по наявності наслідків їх дій, що порушують нормальний стан служби.

Складною і самостійною проблемою в рамках єдиної теорії законності є питання про її гарантії. Це і природно, бо саме гарантії є тим елементом (ланкою), який переводить ідею законності з області теоретичних пошуків в сферу практичної діяльності державних органів та їх посадових осіб.

У літературі досить докладно охарактеризований кількісний і якісний склад спеціальних юридичних гарантій законності. Спираючись на загальновизнані судження з даної проблеми, зазначимо найбільш суттєві гарантії законності в діяльності державних і муніципальних службовців. Це:

а) повнота і ефективність правового регулювання, адекватно відображає основні закономірності та тенденції розвитку служби як управлінського процесу в державних і муніципальних органах;

 б) високий рівень контролю та нагляду за дотриманням режиму законності на службі з метою виявлення, попередження і припинення посадових правопорушень; 

 в) якісна робота самих службовців, що складається з багатьох чинників службової діяльності та охоплює широке коло службових і моральних проблем; 

 г) постійне вдосконалення і поліпшення правової форми управлінської діяльності, тобто юридичного процесу в державних і муніципальних органах; 

 д) ефективне прийняття заходів юридичного захисту та юридичної відповідальності службовців, що веде до відновлення порушених прав і невідворотного настання покарання за допущені правопорушення по службі; 

 е) особистий професійний рівень правової свідомості та правової культури державного та муніципального службовця. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2. Законність як основа професійної діяльності державних і муніципальних службовців"
 1. § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
    законним його спадкоємцям, не могло одержати розвитку, тому що держава з більшою для себе користю йшло шляхом конфіскацій. Поразка прав службових, тобто позбавлення права служби державної, теж не могло мати місця, тому що права служби, в строгому сенсі певного походженням, освітою чи іншого роду цензом, зовсім не існувало, а була лише обов'язок служби, кріпосна
 2. Глава 11 Представництво і довіреність
    закону або акті уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки подається. На підставі представництва дії однієї особи тягнуть правові наслідки для іншого. Що виникає при цьому правовідносини носить складний характер. Спочатку з'являється правовий зв'язок між
 3. 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
    законом реальні права в цій галузі. У результаті дії адміністрації всіх рівнів стали безконтрольними і тому багато в чому довільними. Погіршилося ставлення до працівників, характер взаємин з адміністрацією, вона стає все більш недоступною. Потреби та побажання працівників, у тому числі що носять чисто виробничий характер, все частіше стали залишатися без уваги. Поступово
 4. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
    закономірні, так само як і випадкові, начала, що лежать в основі політико-правового світоустрою, Це розгляд форм державності в їх наступності та оновлення. Треба відзначити, що взагалі класифікація - потужний інструмент методології теорії держави і вдачі, який дозволяє не тільки впорядкувати але певним критеріям все безліч різних політико-правових явищ і
 5. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
    закономірностей, створювала і дуже своєрідні політичні, структурні та територіальні особливості державно-правової організації суспільства, а в XX столітті і взагалі породила виключне своєрідність державно-правового розвитку: Радянська держава і радянське соціалістичне право. Розгляд основних характеристик Радянської держави і права стає особливо важливою
 6. Муніципальна служба
    законних інтересів муніципального освіти. Основними принципами муніципальної служби є: 1) пріоритет прав і свобод людини і громадянина; 2) рівний доступ громадян, володіють державною мовою Російської Федерації, до муніципальної службі та рівні умови її проходження незалежно від статі, раси, національності, походження, майнового і посадового становища , місця
 7. ГЛОСАРІЙ
    законного звільнення. Тимчасова робота - робота, що надається на обмежений термін, зазвичай становить кілька місяців. Тимчасове звільнення - звільнення працівника із зобов'язанням взяти його назад на роботу після закінчення певного часу. Тимчасові звільнення характерні для сезонних виробництв. Час - 1. Фізичне явище, ключовою властивістю якого для цілей організації
 8. 1.1.1. Зайнятість як економічна категорія
    законодавству і приносить їм заробіток (трудовий дохід). У Росії 19 квітня 1991 був прийнятий Закон «Про зайнятість населення» (з наступними доповненнями та змінами), в якому сформульовані основні засади зайнятості, що надають відносинам зайнятості ринковий характер: забезпечення свободи в праці і зайнятості, заборона примусової, обов'язкової праці. Людині належить
 9. Забезпечення зайнятості на підприємствах.
    законодавства оплата праці може утримуватися, відчужуватися або на неї накладається арешт, при цьому повинні залишатися кошти, необхідні для покриття життєвих витрат для себе і своєї сім'ї. Настільки почастішали в Росії невиплати заробітної плати зажадали введення санкцій, які, на жаль, не завжди дієві, і потрібне втручання держави. Повинна забезпечуватися свобода
 10. Введення
    законності та правопорядку в системі політико-правових цінностей сучасного життя. Для формування у слухачів системного уявлення про правову дійсності наводиться коротка характеристика основних правових систем сучасності. Другий розділ підручника висвітлює окремі галузі російського права. У ньому міститься коротка характеристика Конституції Російської Федерації як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua